Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ON YEDİNCİ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ON YEDİNCİ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden."— Sunum transkripti:

1 ON YEDİNCİ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

2  En güzel isimler Allah’ındır; siz Ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında doğru yoldan ayrılanları ise bırakın. Onlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.  A’RÂF, 7:180

3  Allah’ın doksan dokuz ismi vardır: yüzden bir eksik. O tektir ve teki sever. Kim bu isimleri sayarsa Cennete girer.  BUHARÎ, MÜSLİM

4  Lâfza-i Celâl  Özel isim / alem isim  Bütün Esmâ-i Hüsnânın anlamlarını kendisinde toplar

5  De ki: İster Allah diye, ister Rahmân diye dua edin. Hangisiyle dua edecek olsanız, en güzel isimler Onundur. Namazda sesini fazla yükseltme, büsbütün de kısma; ikisi arasında bir yol tut.  İSRÂ, 17:110

6  Bütün mahlûkata, başta rızık olmak üzere hayat şartlarını rahmetiyle bağışlayan  Sonsuz rahmet sahibi  Ulûhiyetin kullara karşı öne çıkan özelliği kahır ve cebirden ziyade rahmet

7  Mahlûkatına karşı çok merhametli  Allah buyurdu ki: Ben azabı dilediğime veririm. Rahmetim ise herşeyi kaplamıştır; onu da sakınanlara, zekâtı veren ve âyetlerimize iman edenlere yazacağım.  A’RÂF, 7:156

8  Mülk sahibi; görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin sahibi  Dilediğine mülkü verir, dilediğinden çeker alır

9  Her türlü eksiklikten ve âcizlikten pak, temiz, yüce

10  Kusurdan ve noksandan uzak olan; esenlik veren  Ey iman edenler, hep birlikte esenliğe girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır ( BAKARA, 2:208 ).  Gerçekten size Allah’tan bir nur ile hakkı açıklayan bir kitap gelmiştir.  Onunla Allah, kendi rızasını izleyenleri selâmet yollarına iletir, onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir ( MAİDE, 5:15-16 ).

11  Emniyet veren; kullarını zulümden emin kılan  İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmamış olanlar—korkudan emin olmak işte onların hakkıdır; doğru yolda olanlar da onlardır ( EN’ÂM, 6:82 ).

12  Bütün mahlûkatını her hallerinde görüp gözeten ve koruyan  mü’temenün aleyh

13  İzzet ve şerefi çok yüce olan; üstün kudret sahibi  Kim izzet arıyorsa, bilsin ki izzet bütünüyle Allah’a aittir ( FÂTIR, 35:10 ).  Üstünlük ve şeref tümüyle Allah’a, Resulüne ve mü’minlere aittir; lâkin o münafıklar bunu bilmiyor ( MÜNAFİKUN, 63:8 ).

14  Kırılanı onaran, eksikleri tamamlayan; dilediği şeyi dilediğine zorla yaptırmaya gücü yeten

15  Sonsuz büyüklüğünü eser ve fiilerinde gösteren  Allah’tan başkası hakkında:  “Girin Cehennemin kapılarından! Mütekebbirlerin yeri ne kötüdür!” ( NAHL, 16:29; ZÜMER, 39:72; MÜ’MİN, 40:76 )

16  Yaratan  Rabbiniz olan Allah işte budur. Ondan başka tanrı yoktur. O herşeyin yaratıcısıdır; siz de Ona kulluk edin. Herşeyi görüp gözeten de Odur ( EN’ÂM, 6:102 ).

17  Varlıkları daha önce bir benzeri olmadan yaratan ve onları birbirinden ayırt eden

18  Yarattıklarına dilediği gibi suret ve şekil veren  O gökleri ve yeri hak ile yarattı. Size de bir suret verdi, sonra suretinizi güzelleştirdi. Dönüş yine Onun huzurunadır ( TEGABÜN, 64:3 ).

19  Pek çok günahı tekrar tekrar bağışlayan  Tövbe ederek iman eden, güzel işler yapan ve doğru yola yönelen kimse için de Ben çok bağışlayıcıyımdır ( TÂHÂ, 20:82 ).

20  Kendisine üstün gelinmeyen; herşeyi kudret ve galebesi altında tutan  O Vâhid ve Kahhâr’dır ( YUSUF, 12:39; RA’D, 13:16; İBRAHİM, 14:48; SÂD, 38:65; ZÜMER, 39:4; MÜ’MİN, 40:16 ).

21  Pek bol lütuflarda bulunan  Yoksa Aziz ve Vehhâb olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? ( SÂD, 38:9 ).

22  Bütün mahlûkatın ayrı ayrı rızıklarını veren  Rızkını üstlenemeyen nice canlılar vardır ki, onları da, sizi de Allah rızıklandırır. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir ( ANKEBUT, 29:60 ).

23  Gizli olanı açık hale getiren; mahlûkatın ayrı ayrı suretlerini açan; hakkı açığa çıkaran  De ki: Rabbimiz hepimizi toplar, sonra aramızda hükmünü hak ile verir. Çünkü O hakkı ortaya çıkaran ve herşeyi hakkıyla bilendir ( SEBE’, 34:26 ).

24  Herşeyi hakkıyla bilen  Kur’ân’da Allah’ın ismi olarak 153 yerde geçer

25  Dilediğini daraltan  Allah dilediği kimse için rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar ise dünya hayatıyla şımardılar. Lâkin âhiretin yanında dünya hayatı az bir nasiplenmeden ibarettir ( RA’D, 13:26 ).

26  Dilediğine genişlik veren  Göklerin ve yerin anahtarları Ona aittir. O dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır. O herşeyi hakkıyla bilir ( ŞÛRÂ, 42:12 ).

27  Dilediğini alçaltan  O gerçek hadise gerçekleştiğinde,  Onun vukuunu yalanlayacak kimse olmaz.  O kimini alçaltır, kimini yüceltir ( VÂKIA, 56:1-3 ).

28  Dilediğini yücelten  Dereceleri yükselten ve Arş’ın sahibi olan Allah, kendi emrinden olan ruhu, kavuşma günü hakkında insanları uyarması için kullarından dilediğine indirir ( MÜ’MİN, 40:15 ).

29  Dilediğinin şeref ve izzetini yücelten  De ki: Ey mülkün sahibi olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini hor ve hakir kılarsın. Bütün hayır Senin elindedir. Senin herşeye gücün yeter ( ÂL-İ İMRÂN, 3:26 ).

30  Dilediğini hor ve hakir kılan

31  Herşeyi hakkıyla işiten  45 âyette Allah hakkında geçer

32  Herşeyi hakkıyla gören  44 âyette Allah hakkında geçer

33  Herşey üzerinde dilediği gibi hükmeden; son hükmü veren  Hakkı açıkça bildiren kitabı size O indirdiği halde, ben Allah’tan başka hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler; bundan şüphen olmasın ( EN’ÂM, 6:114 ).

34  Mutlak adalet sahibi; herşeyi yerli yerine koyan  Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür ( NİSÂ, 4:58 ).

35  İlmi herşeyin bütün inceliklerine nüfuz eden; kullarına karşı lütufkâr olan  Gözler Onu göremez; fakat O gözleri görür. O Lâtiftir, Habîrdir ( EN’ÂM, 6:103 ).  Allah kullarına karşı lütuf sahibidir; O dilediğini rızıklandırır. O Kavî ve Azizdir ( ŞÛRÂ, 42:19 ).

36  Herşeyden hakkıyla haberdar olan  45 âyette Allah hakkında geçer

37  Kullarının suçlarını hemen cezalandırmayıp onlara fırsatlar tanıyan; yumuşaklıkla muamele eden  Şunu da bilin ki, Allah, gönlünüzde olanı bilir; onun için, Allah’ın emrine karşı gelmekten kaçının. Ayrıca şunu da bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır ve hilim sahibidir ( BAKARA, 2:235 ).  Bazı peygamberlerin sıfatı olarak da geçer

38  Herşeyden sonsuz derecede büyük olan; büyüklüğü fiil ve eserlerinde zahir olan  Azîm olan Rabbinin ismini tesbih et ( VÂKIA, 56:74, 96; HÂKKA, 69:52 ).

39  Günahları çok bağışlayan  91 âyette geçer  Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve Onun peygamberine inanın ki, rahmetinden size iki kat ödül versin, size yolunuzu gösterecek bir nur nasip etsin ve sizi bağışlasın. Çünkü Allah Gafûr ve Rahîmdir ( HADÎD, 57:28 ).

40  Kullarının şükürlerini ödüllendiren; iyiliğe fazlasıyla karşılık veren  Allah’a güzel bir borç verirseniz, O sizin için bunu kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Çünkü O Şekûr ve Halîmdir ( TEGABÜN, 64:17 ).

41  Herşeyden sonsuz derecede yüce olan  Göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. O pek yüce, pek büyüktür (Azîm) ( ŞÛRÂ, 42:4 ).  Azîm ve Kebîr isimleriyle beraber geçer

42  Zâtında ve sıfatlarında sonsuz büyüklük sahibi  Göklerde ve yerde büyüklük Onundur. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti ise herşeyi kuşatmıştır ( CÂSİYE, 45:32 ).

43  Koruyup gözeten; saklayan; hiçbir şeyi unutup kaybetmeksizin muhafaza eden  Rabbin herşeyi gözetip koruyucudur ( SEBE’ 34:21 ).  Toprağın onlardan neyi eksilttiğini Biz biliriz. Katımızda, herşeyi saklayan bir kitap vardır ( KAF, 50:4 ).

44  Herkesin ve herşeyin gıdalarını takdir ve tayin ederek yaratıp gönderen

45  Hesapları gören; kullarına her hallerinde kâfi olan  Peygamberler, Allah’ın gönderdiklerini eksiksiz olarak tebliğ eden ve Allah’tan başka hiç kimseden korkmaksızın sadece Ondan korkan kimselerdir. Hesap görücü olarak da Allah kâfidir ( AHZÂB, 33:39 ).

46  Sonsuz ululuk sahibi  azze ve celle / celle celâluhu / celle şânuhu / zü’l-celâl / celle ve alâ / Lâfza-i Celâl  daha ziyade sıfatlarda büyüklük ifade eder

47  Lütuf ve ihsanı bol olan  Ey insan, Kerîm olan Rabbine karşı seni aldatan ne?  O Rabbin ki seni yarattı, güzel ve düzgün şekilde biçimlendirdi, dengeli ve ölçülü yaptı.  Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi ( İNFİTÂR, 82:6-8).  Oku, çünkü Rabbinin keremi nihayetsizdir (ALÂK, 96:3).

48  Herşeyi görüp gözeten, murakabe altında tutan  Onun adını vererek birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Şurası muhakkak ki, Allah sizi görüp gözetmektedir ( NİSÂ, 4:1 ).  Allah herşeyi görüp gözetmektedir ( AHZÂB, 33:52 ).

49  Dualara cevap veren  Kullarım senden Beni sorarlarsa, Ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin duasına cevap veririm. Onlar da Bana cevap versinler ve Bana iman etsinler ki, doğru yolu bulmuş olsunlar ( BAKARA, 2:186 ).  Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, size cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler ise, hor ve hakir şekilde Cehenneme gireceklerdir ( MÜ’MİN, 40:60 ). ... dua ettiğinde çaresiz kimseye cevap verip onun sıkıntısını kaldıran... (NEML, 27:62)

50  Bütün isim ve sıfatlarında sonsuz genişlik sahibi olan; fiilleri bütün mahlûkatı kuşatan  Kur’ân’da ekseriyetle Alîm ismiyle, bir yerde Hakîm ismiyle beraber (2:261, 268; 3:73; 4:130; 5:54; 24:32)  geniş rahmet sahibi (6:147)  mağfireti geniş (53:32)

51  Her işi hikmetle ve yerli yerince yapan  91 âyette Allah hakkında geçer  çoğunlukla Azîz ve Alîm isimleriyle birlikte

52  Mahlûkatını çok seven; sonsuz bir sevgiyle sevilmeye lâyık olan  Rabbinizden af dileyin ve günahlarınızdan tevbe ederek Ona dönün. Çünkü Rabbim Rahîm ve Vedûd’dur ( HUD, 11:90 )  O Gafûr ve Vedûd’dur ( BURUC, 85:14 )

53  Şan ve şerefi çok yüce olan  Melekler “Allah’ın işine mi şaşıyorsun?” dediler. “Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun, ey hane halkı. O Hamîd ve Mecîd’dir ( HUD, 11:73 ).

54  Ölüleri dirilten; peygamberler gönderen  Ancak kulak verenler senin çağrına uyar. Ölüleri ise Allah diriltir; sonra hepsi Onun huzuruna çıkarılırlar ( EN’ÂM, 6:36 ).  Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz ( İSRÂ, 17:15 ).

55  iman_ilmihali@googlegroups.com  utesav.org.tr  facebook.com/yazarumitsimsek


"ON YEDİNCİ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ: 1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları