Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 Yeni TST Karşısında İdarece Re’sen veya Özel Kanunlarla Tapu Sicilinde Yapılacak Belirtmeler Hazırlayan : T.K. Uzman Yrd. Nahide GEDİK Danışman : T.K. Uzmanı Derya TAŞKIRAN

3 TAPU SİCİLİNDE BEYANLAR SÜTUNU Beyanlar: Bildirmeler, belirtmeler.
T.M.K. 1012; “Bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılır. Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlıdır. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu sütuna yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir. Özel kanun hükümleri saklıdır. ”

4 Tapu kütüğünün beyanlar hanesine “beyanda” bulunulabilmesi için;
Türk Medeni Kanununda bir hüküm olması, Özel kanunlarda bu konuda bir hükme yer verilmesi Tapu Sicil Tüzüğünde bir düzenleme yapılmış olması gerekir.

5 Yasal düzenlemelerdeki belirsizlikler nedeniyle,
Yeni Tapu Sicil Tüzüğü md. 52.; «Kütüğün beyanlar sütununa mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar yevmiye ve tarih numarası belirtilerek yazılabilir.» Yasal düzenlemelerdeki belirsizlikler nedeniyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü genelge ve talimatlarıyla açıklayıcı olmak koşuluyla örneğin; bina yapılamaz beyanı, yıkım kararları, uygulanamayan mahkeme ilamları, orman içi binalar gibi belirtmeler de tapunun beyanlar sütununa işaretlenebilir.

6 Birbirinden farklı konularda beyanlar sütununa yapılan kayıtlar;
Üçüncü kişilerin iyi niyetini bertaraf etmeye yarar, İlgilisi yararına karine yaratır, Taşınmaza bağlı bir ayni hakkı ya da şahsi hakkı, bazı beyanlar da kamu hukukundan kaynaklanan kısıtlamaları açıklar. Beyanın niteliğine göre beyana bağlanan sonuç değişmektedir. (Oguzman-Seliçi, Eşya Hukuku, İstanbul 2004, s.204)

7 Beyanlar, zaten mevcut olan eylemli ve hukuki durumu dışa yansıtır, ona açıklık ve kanıtlama kolaylığı sağlarlar (Aynı yönde Hukuk Genel Kurulu’nun gün ve 2009/5-64 E. 89 K.sayılı ilamı). Bu nedenle beyanların bir diğer sonucu ise, üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırmasıdır. Tapu sicili kamuya açık olduğu içindir ki hiç kimse, kural olarak, beyanlar sütunundaki eylemli ve hukuki bir ilişkiyi bilmediğini iddia edemez (TMK.m.1020).

8 KURULMALARI ARTIK MÜMKÜN OLMAYAN AYNİ HAKLARIN YAZIMI
TAPU SİCİL TÜZÜĞÜNDEKİ BELİRTMELER EKLENTİNİN YAZIMI (TST m.53) KURULMALARI ARTIK MÜMKÜN OLMAYAN AYNİ HAKLARIN YAZIMI (TST m.54) VESAYET KARARLARININ YAZIMI (TST m.55) ZANAATKÂRLAR VEYA YÜKLENİCİLERİN İŞE BAŞLAMA TARİHİNİN YAZIMI(TST m.56) ORTAKLAŞA KULLANILAN YERLERİN TESCİLİ (TST m.29) SAYFA KAPATILMASI VE YENİ SAYFA AÇILMASI (TST m.64) DÜZELTMELERİN BELİRTİLMESİ ( TST m.74)

9 EKLENTİNİN YAZIMI Eklenti-Teferruat: Ayrıntılar, ikinci derecede yardımcı parça. Mahalli örfe göre bir şeyin işletilmesi, muhafazası veya ondan istifade olunması iççin o şeyle beraber bulunan, onunla birleştirilen menkul eşyadır. TST MADDE 53: “Eklentiler mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır. İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye ilişkin hükümleri saklıdır.”

10 KURULMALARI ARTIK MÜMKÜN OLMAYAN AYNİ HAKLARIN YAZIMI
Eşya Hukukunda "muhdesat" kavramından bir arazi üzerinde arzın malikinden başkasına veya bir paydaşa ait yapı ve tesisler ile bağ ve bahçe şeklinde dikilen ağaçları anlamak gerekir. Muhdesat, sahibine arazi mülkiyetinden ayrı bağımsız bir mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak sağlamaz. Muhdesat sahibinin hakkı sadece şahsi bir haktır. Bir kişi lehine muhdesatın tespitine ve bunun kütüğün beyanlar hanesine yazılmasına 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 19/2. maddesi imkân sağlamaktadır. Anılan hüküm uyarınca; “Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir.”

11 TST 54. MADDESİNE GÖRE: “4721 sayılı kanuna göre artık kurulması mümkün olmayan ayni haklar, ilgili taşınmaz kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Bu hakların tasarruf işlemleri, bağımsız ve sürekli hakların kayıt usulüne tabidir. Yani eski hukuktan intikal eden ve tesisleri artık kabil olmayan ayni haklar, ilgili taşınmazların sayfasında beyanlar sütununda gösterilecektir.”

12 VESAYET KARARLARININ YAZIMI
TST madde 55: “Müdürlüğün, hak sahibinin vesayet altına alındığına veya vesayetin kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa, durum taşınmazın kütüğünün beyanlar hanesine tarih ve yevmiye numarası ile yazılır.”

13 ZANAATKÂRLAR VEYA YÜKLENİCİLERİN İŞE BAŞLAMA TARİHİNİN YAZIMI
TST Madde 56: “İşe başlama tarihi, hak sahibi, zanaatkâr veya yüklenicinin bildirimi üzerine beyanlar sütununa yazılır.” ORTAKLAŞA KULLANILAN YERLERİN TESCİLİ TST Madde 29/3: “Yararlanan taşınmazların kütük sayfasının beyanlar sütununa, ortaklaşa kullanılan taşınmazın, hangi ada, parsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir.”

14 SAYFA KAPATILMASI VE YENİ SAYFA AÇILMASI
TST Madde 67/4: “Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar, açılan yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen nakledilir. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz.” DÜZELTMELERİN BELİRTİLMESİ TST Madde 74/4: “Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatalarının düzeltmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 659 sayılı KHK’ ya göre işlem yapılır.”

15 TST Madde 52/2: “Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukuki veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti halinde, bu husus sicilin beyanlar sütununda re’sen belirtilecektir.”

16 Eski tüzük ve yeni tüzüğün beyanlar açısından karşılaştırması;
Eski tüzükte “beyanlar” bölümü altında düzenlenmiş bulunan belirtmeler, yeni tüzükle “şerhler ve beyanlar” başlıklı bölümde birlikte düzenlenmiştir. Tüzüğümüz 52/2. maddesi ile yeni bir uygulama getirmiş olup; tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukuki veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti halinde, bu husus sicilin beyanlar sütununda re’sen belirtilecektir Yeni TST eski tüzükteki tefferruat yerine eklenti tabirini kullanmış ve aynı hükümde 634 sayılı kanundaki eklenti ile karıştırılmaması için bu hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir. Eklentinin yazımında artık eklentiler tek tek beyanlarda belirtilmeyip, eklenti/tarih/yevmiye şeklinde belirtmesi yapılacak olup talep dilekçesine atıf yapılmakla yetinilecektir. Zanaatkar ve yüklenicilerin işe başlama tarihinin yazımında, eski tüzüğe göre bildirim yapılabilmesi için aranan inşaat sözleşmesi yada belediyece verilen yer teslim tutanağı artık aranmayacaktır.

17 05.04.2017 MEDENİ KANUNDAN KAYNAKLANAN BELİRTMELER
Mükellefiyeti Belirtmesi(TMK m.698) (Taksim Hakkının Kaldırılması) Sözleşme İle Şuyuun İdamesi Taşınmazın Paydaşlarca Kullanılmasına Yararlanılmasına İlişkin Sözleşme veya Mahkeme Kararı Belirtmesi Üst Hakkında Binalar İçin Ödenecek Bedel Sürekli Geçit Haklarının Belirtilmesi (TMK m.748) Toprağın İyileştirilmesi İşlemi (TMK m.755) ve Heyalan Bölgesi Belirtmesi (TMK m.710)

18 ÖZEL KANUNLARDAKİ BELİRTMELER
RİSKLİ YAPI BELİRTMESİ (6306 sayılı Kanun ve TKGM 2013/8 sayılı genelge) 2/B ALANLARI İLE İLGİLİ BELİRTMELER (6292 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanun, TKGM 2012/7 sayılı genelge) 2/B alanı belirtmesi 2/B alanlarının satış ve kanuni ipoteğine ilişkin belirtme HARCAMALARA KATILMA PAYI ŞERHİ (2464 sayılı Kanun) KAMULAŞTIRMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN BELİRTMELER (2942 sayılı Kanun) 7. Madde belirtmesi 30. Madde belirtmesi

19 ÖZEL KANUNLARDAKİ BELİRTMELER
MAHKEME KARARLARINA İLİŞKİN BELİRTMELER Aynı taşınmaza ilişkin iki farklı mahkeme kararı belirtmesi(TKGM ) Mahkeme yazısı üzerine dava açıldığı belirtmesi(TKGM ) YATIRIM AMAÇLI KREDİ KULLANILDIĞI BELİRTMESİ (TKGM ) TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE BELİRTME (3402 sayılı kanun 41. madde belirtmesi) TECAVÜZLÜ BİNALARIN BELİRTİLMESİ

20 (Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği)
ÖZEL KANUNLARDAKİ BELİRTMELER YENİLEME YAPILACAĞI BELİRTMESİ, YENİLEMEYE KARŞI DAVA AÇILDIĞI BELİRTMESİ (Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği) TOPLULAŞTIRMA BELİRTMESİ (3083 sayılı Kanun) TURİZM TESİSİ BELİRTMESİ (TKGM 2013/6 sayılı Genelge) TAŞ KÖMÜRÜ HAVZASI BELİRTMESİ (3303 sayılı Kanun) PETROL KANUNUNA GÖRE YAPILACAK BELİRTME (6326 sayılı Kanun) YETKİ ALANI DIŞINDA İŞLEMLERE İLİŞKİN BELİRTME (Yetki Alanı Dışı İşlemler Yönetmeliği, TKGM 2012/9 sayılı Genelge)

21 ÖZEL KANUNLARDAKİ BELİRTMELER
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BELİRTMELER (4706 sayılı Kanun,6292 sayılı Kanun) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki belirtmeler KIYI BELİRTMESİ (3621 sayılı Kanun) TİCARİ İŞLETME REHNİ BELİRTMESİ (1447 sayılı Kanun) TİCARET ŞİRKETLERİNE AYNİ SERMAYE KONULMASI BELİRTMESİ (TKGM 2013/7 sayılı Genelge)

22 ÖZEL KANUNLARDAKİ BELİRTMELER
1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNDAKİ BELİRTMELER MUVAKKAT İNŞAAT İZNİ BELİRTMESİ ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ BELİRTMESİ BİRDEN FAZLA SİCİL BÖLGESİNDE KALAN ARAZİ BELİRTMESİ

23 ÖZEL KANUNLARDAKİ BELİRTMELER
3194 SAYILI İMAR KANUNUNDAN KAYNAKLANAN BELİRTMELER İmar düzenlemesine alınma belirtmesi İmar kanununa göre umumi hizmetlere ayrılmıştır belirtmesi İmar planına göre tescile tabidir belirtmesi HATALI BLOK VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALARINDA DÜZELTME İŞLEMİ (TKGM 2011/3 sayılı Genelge)

24 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları