Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sakarya SMMMO 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI SIRASINDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sakarya SMMMO 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI SIRASINDA"— Sunum transkripti:

1 Sakarya SMMMO 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Sakarya SMMMO Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir

2 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
2012 yılı kurum kazançlarının beyanı sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 1.Kurumlar vergisi beyannamesinin ekleri a. Karşılaştırmalı ve dipnotlu bilanço, b. Karşılaştırmalı ve dipnotlu gelir tablosu, c.Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form, d.Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim, e.Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgi formu, f.Yurt dışında mukim kişi ve/veya kurumlara verilen eğitim hizmetlerine ilişkin form,

3 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
g. Yurt dışında mukim kişi ve/veya kurumlara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin form, h. Varsa beyannamenin diğer indirimler bölümünde yer alan tutarın nelerden ibaret olduğunu açıklayan bilgilendirme yazısı, ı. Yurt dışı kazançların beyanı halinde yurt dışında ödenen vergilerin mahsubunda gerekli olan, yetkili makamdan alınan ve Türk menfaatlerini koruyanlara onaylatılan belgenin tercüme edilmiş örneği, i. Beyan edilen kurum kazancından yurt içinde kesilen vergilerin mahsubunda, vergi kesintisini yapan kişi ve kurumlardan alınan yazılar, j. Kar dağıtım tablosu, k. Özel hesap dönemine tabi olan kurumlarda kesin mizan, beyannameye eklenmelidir.

4 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
2. Özel hesap dönemine tabi olmayan kurumlar vergisi mükellefleri 2012 yılına ilişkin kesin mizanı 2013/Nisan ayının sonuna kadar vermeleri gerekmektedir. 3. Aktif toplamı TL veya net satışları toplamı TL geçen kurumlarda ayrıca ek mali tabloları (Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Öz Kaynaklar Değişim Tablosu) düzenlemiş olmaları gerekmektedir. 4. Beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmesi halinde, ihtirazi kaydın yer verildiği dilekçenin beyanname ekinde verilmesi gerekmektedir. Tahakkuk fişinin alınmasından itibaren 30 gün içinde ilgili vergi mahkemesinde dava açılmalıdır. Dava belirtilen süre içinde açılmaz ise, ihtirazi kaydın hukuki değeri kalmayacaktır.

5 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
5. Kurum kazancına aşağıda sayılan KKEG eklenmelidir. a.Yıl içinde yapılan tüm belgeli ve belgesiz bağış ve yardımlar, b. Kurum kazancının elde edilmesine ve idamesine matuf olmayan giderler, c. Öz sermaye üzerinden ödenen ve hesaplanan faizler, d.Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderler, e.Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü yoldan dağıtılan kazançlar,

6 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
f. Her ne şekilde ve isimde olursa olsun ayrılan her türlü yedek akçeler; i. Türk Ticaret Kanununa göre ayrılan yedek akçeler ii. Bankalar Kanununa göre ayrılan yedek akçeler, iii. Kanunları, sözleşme ve mukavelenameleri gereği ayrılan yedek akçeler, iv.Genel kurul kararı gereğince ayrılan yedek akçeler. g. Kurumlar Vergisi Kanunu göre hesaplanan kurumlar vergisi, h sayılı Kanun gereği ödenen, i. Gecikme zamları, ii. Cezalar, iii. Faizler,

7 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
ı. Her türlü vergi cezaları ile para cezaları, i.Vergi Usul Kanunu gereğince ödenen gecikme faizleri, j. Menkul kıymetlerin itibari değerinin altında ihracından dolayı oluşan zararlar ile bu menkul kıymetler ilişkin olarak ödenen komisyon ve benzeri her türlü ödemeler, k. Kirala yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra,tekne, sürat teknesi gibi deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgisi olmayanların tüm giderleri ile amortismanları,

8 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
l. Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar dışında, kurumun kendisinin, ortaklarının, yönetici ve çalışanların suçlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. m. Basın, radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. n. Her türlü alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamüllerine ait ilan ve reklam giderleri. o. Ticari maksatla kullanılanlar hariç olmak üzere; - Otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, -Motosikletler, -Uçak ve helikopterler İçin ödenen motorlu taşıtlar vergisi ve cezaları ile gecikme zamları.

9 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
ö sayılı yasa gereği ödenen şans oyunlar vergisi. p sayılı Gider Vergiler Kanunu uyarınca ödenen özel iletişim vergileri. r. Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca; i. Kanunen kabul edilmeyen giderlere ait katma değer vergisi, ii. İndirim konusu yapılabilme imkanı varken gider kaydedilmiş katma değer vergisi, iii. Mal teslimi ve hizmet ifası nedeniyle alınmamış katma değer vergisinin pişmanlık hükümlerinden yararlanılarak beyan edilip ödenmesi veya idarece ikmalen veya re’sen tarhiyat sonucunda ödenmiş olması halinde bu ödenen katma değer vergisi tutarları.

10 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
s yılına ilişkin olup faturasının geç gelmesi nedeni ile 2012 yılı kanuni defterlerine geçmiş yıl gideri olarak kaydedilen ve 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler sütununda kurum kazancından indirilen giderler. ş. İşletme aktifinde kayıtlı olan veya kiralanan taşıtların işletmede fiilen çalışmayanların kullanımına terk edilenleri için ayrılan amortismanlar ile benzin ve diğer bakım ve onarım giderleri. t. Gayrimenkul ve iştirak satışından oluşan ve yıl içinde sermayeye ilave edilmiş olan %75 istisna kazanç tutarı (Ancak aynı beyannamenin istisna sütununda gösterilip düşülecektir.). u,

11 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
u. Teminatlı alacaklar nedeniyle ayrılan karşılıklar ile teminatsız olmak koşulu ile 2011 ve önceki yıllarda dava veya icraya intikal ettirilmiş alacaklar nedeniyle ayrılan karşılıklar. ü. Şüpheli alacaklar karşılığı dışında Vergi Usul Kanunu ile diğer mevzuat gereği ayrılan karşılıklar. v. Tek düzen hesap planı ve muhasebe uygulama tebliğinde belirtilen karşılıklar,. y sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için belirlenen ve deftere kaydedilen değerin altında bir değerle satılması halinden aradaki fark.

12 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
z. (Bu düzenleme 2013 yılı beyanında dikkate alınacaktır.) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışındaki kurumlarda kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetlerine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, kar payı , komisyon, kur farkı, vade farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun aşmamak üzere Bakanlar kurulunca belirtilen oranda hesaplanan kısmı da kurum kazancına kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklenecektir.

13 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
6. Dar mükellefiyete tabi kurumlarda ayrıca aşağıda yer verilen KKEG ilave olarak kurum kazancına eklenmelidir. a. Bu kurumlar adına yaptıkları mal ve hizmet alım satım için ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere verilen faiz, komisyon ve benzeri ödemeleri. b.Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine ve zararlarına katılmak üzere ayrılan tutarlar. 7. Vergi kanunlarında ve özel kanunlarında yer verilen istisnalardan yararlanan kurumların, gerekli durumda yararlanılan istisnalar için Yeminli Mali Müşavir raporu alınarak vergi dairesine vermeleri unutulmamalıdır.

14 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
8. Personele temettü ikramiyesi verilmesi yönünde genel kurul kararı varsa bu karar gereği ayrılan tutarın kurum kazancından indirilmesi gerekir. (Temettü ikramiyesinin kurumlar vergisi beyan dönemi içinde nakden veya mahsuben personele ödenip, gelir vergisi kesintisinin yapılarak, 23 Mayıs 2013 tarihinde beyan edilmesi ve 26 Mayıs 2013 günü akşamına kadar da bu verginin ödenmiş olması gerekir.) Ancak yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirket ortaklarına şirkette ücret karşılığında çalışmış olsalar bile bu kapsamda verilen ikramiyelerin bir gider kalemi olarak kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir. NOT: Şirket personeline performans prim ödemelerinin de bu şekilde giderleştirilebileceği 1 sayılı kurumlar vergisi genel tebliğinde açıklanmış ise de, bu görüşe, giderin ilgili bulunduğu dönem içinde vergi kesintisi yapılarak gider kaydının gerekliliği nedeniyle katılmadığımı belirtmek yerinde olur. Zira personele verilecek temettü ikramiyesinde yasal bir zorunluluktan (kurum karının 31 Aralık saat 24 de tespit edilebildiği ve genel kurulun en erken 1 Ocak’ta toplanabilmesi gibi) açıklanan tarzda işlem yapılmasını gerekli kılmaktadır. Performans primlerinde 23 Ocak’a kadar olan zamanda tamamlanması aksi halde bu ödemeler KKEG olarak dikkate alınması gerekir görüşündeyim.

15 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
9. İhracat, yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve taşımcılık faaliyetinde bulunan kurumların sözkonusu kazançların elde edilmesine yönelik olarak yaptıkları ve belgeye alamadıkları giderlere karşılık, döviz hasılatının %05’ini aşmamak şartıyla götürü olarak hesaplanan tutarın kurum kazancından indirilmesi unutulmamalıdır yılına ilişkin olup geç gelen faturalar varsa bunların katma değer vergisi tutarları ile birlikte 2013 yılı kayıtlarına geçmiş yıl giderlerine kaydedilip beyanname üzerinde diğer indirimler sütununda yer verilerek kurum kazancından indirilmelidir ve bu sütunda yer verilen tutarın açıklamasına ilişkin not beyannameye eklenmelidir.

16 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
11. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların belirlenmesi ve bu tutarların ilgili yasada yer verilen koşulların varlığı halinde beyannamede gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirilmelidir. İstisnaları üç ana grup halinde belirtmek yerinde olacaktır. A.Kurumlar Vergisi Kanununda yer verilen istisnalar: 1. İştirak kazançlar istisnası 2. Portföy işletmeciliği ve fon kazançları istisnası 3. İştirak hissesi veya gayrimenkul satış kazanç istisnası 4. Yurt dışın bulunan işyerlerinden veya daimi temsilciler vasıtasıyla elde edilen kazanç istisnası 5. Yurtdışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazanç istisnası

17 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
6. Eğitim kazançları istisnası 7. Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden sağlanan kazanç istisnası 8. Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkartılmasından sağlanan kazanç istisnası 9. Emisyon primi istisnası. 10. Risturn kazançları istisnası B.Gelir Vergisi Kanununda yer alan istisnalar: Yatırım indirimi istisnası tarihi itibariyle indirilmemiş yatırım indirimi istisnası öncesi teşvik belgeli yatırım indirimi istisnası başlanmış ik.tek.bütünlük arz eden yatırım harcamasını %40’ı

18 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
C.Diğer kanunlarda yer alan istisnalar: 1. Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında serbest bölgelerde elde edilen kazanç istisnası 2. Gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında elde edilen kazançlara ilişkin istisna

19 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
12. Kurumlar vergisi beyanında beş yıllık süreyi aşmayan geçmiş yıllara ait mali zararların beyannamede yıllar itibariyle ayrıca gösterilmesi koşulu ile kurum kazancından indirilmesi unutulmamalıdır. Normal geçmiş yıl zararları Devir yolu ile birleşmede devralınan kurumun geçmiş yıl zararları Tam bölünmede bölünen kurumun geçmiş yıl zararları - Yurtdışı kurumlarda oluşan zararlar

20 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
13. Beyan edilen kurum kazancı ile sınırlı olmak ve beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle aşağıda yazılı bağış ve yardımlar ile giderler kurum kazancından yazılan sıra dahilinde indirilmelidir. a. Kurumların işletme bünyesinde gerçekleştirmiş oldukları münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimi. b. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si,

21 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
c. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı, d. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki ve idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,

22 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
e. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen ve kültür varlıklarımızın ortaya çıkarılması, bakımı, onarımının ve korunması için yapılması bağışların tamamı, f. Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı,

23 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
g. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığında nakdi bağış ve yardımların tamamı. h. V.U.K.’nun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarın beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. ı. Türkiye’den verilip tamamen yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri ile sağlık ve eğitim hizmetleri karşılığında elde edilen kazancın %50’si. Bu madde kapsamında yapılan nakit dışı bağış ve yardımların konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacaktır.

24 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
14. Ayrıca yukarıda belirtilen bağış ve yardımlar yanında, beyannamede ayrıca gösterilmek ve beyan edilen kazançla sınırlı olmak üzere, aşağıda yer verilen ve özel kanunları gereği yapılan bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından en son sırada indirilmesi unutulmamalıdır. Ayrıca aşağıda yer verilen özel kanunlar gereği yapılan bağış ve yardımlarda miktar sınırlamasına tabi olmaksızın ancak beyan edilen gelir tutarını aşmamak koşulu ile en son sırada kurum kazancından indirilmelidir. a.7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında bağış toplayan kurum ve kuruluşlar ile milli veya mahalli yardım komitelerine yapılan bağışlar, b sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan bağışlar.

25 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
c. 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında ilk Öğretim kurumlarına yapılan bağışlar. d sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Fonuna yapılan bağışlar. e sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlar. f sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan bağışlar.

26 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
g Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Kanununa dayanılarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna ve bağlı kuruluşlarına yapılan bağışlar. h. 278 Sayılı Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Kanunu uyarınca söz konusu TÜBİTAK’a yapılan bağışlar. ı sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu gereğince yapılan harcamalar.

27 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
15. Kontrol edilen yabancı kurum kazancı Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak semayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazaçları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aşağıda belirtilen üç koşulun birlikte var olması halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulur. a. Yurt dışı iştirakin toplam gayrisafi hasılatının %25 veya daha fazlasının ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz,kar payı,kira,lisans ücreti,menkul kıymet satış gelirleri gibi pasif nitelikteki gelirlerden oluşması. b. Yurt dışı iştirakin ticari bilanço karı üzerinden %10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması. c. Yurt dışı iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının TL karşılığı yabancı parayı geçmesi. Yukarıda sayılan üç şartın var olması halinde, yurt dışındaki iştirakin elde ettiği kar, yurt dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların,kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilerek vergilendirilir. Burada belirtelim ki, bu iştirak kazancı nedeniyle yurt dışında ödenen vergilerin mahsup edileceği tabiidir.

28 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
16. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması Kurumlar tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu karara ilişkin olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sıra no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine göre yapacakları yeni yatırımlar ile tevzi i yatırımlar nedeniyle indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilecektir. İndirimli kurumlar vergisi; yapılan yatırım için kararnamede öngörülen katkı oranına göre hesaplanan katkı tutarına ulaşılana kadar, kurumun yeni veya tevzii yatırımının üretime geçmesinden itibaren bu yatırımlara nedeniyle elde edilen kazançlara uygulanmaktadır. Bahsi geçen kararnamede yatırımlar için 6 bölge ve her bölgede teşvik edilen sektör ve yatırım tutarları ayrı ayrı belirlenmiş ve bu kapsamda yatırım katkı oranı ve uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı, yatırımın tarihinden önce ve sora başlanılmasına göre, farklı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca tarihinden geçerli olmak üzere indirimli kurumlar vergisi katkı tutarına mahsuben avans mahiyetinde ve kararnamede belirtilen sınırlar dahilinde, kurumun diğer faaliyetlerinden elde etmiş olduğu kurum kazançlarına da uygulanabilecektir.

29 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
17. Tasfiye sonucuna ilişkin olarak verilen kurumlar vergisi beyannamelerinde; a. Varsa indirim konusu yapılamayan devreden katma değer vergisinin tamamı gider kaydedilmelidir. b. Bilançonun pasifinde varsa yenileme fonu tutarı gelir kaydedilmelidir. c. Bilançonun pasifinde varsa vazgeçilen alacak tutarı gelir kaydedilmelidir. d.Tasfiye sonu zararla sonuçlanmış ise, evvelce verilen tasfiye beyannamelerine göre ödenen kurumlar vergisinin iadesi talep edilmelidir.

30 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
e.Tasfiye sonucu ayrılan bütün yedek akçelerin ortaklara dağıtımında %15 oranında gelir/kurumlar vergisi kesintisi yapılmalıdır. f. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında bulunan ve 5 yıllık süreyi doldurmayan gayrimenkul ve iştirak satış kazançları varsa önce kurumlar vergisine ve sonrada kar dağıtım stopajı yapılmalıdır. g. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında bulunan ve 5 yıllık süreyi doldurmuş olan gayrimenkul ve iştirak satış kazançları varsa kar dağıtım stopajı yapılmalıdır.

31 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
h. Bilançoda yer alan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından varsa enflasyon düzeltme zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar tasfiye kar ve zararı ile ilişkilendirilmeksizin önce kurumlar vergisine ve daha sonra kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır. ı sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia için belirlenen değer nedeniyle bilançonun pasifinde yer verilen özel karşılık hesabında yer alan tutarın tasfiye nedeniyle ortaklara dağıtımı sırasında herhangi bir vergileme yapılmayacaktır.

32 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
18.Tasfiye sonrasında sermayenin ortaklara iadesinde sermaye tutarının içindeki nakit ve ayni sermaye kalemleri dışında varsa aşağıdaki tutarların iadesinde belirtilen vergilemeler yapılmalıdır. a. Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları, tasfiye dönemi kar ve zararı ile ilişkilendirmeksizin, önce kurumlar vergisine ve sonrasında kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır. b. Geçmiş yıl karları, kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır. c. Emisyon primleri, kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır. d. Yedek akçeler, kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır.

33 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
e. 5 yıllık süreyi geçmiş gayrimenkul ve iştirak satış karları, kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır. f. 5 yıllık süreyi geçmemiş gayrimenkul ve iştirak satış karları, önce kurumlar vergisi ve sonra kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır. g. Yeniden değerleme değer artış fonları tasfiye dönemi kar ve zararı ile ilişkilendirilmeksizin önce kurumlar vergisine ve arkasından kar dağıtım stopajına tabi tutulmalıdır. DİKKAT: Ortaklar sermayeden herhangi bir iade yapılması söz konusu olmadığı durumda, kar dağıtımına ilişkin stopaj da yapılmayacaktır.

34 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
19. Kurumlar vergisi matrahı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden aşağıda yazılı vergiler mahsup edilmelidir. a. Beyannameye dahil edilen kazançlar üzerinden, 2012 yılı içinde yurt içinde yapılan gelir/kurumlar vergisi kesintilerin toplamı. b. Beyannameye dahil edilen yurt dışı kazançlar nedeniyle varsa, 2012 yılı içinde yurt dışında kesilen gelir veya kurumlar vergisi benzeri vergilerin toplamı. c yılı içinde ödenmiş olan geçici vergilerin toplamı.

35 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
Bu mahsup işlemine rağmen mahsup edilemeyen gerek kesinti yolu ile ödenen vergiler ve gerekse ödenen geçici vergi tutarının tamamının iadesi alınır. Mahsuben iade dışında kesilen verginin geri alınmasında; TL için mükellefin başvurusu üzerine, TL kadar iadelerde YMM tasdik raporuna dayanılarak, TL aşan kısmı içinde inceme raporu veya teminat karşılığında, iadesi alınır. Geçici verginin gerek nakden ve gerekse mahsuben iadesinde her hangi bir belge aranmaksızın iade işlemi yapılır.

36 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI
20. Yurtdışı kurum kazançlarından kesilen verginin tevsikinin beyanname verilmesi sırasında mümkün olmaması Hesaplanan verginin yurt dışı kazanca isabet eden vergi tutarını aşmamak üzere, ilgili ülkedeki vergi oranı dikkate alınarak hesaplanan vergi tecil edilir. Bir yıl içinde ilgili belge vergi idaresine verilip terkin işlemi yapılır. Bir yıl içinde ilgili belge ibraz edilmez veya tecil edilenden daha az vergi kesintisi yapıldığı durumda fark tutarlar gecikme zammı ile kurumdan tahsil edilir. Tevsik edilen yurt dışı kazancıdan kesilen verginin, kurum beyanının zarar olması nedeniyle mahsup edilememesi durumunda, bu vergi müteakip üç hesap dönemi içinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

37 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Sakarya SMMMO 2012 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI SIRASINDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları