Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN SAYILAN ALANLARDA MADENCİLİK FAALİYETİ İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLARDAN ALINAN BEDELLER

2 bedeller Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin;
16/12/2010 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin; «………….fon bedelleri hariç, bedeli alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilir.» hükmüne istinaden, Orman Sayılan Alanlardan; Ağaçlandırma Bedeli Arazi İzin Bedeli Ancak Aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları toplamının beş hektarı geçmesi halinde, sadece geçen kısım için arazi izin bedeli alınmaktadır.

3 bedeller 16/12/2010 Ancak; Aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları toplamının beş hektarı geçmesi halinde, sadece geçen kısım için arazi izin bedeli alınmaktadır.

4 bedeller Kazı gerektirmeyen maden arama izninden bedel alınmaz.

5 bedeller Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmamaktadır.

6 bedeller Ağaçlandırma Bedeli;
16/12/2010 Ağaçlandırma Bedeli; Brüt vasıfsız işçi ücreti ile ibreli ormanlar için 1615 saat/hektar, yapraklı ormanlar için 1748 saat/hektar katsayısı ile çarpımı sonucu ile belirlenen bedelin, izin alanı ile çarpımı sonucu bulunan değerdir. Her izne konu edilen saha için bir defaya mahsus olmak üzere izin başlangıcında alınmaktadır.

7 bedeller Arazi izin bedeli;
16/12/2010 Arazi izin bedeli; Genel Müdürlükçe izin bitiminden sonra yetiştirilecek meşcerenin hasılat düşüklüğünden doğan birim zarar bedeli ile Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek birim kullanma bedelinin toplamlarının izin alanı ile çarpımı sonucu bulunan değerdir.

8 bedeller Arazi izin bedeli İzin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık ÜFE değişim oranında artırılır.

9 bedeller Örnek - Aynı ruhsat sahası içerisinde izinli alan 25.000 m²
16/12/2010 Örnek - Aynı ruhsat sahası içerisinde izinli alan m² - İzne konu edilen alan m² (koru ormanında) - Bölge Müdürlüğünce tespit edilen birim kullanma bedeli 0,75 TL/m² - Genel Müdürlükçe tespit edilen birim zarar bedeli 0,16 TL/m² Hesap Şekli; Ek Devlet hakkı alınan alan: m² (ilk alınan m²+ yeni izin m2.) Kalan arazi izin bedeli alınması gereken kısım: ( = m² ) m² X (0,16 + 0,75)= TL’dir. (2011 yılı)

10 üfe 16/12/2010 ÜFE; Genel Müdürlüğümüzün tarihli ve 537 sayılı talimatlarında açıklama yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) sitesinde her ayın üçünde yayınlanan (hafta sonuna rastlaması halinde ilk resmi günde) ÜFE oranları kullanılır; internet adresinde; 1-Bir önceki aya göre, 2-Bir önceki yılın Aralık ayına göre, 3-Bir önceki yılın aynı ayına göre, 4- On iki aylık ortalamalara göre,

11 bedeller Sonraki Yıllarda Arazi İzin Bedeli Hesaplama;
16/12/2010 Sonraki Yıllarda Arazi İzin Bedeli Hesaplama; yılı arazi izin bedeli, TL, - Olur tarihi (izin başlangıç tarihi), - Mart ayında yayınlanan bir önceki yılın aynı ayına göre ÜFE oranı %9,8 olsun, ÜFE’nin yayın tarihi dir. Hesaplama; TL x 1,098 = ,40.-TL (2012 yılı bedeli) tarihleri arası gecikme cezası alınmamaktadır.

12 ek devlet hakkı Ek Devlet hakkı;
16/12/2010 Ek Devlet hakkı; 3213 sayılı Maden Kanununa göre; aynı ruhsat sahası içerisinde orman sayılan alanda madencilik faaliyeti için 5,0 ha kadar izinli alan için fazla alınan %30 Devlet hakkı Orman Genel Müdürlüğün hesaplarına yatırılmaktadır. .

13 ek devlet hakkı Ek Devlet hakkı, bir önceki yıla ait madencilik faaliyetinden kaynaklanan satış geliri Nisan ayı sonuna kadar MİGEM’e beyan edilir, Haziran ayı sonuna kadar da ilgili hesaplara yatırılmaktadır.

14 ek devlet hakkı Orman sayılan alanlarda ek Devlet hakkı;
16/12/2010 Orman sayılan alanlarda ek Devlet hakkı; Maden işletme sahaları için alınmaktadır. Denetimi Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Zamanında ödenmeyenlerin tahsili, MİGEM’in bildirmesi üzerine gecikme cezası ile birlikte vergi dairelerince yapılmaktadır.

15 temİnat Her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen değerdir. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir.

16 temİnat Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.

17 teminat olarak alınacak değerler
Türk parası, Bankalar tarafından verilecek limit dahili süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.

18 teminat Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

19 bedellerin yatırılması
Arazi izin bedeli Ağaçlandırma bedeli Ek Devlet hakkı Teminat Orman Bölge Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılır

20 gecikme zammı Bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için İzinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirime gerek kalmaksızın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 84 üncü maddesine göre öncelikle alacak ferilerine mahsup edilir.

21 bedellerİn İadesİ İzin, verilen sürenin dolması sebebiyle sona ermişse, izin sahibinin orman idaresine olan borcu mahsup edildikten sonra teminatın bakiyesi iade edilir. Taahhüt senedi hükümlerine veya rehabilitasyon projesine uygun davranılmadığının tespiti üzerine iznin iptali halinde, alınmış olan bedeller iade edilmez. Teminat orman idaresince irat kaydedilir. İrat kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.

22 bedellerİn İadesİ İzin sahibinin vazgeçmesi nedeniyle iznin iptali halinde; izin verilen alanda çalışma yapılmadığı, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

23 bedellerİn İadesİ Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin iptal edilmesi halinde; izin verilen alanda çalışma yapılmadığı, doğal yapının bozulmadığının oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti sonucunda bütün bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir. İzin verilen alanda çalışma yapılıp, doğal yapının bozulduğunun tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan orman idaresince rehabilite edilerek ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, bu işle ilgili giderler ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerden düşülerek, alınan bedeller ve teminattan geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. Bedellerin orman idaresince yapılan giderleri karşılamaması halinde aradaki fark izin sahibinden tahsil edilir

24 bedellerİn İadesİ İzin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten itibaren bedel tahakkuk ettirilmez.

25 Maden İşleri Şube Müdürü
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 TEŞEKKÜR EDERİM Ahmet ÇELİK Maden İşleri Şube Müdürü


"İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları