Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ON BİRİNCİ BÖLÜM: ŞİRK - 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ON BİRİNCİ BÖLÜM: ŞİRK - 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden."— Sunum transkripti:

1 ON BİRİNCİ BÖLÜM: ŞİRK - 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

2  Allah’tan başka ilâh olmadığını bil.  MUHAMMED, 47:19

3  Benim ve benden önceki peygamberlerin sözleri içinde en faziletlisi şudur:  لا اله الا الله وحده لا شريك له  MUVATTA’, KUR’ÂN: 8

4  Allah’ın  zatında  sıfatlarında  ulûhiyetinde  rububiyetinde  hakimiyetinde  icraatında  mülkünde  fiillerinde  hiçbir ortağı yoktur.

5  Göklerin ve yerin egemenliği Onundur. O evlât edinmemiş, egemenliğinde Onun bir ortağı olmamıştır. Herşeyi bir ölçü ile yaratıp kaderini belirleyen de Odur.  FURKAN, 25:2

6  “Evlât edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, bir yardımcıya da ihtiyacı olmayan Allah’a hamd olsun” de ve tekbir getirerek Onun büyüklüğünü ilân et.  İSRÂ, 17:111

7  Onlara denir ki: Siz şunun için bu hale düştünüz: Allah’a bir olarak iman etmek için çağrıldığınızda inkâr ediyor, Ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, pek yüce ve pek büyük olan Allah’ındır.  MÜ’MİN, 40:12

8  Onların çoğu, ortak koşmaksızın Allah’a inanmaz.  YUSUF, 12:106

9  Bu âlemde herşey sebepler vasıtasıyla vücuda gelir.  Sebepler:  memurdur,  icraatçı değildir.

10

11  “Daire-i ufk-u cibalîden semanın eteğine kadar, umum yıldızların matla'ları ve başka şeylerin meskenleri olan bir mesafe-i azîme bulunduğu gibi...

12 ... esbab ile müsebbebat mabeyninde öyle bir mesafe-i maneviye var ki, imanın dürbünüyle, Kur’ân’ın nuruyla görünür.”

13  İnsan yediklerine baksın.  Biz suyu bol bol yağdırdık.  Sonra toprağı yardıkça yardık.  Ondan taneler,  Üzümler, sebzeler,  Zeytinler, hurmalar,  Bol ağaçlı bahçeler,  Meyveler, otlaklar bitirdik:  Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.  ABESE, 80:24-32

14  “Sebep ve müsebbep ortasındaki uzun mesafede, esmâ-i İlahiye birer yıldız gibi tulû’ eder.”

15  Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor. İşte bu, ölüleri diriltendir. Onun gücü herşeye yeter.  RUM, 30;50

16  Görmediniz mi, yedi göğü birbiriyle uyum içinde nasıl yaratmış?  Ayı göklerde bir nur, Güneşi de bir kandil yapmış.  Sizi de Allah yerden bitki gibi bitirdi.  Sonra oraya geri gönderecek, sonra bir daha çıkaracak.  Yeryüzünü de Allah önünüze yaydı:  Geniş yollarında gidin diye.  NUH, 71:15-20

17  Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, sonra da dirilten Allah’tır. Şerikleriniz arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek birisi var mı? O her kusurdan münezzeh, onların ortak koştuklarından da yücedir.  RUM, 30:40

18  Sebeplerin başlıca var oluş sebepleri:  İmtihan dünyasında, cüz’î iradeye iman ile inkâr arasında seçim imkânı vermek için araya sebepler konmuştur:  Biz ona bir yol gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankörlük eder.  İNSAN, 76:3

19  Sebeplere bağlı olarak cereyan eden hadiselerin bütün aşamalarında ayrı ayrı Esmânın tecellîleri, ayrı ayrı hikmet ve rahmet eserleri görünür.

20  Sebepler vasıtasıyla iş görmekte bir azamet tecellîsi vardır.

21  Sebepler, içyüzünü bilmediğimiz hadiseler hakkında kadere itirazdan bizi muhafaza eder.

22  Sebepler, Allah’ın bu âleme yerleştirdiği tekvinî kanunlardır.  Peygamberlerle gönderilen şeriatlar gibi, bu fıtrî şeriata da itaat mecburiyeti vardır.

23  Sebepler Allah’ın fiillerine ortak DEĞİLDİR.  Bu hakikat ihmal edildiği takdirde her türlü şirk için kapı açılmış olur.

24  Tabiat, evrim gibi inkâr cereyanları buradan güç alır.

25  De ki: Gördünüz mü Allah’tan başka yakardıklarınızı?  Onlar yeryüzünde ne yaratmışlarsa gösterin bana!  Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var?  Veya Biz onlara bir kitap verdik de ondan bir delile mi dayanıyorlar?  Doğrusu, o zalimler birbirlerini yalan vaadlerle aldatıp duruyorlar.  FÂTIR, 35:40

26  İnsanlık âleminde ilâhlık iddiasında bulunanların çıkmasına sebep de onların fâil-i hakikî telâkki edimeleridir.

27  Onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı.  ENFÂL, 8:17

28  İnsanlar, Allah’ın hiçbir ortağı olmadığını, felâketle karşı karşıya kaldıklarında çok iyi anlarlar:  Size erişen her nimet Allah’tandır. Nitekim başınıza bir sıkıntı gelince hemen Ona yalvarırsınız.  O sıkıntınızı giderdiğinde ise, sizden bir topluluk Rablerine ortak koşmaya başlamıştır bile!  NAHL, 16:53-54

29  İnsanlar sıkıntıya uğrayınca Rablerine yönelerek Ona yakarırlar. Sonra Rableri onlara kendi tarafından bir rahmet tattırdığında, bir de bakarsın, onlardan bir topluluk, Rablerine ortak koşmaya başlamıştır.  RUM, 30:33

30  De ki: Karanın ve denizin tehlikelerinden sizi kurtaran kimdir? Siz yalvarır, yakarır, gizlice Ona dua eder ve “Bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız” dersiniz.  De ki: Sizi ondan da, başka her türlü sıkıntıdan da kurtaran Allah’tır; ama siz yine Ona ortak koşarsınız.  EN’ÂM, 6:63-64

31  Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah’a ortak koşuyorlar?  A’RÂF, 7:191

32  Onlar Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet gününde bütün yeryüzü Onun avucunda, gökler ise dürülmüş halde elindedir. O her kusurdan münezzeh, onların ortak koştukları şeylerden de yücedir.  ZÜMER, 39:67

33  Göklerin ve yerin gizlilikleri Ona aittir. O ne güzel görür ve ne güzel işitir! Onlar için Ondan başka bir dost ve yardımcı yoktur. O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.  KEHF, 18:26

34  Allah size kendinizden bir misal verdi: Elinizin altındaki köle ve hizmetçilerinizden, size verdiğimiz rızka ortak olup da sizinle eşit hale gelebilecek ve birbirinizi sayar gibi sayacağınız kimseler olur mu? Akıl eden bir topluluk için âyetleri Biz böyle açıklıyoruz.  RUM, 30:28

35  De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, “Tanrınız tek bir Tanrıdır” diye vahyedilmiştir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, güzel işler yapsın ve Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak etmesin.  KEHF, 18:110

36  O gün Allah onlara, “Nerede Bana ortak zannettiğiniz şeriklerim?” diye seslenir.  Haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olanlar, “Rabbimiz,” derler. “İşte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz nasıl azdıysak, onları da öylece azdırdık. Şimdi biz onlardan uzaklaşıp Sana sığınıyoruz. Zaten onlar bize tapmıyorlardı.”  “Çağırın ortaklarınızı” denir. Çağırırlar; fakat onlar cevap vermez. Artık azabı da görmüşlerdir. Ne olurdu, vaktiyle doğru yolu tutmuş olsalardı!  KASAS, 28:62-64

37  O gün Allah onlara, “Nerede Bana ortak zannettiğiniz şeriklerim?” diye seslenir.  O gün her ümmetten bir şahit çıkarmış, onlara da “Haydi, getirin delilinizi” buyurmuşuzdur. Ve onlar da hak ve hakikatin tümüyle Allah’a ait olduğunu anlamışlar; uydurdukları şeyler ise onları bırakmış, yok olup gitmiştir. O ümmetin peygamberi.  KASAS, 28:74-75

38  De ki: Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki: Sizinle benim aramda Allah şahittir. Bu Kur’ân ise, sizi ve onun ulaştığı kimseleri sakındırmam için bana vahyolundu. Siz Allah ile beraber başka tanrıların da bulunduğuna şahitlik edebilir misiniz? De ki: Ben şahitlik etmem. De ki: O tek bir İlâhtır ve ben sizin Ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.  EN’ÂM, 6:19

39  Ondan başka tanrı olmadığına, bizzat Allah şahitlik etmiştir. Melekler ile, adaletten ayrılmayan ilim sahipleri de buna şahittir. Ondan başka tanrı yoktur; O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.  ÂL-İ İMRÂN, 3:18

40  Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah’a ortak koşan ise pek büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.  NİSÂ, 4:48

41  Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah’a ortak koşan ise, pek derin bir sapıklığa düşmüştür.  NİSÂ, 4:116

42  Lokman oğluna öğüt verirken dedi ki: “Oğlum, Allah’a ortak koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür.”  Biz insana, anne- babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zaaftan zaafa düşerek taşımış; sütten kesilmesi de iki yılda olmuştur. Onun için, Bana ve anne- babana şükret. Dönüş ancak Banadır....

43 ... Eğer onlar, ilâhlığına dair hiçbir bilgin olmayan birşeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, o zaman onlara itaat etme. Yine de dünyada onlarla iyi geçin. Sen, Bana yönelenlerin yolunu izle. Sonra dönüşünüz Banadır; yapmış olduklarınızı Ben size bildiririm.  LOKMAN, 31:13-15

44  İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmamış olanlar—korkudan emin olmak işte onların hakkıdır; doğru yolda olanlar da onlardır.  EN’ÂM, 6:82

45  İnternet adresleri  iman_ilmihali@googlegroups.com  utesav.org.tr  facebook.com/yazarumitsimsek


"ON BİRİNCİ BÖLÜM: ŞİRK - 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları