Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKUZUNCU BÖLÜM: HAYAT SIFATI Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKUZUNCU BÖLÜM: HAYAT SIFATI Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden."— Sunum transkripti:

1 DOKUZUNCU BÖLÜM: HAYAT SIFATI Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

2  Cevabı bilinmeyen soru:  HAYAT NEDİR?

3  Hayatın iki önemli özelliği:  1. Tanınır.  2. Tanımlanmaz.

4  Hayat ne değildir?  Canlı bedenlerindeki maddeler değildir.  Bu maddelerin toplamı da değildir.  Çekirdek + toprak + hava + su + ışık = ?

5  Toprağa cansız bir çekirdek düşer.  Ondan canlı bir ağaç çıkar.  Hayat nereden gelir, çekirdeğin içine nasıl girer?

6  Yumurta cansızdır.  Ondan çıkan civciv canlıdır.  Hayat ne zaman ve nasıl girer yumurtanın içine?

7  Hayat, bazı maddî şartların bir araya gelmesiyle kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir.  Hayat, her bir canlı için yoktan yaratılan bir varlıktır.

8 BİR HAYAT YARATMAK

9  Dünyanın mazisinde hayat yoktu.  Cevabı verilemeyen soru:  Hayat nasıl ortaya çıktı?

10  Yeryüzünde hayat sadece ortaya çıkmakla kalmadı, milyonlarca tür halinde, milyonlarca kılıkta karşımıza çıktı.  Bu, kâinatın var oluşundaki en büyük amacın gerçekleştiği andır.

11  Bu kâinatta bir canlı vücudu yaratmak ve onu yaşatmak için gerekli olan şeyler:

12  Önce atom parçacıkları yaratılır.  Bunlardan yıldızlar yapılır.  Yıldızlarda elementler işlenir.  Yıldızların üretemediği daha ağır elementler için süpernovalar ateşlenir.  Üretilen maddelerden yeni yıldızlar ve gezegenler yapılır.

13  Bu gezegenlerden birisi, özel olarak hayat için hazırlanır.  Güneşe en uygun uzaklıkta ve açıda yerleştirilir.  Ağır elementler volkanlarla çıkarılır, sular kuyruklu yıldızlarla taşınıp depolanır.  Herşey hazır olunca, canlı türleri de birer birer yaratılır ve kendilerine görevleri bildirilir.

14  Göklerin, yerin ve onlarda yaydığı canlıların yaratılışı da Onun âyetlerindendir. Dilediğinde onların hepsini huzurunda toplamaya da Onun gücü yeter.  ŞÛRÂ, 42:29

15  O Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur. O Hayydır, Kayyûmdur.  BAKARA, 2:255  ÂL-İ İMRÂN, 3:2

16  Göklerin ve yerin egemenliği Onundur. O evlât edinmemiş, egemenliğinde Onun bir ortağı da olmamıştır. Herşeyi bir ölçü ile yaratıp kaderini belirleyen de Odur.  Fakat onlar Allah’tan başka birtakım tanrılar edindiler ki, ne birşey yaratabilirler —çünkü kendileri yaratılmıştır— ne onlara bir yarar veya zarar verebilirler; ne öldürmeye güçleri yeter, ne can vermeye, ne de ölüleri diriltmeye.  FURKAN, 25:2-3

17 DÜNYA HAYAT KAYNIYOR

18  Zaman ve mekân itibarıyla öyle bir taksimat yapılır ki, bu gezegen, neredeyse gökler dolusu canlıları sırayla üzerinde barındırır.  Dünyamız, sadece canlıları barındırmasıyla değil, bu canlıları akıl almaz bir zenginlik içinde sergilemesiyle de kâinatta son derece ayrıcalıklı bir mevki alır.

19  Her bir canlı türü, üzerinde İlâhî sanat eserlerini farklı bir şekilde sergiler.  Dünya sofrasında kendisi için belirlenmiş rızıktan nasiplenir.  Kendisine verilmiş olan âlet ve yeteneklerle, kendisi için belirlenmiş olan görevleri yerine getirir.

20  Hayat, yeryüzüne, gürül gürül akan muazzam bir nehir gibi boşalır.  Canlılar, kafileler halinde, görünmez bir kaynaktan gelirir, bir süre burada belirir, sonra yine görünmez bir âleme geçerler.

21  Gün ışığı altında akan bir ırmağın kabarcıkları, hızla gelir geçerler.  Gelip geçerken, her bir kabarcık, Güneşten aldığı bir parıltıyı yansıtır.  Kabarcıklar gider, fakat Güneş parlamaya ve arkadan gelen kabarcıklar üzerinde eserini göstermeye devam eder.

22  Canlılar da bu dünya üzerinden gelir ve geçerler.  Fakat hayat devam eder.  Hiç kimse, hayatı da kendisiyle beraber götürmez.  Bir Hayat Vericinin eseri, arkadan gelen canlılar üzerinde görünmeye devam eder.

23  Hayatın akıl almaz zenginliği, bir vahdet içinde karşımıza çıkar.  Bu da, yeryüzünde hayatı yaratanın  hem birliğini,  hem de sıfatlarının sonsuzluğunu gösterir.

24  Hayatı verenin kendi hayatı ezelîdir ve sınırsızdır.  Onun hayat sıfatına, yarattığı hayatlardan başka, bizzat kendi isim ve sıfatları da şahitlik eder.  Sadece canlılar değil, varlık âlemindeki canlı- cansız herşey, Onun varlığına, birliğine ve ezelî hayat sıfatına birer şahittir.

25  Yüce Allah, bir mahlûkunu canlandırırken, ona hayatı pek çok lütuflar içine sararak verir.  Muhyî ismiyle bir varlıkta tecellî ederken, ilim, hikmet, irade, kudret, rahmet, işitme, görme, kelâm, kerem, rızıklandırma, güzelleştirme gibi daha pek çok sıfatlar ve fiiller de o varlık üzerinde eserini gösterir.

26  Hayat sıfatı, diğer bütün sıfatları kendisinde gösteren bir ayna olur.  Varlık âlemindeki Esmâ tecellîleri, hayat sayesinde görünür, okunur, anlaşılır.

27  Hayatın gayesi:  Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.  ZÂRİYÂT, 51:56

28 FÂNİ HAYATTAN GERÇEK HAYATA

29  Yeryüzündeki hayat, aynı zamanda, ebedî bir hayattan da haber verir:  Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka birşey değildir. Âhiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı!  ANKEBUT, 29:64

30  Şunu bilin ki, dünya hayatı bir oyundan, bir eğlenceden, bir şatafattan, aranızda bir övünmeden, mal ve evlât yarışından ibarettir. O bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ekin çiftçilerin hoşuna gider; sonra kuruyuverir de onu sapsarı görürsün. Sonra saman olur gider. Âhirette de çetin bir azap, bir de Allah’tan bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka birşey değildir.

31  Rabbinizden erişecek bir bağışlanmayı ve öyle bir Cenneti kazanmak için yarışın ki, genişliği gök ile yerin genişliği kadardır ve Allah ile peygamberlerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah’ın lütfudur; onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf sahibidir.  HADİD, 57:20-21

32  Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de, hayatı da yaratan Odur. Onun kudreti herşeye üstündür; O çok bağışlayıcıdır.  MÜLK, 67:2

33  Hepinizin dönüşü Onadır; bu, Allah’ın hak olarak verdiği sözdür. O, mahlûkatı önce yaratır, sonra da iman edip güzel işler yapanları âdil bir şekilde ödüllendirmek için onları tekrar diriltir. İnkâr edenler için ise, inkârlarında ısrarları yüzünden, kaynar sudan bir içecek ve acı bir azap vardır.  YUNUS, 10:4

34  Ey insanlar! Kıyamet gününde diriltilmekten şüpheniz varsa, şu bir gerçek ki:  Biz sizi önce topraktan, sonra bir nutfe’den, sonra bir aleka’dan, sonra kısmen şekillenmiş, kısmen şekillenmemiş bir çiğnem etten yarattık—tâ ki size âyetlerimizi açıklayalım.  Dilediğimizi belirlenmiş bir vakte kadar rahimlerde yerleştiririz. Sonra sizi bebek olarak çıkarır, sonra olgunluk çağınıza kadar büyütürüz.  Sonra kiminiz öldürülür, kiminiz ise ömrün en düşkün çağına döndürülür de, evvelce bildiği şeyleri bilmez hale gelir.

35  Yeri de kupkuru görürsün; fakat üzerine suyu indirdiğimizde kıpırdanır, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.  Bütün bunlar gösterir ki, Allah Hakkın tâ kendisidir, ölüleri O diriltir ve Onun gücü herşeye yeter.  Yine bütün bunlardan şunu da anlayın ki, kıyamet hiç kuşkusuz gelecek, Allah kabirdekileri diriltecektir.  HAC, 22:5-7

36  Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor. İşte bu, ölüleri dirilten Allah’tır. Onun gücü herşeye yeter.  RUM, 30:50

37  Sizin yaratılmanız da, tekrar diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.  LOKMAN, 31:28

38  De ki: Allah’a ortak koştuklarınız arasında mahlûkatı hem baştan yaratacak, hem de sonradan diriltecek birisi var mı? De ki: Mahlûkatı Allah yaratır ve diriltir. Öyleyse nasıl bâtıla dönersiniz?  YUNUS, 10:34

39  Yoksa onlar yerde birtakım tanrılar edindiler de ölüleri onlar mı diriltiyor?  ENBİYÂ, 21:21

40  Onların ortak koştukları şeyler mi üstün, yoksa halkı önce yaratıp sonra dirilten, sizi de gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka tanrı mı olur? De ki: Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.  NEML, 27:64

41  Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.  LOKMAN, 31:33 FÂTIR, 35:5

42  Erkek olsun, kadın olsun, kim mü’min olarak güzel bir iş yaparsa, Biz ona huzurlu bir hayat yaşatır; yaptıklarının daha güzeliyle de ödüllerini veririz.  NAHL, 16:97

43  Yüzler Hayy ve Kayyûm olanın önünde eğilmiştir. Zulüm yüklenen kimse o gün gerçekten ziyana düşmüştür.  İnanmış olarak güzel işler yapan kimse ise, ne bir haksızlığa uğramaktan korkar, ne de ödülünü eksik almaktan.  TÂHÂ, 20:111-112

44  Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet gününde ise ücretlerinizi tam olarak alırsınız. O gün kim ateşten kurtulup da Cennete girmişse, işte o muradına ermiştir. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka birşey değildir.  ÂL-İ iMRÂN, 3:185

45  O ölümsüz hayat sahibi Allah’a tevekkül et; Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından Onun haberdar olması kâfidir.  FURKAN, 25:58

46  O ezelî hayat sahibidir. Ondan başka ilâh yoktur; siz de katıksız bir inançla Ona yönelerek Allah’a dua edin. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.  MÜ’MİN, 40:65

47  İnternet adresleri  iman_ilmihali@googlegroups.com  utesav.org.tr  facebook.com/yazarumitsimsek


"DOKUZUNCU BÖLÜM: HAYAT SIFATI Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları