Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi."— Sunum transkripti:

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi

2 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Sunum Planı 1.Mevzuat 2.İş akışı, rapor tanzimi ve bedeller 3.Yetki devri 4.Turizm izinleri 5.Tahsis 6.Diğer hususlar

3 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü MEVZUAT 17 nci madde izinleri 1

4 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Mevzuat – Kanun maddeleri 1.Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi 2.Orman Kanununun 115 inci maddesi 3.Orman Kanununun 57 nci maddesi

5 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Mevzuat - Yönetmelikler 1.22.03.2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” 2.09.10.2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağaçlandırma Yönetmeliği”

6 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle; 1. 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi yapılan değişiklik. 2. Orman Kanunun Ek 9 uncu maddesine bir fıkra eklenmiştir. 3. Orman Kanununa Ek madde 11 eklenmiştir. 4. Orman Kanununa Geçici 8 inci madde eklenmiştir. 5. 6831 sayılı Orman Kanununa 31.07.2008 tarihli ve 5801 Kanunun 2 nci maddesiyle Madde 9 eklenmiştir. Mevzuat - Değişiklikler

7 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle yapılan değişiklik ile 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi; " Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırk dokuz yılı geçemez. …….. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. (Bu düzenleme ile "sanatoryum" ibaresi çıkarılarak "düzenli depolama" ve "sokak hayvanları bakım evi" ibareleri eklenmiştir) Mevzuat - Değişiklikler

8 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle Orman Kanunun Ek 9 uncu maddesine eklenen fıkra ile; “9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadı ile verilen izinlerden bedel alınmaz.” hükmü getirilmiştir. (Bu hükümle ilgili olarak 11.10.2010 tarihli ve 3342 sayılı yazımız ile Bölge Müdürlüklerimize talimatlandırılmış olup, internet sitemizde mevcuttur) Mevzuat - Değişiklikler

9 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle Orman Kanununa Ek madde 11 ile; “Bu Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına" göre; a) Sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin kiralanmasının, aynı fıkra kapsamında diğer izinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının veya özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devredilmesinin, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde izin verilebilir. Mevzuat - Değişiklikler

10 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü b) Turizm izinleri dışındaki izinlere konu tesislerin izin sahibince üçüncü kişilere kiralanması halinde; orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin yüzde ellisi her yıl Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına izin sahibi tarafından yatırılır. Mevzuat - Değişiklikler

11 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri hâlinde, mevcut izinlerin izin bedeli karşılığı olarak işletme hakkı devir bedeli üzerinden, ormanlık alanların devredilen toplam kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi bir defaya mahsus olmak üzere işletici tarafından devir alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılır. Bu izinlerden ayrıca bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri halinde taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz. İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. Mevzuat - Değişiklikler

12 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması ve işlettirilmesi halinde işletme süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. Mevzuat - Değişiklikler

13 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü d) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin işletme hakkının devredilmiş veya izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmış olması hâlinde herhangi bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir.” hükümleri eklenmiştir. Mevzuat - Değişiklikler

14 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen Orman Kanununa Geçici 8 inci madde ile; "Bu Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre 8/11/2003 tarihinden önce verilen turizm ve diğer izinlerin kesin izin hakları devam eder, izinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni verilebilir. Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinleri dâhil olmak üzere daha önce turizm amaçlı tesisler için verilen izinler ile diğer izinlerin irtifak hakkına dönüştürülmesinin izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde, izin sahibi lehine bu Kanunun 115 inci maddesine göre irtifak hakkı tesis edilebilir.” hükmü getirilmiştir. Mevzuat - Değişiklikler

15 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 6831 sayılı Orman Kanununa 31.07.2008 tarihli ve 5801 Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen Madde 9 ile; “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine bu kanunun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası esaslarına göre izin verilebilir. Verilen bu izinlerden bedel alınmaz.” hükmü getirilmiştir. Mevzuat - Değişiklikler

16 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Devlet İdareleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Mevzuat

17 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Devlet İdareleri; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerdir. Kamu Kurum ve Kuruluşu; Devlet tanımı dışında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İdareleridir. Örneğin; Mevzuat

18 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Kamu Kurum ve Kuruluşları ; Belediyeler İl Özel İdare Müdürlükleri Köy Tüzel Kişilikleri TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ TRT Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü vb. Mevzuat

19 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ön izin - kesin izin Ön İzinde; Bedel alınmaz, Saha teslimi yapılmaz, Hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez, sadece proje çalışmaları yapılabilir.

20 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ön izin- kesin izin İzin süresi en fazla 24 ay’dır. Ön izin devredilemez. Ön izin kazanılmış bir hak değildir. Kesin izne dönüşme aşamasındaki yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiyor ise ön izin kesin izne dönüştürülmeyerek iptal edilir. Ön izinde istenen belgelerin tam olması halinde doğrudan kesin izin verilebilir. Kesin izin süresi 49 yılı geçemez.

21 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Devlete ait; Sağlık, Eğitim, Spor tesisi Devlet idarelerine sağlık, eğitim ve spor tesisi için verilen kesin izinler ancak yine başka bir Devlet idaresine devredilebilir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine izin verilebilir. Verilen bu izinlerden bedel alınmaz. Mevzuat – İzin grupları

22 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Savunma Ulaşım Enerji Haberleşme Su Atık su Petrol Doğalgaz Altyapı Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi Baraj Gölet Sokak hayvanları bakım evi Mezarlık Mevzuat – İzin grupları

23 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü savunma MSB nın savunma amaçlı tüm talepleri İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Karakol yeri, atış eğitim alanı Sosyal amaçlı talepler hariç

24 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ulaşım Yol Liman gerisi hizmet alanı Havaalanı Demiryolu

25 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü enerji Enerji nakil hattı Trafo binası Enerji üretim santralleri Rüzgar Ölçüm Direği

26 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü haberleşme Radyo-TV verici istasyonu ve anteni Telefon iletim hattı GSM baz istasyonu R/L tesisi Ölçüm istasyonu İletişim panosu Fiber optik kablo

27 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü su Su arama Su kuyusu Su deposu Su isale hattı Kaptaj Su dolum tesisi

28 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü atıksu Atıksu arıtma tesisi Kanalizasyon hattı

29 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü petrol, doğalgaz Petrol boru hattı Doğalgaz boru hattı Bunlarla ilgili pompa istasyonları

30 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü altyapı Sanat yapıları Köprü Yağmur suyu toplama kanalları

31 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü katı atık bertaraf tesisi Ormanlık alanlarda katı atık bertaraf tesislerine verilecek izinler ayrıca Bakanlığımızın 2010/2 sayılı Genelgesi kapsamında değerlendirilmelidir. Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi Katı atık aktarma istasyonu Katı atık bertaraf tesisine bağlı olarak, katı atık aktarma istasyonuna izin verilebilir.

32 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü baraj, gölet Baraj Gölet

33 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü mezarlık tesis izinleri Mezarlık Belediyeler Köy Tüzel Kişilikleri, adına izne konu edilecek

34 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü sağlık Sağlık ocağı Devlet hastanesi

35 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü eğitim İlköğretim Lise Üniversite x

36 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü spor tesisi Futbol, basketbol,vs sahası Golf sahası Kapalı spor salonu Kış sporları alanı Atış poligonu Devlet İdareleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sadece Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılıp işletilecek tesislere izin verilebilir ve bedel alınmaz.

37 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 17 nci madde izinleri 2 İŞ AKIŞI, İZİN RAPORU TANZİMİ VE BEDELLER

38 İŞ AKIŞ ŞEMASI İLGİLİNİN TALEBİ (Dilekçe ve gerekli belgeler) RAPOR TANZİMİ OLUR ALINMAK ÜZERE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLİR. SONUCU TALEP SAHİBİNE BİLDİRİLİR. OLUMLU İSEOLUMSUZ İSE OLUR BEDELLER TAHSİL EDİLİR TAAHHÜT SENEDİ ALINIR SAHA TESLİMİ YAPILIR ORMANLIK SAHADAKİ ÇALIŞMALARA MÜSAADE EDİLİR

39 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 09.06.2008 tarihli ve B.18.1.OGM. 0.07.05. 010.07/1748 sayılı talimat ve ekleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. (Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasından, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü sayfasından “Talimatlar” bölümünden gerekli bilgi ve belgelere ulaşılabilir) Rapor tanzimi

40 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü İzin talep edilen alan iki veya daha fazla işletme Müdürlüğü sınırlarında kalıyor ise, Ya her işletme kendi sınırları için ayrı ayrı izin raporu yapmalı, Ya da müştereken izin raporu yapılıp hangi İşletme sınırları içinde daha fazla yer işgal ediyor ise dosyanın takibi o İşletme Müdürlüğünce yapılmalıdır. Rapor tanzimi

41 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Tanzim edilen raporların formata uygun olması Raporda yer alan her soru cevaplandırılmalı Silinti, kazıntı, tarihsiz, imzasız olmamalı İzin sahibi mutlaka dilekçedeki kaşeye veya isme uygun olarak tam ve doğru yazılmalı Örnek: "Vizyon A.Ş." (Yanlış) "Vizyon Elektrik Üretim ve İthalat San. ve Tic.A.Ş." (Doğru) Rapor tanzimi

42 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Talep Konusu : Verilen izni tam olarak karşılamalı Spor Tesisi (Yanlış) Spor Tesisi (Futbol sahası, yüzme havuzu yapımı için)(Doğru) Ayrıca rapor ekinde yer alan 1/1000 ölçekli vaziyet planı ile izin konusu örtüşüyor mu? Vaziyet planında yer alan tesislere mevzuatımızca izin verilebilmekte midir? T.C.Kimlik Numarası/ Vergi sicil no Kamu yararı ve zaruret hali açıklanmalı Proje ile ilgili olarak alternatif sahalar var ise ilk önce bu sahaların değerlendirilmesi İzin talep edilen orman alanı ve bedel hesabı ayrı bir sayfada yapılmalı ve rapora eklenmeli Rapor tanzimi

43 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Keşif Özetleri Makine İkmal Şube Müdürlüğünce Haritalar, Ağaç Röleve Planları Oda Onayı (Devlet İdareleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hariç) Mevzi İmar Planı Belediye veya Bayındırlık İl Müdürlüğü Rapor tanzimi

44 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü A - Arazi Tahsis Bedeli Her yıl alınır. B - Ağaçlandırma Bedeli C - %3 Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri Bir defaya mahsus alınır D - %2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri E - Teminat ALINMAKTA OLAN BEDEL TÜRLERİ Bedeller

45 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Bedel hesapları yılı birim fiyatları üzerinden hesaplanmış ormanlık alana düşen toplam proje maliyet bedeli üzerinden yapılır. Ancak; Ormanlık sahada yapılacak tesislerin proje maliyetleri tek tek ortaya konmalı, ormanlık sahadan olan ve olmayan tesisler belirtilmeli, bir tesis hem ormanlık alanda hem de orman sınırları dışında kalıyor ise oranlayarak ormanlık alana düşen proje maliyet bedeli bulunmalı Bedel hesabı

46 A–İlk Yıl Arazi İzin Bedeli : Proje Maliyet Bedeli x 0.005 B–Ağaçlandırma Bedeli: OGM Belirlenen değer x Alan C–%3 Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri : Proje Maliyet Bedeli x 0.03 D–%2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri : Proje Maliyet Bedeli x 0.02 E–Teminat : Turizm izinlerinde proje maliyet bedelinin %3, diğer izinlerde her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen bedeldir. Ayrıca tesis haricindeki sahalar alan üzerinden hesaplanarak proje ile hesaplanan bedel ile toplanarak bulunur. (Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (4) fıkrasında ve 5346 sayılı Kanunun getirdiği istisnalar hariç) Bedel Hesabı

47 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Turizm izinlerinde proje maliyet bedelinin %3, Diğer izinlerde her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen bedeldir. Devlet Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bedelsiz Alınmaz Alınır Teminat

48 Her bir olur ile verilen izin için ayrı teminat alınır. Teminat dışındaki tüm bedellerden ayrıca %18 KDV tahsil edilir. Teminat

49 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ALAN HESABI ORMAN ORMAN SAYILMAYANTOPLAM ENH: 100 m X 6 m= 600 0 YOL:1.000 m X 5 m= 5.000 300 5.300 GSM Baz İstasyonu: 10 m X 10 m= 100 0 TOPLAM ALAN 5.7003006.000 PROJE MALİYET BEDELİ ORMANLIK ALANA DÜŞEN PROJE MALİYET BEDELİ ENH=5.248,24 YOL=14.775,85 14.037,06 GSM Baz İstasyonu=195.085,20 TOPLAM P. MALİYET BEDELİ=215.109,29 214.370,50 Bedel hesabı

50 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ORMANLIK ALAN5.700 m2 ORMANLIK ALANA DÜŞEN PROJE MALİYET BEDELİ 214.370,50 TL AĞAÇ TÜRÜ YAPRAKLI6.695 TL/Ha. ALINACAK BEDELLER 1– Ağaçlandırma Bedeli=6.695 TL/Ha X 0.57 Ha=3.816,15TL 2–Arazi İzin Bedeli=214.370,50 TL X 0.005=1.071,85TL 3–% 3 Orköy Özel Ödenek Geliri=214.370,50 TL X 0.03=6.431,11TL 4–% 2 Ağaç. Özel Ödenek Geliri=214.370,50 TL X 0.02=4.287,41TL TEMİNAT=4.250 TL Alan ve bedel hesabı

51 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ALINACAK BEDELLER 1–Ağaçlandırma Bedeli=6.695 TL/Ha X 0.57 Ha =3.816,15 TL 2–Arazi İzin Bedeli=214.370,50 TL X 0.005 (5346 sayılı Kanunun 5784 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi gereğince 31.12.2012 tarihine kadar devreye alınacak tesisler için yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 10 yılında %85 indirimli tahsil edilecektir) = 160,77 TL 3–% 3 Orköy Özel Ödenek Geliri=5346 sayılı Kanunun 5627 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi gereğince alınmamaktadır. 4–% 2 Ağaç. Özel Ödenek Geliri=5346 sayılı Kanunun 5627 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi gereğince alınmamaktadır. TEMİNAT=4.250 TL YEK’e tabi izinlerde Bedel hesabı ORMANLIK ALAN5.700 m2 ORMANLIK ALANA DÜŞEN PROJE MALİYET BEDELİ 214.370,50 TL AĞAÇ TÜRÜ YAPRAKLI6.695 TL/Ha.

52 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 1- İstanbul ve Kocaeli İllerinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, diğer illerde ise sadece İl Özel İdareleri tarafından yapılacak olan; 09.05.1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla verilen izinlerden bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller

53 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 2-İl özel İdareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri ve köylere hizmet götürme birliklerinin kar gayesi bulunmaksızın yapacakları tesislerden, TEDAŞ Genel Müdürlüğünce ormanlık sahalarda yapılacak köy enerji nakil hatlarından ağaçlandırma bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz, arazi izin bedeli toplam proje bedelinin binde biri olarak alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller

54 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü 3-Kar gayesi güdülen faaliyetlerde ise tüm bedeller tam olarak alınır. 4-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak ve işletilecek olan spor tesisi izinlerinden bedel alınmaz.(Spor tesisine yapılacak olan yol, ENH, su isale hattı gibi izinlerden bedel alınır.) 5-Karayolları Genel Müdürlüğünün teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi gereği Karayolları Genel Müdürlüğünden bedel alınmaz. 6-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan DEVLET idarelerinden bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller

55 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Bedel tahsili Genel Müdürlükten gönderilen örnek taahhüt senedinde yer alan bedeller değiştirilmeden tahsil edilmeli, Yada hatalı olduğu düşünülüyor ise mutlaka Genel Müdürlükle irtibat kurularak mutabakat sağlanmalıdır.

56 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Olur alınmadan, Tasdikli kesin izin taahhüt senedi alınmadan, (kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili birim amirince, diğer izin sahiplerinde noter tasdikli) İlk yıl bedelleri tahsil edilmeden, Saha teslimi yapılmaz. Alan ve bedel hesabı

57 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü YETKİ DEVRİ 17 nci madde izinleri 3

58 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü yetki devri YETKİ DEVRİ, İMZA VE İŞ BÖLÜMÜ TALİMATI (12.08.2010 tarihli ve 40 nolu Bakanlık Oluru)

59 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü yetki devri BAKAN 17nci madde Bakanlık Yetki Devri, İmza ve İş Bölümü Talimatının 6 ncı madde (p) bendi izin temdit devir iptal olurları Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi nükleer enerji santrali liman geri hizmet alanı su dolum tesisi spor tesisi turizm üniversite yeri izin taleplerine ait 2634 sayılı Kanun Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis işlemlerine ait

60 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü yetki devri MÜSTEŞAR 57 nci madde Bakanlık Yetki Devri, İmza ve İş Bölümü Talimatının 7 nci madde (g) bendi izin, temdit, devir ve iptal olurları Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla Orman Bölge Müdürlüklerine ait özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izin taleplerine ait

61 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü yetki devri GENEL MÜDÜR 17nci madde Genel Müdürlük Yetki Devri, İmza ve İş Bölümü Talimatının 6 ncı madde (s) bendi izin temdit devir iptal olurları Termik Santral, Doğalgaz Çevrim Santrali izin taleplerine ait

62 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü yetki devri BÖLGE MÜDÜRÜ 17 nci madde Genel Müdürlük Yetki Devri, İmza ve İş Bölümü Talimatının 10 uncu madde (f) bendi izin temdit devir iptal olurları katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi, nükleer enerji santrali, termik santral, doğalgaz çevrim santrali, liman geri hizmet alanı, su dolum tesisi, spor tesisi, turizm, üniversite yeri hariç tüm izin taleplerine ait 57 nci madde Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla Orman Bölge Müdürlükleri hariç özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izin taleplerine ait

63 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü TURİZM İZİNLERİ 17 nci madde izinleri 4

64 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü turizm izinleri Her yıl alınması gereken Yıllık Arazi Tahsis Bedelinin yanı sıra; İzin süresince yapılan yatırımın işletmeye geçtiği tarihten başlamak üzere, tahsis olunan arazi üzerinde kurulan işletmelere ait gayri safi yıllık gelirin yüzde ikisi (%2) izin sahibinden tahsil edilir. Tesisin işletmeye açıldığı yıl ile takip eden birinci takvim yılı için muafiyet tanınır.

65 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü %2 gelir payı Kiraya verilen tesislerde; Kiraya verenden kira kontratı üzerinden kira bedelinin %2’ si, Kiralayandan ise işletme hasılatı üzerinden %2 Gayri safi yıllık gelir payı" alınır.

66 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü gayrisafi yıllık gelir İzin verilen arazi üzerinde kurulan işletmelere ait; yılın ilk günü ile son günü arasındaki tahsil edilmiş olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü satış hasılatı, hizmet satış bedelleri, izne esas konu dahilindeki her türlü kira gelirleri, faiz gelirleri ile izin verilen alan içerisinde herhangi bir isim altında elde edilen gelirlerin Tek Düzen Muhasebe Sistemdeki Gelir Tablosuna esas “Net Satışlar” ve Gelir Tablosu içeriğinde bulunan “Diğer Olağan Gelir ve Karlar” ile “Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar” ın toplamı,

67 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü beyanname Yıllık gayri safi geliri gösteren beyanname yeminli mali müşavire tasdik ettirilir.

68 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü akaryakıt istasyonu Gayri safi yıllık gelirin yüzde ikisi (%2) oranında gelir payı tahsil edilir. (POAŞ’ a ödenen bedel düşülmeyecek) Aynı zamanda akaryakıt istasyonuna ek olarak yataklı tesis (motel) var ise bu tesis içinde ayrıca %2 gayri safi yıllık gelir payı tahsil edilmelidir.

69 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Bedellerin Takibi Turizm alan ve merkezinde kalan turizm izinlerinin arazi izin bedeli ve %2 gelir payının tahsilinin 28.11.2007 tarihli ve 4465 sayılı talimatımız doğrultusunda yapılması

70 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Bedellerin Takibi Buna göre; 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden önce Bakanlığımızca üzerinde turizm yatırımı yapılmak amacıyla yatırımcılara kesin izin verilen, Maliye Bakanlığınca da lehlerine üst hakkı tesis edilen veya edilmeyen, ancak daha sonra 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, Bakanlar Kurulunca ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm alan ya da merkezi sınırları içerisinde kalan ve turizm izinlerinin;

71 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Bedellerin Takibi 1) Arazi izin/üst hakkı bedeli ile %2 gayri safi yıllık gelir payı bedellerinin İdaremizce tahsil edilmemesi, 2) Arazi izin/üst hakkı bedeli ile %2 gayri safi yıllık gelir paylarının tahsil ve takibi için onaylı taahhüt senetlerinin, 3 üncü kişilere işlettirilmesine Bakanlığımızca izin verilen dosyalarda işletmeciden alınacak %2 gayri safi yıllık gelir payını ödeyeceğine ilişkin onaylı ek taahhüt senetlerinin birer nüshasının ilgili Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine gönderilmesi,

72 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü Bedellerin Takibi 3) Bundan böyle söz konusu izinlerle ilgili bedel tahsilâtını etkileyecek Bakanlığımızca yapılacak işlemler sonucunun gerekli belgelerle birlikte ilgili Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine bildirilmesi, 4) Arazi izin/üst hakkı bedeli ile gayri safi yıllık gelir payı bedelleri dışında ki orman köylüleri kalkındırma geliri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri ile ağaçlandırma bedellerinin tahsilinin Bölge Müdürlüğünüzce takip edilmesi gerekmektedir.

73 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü TAHSİS 17 nci madde izinleri 5

74 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü tahsis 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5761 sayılı Kanunun ile değişik 8 inci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerinde 10.09.2008 tarihli ve 2819 sayılı talimatımız’a uygun tahsis raporu düzenlenmesi

75 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü tahsis 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü kişilere yapılan tahsislere yine aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince alınacak bedel hesaplamalarının 09.09.2008 tarihli ve 2805 sayılı talimatımız’a uygun yapılarak alınması

76 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü DİĞER HUSUSLAR 17 nci madde izinleri 6

77 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ÇED ÇED kapsamında olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde; İlgili İl Çevre Müdürlüğünden söz konusu faaliyetin ÇED’e tabii olup olmadığına ilişkin görüş yazısı talep sahibinden istenmelidir.

78 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ÇED Merkezde yapılan toplantılara Genel Müdürlükten katılım sağlandığından ; * Görüş oluşturulabilmesi için ÇED örnek formunun tanzim edilerek gününden önce gönderilmesi * Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce tarihi bildirilen Halkın Katılım Toplantısına katılım sağlanması ve sonucundan bilgi verilmesi

79 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü saha kontrolü Saha aşımı olup olmadığı Bedel borcunun bulunup bulunmadığı Amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı İzinsiz tesis yapılıp yapılmadığı Yangına karşı gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı İzin süresinin devam edip etmediği

80 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ORKABİS Veri kaydında tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesine özen gösterilmeli Bilgiler bilgisayar ortamında tutulacağından daha önceki yazılarımız ile 3 aylık, 6 aylık, gerek yıllık olarak tanzim edilerek gönderilmesi istenen Bölge Müdürlüklerince verilen izinlere ilişkin tabloların bundan böyle gönderilmemesi, ancak bu bilgilere gerek duyulması halinde bilgisayar disketinde yada bilgisayardan alınacak listeler halinde gönderilmesi istenecektir.

81 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü ORKABİS Yeni Yönetmeliğe göre verilen izinlerin bedel artış sistemi programa Y.Deflatör olarak girilecek Arazi izin bedeli = arazi tahsis bedeli olarak girilmeye devam edilecek Yada arazi tahsis bedeli, arazi izin bedeli şeklinde değiştirilecek

82 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü izin uzatma (temdit) Süresi biten izinlerin takibinin yapılarak zamanında iptal yada izin uzatma tekliflerinin yapılması, * İzin uzatımında ve devirlerde mevcut Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun taahhüt senedi alınır. * Yönetmeliğe göre izne konu edilmeyen izinlerin süre uzatımı yapılmaz. Ancak rayiç değer üzerinden süre uzatımı yapılabilir. Turistik tesis izinleri Üniversite kampus izinleri

83 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü İznin sona ermesi halinde 6831 sayılı Kanunun 17/3 üncü maddesi gereğince verilen tesisler SABİT KIYMETLERE alınarak İnşaat İkmal Dairesi Başkanlığınca değerlendirilir. * Sahanın geri teslim alındığı tarihten itibaren bedel tahakkuk ettirilmez.

84 izin ve irtifak hakları şube müdürlüğü dinlediğiniz için teşekkür ederim


"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları