Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME SİSTEMİ DERS SEÇİMİ VE ÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME SİSTEMİ DERS SEÇİMİ VE ÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME SİSTEMİ DERS SEÇİMİ VE ÖNEMİ

2 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “beşli not düzeni” kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı not ile değerlendirilir.

3 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonlarında alınan puanlar nota dönüştürülür. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

4 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; 2. dönem notunun en az “geçer” (2) olması, Ancak 1. dönem notu eğer “etkisiz” (0) ise, 2. dönem notunun en az “orta” (3) olması gerekmektedir.

5 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2 – GEÇER 3 1 – KALIR 2 3 – KALIR 1 5 4 2 – KALIR YILSONU NOTU 2. DÖNEM NOTU 1. DÖNEM NOTU

6 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla 4 dersten Ortalama Yükseltme Sınavı’na girebilir. Ortalama Yükseltme Sınavı’na girecek öğrencilerin sınava gireceği ders/dersler; ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde öğrenci, veli ve sınıf öğretmeninin katılımı ile belirlenir ve yazılı olarak okul idaresine bildirilir.

7 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
Madde 41— (Değişik: /26904 RG) Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde; a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına, b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Bu yıl okulumuzda sınavlar 27 Haziran 2011 tarihinde başlamaktadır. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.

8 Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz. Öğrencilerin derslerden başarılı olma, sınıf geçme hakları sınavlardan önceki hali ile saklı tutulur. Ancak sınavlarda aldıkları puanlara göre yıl sonu puanları ile yıl sonu başarı puanları yeniden tespit edilir(Md 53).

9 Bir dersin yıl sonu puanı ve notu (5)
Madde 29 — (Değişik: /26385 RG) Bir dersin yıl sonu puanı; Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

10 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 3.00, olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçerler. (RG.19/10/ )

11 SORUMLU OLARAK SINIFGEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI
Madde 34 — (Değişik: /26904 RG) Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

12 Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır.
ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ortalama Yükseltme Sınavına giren öğrencinin yıl sonu not ortalaması yeniden hesaplanır. Ortalama Yükseltme Sınavı sonunda da yıl sonu başarı notuyla sınıfını geçemeyen öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır.

13 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur.(Md.31)

14 Disiplin kurulu; ders başarısı ve davranışlarında üstünlük gösteren, dönem notu hiçbir dersten 2’den aşağı olmayan, davranış notu indirilmemiş olan öğrencilerden, dönem puanlarının ortalaması olanlar TEŞEKKÜR, 85ve daha yukarı olanları TAKDİRNAME ile ödüllendirilir.

15 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR
OBP adayların ortaöğretimdeki başarı durumları göz önüne alınarak hesaplanan puandır. Lise sınıf yıl sonu ortalamalarından her öğrencinin diploma notu hesaplanır. OBP, diploma notu değil,diploma notunun okul ortalamasına göre aldığı değerdir. OBP 100 ile 500 arasında değişen bir sayısal değerdir.

16 AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR
Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı(AOBP) öğrencinin OBP’ sinin, mezun olduğu yılda okulun YGS’deki başarı ortalamalarına göre ağırlıklandırılmış şeklidir. Her aday için ilgili YGS puan ortalamaları kullanılarak AOBP’ler hesaplanacaktır.

17 DEVAM-DEVAMSIZLIK İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir yada daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

18 DEVAM-DEVAMSIZLIK Ders yılı içinde, toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrün, resmî bir makamdan alınacak belgeyle belgelendirilmesi hâlinde özrü takip eden 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine verilmesi zorunludur. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir. (RG.19/10/ )

19 DERS SEÇİMİ

20 LİSEDEKİ DERS SEÇİMLERİNİN ÇIKIŞ
KAPILARI ÜNİVERSİTENİN GİRİŞ KAPILARINA YÖNELTİLMİŞTİR

21 DERS SEÇİMİ Öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre,yönelmeyi düşündükleri mesleklerde dikkate alınarak 9. Sınıfın sonunda ders seçimine yönelir veya yönlendirilir. Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı , sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır.

22 9. SINIF ÖĞRENCİSİNİ ÜNİVERSİTEYE GÖTÜREN ADIMLAR
1. Adım: KENDiNi TANIMA 2. Adım: MESLEKLERi TANIMA ve MESLEK SEÇME 3. Adım: LiSEDEKi SEÇTİĞİ DERSLER 4. Adım: LİSE ÖĞRENİMİ BOYUNCA DERSLERDEN YÜKSEK NOT ALMASI

23 (DOLAYISIYLA DERS SEÇİMİNE)
MESLEK SEÇiMiNE (DOLAYISIYLA DERS SEÇİMİNE) KARAR VERMEDEN ÖNCE: Öğrenci kendini tanımalı: Öğrencinin kişisel özellikleriyle, düşünülen mesleğin nitelikleri, birbirine uymalıdır Öğrenci özel yeteneklerini, ilgi ve isteklerini, beklentilerini, kişiliğini, ideallerini, bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almalıdır.

24 Meslekleri Tanımalı: Mesleklerin özelliklerini, Çalışma ortam ve koşullarını, Meslekte iş bulma imkanlarını, ilerleme şansını ve işin gelecek yıllardaki geçerliliğini araştırmalıdır.

25 FEN AĞIRLIKLI SEÇİMLİK DERSLER Fizik Kimya Matematik Biyoloji

26 TÜRKÇE-MATEMATİK AĞIRLIKLI SEÇİMLİK DERSLER
Türk Edebiyatı Dil - Anlatım Matematik

27 SOSYAL BİLİMLER AĞIRLIKLI SEÇİMLİK DERSLER
Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Tarih Coğrafya

28 YABANCI DİL (İngilizce)
AĞIRLIKLI SEÇİMLİK DERSLER TÜRK EDEBİYATI Dil ve Anlatım YABANCI DİL (İngilizce)

29 DERS seçimi, Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

30 Madde 12 —  (Değişik :  /27692 RG) Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkânlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir.

31 Öğrencilerimiz bu yıl 24 Haziran 2011 Cuma gününe kadar ders seçim dilekçelerini vereceklerdir.

32 (TM) (F) (S) (D) Öğrencilerin tercih edecekleri
meslek gruplarına göre, doğru DERSLERİ SEÇMELERİ esastır. (F) (S) (D)

33 FEN AĞIRLIKLI DERS SEÇİMİ YAPAN ÖĞRENCiLERiNiN TERCiH EDEBiLECEKLERi BÖLÜMLER
Tüm Fen ve Mühendislik Fakülteler Makina, Elektrik, Elektronik, Fizik, Kimya Çevre, Endüstri... Tıp ve Biyolojik Bilimler-Sağlık meslekleri TM AĞIRLIKLI DERS SEÇİMİ YAPAN ÖĞRENCiLERiNiN TERCiH EDEBiLECEKLERi BÖLÜMLER Psikoloji Hukuk iktisadi idari Bilimler iktisat, isletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası iliskiler, Bankacılık, Sigortacılık... Reklamcılık Sosyoloji

34 iletişim Fakülteleri Gazetecilik, Radyo-TV...
SOSYAL AĞIRLIKLI DERS SEÇİMİ YAPAN ÖĞRENCiLERiNiN TERCiH EDEBiLECEKLERi BÖLÜMLER iletişim Fakülteleri Gazetecilik, Radyo-TV... Sosyal Bilimler Öğretmenlikleri Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler.. Arkeoloji Sanat Tarihi Y. DiL AĞIRLIKLI DERS SEÇİMİ YAPAN ÖĞRENCiLERiNiN TERCiH EDEBiLECEKLERi BÖLÜMLER Y. Dil Öğretmenlikleri Filoloji Mütercim Tercümanlık

35 ANNE BABALARIN GÖREVLERİ
Yaz tatilinde çalışmak isteyen çocuğumuzu yüreklendirmek; çalışması için olanak yaratmak , Toplumca “kariyeri“ yüksek olduğu belirtilen bir meslekten çok; kendini gerçekleştirebileceği, mutlu ve başarılı olabileceği bir mesleği seçebilmesine fırsat vermek, Mesleğin seçilmesi sorumluluğunu çocuğumuza bırakıp üzerimize almamak, biz yetişkinlerin çocuk için neyin iyi olduğuna karar verip bir mesleğe yönlendirmemek, Meslek seçimi sorumluluğunu çocuğa bırakarak onun kendi geleceği için çaba harcamasını ve uygun dersleri keşfetmesine fırsat tanımak, Deneyimlerimizi mesleği belirlemede, yönlendirmede kullanmak yerine, çocuklarımızın önlerindeki engelleri, seçenekleri, ayrıntıları, bilgiye ulaşma yollarını göstermede kullanmamız, gençlere daha çok yardımcı olacaktır. Çocuğumuzun zayıf olduğu yönleri yerine güçlü olduğu yönlerini vurgulamaya çalışmalıyız.

36 Örnek teşvik sözleri şunlardır:
Bu işi yapabileceğini biliyorum. Çaba gösterdikçe başarılı olduğunu görüyorum. Bu yaptıklarını takdir ediyorum. Kararına güveniyorum. Bu konuyu ayrıntılı düşündüğün belli oluyor. Eminim ki bu biçimde çalışmayı sürdürürsen başarılı olacaksın. Teşvik sözlerinde ne akıl verme ne de ödül var. Sadece çabanın fark edilmesi, çocuğun yaptığı işe güven duyması ve takdir edilme var. Teşvik sözleri ile ulaşacağımız nokta, çocuğumuzun kendi geleceğine sahip çıkması, çaba ve gelişmelerinin fark edilmesi ve olumlu yönlerinin vurgulanmasıdır.

37 Meslek seçiminde bazı olumsuz anne ve baba tutumları
“Komşunun çocuğu oldu ama...”: Komşularımızın , akrabalarımızın, arkadaşlarımızın çocukları ile bizim çocuğumuzun farklı olduğunu kabul etmeliyiz. Çocuğumuz akranları ile rekabet edebilir, bu onun yaşantısı ancak biz yetişkinler çevremizle rekabetimizde çocuklarımızı kullanmamalıyız.   “Ben olamadım sen olacaksın”: Eğer böyle bir anlayışınız varsa belki kendi hayal kırıklığınızı çocuğunuza da yaşatıyor olabilirsiniz. 

38 “Bak kardeşin”: Dikkatli bir anne - babaysanız çocuklarınızın birbirlerinden ne kadar çok olumlu veya olumsuz etkilendiklerini fark etmişsinizdir.“Bak kardeşin ...” diye başlayan her cümle onların kıskançlığını kışkırtacak, biri bir süre hep başarılı olurken diğeri sürekli başarısızlığa doğru sürüklenecek, başarısız olan kendisini toplamaya başladığında, başarılı olanın birden başarısının düştüğünü göreceksiniz. “Ancak senin gibi bir tembel bu mesleği seçer...”: Çocuğunuzu küçümsemek, değersiz görmek , alay etmenin onun yaşamla mücadelesini zayıflatmanın dışında bir etkisi olmaz.

39 NELER YAPMALIYIZ ? "GENÇLERİN DÜRÜST ÇABALARINI ÖDÜLLENDİRELİM. BÖYLECE EMEK HARCAMANIN DEĞERİNİ ÖĞRETMİŞ OLURUZ." "HAYAT HERKESİN KENDİ OYUNUDUR.“ "ÇOCUKLARIMIZA VEREBİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK ARMAĞAN SAĞLAM BİR KİŞİLİKTİR." "SAĞLIKLI OLMAK VE YAŞANAN ANDA OLMAK DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞEYİDİR." UNUTMAYALIM ERGENİN BİREYSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYMALIYIZ. HER ZAMAN BİZİM AÇIMIZDAN HAYATA BAKMAK ZORUNDA DEĞİLLER. ÇOCUKLARIMIZA BİZİ ELEŞTİREBİLECEKLERİNİ ÖĞRETEBİLMELİYİZ ASLINDA ANNE–BABALIĞI ÇOCUKLARIMIZDAN, ÖĞRETMENLİĞİ DE ÖĞRENCİLERİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ. ÇOCUKLARIMIZI KOŞULSUZ OLARAK SEVDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ.

40 9. SINIFLARLA DERS SEÇİMİ İÇİN NELER YAPTIK
KARİYER EĞİLİM TESTİNİ UYGULADIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SİTESİNDE YER ALAN MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİNDEKİ YETENEKLER, DEĞERLER VE İLGİLER ÖLÇEKLERİNİ ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPMASINI İSTEDİK SONUÇLARINI YAPTIĞIMIZ SUNUM VE GRUP ETKİNLİKLERİ İLE PAYLAŞTIK

41 NELER YAPTIK SONRA BU SONUÇLARI ÇOCUKLARINIZIN BEKLENTİLERİNİ VE DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI KENDİLERİ İLE YAPTIĞIMIZ BİREYSEL GÖRÜŞMELERDE DEĞERLENDİRDİK. VE DERS SEÇİMLERİNİ BELİRLEMESİNE YARDIMCI OLDUK

42 NELER YAPTIK 9. SINIFLARIMIZDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN REHBER ÖĞRETMENİMİZLE DERS SEÇİMİ KONUSUNDA GÖRÜŞME YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ HAZİRAN TARİHLERİNDE GÖRÜŞME YAPMAK ÜZERE REHBERLİK SERVİSİNE GELEBİLİRLER(DERS SEÇİM DİLEKÇELERİNİ GÖRÜŞMEDEN SONRA VERECEKLERDİR)

43 NELER YAPTIK ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE VERDİĞİMİZ KARARLAR ONLARIN KENDİLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE İFADE EDEBİLECEKLERİNE İNANDIĞIMIZ SEÇİMLERDİR. BU KONUDA GÖRÜŞMEK İSTEYEN VELİLERİMİZİ HAZİRAN TARİHLERİNDE BEKLİYORUZ. ÇOCUKLARINIZI DESTEKLEYECEĞİNİZİ BİLİYOR SAYGILAR SUNUYORUZ

44 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
Doğru SEÇİM =Doğru GELECEK... İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ


"SINIF GEÇME SİSTEMİ DERS SEÇİMİ VE ÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları