Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 * Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır.

2 “KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ZARAR MAHSUBU VE DİĞER İNDİRİMLER”
* “KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ZARAR MAHSUBU VE DİĞER İNDİRİMLER” Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürü V. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır. /53

3 SUNUM PLANI Zarar mahsubu Ar-Ge indirimi Sponsorluk Harcamaları
Geçmiş yıl zararlarının mahsubu Devir ve bölünme halinde zarar mahsubu Yurt dışı faaliyet zararlarının mahsubu Ar-Ge indirimi Sponsorluk Harcamaları Bağış ve Yardımlar Soruların cevaplandırılması /53

4 2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME BİLGİLERİ (TÜRKİYE)
Ticari bilanço karı ; ,85-TL Ticari bilanço zararı ; ,45-TL Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ; ,08-TL Zarar Olsa dahi indirilecek ist. ve ind. ; ,16-TL Geçmiş yıl zarar toplamı ( yıllar) ; ,90-TL İndirim konusu yapılan geçmiş yıl zararı ; ,86-TL Bağış ve yardımlar (%5 ile sınırlı) ; ,84-TL Eğitim ve sağlık tes. yap. bağ. ve yrd ; ,87-TL Kültür ve Turizm amaçlı bağış ve yardımlar ; ,48-TL Sponsorluk harcamaları ; ,00-TL BKK yardım kararı alınan doğ.afet yer. ; ,98-TL Ar-Ge indirimi ; ,60-TL

5 ZARAR MAHSUBU Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda ; Geçmiş yıl zararları Devir alınan kurum zararları Tam bölünme sonucu bölünen kuruma ait zararlar Yurtdışı faaliyetlerden doğan zararlar sonraki dönemlerde doğan kazançlardan indirilebilmektedir. /53

6 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-1 Kurumlar vergisi beyannamesinde;
Her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi 5 yıldan fazla nakledilmemesi şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilir. Takip eden 5 hesap döneminde oluşacak kârlardan mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararlarının mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır. /53

7 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-2 Diğer hususlar;
Yıllara sari inşaat işlerine ait zararların 5 yıllık mahsup süresi işin bittiği yılı izleyen dönemden başlayacaktır. Tasfiye dönemlerinde oluşan zararlar 5 yıllık süre ile sınırlı olmaksızın tasfiye sonu beyannamesinde mahsup edilebilecektir. İstisna faaliyetlerden doğan zararlar istisna dışı kurum kazançlarından indirilemez. Geçmiş yıl zararları, sermaye azaltımı veya yedek akçelerle kapatılsa dahi indirim konusu yapılabilecektir. /53

8 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-3 Geçmiş yıl zararlarının mahsup sırası;
Geçmiş yıl zararları, “zarar olsa dahi indirilecek istisnalar”ın indirilmesinden sonra kalan tutar üzerinden indirim konusu yapılmaktadır. Örnek: Ticari bilanço karı ; TL Zarar olsa dahi indirilecek istisna tutarı ; TL (iştirak satış kazancı istisnası) Yatırım indirimi ; TL Geçmiş yıl zararı ; TL Olan bir şirketin kurumlar vergisi matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır; a-Ticari bilanço karı ; TL b-İştirak satış kazancı istisnası ; TL c-Kar (a-b) ; TL d-Mahsup edilecek geçmiş yıl zararı (-) ; TL e-İndirime esas tutar (c-d) ; TL f-Yatırım indirimi (-) ; TL g-Kurumlar vergisi matrahı ; TL /53

9 DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA ZARAR MAHSUBU-1
Devir veya tam bölünme durumlarında varlıkları devralan kurumlar, kendi bünyelerinde oluşan zararların yanı sıra; Devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarını, Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararlarını, kazançlarından indirebileceklerdir. /53

10 DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA ZARAR MAHSUBU-2
Öz sermayenin hesabı; Öz sermaye; kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca devir veya bölünme tarihi itibarıyla tespit edilmiş olan öz sermayesidir. Öz sermaye tutarı: devralınan kurumun bilanço aktif toplamı - borçlar Devralınan veya bölünen kurumun öz sermaye tutarının sıfır veya negatif olması halinde bu kurumların zararlarının mahsubu mümkün değildir. /53

11 DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA ZARAR MAHSUBU-3
Zarar mahsubunun şartları; Devralınan veya bölünen kurumların son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin kanuni süresinde verilmiş olması Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, aynı faaliyete devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam etmesi gerekmektedir. /53

12 DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA ZARAR MAHSUBU-4
Şartların ihlali; Devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun yapılabilmesi için gerekli olan şartların ihlali halinde zarar mahsubu olanağı ortadan kalkacağından, gerekli düzeltme işlemi yapılacak; yersiz zarar mahsubu nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılacaktır. /53

13 DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA ZARAR MAHSUBU-5
Devir halinde zarar mahsubuna ilişkin örnek; (Z) A.Ş’nin AKTİF -Dönen varlıklar 1100-TL -Duran varlıklar 900-TL AKTİF TOPLAMI 2000-TL PASİF -Yabancı kaynaklar toplamı (Borçlar) 1200-TL -Öz kaynaklar (Sermaye) TL -Dönem net zararı (-) TL PASİF TOPLAMI TL Öz sermaye tutarı: devralınan kuruma ilişkin bilanço aktif toplamı - borçlar Öz sermaye tutarı : = 800-TL Devralınan kurumun devir tarihi itibariyle zararı 1000-TL olup bu tutarın öz sermaye tutarını geçmesi nedeniyle devralınan kurum zararının 800-TL tutarını indirebilecektir. 200-TL tutarındaki zarar indirime konu edilemeyecektir. /53

14 DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA ZARAR MAHSUBU-6
Tam bölünme halinde zarar mahsubuna ilişkin örnek; Bir önceki örnekteki şirketin bütün mal varlığının kayıtlı değeri üzerinden %40 oranında (A) şirketine, %60 oranında ise (B) şirketine devredilerek tam bölünme gerçekleşmesi halinde; (A) şirketinin indireceği zarar: 800 x %40= 320 (B) şirketinin indireceği zarar: 800 x %60= 480 olarak indirilecektir. /53

15 DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA ZARAR MAHSUBU-7
Diğer hususlar; Devralınan zararlar, devreden veya bölünen kurumda doğduğu dönemden itibaren beş yıllık süre içinde mahsup edilebilecektir. Dar mükellef kurumlar Kurumlar Vergisi Kanununa göre tam mükellef kurumları devir veya bölünme yoluyla devir alamayacaklarından, devralınan kurum zararlarının mahsubu gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. İş ortaklıklarının yaptığı işin zararla sonuçlanması halinde, kurumlar vergisi kanununa göre ayrı bir kurum olarak değerlendirilen iş ortaklığının zararlarının, ortakların kazançlarından indirilmesi mümkün değildir. /53

16 YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU-1
Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, bu zararın belli koşullar dahilinde kurum kazancından indirilebilmesi mümkündür. Kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların mahsup imkanı yoktur. Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararların ilgili ülkede mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’de beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup ya da gider yazılmadan önceki tutar olacaktır. /53

17 YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU-2
Yurt dışı zararların mahsubuna ilişkin örnek; 2006 Yılı; yılı;   Yurt İçi TL Kazanç TL Kazanç Yurt Dışı – TL Zarar TL Kazanç TL Devreden Zarar Toplam kazanç 2007 yılı TL yurtdışı kazançtan 2006 yılı yurtdışı zararı TL düşülerek yabancı ülkede TL kazanç beyan edilmiştir. 2007 Yılı; Yurt İçi TL Kazanç Yurt Dışı (mahsup öncesi) TL Kazanç Toplam TL Geçmiş Yıl Zararı – TL Yurtiçi Matrahı TL Kazanç /53

18 YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU-3
Yurtdışı zararların belgelendirilmesi-1 Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil), her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlara incelettirip rapora bağlatılması, Bu raporun aslı ile birlikte tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine verilmesi, gerekmektedir. Raporlar, ilgili oldukları dönemlerde vergi dairesine ibraz edilmemiş ise; zararın mahsup edileceği dönemde ibraz edilmesi mümkündür. /53

19 YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU-4
Yurtdışı zararların belgelendirilmesi-2 Denetim kuruluşlarınca hazırlanan rapor ekinde yer alacak vergi beyanları ile bilanço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara onaylatılması, Faaliyette bulunulan yabancı ülkede denetim yetkisini haiz bir denetim kuruluşunun olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesi ve eki bilanço ile gelir tablosunun, yabancı ülkenin yetkili makamlarından alınacak veya onaylatılacak birer örneğinin, mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan, ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin, ilgili vergi dairesine verilmesi zorunludur. /53

20 YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU-5
Faaliyet sonuçlarının genel sonuç hesaplarına intikal ettirilme zamanı; Yurtdışındaki şubelerden elde edilen kazançların, genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibariyle ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibariyle genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Yurtdışı faaliyet sonucu elde edilen zararlar elde edildiği dönem itibariyle Türkiye’de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır.

21 DİĞER İNDİRİMLER-1 Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek kaydıyla, Kanundaki sırasıyla kurum kazancından; Ar-Ge İndirimi Sponsorluk Harcamaları Bağış ve Yardımlar indirilebilir. /53

22 DİĞER İNDİRİMLER-2 İndirimlerin sınırı;
KVK10. Maddesinde sayılan “diğer indirimler”, verilen beyannamede kazanç bulunması halinde indirim konusu yapılan ve kazancın yetersiz olması halinde ise sonraki yıllara devretmeyen indirimlerdir. Bunun tek istisnası Ar-Ge indirimidir. /53

23 AR-GE İNDİRİMİ-1 Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin harcamaların % 100’ünün beyan edilen kurum kazancından indirilmesi mümkündür. Matrahın yetersiz olması sonucu ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge tutarı, sonraki hesap dönemlerine (herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın) devredilerek kazancın olduğu dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Takip eden yıllara devreden indirim tutarları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınır. /53

24 AR-GE İNDİRİMİ-2 Tanımlar; Ar-Ge indirimi Ar-Ge projesi Teknoloji
Ar-Ge harcamaları Ar-Ge indirimi Ar-Ge projesi Teknoloji Yenilik Üründe yenilik Üretim yöntemlerinde yenilik Yazılım /53

25 AR-GE İNDİRİMİ-3 Ar-Ge Faaliyetleri;
Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekmekte olup aşağıda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir: Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri, Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi, Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması.

26 AR-GE İNDİRİMİ-4 Ar-Ge sayılmayan faaliyetler;
Pazar araştırması ya da satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, Biçimsel değişiklikler Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. /53

27 Ar-Ge faaliyetinin sınırı;
AR-GE İNDİRİMİ-5 Ar-Ge faaliyetinin sınırı; Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır.

28 AR-GE İNDİRİMİ-6 Ar-Ge harcamaları; İlk madde ve malzeme giderleri
Personel giderleri Genel giderler Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Vergi resim ve harçlar Amortisman ve tükenme payları Finansman giderleri /53

29 AR-GE İNDİRİMİ-7 Ar-Ge harcamalarının kayıtlarda izlenmesi;
Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme  harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir.

30 AR-GE İNDİRİMİ-8 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu
Ar-Ge indiriminin uygulanmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak tebliğ (1 Seri Nolu KVK Tebliği) ekindeki formata uygun olarak hazırlanacak rapor (Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu), bir yazı ekinde iki nüsha olarak Gelir İdaresi Başkanlığına elden veya posta yoluyla gönderilecektir. Bakanlık, raporun genel değerlendirmesini yaptıktan sonra, projenin bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) ve/veya üniversiteler ile araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlara intikal ettirecektir. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlarına istinaden uygulanan Ar-Ge yardımına ilişkin mevzuat çerçevesinde TÜBİTAK tarafından daha önce incelemesi yapılmış olan projelerle ilgili olarak yeniden inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. /53

31 AR-GE İNDİRİMİ-9 Ar-Ge indiriminin uygulanması;
Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarı, mükellefler tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili satırına yazılarak kazançtan indirilecektir. Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. /53

32 AR-GE İNDİRİMİ-10 Şartların ihlali;
Alanında uzman kuruluşlarca (TÜBİTAK, Üniversiteler, araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlar) hazırlanan “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu” nun olumsuz olması, Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen sürede (Beyannamenin verildiği ayı takip eden 2 ay içinde ) bağlı bulundukları vergi dairelerine vermemeleri halinde, Ar-Ge indirimi dolayısıyla eksik ödenen vergilerle ilgili olarak gerekli tarhiyat yapılacaktır. /53

33 SPONSORLUK HARCAMALARI-1
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan ayni veya nakdi sponsorluk harcamalarının Amatör spor dalları için tamamı, Profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir. /53

34 SPONSORLUK HARCAMALARI-2
Tanımlar Sponsorluk; kültürel,sanatsal, sportif ve sosyal olayları desteklemek amacıyla taraflar arasında karşılıklı olarak birbirlerine ayni veya nakdi desteğin yazılı sözleşmeye dayalı olarak sağlanmasıdır. Amatör veya profesyonel spor dalları ayrımı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenmiştir.

35 SPONSORLUK HARCAMALARI-3
Sponsorluk kapsamındaki harcamalar; Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla, Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri, Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, Spor malzemesi bedeli, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar, Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler, gibi harcamalar. Ticari fayda sağlayan ve tanıtım amaçlı harcamalar reklam harcaması olarak kabul edilir. /53

36 SPONSORLUK HARCAMALARI-4
Sponsor olabilmenin şartları ; Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması, Vergi borcunun olmaması, gerekmektedir. /53

37 SPONSORLUK HARCAMALARI-5
Diğer hususlar; Sponsorların, sponsor olunan dönemlerde tahakkuk eden vergi borçlarını ödememeleri halinde, ilgili vergi dairesi durumu derhal bir yazı ile bulunulan mahaldeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirecektir. Sponsorluk harcamaları geçici vergi beyannamelerinde de indirim konusu yapılır. /53

38 SPONSORLUK HARCAMALARI-6
Sponsorluk harcamalarının belgelendirilmesi; Teslimi yapılan değerler için fatura, Hizmeti alanlarca teslim alınacak değerler için alındı makbuzu, düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; Makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerleri, cinsi ve miktarları, gibi hususların tereddüde yer vermeyecek şekilde yer alması Bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere imzalatılmış olması gerekir. /53

39 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Kurum Kazancının %5'i İle Sınırlı Bağış ve Yardımlar Kurum Kazancının Mevcut Olması Halinde Tamamı İndirim Konusu Yapılabilen Bağış ve Yardımlar Eğitim ve sağlık tesislerine ilişkin bağış ve yardımlar, Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar, Doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlar, /53

40 %5 İLE SINIRLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR -1
Bağış ve yardımın yapılacağı kurum ve kuruluşlar; Genel ve özel bütçeli kamu idareleri İl özel idareleri Belediyeler Köyler Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Kamu yararına çalışan dernekler Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar /53

41 %5 İLE SINIRLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR -2
Şartları; Makbuz karşılığı olmalıdır, Karşılıksız yapılmalıdır, Sadece ilgili dönem kazancından indirilebilir, indirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez. Beyannamede ayrıca gösterilmelidir, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır. /53

42 %5 İLE SINIRLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR -3
İndirilecek tutarın hesabı; İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı; zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutardır. Kurum kazancı=Ticari bilanço kârı – (iştirak kazancı istisnası + geçmiş yıl zararları) /53

43 %5 İLE SINIRLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR -4
Örnek; Kamu yararına çalışan bir derneğe nakdi bağış yapan mükellef (A)nın beyanname bilgileri şöyledir. Hasılat TL İndirilecek giderler(Bağış ve yardımlar hariç) TL Geçmiş yıl zararı TL İştirak kazancı istisnası TL Gayrimenkul satış kazancı istisnası TL %5 oranını uygulanacağı tutar TL Bağış ve yardım tutarı TL ( Zarar mahsubu dahil giderler ve iştirak kazançları istisnası düşüldükten, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutar.) ( ( )) = TL Bağış ve yardım üst sınırı ( x %5) = TL Bu örneğe göre TL bağış tutarının TL tutarı indirilecektir. /53

44 Bağışa Konu Tesisler; Okul Sağlık tesisi Yetiştirme yurdu Huzurevi
TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR-1 Bağışa Konu Tesisler; Okul Sağlık tesisi Yetiştirme yurdu Huzurevi Bakım ve rehabilitasyon merkezleri Kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak kapasiteli, Diğer yörelerde yüz yatak kapasiteli Öğrenci yurdu Çocuk yuvası /53

45 Bağışın yapılacağı kurumlar; Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,
TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR-2 Bağışın yapılacağı kurumlar; Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl özel idareleri Belediyeler Köyler olmalıdır. Bu kapsamda yapılan ayni veya nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilir. /53

46 TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR-3
Bağışın Konusu; Sayılan tesislerin inşaatı dolayısıyla yapılan harcamalar Sayılan tesislerin inşası için bent kapsamındaki kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımlar Mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımlar /53

47 TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR-4
Diğer hususlar-1 Bağışlanacak tesisin arsasının kamu kurumuna ait olması Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine madde metninde sayılan tesislerin yapılması halinde, söz konusu tesisin inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bağışlanacak tesisin arsasının mükellefe ait olması Kendi arsaları üzerine maddede sayılan tesislerin inşa edilerek bağışlanması halinde, söz konusu tesislerle ilgili harcama tutarlarının tamamının bağışın yapıldığı yılda yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilmesi gerekir. /53

48 Diğer hususlar-2 Yapılan bağış ve yardımlar karşılıksız olmalıdır.
TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR-5 Diğer hususlar-2 Yapılan bağış ve yardımlar karşılıksız olmalıdır. Örneğin; (A) Ltd. şirketince Milli Eğitim Bakanlığına okul inşa edilerek bağışlanması karşılığında, okul kantininin 15 yıl bedelsiz kullanımının söz konusu olması halinde, bağış karşılığında menfaat temin edildiğinden okul bağış olarak kabul edilmeyecektir. /53

49 Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi-1
TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR-6 Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi-1 Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların makbuz karşılığı yapılmış olması, İşletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanan ayni değerler için fatura düzenlenmesi, Düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanması, gerekmektedir. /53

50 Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi-2
TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR-7 Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi-2 Mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanan ayni değerler için teslime ilişkin olarak düzenlenen belgede, bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmiş olması, Bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından faturaya konu edilen bağış veya yardımın alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanması, gerekmektedir. Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şarttır. /53

51 TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK KÜLTÜR VE TURİZM AMAÇLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR -1
Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için; Genel ve özel bütçeli kamu idareleri İl özel idareleri ve belediyeler, Köyler Kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan maddede sayılan çalışmalara ilişkin olması, ya da; Maddede sayılan çalışmalardan Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen çalışmalara ilişkin olması, gerekmektedir. /53

52 TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK KÜLTÜR VE TURİZM AMAÇLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR-3
Kapsam Genel olarak; Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan organizasyonlar, Ülkenin uygarlık birikiminin tanıtımı, korunması, bakımı, onarımı, restorasyonu, Türkiye’ye getirilmesi Kültür envanterinin oluşturulması ve kültür ve tabiat varlıklarının Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanması /53

53 % 100’ü kurum kazancından indirilebilecektir.
TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK KÜLTÜR VE TURİZM AMAÇLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR-2 Maddede bentler halinde sayılan kültür ve turizm amaçlı çalışmalara ilişkin; Harcamaların, Makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların, % 100’ü kurum kazancından indirilebilecektir. /53

54 TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK KÜLTÜR VE TURİZM AMAÇLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR-4
Belgelendirme; Yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. /53

55 TAMAMI İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK DOĞAL AFETLERE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir. /53

56 ÖZEL KANUNLARINA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar, Yüksek Öğretim Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar, 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan ajansa yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları, Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından tamamı indirilir. Kurumlar vergisi mükelleflerince gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan maddelerin maliyet bedelleri kurumlar vergisi matrahının tespitinde (GVK-40 maddesine göre) indirim konusu yapılmaktadır. /53

57 DİĞER HUSUSLAR Bağış ve yardım, nakden veya aynen olabilir. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır. KDV Kanunu’nun 17.maddesinin 2. fıkrasında sayılan kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetlerin istisna olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 30/a bendinde ise istisna edilen mal ve hizmet teslimleri ile ilgili alış vesikalarında gösterilen ve bu mal ve hizmetlerin maliyeti içerisinde bulunan KDV’nin indirim konusu yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

58 . . /53


"* Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Müdürlüğünce Hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları