Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215
Bahar Eğitim Bilimleri Bölümü

2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Kuram:
Öğretimin örgütlenmesinde temele alınan felsefeyi yada merkeze alınan öğretiyi ifade eden bakış açısıdır (ör. Yapılandırmacılık). Strateji: Hedeflere ulaşmak amacıyla, kullanılacak yöntem, teknik, araç ve gereçlerin belirlenmesine yön verecek genel yoldur (ör: buluş yoluyla öğretim). Yöntem: Bir konuyu öğrenmek ya da öğretmenk için bilinçli olarak seçilen ve izlenen yoldur (ör: tartışma, örnek olay) Teknik: Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünüdür (ör: soru - cevap, beyin fırtınası)

3 Strateji (Araştırma, Buluş, Sunuş)
Kuram (Yaklaşım/Modeller) (Bilişsel, Davranışçı, nörofizyolojik duyuşsal kuram) Strateji (Araştırma, Buluş, Sunuş) Yöntem (öğrenme yolları) (Tartışma, soru-cevap, drama) Teknik (Uygulama biçimi) (rol oynama/beyin fırtınası)

4 Yöntem: Öğretim yöntemi, öğrencilere kazandırılacak davranışların belli bir plana ve düzene göre yapılmasını sağlayan yol olarak tanımlanır. Sınıf içinde öğretmenin kullanacağı yöntem seçimini belirleyen farktörler şunlardır (Yalın, 2003): Kazandırılacak danranışlar Sınıftaki öğrenci sayısı Zaman Öğretim Ortamı Araç-gereç durumu Öğretmenin yeterliliği ve tutumu ÖR: Anlatım, drama, gösterip yaptırma, işbirliğine dayalı öğretim, oyunla öğretim, örnek olay, probleme dayalı öğretim, proje geliştirme, soru cevap (Güyer, 2011)

5 Teknik Altı şapkalı düşünme Benzetim Beyin fırtınası Deney gözlem Drama Gösteri Tartışma Rol oynama Simülasyon Çalıştay vs

6 Bloom’un Bilişsel alan taksonomisi
Değerlendirme Sentez Analiz Uygulama Kavrama Bilgi

7 Bloom’un Duyuşsal alan taksonomisi
İçselleştirme (Değerlerle nitelemek) Örgütleme Değer verme Tepkide bulunma Alma

8 Bloom’un Psikomotor (Devinişsel) alan taksonomisi
Yaratma Uyarlama (Değiştirme) Karmaşık dışa-vuruk faaliyetler Mekanizma (alışkanlık) Kılavuz denetiminde yapma Kuruluş (Hazırlanma) Algılama (Yorumlama)

9 Hedef, Strateji, Yöntem ve Teknik İlişkisi

10 Etkili Öğretim Sürecinin İlkeleri
1. Küçük gruplarda işbirliğine dayalı öğrenme 2. Öğretim süreci başında öğrenci kendinden beklenen yeterlilikleri bilmesi 3. Öğrencinin önceki bilgiyle ilişki kurarak yeni bilginin anlamlandırması 4. Öğrenci- öğretim materyali etkileşiminin sağlanması 5. Dönüt verilmesi 6. Öğrenciden yüksek başarı beklentisinin olması 7. Öğretimin bireysel farklılıklara göre planlanması 8. Öğretmenin derse davranış ve tutumlarıyla önem vermesi 9. Öğretim ortamının güven ve dürüstlük essasına dayanması 10. Kuramsal bilgi ve uygulama arasında yeterli süre verilmesi

11 Öğretim Stratejileri 1. Buluş Yoluyla Öğretim (Jerome Bruner) 2. Alış/Sunuş Yoluyla Öğrenme (Ausubel) 3. Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim 4. İşbirliğine Dayalı Öğrenme/ Kubaşık Öğrenme 5.Tam Öğrenme Modeli (B. Bloom)

12 1. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM (BYÖ)
Yapılandırılmış Y. Bilgiyi öğretmen yapılandırır. Yapılandırılmamış Y. Bilgiyi öğrenci yapılandırır.

13 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM (BYÖ)
Öğrenci merkezli (Ögrn.aktif) Kavrama, uygulama, analiz, sentez Bilgi keşfedilir (araştırma, inceleme, problem çözme) Öğretmen rehberdir Örnekler + İlke & genellemeler → tüme varım Öğrenci = bilim adamı (merak & keşfetme isteği var) Kurucu BRUNER

14 BYÖ Aşamaları Öğretmen örneği sunar. Öğrenci örneği tanımlar.
Öğretmen ek örnekler sunar. Öğrenci örnekleri tanımlar ve önceki örneklerle ilişkilendirir. Öğretmen ek örnekler ve örnek olmayanlar sunar. Öğrenci örnekleri karşılaştırır ve örnek olmayanları belirler. Öğrenci örnekleri ilişkilendirir ve yorumlar. Öğrenci tanımlara, ilke ve genellemelere ulaşır. Öğrencilerden ek örnekler istenir.

15 BYÖ ‘nün kullanıldığı durumlar
Kavrama ve daha üst düzey hedeflerin gerçekleştirilmesinde İlke ve genellemlere öğrencinin ulaşılması istenen durumlarda Derslerin geliştirme boyutunda kullanılır.

16 BYÖ’nün avantajları Öğrencinin merak duygusunu uyandırıp güdülenmişlik düzeyini artırır. İlke ve genellemelere ulaşma sürecinde birey aktif, bu kalıcı öğrenmeyi sağlar. Bireysel öğretim olanağı sağlar Problem çözme becerisini geliştirir. Bağımsız öğrenme becerilerini geliştirir. Öğrencilerin ilgi ve dikkatleri üst dğzeydedir. Öğrenme süreci zevkli ve eğlencelidir.

17 BYÖ’nün sınırlılıkları
* Uzun zaman gerektirir Kalabalık sınıflarda etkisi azdır Bireysel farklılıklar süreci olumsuz etkileyebilir Gerekli araç gerece ulaşılamayabilir Her konuda kullanılamayabilir Maliyeti yüksektir

18 2. Alış/Sunuş Yoluyla Öğrenme
A/S YÖ Kurucu AUSUBEL Hedef BİLME DÜZEYİ Öğrenme temel kavam etrafında düzenlenir Kendine sunulanı ALMA Öğretmen merkezli Tümden gelim (genelden özele)

19 A/S YÖ Aşamaları Öğrencilerin dikkatini çekme ve öğrenme hedeflerinden haberdar etme Ön koşul öğrenmeleri gözden geçirme Kazandırılacak hedef davranışlarla ilgili uyarıcı materyali sunma Öğrencilerin öğrenip öğrenmediğini denetleme Öğrencilerin bağımsız alıştırma yapmalarını sağlama Performansı değerlendirme ve dönüt verme Kalıcılığı ve transferi sağlama, gelecek derse yönelik hedef belirleme

20 A/S YÖ aşamaları Ön organize edicilerin sunulması (başlangıç)
Öğrenilecek yeni konunun, materyalin sunulması (gelişme) Bilişsel yapının güçlendirilmesi

21 I. Ön Organize Edicinin Sunulması
Dersin amacının açıklanması Organize edicinin sunumu Organize ediciyi tanımlanması Uygun olan yerlerde örnekler verilmesi veya şekillerle anlatılması Öğrencilere tekrar ettirilmesi

22 II. Öğrenilecek yeni konunun, materyalin sunulması
Bilgi biriminin sunumu Bilgi biriminin özelliklerinin sıralanması Bilgi biriminin organize edicilerle ilişkilendirilmesi

23 III. Bilişsel yapının güçlendirilmesi
- Konu içeriğine eleştirel bir bakış açısı getirilmesi Farklı tanımlama ve düşüncelerin açıklanması Öğrencilerden örnek durumlar istenmesi Öğrencilerden örnek olmayan durumlar istenmesi Örneklenen ve tanımlanan bilgi birimini cümle, parça gibi bütün bir yapıda kullandırarak tekrar ettirilmesi

24 Öğrenci dikkatini toplama yolları:
Fiziksel uyarıcılar: öğretmenin mimikler, ses tonu, resim tepegöz vs. Aykırı (zıt) uyarıcılar: olmayacak durumu örneklemek, bilerek yanlış yapmak vs. Duygusal uyarıcılar: duyguları kamçılayacak örnekler ve durumları kullanmak Emir verici uyarıcılar: öğrencilerin dikkatini bir noktada tutacak uyarıcılar (bu kısımın altını çizin ve önemini hep hatılrayınız)

25 S/A YÖ Özellikleri 1. Öğretmen-öğrenci arasında yoğun etkileşim gerektirir. 2- Sunuş yoluyla öğretme, soyut kavramların anlamlı hale getirilmesi için bol örnek vermeyi, resimlerle, şemalarla somutlaştırmayı ; kısaca tüm duyu organlarına hitap eden uyarıcıların kullanılmasını gerektirir. (kavramların,ilkelerin somut yollarla ve anlamlı bir biçimde öğrenilmesine yardım eder. (Kavram haritaraları) 3- Sunuş yoluyla öğretme, genelden → özele doğru hiyerarşik bir yol izler.Daha sonra ayrıntılar temel çerçevenin içine yerleştirilir. 4- Öğrencilerin önce ve yeni öğrendikleri arasında yatay ve dikey ilişkiler kurması sağlanarak anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirilir. (Örgütleyiciler)

26 S/A YÖ Sınırlılıkları Öğretmen merkezlidir.
Ezbere dayalı ve yüzeysel öğrenmeler gerçekleşebilir. Öğrenciler tam anlamıyla aktif değildir. Yaratıcılığı ve bağımsız düşünceyi sınırlandırabilir. Üst düzey hedeflerin (analiz-senez vs) gerçekleşmesinde etkili değildir.

27 3. Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim
A-İ YÖ Problem çözme yaklaşımı Üst Düzey Düşünem Becerileri Öğrenci merkezli Dewey Öğretmen rehber

28 A-İ YÖ süreci 1. Problemin hissedilmesi, tanımlanması 2. Denencelerin kurulması 3. Verilerin toplanması 4. Verilerin analizi ve denenecelerin sınanması

29 A-İ YÖ Üstün Yönleri 1. Problem çözme becerilerini geliştirir 2. Bağımsız düşünme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirir. 3. Problem çözme (bilimsel düşünme) adımları gerçek hayattaki sorunların çözümünde kullanılır. 4. Tümdengelim, tümevarım (hipotetik dediktüf) akıl yürütme süreci gelişir.

30 A-İ YÖ Sınırlılıkları Uzun zaman alır.
Sınıf dışı çalışmalar gerektirir. Araştırmanın sınırı iyi çizilmezse hedeflerden sapabilir. Her konunun öğretiminde kullanılmaz. Önkoşul öğrenmelerin eksik olduğu durumlarda kullanıulmaz. Kalabalık sınıflarda etkili kullanılamaz.

31 Öğrenme Stilleri Öğrencilerin, örenme çevresini nasıl algıladıkları, bu çevreyle nasıl etkileşim kurduklarını, nasıl tepki verdiklerini ortaya koyan bireysel özellikler ve tercihler olarak tanımlanmaktadır (Veznedaroğlu ve Öykün, 2005). Bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini ya da tercihlerini gösteren özelliklerdir. Bu özellikler bireyin ya da öğrencinin öğrenmeyi nasıl algıladığını, çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve çevresindeki öğelere nasıl tepkide bulunduğunu gösterir. Öğrenci, bu özellikleri belli bir tutarlılık ve süreklilik içinde yerine getirir. Kişiye özgüdür. (Özer, )

32 Keefe (1979) öğrenme stilini “öğrenenin öğrenme çevresini nasıl algıladığını, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiğini ve bu çevreye nasıl tepki gösterdiğini belirleyen görece kararlı bilişsel, duyuşsal ve psikolojik etmenler bütünü” olarak tanımlamaktadır.

33 Görsel Stil: düzenli, titiz; görsel malzemelerle kolay hatırlarlar.
Öğrenme Stilleri Görsel Stil: düzenli, titiz; görsel malzemelerle kolay hatırlarlar. İşitsel Stil: Ses, müziğe duyarlı; yabancı dil öğreniminde başarılı; konuşma, tartışma, grup çalışmaları öğrenmelerini destekler. Kinestetik Stil: haraketli yerinde duramayan; el ve vücut kullanma; dışarda, laboratuarda yaparak yaşayarak öğrenme öğrenmelerini destekler.

34 Öğrenme Stillerin özellikleri:
Doğuştan getirdiğimiz karakteristik özelliklerimizdir ve kişinin imzası gibidir. Yaşamımızın her yönünü etkiler. Her birey kendi kabiliyetine göre öğrenme stili tercih etme eğilimindedir. Her bireyin kendisini güçlü hissettiği öğrenme stiliyle öğrenmesine uygun ortamlar sağlanmalıdır. Öğrenme stillerini önceden belirleyerek, sınıfı sessiz, gürültülü, aydınlık, görsel materyallerle donanımlı ya da grup çalışmasına elverişli bir düzene koyup bireyin öğrenmesini kolaylaştırabiliriz.

35 Öğrenme Stratejileri Bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her biridir. Bu teknikler, öğrenen birey tarafından öğrenme sırasında bilgi işleme sürecini etkilemesi için kullanılan davranış ve düşünceleri kapsar. (Özer, Öğrenme stratejileriyle, öğrenenin bilgiyi işleyerek ve kalıcı biçimde öğrenmesini sağlamak amaçlanır.

36 Bu nedenle öğrenme stratejileri, öğrenenin, öğretilecek yeni bilgiyi seçme, düzenleme ve bütünleştirme biçimini etkilemesi beklenen davranış ve düşüncelerden oluşur (Büyüköztürk vd., 2004).

37 Öğrenme stratejilerinin işlevleri
Öğrencinin kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlar. bilinçli öğrenici durumuna gelmesine katkıda bulunur. bağımsız öğrenebilme yeterliliğine erişmesini sağlar. isteyerek ve zevk alarak öğrenmesine katkıda bulunur. okul sonrası öğrenmelerine temel hazırlar.

38 Öğrenme Stratejileri Bilişsel stratejiler
Bilginin belleğe alınmasını, bellekte saklanmasını, ve geri getirilmesini (hatırlanmasını) sağlar. Ne?, Nasıl? soruları Yineleme St. Anlamlandırma St. Örgütleme St. Biliş bilgisi stratejileri Öğrenme işlemlerinin denetimini ve yönetimini sağlar. Ne zaman?, Nerede? Öğrenmeye ilişkin işlemler Planlanır İzlenir Yönlendirilir Gerektiğinde düzeltilir

39 Öğrenme Stratejileri 1. Yineleme Stratejileri
amaç: bilginin olduğu gibi hatırlanması Genelde temel öğrenmeler için kullanılır Ör: aynen yineleme, sesli okuma, satır altını çizme, değiştirmeden yazma, vs 2. Anlamlandırma stratejileri Eski bilgi ve yeni bilginin ilişkilendirilerek anlamlandırılması Ör: zihinsel imgeleme, cümlede kullanma, başka sözcüklerle anlatma, özetleme, not alma, vs

40 Bilginin yeniden düzenlenerek yapılandırılıp öğrenilmesi.
3. Örgütleme stratejileri Bilginin yeniden düzenlenerek yapılandırılıp öğrenilmesi. Bilgiler anlamlandırılıp öğrenilir. Karmaşık öğrenmeler için uygundur. Ör: kümelendirme/gruplama, zaman dizinsel/ kronolojik sıra yapma, grafiksel düzenleyiciler oluşturma, çizelgeleştirme 4. Anlamayı izleme stratejileri Öğrencinin öğrenmesini düzenlemesi ve yön vermesinde kullanılır. Biliş bilgisi stratejileri (her bireyde farklıdır) kullanılır. Ör: çalışmayı planlama, kendini sorgulama ve değerlendirme, hata düzeltme

41 Güdüsel ve duygusal engelleri ortadan kaldırmaya yardım eder.
5. Duyuşsal stratejiler Güdüsel ve duygusal engelleri ortadan kaldırmaya yardım eder. Ör: dikkat toplamayı sağlama, güdülenmeyi sağlama, kaygıyla baş etme, zamanı etkili kullanma 6. Bellek destekleyiciler Anahtar sözcük yönetimi (tie – tay) Baş harflerle düzenleme stratejileri (Fıstıkçı şahap) (Semenoğlu, 1999)

42 Gagne’in Öğrenme Ürünleri Taksonomisi
Dikkat sağlama ve motivas yon Amaçlar dan haberdar etme Önceki bilgi ve becerilerin hatırlanma Uyarıcı materyallerin sunulması Öğrenci ye rehberlik etme Davranışı ortaya çıkarma Dönüt verme Öğrenilenleri değerlendirme Öğrenilenin kalıcılığını ve geçişi sağlama Gagne’in Öğrenme Ürünleri Taksonomisi Rober Gagne’ye göre etkili öğrenmeyi sağlayacak 9 basamak vardır.

43 Öğretimme faaliyetlerinin öğrenme ile ilişkisi
Öğretme Olayları 1. Dikkati sağlama 2. Amaçlar dan haberdar etme 3. Önceki bilgi ve becerilerin hatırlanması 4. Uyarıcı materyallerin sunulması 5. Öğrenciye rehberlik etme Öğrenme Olayları Dikkati verme Yönetici-kontrol mekanizmanın harakete geçmesi (Expectancy) Daha önce öğrenilmiş bilgileri usun süreli bellekten kısa süreli belleğe getiirme Seçici algı için önemli noktaların görülmesi Bilgiye anlam verme ve kodlama

44 6. Davranışı ortaya çıkarma
7. Dönüt verme 8. Davranışları değerlendirme 9. Kalıcılığı ve transferi sağlama Davranış oluşturucuların harakete geçirilmesi Pekiştirmeyi oluşturma Geri getirme mekanizmasını harakete geçirme ve Pekiştirmeyi mümkün kılma Geri gerirme mekanizması için ipuçları ve stratejileri sağlama ve harakete geçirme

45 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Yöntem:
Öğretim yöntemi, öğrencilere kazandırılacak davranışların belli bir plana ve düzene göre yapılmasını sağlayan yol olarak tanımlanır. Sınıf içinde öğretmenin kullanacağı yöntem seçimini belirleyen farktörler şunlardır (Yalın, 2003): Kazandırılacak danranışlar Sınıftaki öğrenci sayısı Zaman Öğretim Ortamı Araç-gereç durumu Öğretmenin yeterliliği ve tutumu ÖR: Anlatım, drama, gösterip yaptırma, işbirliğine dayalı öğretim, oyunla öğretim, örnek olay, probleme dayalı öğretim, proje geliştirme, soru cevap (Güyer, 2011)

46 Ekiple öğretim yöntemi Video/CD/DVD/VCD/Film
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Büyük gruba yönelik yöntemler Anlatım Ekiple öğretim yöntemi Soru-yanıt yöntemi Video/CD/DVD/VCD/Film Küçük gruba yönelik yöntemler Rol Oynama Buzkıran Örnek Olay incelemesi Bireysel öğretim yöntemleri Bire bir öğretim Açık/uzaktan öğretim Programlı öğretim

47 BÜYÜK GRUBA YÖNELİK YÖNTEMLER
ANLATIM Öğretmen merkezli bir öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içermektedir. Geleneksel yöntemdir. Daha çok sunuş yoluyla öğrt. Str. ve bilgi düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanılır. Amacı bilginin süratli ve sistemli şekilde öğrenciye aktarılmasıdır. Öğretmen aktif aktaran öğrenci ise pasif diinleyendir.

48 Anlatım yönteminin üstünlükleri
Zaman, emek ve maliyet yönünden ekonomiktir. Hazırlanması ve uygulanması kolay ve ekonomiktir. Her türlü bilgi, gözlem, araştırma ve inceleme bu yolla öğrencilere aktarılabilir. Konuların belli bir sıra ve düzende sunulmasını sağlar. Dinleyerek öğrenmeye daha yatkın olan kişiler için en verimli öğrenme metodudur. Aynı anda çok sayıda kişiye hitap edebilir. Diğer bütün metotlarla birlikte kullanılabilir.

49 Anlatım yönteminin sınırlılıkları
Anlatma yöntemi daha çok işitme organını kullanmaktadır. Öğrenci derse aktif olarak katılmadığı için dersi dinlemeyebilir. Eğer öğretmen; bilgisi, ses tonu, vurgulamaları, kullanacağı çeşitli tekniklerle dersi dinlenilebilir bir hale getirmezse, öğrenciler kısa zamanda sıkılır, motivasyonları düşer ve dersten koparlar. Öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme, araştırma yeterliklerini engeller. Öğrencileri hazır bilgi almaya ve ezbere yöneltir ...

50 EKİPLE ÖĞRETİM YÖNTEMİ
* İki veya daha fazla öğretmenin eşgüdümünde gerçekleşen öğretim sürecini içerir. ÜSTÜN YÖNLERİ: - Ders hazırlık süresi kısalır. - Takım ve ekip çalışması ZAYIF YÖNLERİ: İletişim tek yönlüdür. Öğrenci söz almaya çekinebilir. Dar makanda etkili gerçekleşmez.

51 SORU-YANIT YÖNTEMİ - Dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme anlamındadır. ‘Sokrates’ tekniği olarak bilinir ve öğrencilerin konuşma ve düşünme becerilerini geliştimeyi amaçlar.

52 Soru-cevap yönteminin faydaları
Öğrencinin başkalarını dinlemesini; bunlara karşı kendi fikirlerini üretme ve bunu nazik, mantıklı, etkili bir tarzda söylemesini sağlar. Öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlar ve iletişim becerilerini geliştirir. Öğrencinin hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı düşünmesini sağlar. Öğrenci, kendisine de her an soru sorulabileceği veya söz düşeceği ihtimali ile dersi veya tartışmayı dikkatle izleme disiplinine alışır. Öğrencinin derse ilgisini arttırır. Öğrenciyi güdüler, sosyalleştirir; ona öğrendiklerini uygulama ve yorumlama imkânı verir.

53 Soru-yanıt yönteminin sınırlılıkları
Sorulara cevap veremeyen öğrencinin kendine güveni azalır. Eğer sınıftan sürekli yanlış cevaplar gelir veya hiç cevap gelmezse, öğretmenin de kendine güveni azalır. Sorular iyi ifade edilemez ise, anlaşılmaz, kasıtlı ve yönlendirici olursa öğrencinin serbest düşünmesi engellenmiş olur. Konunun çok fazla dağıtılması, dersin "kaynatılması" ve dolayısıyla programın yetiştirilememesi durumuna yol açabilir. Sorular nitelikli hazıralnmazsa öğretimin kalitesi düşer ve süre kaybına sebep olur.

54 VİDEO/CD/DVD/VCD/FİLM
* Sınıf ortamında gerçekliği artıran yöntemdir Üstün yönleri - Sınıfta zenginlik yaratır. Öğrencileri tehlikelerden korur. Fikir üretimini destekler Filmi istediğiniz yerden tekrar görebilirsiniz. Zayıf Yönleri Teknik araızalar olabilir. - plan doğrultusunda yapılmadığında öğretim amacı azalabilir.

55 KÜÇÜK GRUBA YÖNELİK YÖNTEMLER
ROL OYNAMA (SOSYODRAMA) Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan tekniktir. Öğrencinin iyi rol yapabilmesi için yaratıcı düşünce önemlidir. Öğrencilere, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, beceri ve anlayış kazandırır. Deneysel bir eğitim tekniğidir.

56 BUZKIRAN Sınıfa çeşitli nedenlerden dolayı yeni katılan öğrencilerin sınıfca benimsenmesini kolaylaştıran etkinliktir. Gruba ait olma duygusunu geliştirir. Üstün yönleri Güven oluşumunu destekler Zevkli ve eğlenceli ortam yaratır Zayıf yönleri Bazı öğrenciler yararsız ve gereksiz bulabilir. Hedeflenen duygular hemen oluşmayabilir

57 ÖRNEK OLAY Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında analiz edilmesi, tartışılması ve çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Örnek olayı öğretmen farklı kaynaklaran getirebilir yada öğrencilerden isteyebilir. Bu yöntem olayın nedeninin, nasıl olduğunun, sonuçlarının ne olacağının tartışılması amacıyla kullanılır. Tıp, hukuk, psikoloji ve sınıf yönetimi alanlarında etkili olarak kullanılır. Örnek olay anlatım, gösteri, rol oynama, şekil, resim, film olarak sınıfa getirilebilir.

58 Örnek Olay yönteminin üstünlükleri
Öğrenilenleri günlük yaşamla ilişkilendirme ve gerçek durumda kullanma fırsatı sağlar. Empati kurma becerileri geliştirir. İlginç ve dikkat çekici öğrenme ortam sağlar. Öğrenmelerin kalıcılığı yüksektir. Soyut düşünceler burada pratiğe, uygulamaya dönüştürülebilir. Bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya koyma ve tartışma özellikleri gelişir. Öğrenciler, sorunları tartışarak çözme yeteneği geliştirirler.

59 Örnek Olay yönteminin sınırlılıkları
Eğer örnek olaylar iyi seçilmez veya iyi ortaya konmaz ise, çatışma ve tartışmalar çıkabilir. Öğrenciler yeterli bilgi ve tecrübelere sahip değilseler katılım az olabilir ve değişik fikirler ortaya konamaz. İyi bir hazrılık süreci gerektirir. Kalabalık öğrenci gruplarında planlama, uygulama, ve değerlendirme güçleşir. Uzun zaman alır.

60 BİREYSEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğrencilerin bağımsız çalışarak öğrenmelerini kolaylaştıran süreçtir. Öğrenmeyi öğrenme bu yöntemin esasını oluşturmaktadır. Her hangi bir sorun derinlemesine incelenir.

61 BİRE BİR ÖĞRETİM Öğretmenle öğrencinin bire bir eşleşerek öğretim sürecinin gerçekleşmesidir. Üstün Yönleri Öğrenci dikkatini iyice toplar Öğrenci prblemi bire bir aktarılır. Zayıf yönleri Uzun zaman alabilen pahalı bir yöntemdir

62 AÇIK/UZAKTAN ÖĞRETIM Öğrencilerin öğretmenle yüzyüze gelmeden öğrenmelerini gerçekleştirdikleri yöntemdir. Üstün yönleri: Aynı anda birçok öğrenciye ulaşma (farklı ortamlara gidebilme) Zayıf yönleri Tasarım ve uygulaması pahalıdır. Öğrenciye dönüt verilemeybilir. Öğrenci güdülenmesi zordur. Öğrenci yalnızlık duygusu hissedebilir.

63 PROGRAMLI ÖĞRETİM Öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi temele dayanır. Davranışcılık eğilimi ağır basan programlı öğretim Skinner’în edimsel koşullanma ilkelerine dayanır. Öğrenci, belirlenen hedef davranışlara bireysel farklaına uygun oalrak kendi öğrenme hızıyla ulaşmaktadır. Üniterler adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek şekilde düzenlenmelidir. Ünitenin her bir adımı öğrenilecek en küçük birimi oluşturmalıdır. Öğrenme birimleri aşamalı ve mantıklı olrak sıralanmalıdır.

64 Programlı Öğretimin üstün yönleri
Öğrenme süreci ilginç ve keyiflidir. Geleneksel yöntemlere göre daha etkilidir Dikkatin ve güdülenmenin sürekli olmasını sağlar Öğrenciye tekrar yapma olanağıs ağlar Okul içi ve dışında öğretmensiz ortamlarda da uygulanabilir.

65 GÖSTERİP YAPTIRMA * Psiko-motor alanındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde en etkili yoldur. Uygulma yaptırarak öğretme yoludur. Daha fazla kılavuzla yapma basamağındaki hedefler için uygundur. Gösteri boyutunda öğretmen, yaptırma boyutunda öğrenci merkezedir. Herm öğretmenin hem öğrencinin merkezde olduğu tek yöntemdir. Model alma yoluyla öğrenme süreci gerçekleşir.

66 Gösterip yaptırma yönteminin üstünlükleri
Öğrenciler yaşayarak öğrenirler Birden fazla duyu organı öğrenme süreci içindedir. Devinişsel alandaki hedeflerin kazanımında en etkili yöntemdir. Anında dönüt ve düzeltme imkanı sağlar. Öğrenme süresini kısaltır İlgi ve dikkat çekmeyi sağlar.

67 Gösterip yaptırma yönteminin sınırlılıkları
Çok fazla plan ve hazırlık gerektirebilir. Anlama olmaksızın taklit etmeye dayalı olabilir. Çok ayrıntılı ve karmaşık becerilerin öğretiminde adım adım gidilmezse eksiklik duygusu olabilir.

68 PROBLEM ÇÖZME Araştırma yoluyla öğretim stratejisinde, bilişsel alanın özellikle uygulama düzeyi ve daha üstün düzey hedeflerinin gerçekleşmesinde kullanılır. Üst düzey zihinsel beceriler ve düşünme yollarını gerektirir. Bireysel ya da grup olabilir. Öğrenci merkezlidir ve problem çözme adımları kullanılır. Problemin farkına varma – problemi tanımlama - problemin çözümü için denenceler oluşturma – veri toplama ve verileri analiz etme – genelleme ve sonuçlara ulaşma adımlarından oluşur.

69 Problem çözme yönteminin üstünlükleri
Kalıcı izli öğrenme sağlar Bilimsel düşünme yeteneği ve bilimsel tutum kazandırır. Yaşamda karşılaşılan problemlere bilimsel çözümler üretmede yardımcı olur. Bağımsız çalışma ve üst düzey düşünme yeteneğini geliştiri. İlgi ve güdülenmeyi artırır. Eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirir.

70 Problem çözme yönteminin sınırlılıkları
Her disiplin alanında uygulamak zordur. Planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri zaman gerektirir. Problemi çözmek için gerekli materyal ve kaynaklara ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir.

71 TARTIŞMA İki veya daha fazla kişinin bir konuyu açıklığa kavuşturmak için görüş ve düşüncelerini karşılıklı konuşmaları şeklinde gerçekleşir. Amacı öğrencileri düşünmeye yöneltmek ve bilgilerin kalıcılığını sağlamakdır. Buluş yoluyla öğrt. Str. Ve kavrama düzeyindeki hedefler için uygundur. Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi yoğundur. Öğretmen süreçte yönetici rolü üstlenir.

72 Tartışma yönteminin üstünlükleri
* Eleştirel düşünme becerisini kazandırır. Demokratik birey (görülü olma, eleştiriye açık olma, yanlış yapabileeğini düşünme, başkalarının fikirlerine saygılı olma) öze lliklerini kazandırır. Analiz eme ve değerlendirme becerielrini kazandırır. Öğrenciyi sosyalleştirir. düşüncesin Düşüncesini savunma, soru sorma, sorulara hızlı cevap verme gibi sözel becerileri kazandırır. Etkili dinleme ve etkili konuşma becerileri kazandırır.

73 Tartışma yönteminin sınırlılıkları
Kapsamı iyi belirlenmezse konu dışına çıkar Uzun zaman alır. Her öğrenci tartışmaya aynı oranda katılmayabilir. Kalabalık grupların yönetiminde sorun yaşanabilir. Öğrenciler tartışma için gerekli hazırlığı yapmazsa yöntem etkisiz olur. Önkoşul öğrenmelerin eksik olduğu öğrenci gruplarında etkisi zayıflar.

74 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ TEKNİK: Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada izlenen özel bir yoldur. Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünüdür Büyük gruba yönelik öğretim teknikleri Küçük gruba yönelik öğretim teknikleri Bireysel öğretim teknikleri

75 Çoklu zeka kuramına dayanan öğretim etkinlikler

76 Çoklu zekaya göre düzenlenen bir öğretim sürecinde sekiz boyut da aynı önemde ele alınmalıdır. Nedenleri: bireylerin öğrenmede ağırlıklı olarak kullandıkları zeka boyutlarına hitap etmek, diğer bir ifadeyle öğrenmelerini kolaylaştırmak ve daha etkin kılmak. Gelişmeyen zeka boyutlarını eğitimle geliştirmek. Öğretim sürecinin birden fazla duyu organına hitap etmesini sağlamak.

77 Örneğin: Amaç: ‘Tek’ ve ‘çift’ sayıları kavrayabilme
‘Tek’ ve ‘çift’ sayılarla bir hikaye anlatılır. ‘Tek’ ve ‘çift’ sayıları gösteren kartlarla sınıf önünde sıralanılır. Tahta önüne sıralanan öğrencilerle toplama çıkarma yapılır. ‘Tek’ ve ‘çift’ ritmik olarak bir şarkı ezgisi yapılır. ‘Deve’, ‘cüce’ oyunu ‘tek’ ‘çift’ olarak oynanılır. Sınıf gruplara bölünüp ‘tek’ ‘çift’ kartları çekilerek oyun oynanır. Bir sayı olmak isteseydiniz hangisi olurdunuz? niçin? Her öğrenciden cevap alınır. Okul bahçesinde ağaç, çiçek ve nesneler ‘tek’ ve ‘çift’ olarak gruplandırılır.

78 Büyük gruba yönelik öğretim teknikleri
Anlatım Gösteri Tartışma Soru-cevap TV/projeksiyon

79 Küçük gruba yönelik öğretim teknikleri
Seminer Atelye çalışması/Çalıştay (Workshop) Beyin fırtınası Vızıltı Alan Gezileri Buzkıran Simülasyon Mikro Öğretim Altı Şapkalı düşünme tekniği Benzetim (Simülasyon) İstasyon Kartopu (Snowball) Konuşma halkası Drama Rol oynama

80 Bireysel öğretim teknikleri
Proje Siz olsaydınız ne yapardınız? Kavram kartları Bilişsel Çıraklık Sunu

81 ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ
Etkili öğretmenler dersin içeriğine uygun araç-gereçler kullanırlar. NİÇİN??

82 Ulaşılması zor olaylara kolay ulaşma imkanı yaratır.
Öğrenilenlerin uzun süre bellekte kalmasını sağlarlar Öğrenilenleri somutlaştırır. Öğrenme zamanından ekonomi sağlar. Konuya etkin katılmayı sağlar. Eğitimin ucuza mal olması sağlanır. Çoklu öğrenme ortamı sağlar. Dikkat çekerler. Tekrar kullanılabilirler. Öğrenmeyi bireyselleştirir. ...

83 Öğretimde kullanılan araç-gereçler
1) Görsel araç-gereçler Üç boyutlu araç-gereçler Basılı gereçler Yazı tahtası Tepegöz, saydamlar ve episkop Film şeridi ve slayt projeksiyon makinesi Projeksiyon makineleri Video projektörü Resimler, levhalar, afişler ve posterler

84 2) İşitsel araçlar - Radyo Teyp ve CD Rom 3) Görsel-İşitsel araçlar Televisyon ve Vidoe Bilgisayar İnternet Çoklu ortamlar Dijital kamera


"ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları