Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık."— Sunum transkripti:

1

2 Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olup kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

3 İç denetim faaliyeti, şirketin yönetimi, operasyonları ve bilgi sistemleri ile ilgili olarak maruz kaldığı riskleri aşağıdaki başlıklar çerçevesinde değerlendirmektedir

4  Operasyonların etkinliği ve verimliliği  Finansal ve operasyonel bilgilerin bütünlüğü ve güvenilirliği  Organizasyon politikalarına, yönetmeliklerine ve yasalara uygunluk  Varlıkların korunması

5 Risk yönetim sonuçlarını da baz alarak risklerin belirlenmesinin ve yönetilmesinin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirirler. Aynı zamanda iç denetçiler, şirketin etik değerleri, performans yönetimi, kontrol bilgisi gibi alanlarını da değerlendirmekle görevlidirler

6 İç kontrol sisteminin sorumlusu yönetim olmakla birlikte, iç denetim fonksiyonu iç kontrollerin etkin ve tasarlandığı şekilde çalıştığı konusunda yönetime güvence verir.

7 Etkili bir iç denetim faaliyeti, yönetim ve yönetim kurulu için değerli bir kaynaktır.

8 İç denetçiler şirketin bir parçasıdır. Hedefleri profesyonel standartlar, yönetim kurulu ve üst yönetim tarafından belirlenmiştir. Birincil müşterileri yönetim ve yönetim kuruludur.

9 İç denetçilerin çalışma amaçları çok kapsamlıdır. Şirket hedeflerine ulaşılmasına ve operasyonlar, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olurlar

10 İÇ DENETİMİN KAPSAMI

11  Genel Muhasebe - Mali Kayıt ve Kontrol  Bordro İşlemleri  Finansman Uygulamaları  Bütçe Uygulamaları  Mali Tablolar  Gelirler ve nakit tahsilatlar  Alımlar ve ödemeler  Stok envanteri ve depolama  İşletme sermayesi ve ödemeler  Çalışanlar, bordrolar ve ödemeler

12  Seçme ve Yerleştirme  Ücretlendirme ve Sosyal Yardımlar  Çalışma Koşulları ve İzinler  Çalışan Standartları ve Uygulamaları  Çalışma İlke ve Sorumlulukları  Eğitim  Performans Değerlendirme  Kariyer Planlama  İş Aktinin Sona Ermesi

13  Personel Bordro Yönetimi  Maaş Avansı Uygulamaları  İş Avansı Uygulamaları  Yıllık İzin Takibi  Mesai / Fazla Mesai Uygulamaları  Zimmet Uygulamaları  Telefon / İletişim Takip ve Raporlama  Fotokopi ve Sarf Malzemesi Takibi  Kurye / Posta Hizmet Yönetimi  Şirket Taşıt Araç Yönetimi  Personel Taşıma Hizmet Yönetimi  Personel Yemek Hizmet Yönetimi  Temizlik Hizmetleri Yönetimi Güvenlik Uygulamaları  Bakım - Onarım Uygulamaları

14  Satınalma Talep Süreci Yönetimi  Teklif Toplama ve Değerlendirme Süreci Yönetimi  Satınalma Sipariş Süreci Yönetimi  Teslim Alma, Kayıt ve Ödeme Süreci Yönetimi  Tedarikçi Performans Değerlendirmesi  Tedarikçi Memnuniyetinin Ölçülmesi

15  Stok gereksinimlerinin doğru belirlenmesi  Talep dalgalanmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması  Malzeme ve ürün kayıplarının azaltılması  Stokların korunması ve stok değerlerinin güvence altına alınması  Aşırı stokların önlenmesi ile finansal yönetimin etkinlik kazanması

16 Günümüzde birçok işletmenin sermaye yapısının ortalıklardan oluştuğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu işletmelerin önemli bir kısmında, bazı sermayedarlar aynı zamanda operasyonları yönetirken, diğer sermayedarlar sadece sermaye taahhüdü ile katılım sağlamaktadırlar.

17 Bazı sermayedarların aynı zamanda operasyonları da yönetiyor olmaları, operasyonlara temas etmeyen diğer ortaklar için, şirketlerin operasyonlarının etkin bir şekilde yerine getirildiği ve finansal sonuçlarının güvenilirliği konusunda güvence ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır

18  İç Kontrol Sistemi'nin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi  Mali süreçlerin operasyonel sonuçları kontrol etkinliğinin incelenmesi  Operasyonların etkinliğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesi  Uygulamaların şirket politika ve prosedürleri ile yasal mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi  Mali sonuçların doğruluğuna yönelik güvence verilmesi

19 Sigorta, "ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmedir" veya "kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır" şeklinde tanımlanabilmektedir.

20 Sigorta sözleşmesini (poliçe) öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün, gelecekte belirli olmayan olgulara (sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına) bağlı olmasıdır

21 Sigorta yaptırmanın avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

22  İşletmelerin sürdürülebilir faaliyet sağlamaları açısından olası riskleri sigorta ettirmeleri büyük önem arz etmektedir.  Şirket varlıklarına yönelik oluşabilecek bir zararda, firmalar zararlarını sigorta şirketlerinden karşıladıkları için kendi öz sermayelerinden harcama yapmalarına gerek olmamaktadır.  Şirketlerin, faaliyetlerini sürdürülebilmesi için sigorta şirketlerinden alacakları tazminat ile ek sermaye ihtiyacına gerek duyulmamaktadır.  Ödenen prim ile katlanılan maliyetlerin, işletmelerin teminat altına aldığı varlıkların bedeli ile mukayese edildiğinde oldukça düşük olduğu görülmektedir.  İşletmeler geleceğe yönelik taahhütlerini sigorta yaptırmak yolu ile garanti altına almaktadırlar.

23  Dünyada aile şirketlerinin yaşam süresi ortalama 24 yıl Türkiye'de kurum niteliği kazanamamış aile şirketlerinin yaşam süresi 2 nesil ile sınırlı kalmaktadır.  Türk aile şirketlerinin çoğunun büyüme beklentisi içerisinde olduğunu ve son yıllarda yeniden yapılanma gerekliliği ile birlikte birçok şirketin halka arz, el değiştirme gibi yöntemlere başvurmak sureti ile değişim içerisine girmeyi planladığını ortaya koymaktadır.

24  İç Denetim kurumsallaşmaya destek olmak amacı ile aile şirketlerine yönelik şirket yönetimine güvence ve danışmanlık desteği sağlamasının yanı sıra şirket değerini arttıran önemli bir unsur olarak da ortaya çıkmaktadır.

25  Günümüzün karmaşık ekonomik yapısı içerisinde organizasyonlar, zaman ve maliyet unsurlarını da göz önüne alarak birçok faaliyet alanında ortak girişim, taşeron veya dış kaynak kullanımı gibi yöntemlere başvurmaktadır

26  Taraf sözleşme ve yükümlülüklerinin incelenmesi  Bayilik sözleşmeleri uygunluk denetimleri  Bayilik sisteminde satış indirim ve avantajları uygunluk denetimleri  Ciro sisteminde paylaşım uygunluk denetimleri  Türkiye'de yatırım veya ticaret yapan yabancı şirketler için operasyonel, mali ve uygunluk denetimleri  Yurtdışında yatırım veya ticaret yapan Türk şirketleri için operasyonel, mali ve uygunluk denetimleri

27  Suistimallerden kaynaklanan mali kayıplar ve itibar kaybının organizasyonlar üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, suiistimaller, firmaların sadece karşı karşıya kaldığı zaman aksiyon alması gereken problemler değil, öncesinde de önlemeye yönelik tedbirler alınması gereken durumlardır.

28  Vergi – site yönetim hizmetleri – danışmanlık – denetim hizmetleri  


"Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları