Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI BELGELERİ BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI BELGELERİ BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 YAPI BELGELERİ BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SANAYİ ve İŞ İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI

2 GENEL AÇIKLAMALAR Tarihçe TÜİK tarafından standart hale getirilen;
“İnşaat Ruhsatnameleri Formu” 1954 yılından, “Yapı Kullanma İzin Kağıtları Formu” (Yapı Belgeleri) ise 1964 yılından itibaren günümüze kadar formlarda değişiklikler yapılarak kullanılmaktadır. Yapı Belgelerinin, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50’nci maddesine göre Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkilendirilerek düzenlenmesi zorunluluk haline getirilmiştir. Son olarak Aralık 2006 tarihinde TSE tarafından tadil edilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formaları 30/01/2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede tebliği olarak yayınlanarak bu tarihten itibaren eski belgeler geçerliliğini yitirerek yeni belgeler resmi hale gelmiştir. Yetkili idare; belediye teşkilatı olan yerlerde ve belediye sınırları içinde belediye, belediye sınırları dışında İl Özel İdaresi ile İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlükleri ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) dir.

3 GENEL AÇIKLAMALAR Amaç
Yapı Belgeleri, yerleşim yerlerindeki yapılaşmayı takip ve kontrol etme amaçlı olarak yetkili idarelerce verilen belgelerdir. Bu kayıtlar kullanılarak üretilen istatistikler; Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalarında, Özel kişi ve kuruluşların yapacakları yatırımlara yön vermesinde, Kamu kurum ve kuruluşlarının plan ve programlarının yapılmasında, Konut açığı belirleme çalışmalarında, Uluslararası kıyaslamalarda, Bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Kapsam Yapı Belgeleri binaları kapsamaktadır. Yol, baraj, köprü gibi bina dışı inşaat türleri ile belediyelik olmayan bucak ve köy sınırları içindeki ruhsatsız yapılar kapsanmamaktadır. Diğer yandan, 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ile bu kanundaki sürenin uzatılması için 1986 yılında çıkarılan 3290 Sayılı Kanunun 1. Maddesi’ne göre İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilen binalar için belediyelerce verilen “Yapı Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” nden derlenen bilgileri de kapsamaktadır.

4 GENEL AÇIKLAMALAR Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesine göre, belediye sınırları içinde yapılacak bütün yapılar için "Yapı Ruhsatı" ve aynı kanunun 30. maddesine göre de yapı bitince kullanılabilmesi için “Yapı Kullanma İzin Belgesi” alınması zorunludur. Numarataj çalışmasını tamamlayan yetkili idareler web üzerinde hemen, tamamlayamayanlar ise numaralama çalışmasının bitimine müteakip derhal başlayacaktır. Numarataj çalışmasını bitiremeyen yerlerde bitimine kadar yine eskisi gibi kağıt ortamında fakat resmi gazetede yayımlanan yeni belgeler formatında hazırlanacak ve TÜİK Bölge Müdürlüklerine veri girişi için göndereceklerdir. Tüm yetkili idarelerin belgeleri web üzerinden düzenlemeleri için son tarih 01/08/2007 dir. Yetkili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeleri İçişleri Bakanlığı tarafından aksi bildirilene kadar eskiden olduğu gibi kontrol amaçlı olarak bir nüshası posta ile TÜİK’e gönderilmeye devam edecektir.

5 TANIM VE KAVRAMLAR Yapı Ruhsatı: Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce (İl Özel İdaresi - İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) verilmesi zorunlu bir belgedir . Yapı Kullanma İzin Belgesi: Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince tamamen veya kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce (İl Özel İdaresi - İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) bina sahiplerine verilmesi zorunlu bir belgedir. İnşaat: Şantiyede yapılan veya hazır bölümlerinin montajı ile meydana getirilen yapı bölümüdür. Yapı: Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. (3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesi) Bina: Kendi başına kullanılabilen, bir veya daha fazla odayı iç ve dış duvarların çevirdiği, diğer alanları da kapsayan çatı ile örtülmüş, temelden çatıya kadar uzanan; konut, tarımsal, endüstriyel, sınai, kültürel, dini, idari ve ulaştırma amacı için tasarlanmış taşınmayacak yapılardır.

6 TANIM VE KAVRAMLAR Belediye nüfus grupları: Nüfus büyüklüğüne göre yerleşim yerlerinin gruplandırılmasıdır. Veriliş amacı: Yapı izninin yapıya ne amaçla verildiğini ifade eder. Yeni yapı: Yapımına başlamak için Yapı Ruhsatı alınan veya yapımı yeni tamamlanmış olup oturulabilmesi için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınan yapıdır. Kat ilavesi: Mevcut yapıya eklenen katlara ilave kat denir. İlave: Mevcut yapıya eklenen yeni yapılara ilave denir. Kullanım değişikliği: Yapıların kullanma amacını değiştirmek üzere yapılan değişikliklere kullanım değişikliği denir. Tadilat: Yapılan onarım ve değişikliklere tadilat denir. Belge-Ruhsat-Form Tarihi: Yapı İzninin verildiği gün, ay ve yılı göstermektedir.

7 TANIM VE KAVRAMLAR Yapı sahibi: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. Yapı sahipleri; 1. Özel kişi ve kuruluşlar, 2. Yapı kooperatifleri, 3. Genel bütçeli kurumlar, 4. Katma bütçeli kurumlar, 5. Özel idareler, 6. Belediyeler ve bağlı işletmeler, 7. İktisadi devlet teşekkülleri, 8. Sermayesinin % 50’ den fazlası devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlar, 9. Sermayesinin % 50’ den azı devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlardır. Yapı sayısı : Belediyelerce ve valiliklerce verilen Yapı Ruhsatı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi’nde yazılı olan sayı yapı sayısıdır. Yanan-Yıkılan yapılarda bu sayı, kısmen veya tamamen yanan ve yıkılan yapıların adedini gösterir. Fgfgghgh

8 TANIM VE KAVRAMLAR Yapının yüzölçümü : Yapının dış duvarları içinde kalan, balkonlar hariç bodrum ve çatı katları dahil iskanı (kullanımı) mümkün olan bütün katların kullanım alanlarının toplamıdır. Yapı İnşaat Alanı: Binalarda ışıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanıdır. Bina içi ortak alan : Bina içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Kullanılabilir taban alanı metre karesi: Bu gösterge, Yapı Belgeleri tasdik edilmiş binaların kullanılabilir taban alanlarının metre karesinden derlenmiştir. Bir binanın kullanılabilir taban alanı dış duvarları dahil edilerek ölçülmüştür, aşağıdakiler dahil değildir: İnşaat alanları (örneğin sınır bileşenlerinin, destekleme, kolonlar, şaftlar ve baca alanları) Yardımcı kullanım için fonksiyonel alanlar (örneğin ısıtma ve havalandırma tesisatı veya güç jenaratörleri tarafından işgal edilen alanlar) Yollar (örneğin merdiven, asansör ve yürüyen merdiven alanları)

9 TANIM VE KAVRAMLAR İkamet amacı için kullanılan binanın genel kullanılabilir alanın parçası mutfak, oturma odası, yatak odaları ve yardımcı odalar, kiler ve ikamet amaçlı birimlerin sahipleri tarafından kullanılan müşterek kullanım amaçlı alanları kapsar. Daire (konut birimi): Etrafı kapalı, tavanı örtülmüş bir aile veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı yaşamasına olanak tanıyan, direkt olarak sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, kendisine ait kapısı bulunan yerdir. Yapının toplam kat sayısı: Binanın toprak zemin üzerindeki katları, varsa inşaat kot farkından meydana gelen zemin (giriş kat) altındaki katlar, bodrum katları ve çatı katları dahil toplam kat sayısını ifade etmektedir. Bodrum kat: Zemin katın altındaki kat veya katlardır. Zemin kat: Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattır (yol seviyesindeki giriş katıdır). Normal kat: Zemin ve bodrum katlarının dışında kalan kat veya katlardır. Son kat: Çatı ve çatı katları altında bulunan, normal katların en üstünde bulunan kattır.

10 TANIM VE KAVRAMLAR Çatı katı : Binanın son katının üzerinde bulunan ve insanların oturmasına elverişli olan kattır. Asma kat: Binanın, iç yüksekliği en az 5.50 metre olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattdır. Oda: Döşemeden tavana kadar dört tarafı duvarla çevrili ve büyüklüğü en az 4 m² olan ve tavan yüksekliği 2 metreden az olmayan bir yerdir. Genişliği ne olursa olsun banyo, hela, yalnız gelip geçilen antre, koridor, balkon ve kömürlük oda sayılmaz. Kullanma amacı: Yapının projesinde gösterilmiş olan ve hangi amaç için kullanılacağını ifade eden bir deyim olup, kullanma amacı İnşaat Tipleri Sınıflamasına (İTS) göre yapılmaktadır. İkamet Amaçlı Binalar: İkamet amaçlı binalar en az yarısı ikamet amaçlı kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının yarısından daha azı ikamet amacı için kullanılıyor ise, bina düzenleme amacına göre ikamet amaçlı bina dışındaki bina olarak tanımlanır. İkamet Amaçlı Olmayan Binalar: İkamet amaçlı olmayan binalar, temel olarak ikamet dışı amaçlar için tasarlanan veya bu amaçlar için kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının en az yarısı ikamet amaçlı kullanılıyor ise, bina ikamet amaçlı bina olarak tanımlanır.

11 TANIM VE KAVRAMLAR Yapının taşıyıcı sistemi : Taşıyıcı sistem; yapının ağırlığını taşıyan inşaat tarzıdır. Yığma: Yapı ağırlığını duvarlar yoluyla temele yükleten inşaat tarzıdır. İskelet: Yapı kitlesini taşıyacak ve temele iletecek nitelikte çelik, betonarme ve ahşap bir iskelet meydana getirilerek duvar malzemesinin bu iskelet arasına yerleştirilmesi yoluyla yapılan inşaat tarzıdır. Çelik Ahşap Betonarme Çerçeveli sistem Perdeli sistem Çerçeveli+perdeli sistem Karma: İki veya daha fazla malzemenin birleştirilmesi ile bileşenlerin daha farklı özellikler sağladığı bileşkelere kompozit denir.

12 TANIM VE KAVRAMLAR Prefabrik : Standartlaştırılmış elemanlar ya da önceden üretilerek belirli bir plana göre birleştirilmiş bileşenler yardımı ile inşaat yapmayı sağlayan inşaat tarzıdır. Büyük ölçüde önceden fabrikada imal edilmiş olan hazır yapı elemanlarının (duvarlar, taşıyıcı kolon ve kirişler vb.), binanın inşa edileceği yerde montajının yapılmasıdır. Prefabrikasyon sisteminde, ‘ağır prefabrikasyon’ denilen, önceden fabrikada hazırlanmış çok büyük ve ağır parçaların ve hacimlerin şantiyede büyük vinçlerle yerlerine konulması; ya da ‘hafif prefabrikasyon’ denilen, küçük ve oldukça hafif parçaların birleştirilmesi şeklinde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Diğer: Yukarıda açıklanan yapım sistemlerinden farklı bir tarzda yapılan inşaat tarzıdır. İmar mevzuatına aykırı yapı: İzin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği vb. konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır. Gecekondu; İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. Yapım Süresi: Yapı sahibinin, Yapı Ruhsatını aldığı tarih ile Yapı Kullanma İzin Belgesini aldığı tarih arasındaki süredir.

13 İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS)
Yapı Belgeleri kapsamında derlenen bilgilerden üretilen istatistiklerde İnşaat Tipleri Sınıflaması kullanılmaktadır. İnşaat Tipleri Sınıflaması; 1 Binalar 11 İkamet amaçlı binalar 111 Bir daireli binalar 1110 Bir daireli binalar 112 İki ve daha fazla daireli binalar 1121 İki daireli binalar 1122 Üç ve daha fazla daireli binalar 113 Halka açık ikamet yerleri 1130 Halka açık ikamet yerleri 12 İkamet amaçlı olmayan binalar 121 Otel vb. binalar 1211 Otel binaları 1212 Diğer kısa süreli - konaklama binaları 122 Ofis (işyeri) binaları 1220 Ofis (işyeri) binaları 123 Toptan ve perakende ticaret binaları 1230 Toptan ve perakende ticaret binaları

14 İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS)
124 Trafik ve iletişim binaları 1241 İletişim binaları, istasyonlar, terminaller ve ilgili binalar 1242 Garaj binaları 125 Sanayii binaları ve depolar 1251 Sanayii binaları 1252 Su depoları, silolar, depolar 126 Kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları 1261 Kamu eğlence binaları 1262 Müzeler ve kütüphaneler 1263 Okul, üniversite ve araştırma binaları 1264 Hastane veya bakım kuruluşları binaları 1265 Spor salonları 127 İkamet amaçlı olmayan diğer binalar 1271 İkamet dışı çiftlik binaları 1272 İbadet veya dini faaliyetler için kullanılan binalar 1273 Tarihi ve koruma altındaki abideler 1274 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer binalar 2 Bina Dışı İnşaat İşleri

15 YAPI RUHSATI

16 YAPI RUHSATI Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde Belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce (İl Özel İdaresi - İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) verilmesi zorunlu bir belgedir. Ayrıca Serbest Bölgeler ve OSB’lerde kendi sınırları içinde vermeye yetkilidir.

17 AÇIKLAMA Yapı Ruhsat formu, 1 asıl, 3 nüsha olarak düzenlenecektir. Aslı yapı sahibine verilecektir. 1’inci nüsha Ruhsatı veren kurumda kalacaktır. 3’üncü nüsha ise ilgili muhtarlığa gönderilecektir. Yapı Ruhsatı Formu’nun 2. nüshası, İçişleri Bakanlığı tarafından aksi bildirilinceye kadar inşaata başlansın ya da başlanmasın ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde TÜİK Başkanlığı’na gönderilmeye devam edecektir. Yapı inşasına başlanıldığında; ruhsat formunun inşaata başlama tarihi de işlenerek bu tarihten itibaren onaylı fotokopisi bir ay içinde ilgili meslek odalarına gönderilecektir. Açıklama sayfasının 1 nüshası yapı sahibine verilecek, 1 nüshası da Ruhsatı veren kurumda kalacaktır. Yapı Ruhsatı formu usulüne uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Mimari proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur. Yeterli olmayan bölümler için, yalnızca o bölümü kullanmak koşulu ile ek form düzenlenecek olup, düzenlenecek ek form mutlaka aynı ruhsat tarih ve numarası yazılarak idarece onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Yapı Ruhsatı, benzer dahi olsa her bir yapı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

18 Yapı Ruhsatı Formu’nun oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanı’na İşlenmesi
Yapı Ruhsatı ile ilgili süreç, 5490 Sayı ve 25/04/2006 tarihli “Nüfus Hizmetleri Kanunu”nun “Sekizinci Kısım” 50. Maddesi 1. fıkrası ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”in İkinci Bölüm 9. Maddesine göre gerçekleştirilecektir. UAVT’de, Yapı Ruhsatı verilecek yapının adresi işlenmiş olmak zorundadır. Web üzerinde UAVT’yi görme ve değiştirme konularında yetkilendirilmiş kişiler Yapı Ruhsatı verilecek yerin dış kapı numarasına kadar adresini seçecek ve bu alanda yer alan yapı belgeleri menüsünden Yapı Ruhsatı hazırla seçeneği seçilerek veri giriş sayfasına ulaşılacaktır. Bu sayfaya giriş yapılmadan önce kullanıcının TC kimlik numarası, şifresi sorgulanacaktır. Yapı Ruhsatı web ortamında usulüne uygun olarak doldurulup çıktısı formun üstüne “Ruhsat Takip No” olacak şekilde alınacaktır. Yapı Ruhsatı formu, ilgili makamlarca onaylandıktan sonra tekrar UAVT’ye kaydedilmiş olan “Ruhsat Takip No” yada adres bileşenleri kullanılarak ilgili Yapı Ruhsatı çağrılıp onay butonuna basılarak onaylandığı teyit edilecektir. Sistemin oluşturduğu onay kodu Yapı Ruhsatı formunda “118. Onay kodu” Bölümüne elle yazılarak Yapı Ruhsatı verme işlemi sonlandırılacaktır.

19 Yapı Ruhsatı Formu’nun oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanı’na İşlenmesi
Ruhsat Takip No: Yıl içinde verilen Yapı Ruhsatları 1’den başlayarak yıl sonuna kadar verilen her form için artan sırada ayrı numara web üzerinden Yapı Ruhsatının sağ üst köşesine verilecektir. Bu numara; yeni yapı, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, resterasyon, güçlendirme, kullanım değişimi, fosseptik, mekanik, tesisat, elektrik tesisatı, isim değişikliği, istinat duvarı, bahçe duvarı ve diğer ruhsat veriliş amacı için ayırım yapılmaksızın verilecektir. Sisteme kaydedilmiş olan Yapı Ruhsatı formuna ruhsat takip numarası yada adres bileşenleri kullanılarak erişilebilecektir.

20 Ruhsatı veren kurum Bu bölümde, Yapı Ruhsatını veren kurumun adı mutlaka seçilmiş olmalıdır.

21 Ruhsat verilen yapının adresi
Ruhsat verilen yapının adresi (2) mutlaka Ulusal Adres Veri Tabanı’nda tanımlı olmalı ve bunun üzerinden eşleştirilmelidir.

22 Pafta, Ada ve Parsel no Kısım 1’de Belediye seçilmiş ise Pafta numarası (3), Ada numarası (4) ve Parsel numarası (5) alanlarından en az ikisi dolu olmalıdır. Belediye dışındaki seçeneklerde bu şart aranmayacaktır.

23 Blok, Bağımsız bölüm no 6. Blok no
Site ve benzeri gibi içinde birden fazla bina ve tesis bulunan parsel için yazılacaktır. Örneğin; A, B veya A1, A’ ya da 1, 2 gibi yapının blok numarası kaydedilecektir. Onaylı mimari projenin vaziyet planında belirtilen blok numarası yazılacaktır. Blok no; Ruhsatın veriliş amacı (8)’de kat ilavesi, ilave, tadilat, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği için verilen Yapı Ruhsatları için dolu olmalıdır. 7. Bağımsız bölüm no Bu Bölüme, onaylı mimari projede belirtilen bağımsız bölüm numaraları yazılacaktır. Ruhsatın veriliş amacı (8)’de kat ilavesi, ilave, tadilat, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği için verilen Yapı Ruhsatları için bu bölüm dolu olmalıdır. Yeni yapılar için bu bölüm doldurulmayacaktır.

24 Ruhsatın veriliş amacı
Ruhsatın veriliş amacı seçeneklerinden yalnızca biri mutlaka seçilmiş olmalıdır. Bu Bölümde, Ruhsat, seçeneklerde belirtilen amaçlardan hangisi için veriliyor ise sadece bir seçenek seçilmelidir.. Bunların dışında bir amaç için veriliyor ise, 19. Diğer seçeneği seçilip yanına kullanma amacı açıkça yazılacaktır. Bir yapı için birden fazla ruhsatın veriliş amacı söz konusu ise, her bir amaç için aynı ruhsat numarası ile ayrı form düzenlenecek ve detay bilgiler (129) Diğer Hususlar bölümünde açıklanacaktır.

25 Ruhsatın onay tarihi ve Ruhsat No.
Ruhsatın onay tarihi (9) seçilmiş olmalıdır. Ruhsatın onay tarihi (9) “sistem tarihine eşit veya büyük olmalı”dır. Ruhsatın onay tarihi (9), Planlanan inşaata başlama tarihinden (24) önceki bir tarih olmalıdır. NOT : Tüm tarih kısımları takvimden seçilebileceği gibi elle gg.aa.yyyy formatında da yazılabilir.(Örneğin ; ) Islak imzalar tamamlandıktan ve form ile ilgili tüm güncellemeler yapıldıktan sonra onay tarihi verilmemiş ise sistem onay butonuna basıldığı tarihi otomatik atar. Ruhsat no (10) yazılı olmalıdır. Ruhsat numarası yetkili idarelerin kendi takipleri için verdikleri ve sadece kendilerini ilgilendiren bir numaradır.

26 İlk ruhsat tarihi ve ilk ruhsat No.
Yapıya daha önce ruhsat verilmiş ise ilk ruhsat tarihi ve ilk ruhsat no mutlaka seçilmiş olmalıdır. İlk ruhsat tarihi (11) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9)’nden önceki bir tarih olmalıdır. 11. ve 12. Bölümler, ruhsatın veriliş amacı (8)’de yeni yapı ve ek bina seçilmiş ise doldurulmayacaktır.

27 İmar Planı Onay Tarihi, İmar durumu tarihi, İmar durumu no.
13. Bölüme, Yapı Ruhsatının düzenlendiği parseli içeren yürürlükteki imar planının onay tarihi seçilmelidir. İmar planı onay tarihi, Ruhsat onay tarihi (9)’dan önceki bir tarih olmalıdır. 14. İmar durumu tarihi: İmar durumu tarihi seçilmelidir. İmar durumu tarihi (14), Ruhsat onay tarihi (9)’nden önceki bir tarih olmalıdır. 15. İmar durumu no: İmar durumu numarası yazılmalıdır. 14. ve 15. Bölümlere, bu ruhsat için yürürlükteki imar planı ve imar mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş imar durumu belgesinin tarihi ve numarası yazılacaktır. Ruhsatın onay tarihinde imar durumu belgesi hükümlerinin geçerliliği kalmamış ise imar durum belgesine göre ruhsat düzenlenmeyecektir.

28 Zemin etüdü onay tarihi, Parselasyon planı onay tarihi
16. Bölüme, statik projeye esas zemin etüt raporunun onay tarihi seçilmelidir. Zemin etüdü onay tarihi (16) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9)’dan önceki bir tarih olmalıdır. 17. Parselasyon plan onay tarihi: Bu bölüm, imar planı bulunan parseller için doldurulmalıdır. Buraya, imar parselini oluşturan ve tapu tesciline esas olan parselasyon planının onay tarihi seçilmelidir. İmar planı olup onaylı ve tescile konu parselasyon planı olmayan alanlarda Yapı Ruhsatı düzenlenmeyecektir. Parselasyon planı onay tarihi (17) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9)’nden önceki bir tarih olmalıdır.

29 Parselin kullanma amacı ve alanı (m²)
Ruhsatın düzenlendiği parselin, uygulama imar planında belirtilen kullanma amacı yazılacaktır. İmar planı olmayan ancak üst ölçekli diğer planlar kapsamında kalan alanlarda plan ve plan notlarına göre doldurulacaktır. Herhangi bir plan kapsamında kalmayan alanlar da Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak doldurulacaktır. Parselin alanı (m²) (19) >= Yapının taban alanı (57) olmalıdır. Parselin alanı (m²) (19) >= Toplam taban alanı (62) olmalıdır. Parselin kullanma amacı (18) ve alanı (19) mutlaka dolu olmalıdır.

30 Tapu tescil belgesi 20. Tapu tescil belgesi veren kurum: Tapu tescil belgesi veren kurum yazılmış olmalıdır. 21. Tapu tescil belgesi tarihi: Tapu tescil belgesi tarihi seçilmiş olmalıdır. Tapu tescil belgesi tarihi (21) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9)’dan önceki bir tarih olmalıdır. 22. Tapu tescil belgesi no: Tapu tescil belgesi numarası yazılmış olmalıdır. 20., 21. ve 22. Bölümler, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan güncel belgede yer alan bilgiler doğrultusunda düzenlenecektir.

31 ÇED raporu onay tarihi 23. ÇED raporu onay tarihi: ‘Çevresel Etki ve Değerlendirmesi’ne konu parsel ve yapılar için ÇED raporu onay tarihi seçilmiş olmalıdır. ÇED raporu onay tarihi (23) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9)’dan önceki bir tarih olmalıdır.

32 Planlanan inşaata başlama tarihi
Bu Bölüme, bu ruhsat konusu yapı için temelin inşasına yönelik kazının yapılacağı tarih seçilmelidir. Ruhsatın onay tarihi (9), Planlanan inşaata başlama tarihinden (24) önceki bir tarih olmalıdır. Planlanan inşaata başlama tarihi (24), Planlanan inşaatı bitirme tarihinden (25) önceki veya eşit bir tarih olmalıdır.

33 Planlanan inşaatı bitirme tarihi
25.Planlanan inşaatı bitirme tarihi: Yapı ilgilileri arasında yapılan sözleşmelerde yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, fenni mesuller, yapı denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşmelerde esas alınan tarihlerdir. Bu Bölüme, yapı sahibince inşaatın planlanan bitirme tarihi yazılacaktır. Bu tarih, teknolojik olarak bitirilmesi güç olan yapılar haricinde ruhsat veriliş tarihinden itibaren beş yılı aşmamalıdır. Fenni mesuller veya yapı denetim kuruluşu ile yapılan yapı denetim hizmet sözleşmelerinde yer alan süreyi hiçbir şekilde aşamaz. Planlanan inşaatı bitirme tarihi (25), Planlanan inşaata başlama tarihinden (24) ileri bir tarih olmalıdır. Planlanan inşaatı bitirme tarihi (25), Ruhsatın geçerlilik tarihinden (26) önceki veya eşit bir tarih olmalıdır.

34 Ruhsat geçerlilik tarihi
Ruhsat alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlamak, 5 yıl içinde inşaatı tamamlamak zorunludur. Bu Bölüme, Yapı Ruhsatının onay tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin son günü yazılacaktır. 5 yıllık süreyi aşacak yapılarda yenileme ruhsat başvurusunda bulunulmasından fenni mesuller veya yapı denetim kuruluşu ile yapı müteahhidi de sorumludur. Bu bölümde yer alan tarihte Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmaz veya yenileme ruhsatı düzenlenmez ise yapı en geç üç gün içinde idarece mühürlenir. Planlanan inşaatı bitirme tarihi (25), Ruhsatın geçerlilik tarihinden (26) önceki bir tarih olmalıdır. Ruhsatın geçerlilik tarihi (26) ruhsatın onay tarihinden (9) 5 yıl sonrası otomatik olarak atanacaktır.

35 Yapı sahibinin Yapı Sahibi: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. 27. Adı soyadı, Unvanı, TC kimlik no Yapı sahibinin adı, soyadı, unvanı (27) kısmındaki “Özel - Kamu - Yabancı” seçeneklerinden mutlaka biri seçilmiş olmalıdır. Yapı Sahibi özel seçilmiş ise TC Kimlik No mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Yabancı veya kamu seçilmiş ise, TC kimlik numarası boş geçebilecektir. Yapı sahibi “özel” ve bir şirket ise, şirketin yasal unvanı yazılıp TC Kimlik numarasına en büyük hissedarın bilgisi yazılacaktır. Birden fazla hissedarı olan yapılarda hissedarların onaylı yapı projelerini ve ruhsata muvafakat alınmadan Yapı Ruhsatı düzenlenemez. Yapı sahibi şirket veya kooperatif ise en fazla paya sahip olanın TC kimlik numarası girilmeli,

36 Yapı sahibinin 28. Bağlı olduğu vergi dairesi adı:
Yapı Sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı varsa seçilmiş olmalıdır. Yoksa boş geçebilir. 29. Vergi kimlik no: Yapı Sahibinin vergi kimlik numarası (29) varsa doldurulmuş olmalıdır. Yoksa boş geçebilir. 30. Adres Yapı Sahibinin adresi adres bilgi sistemi kullanılarak doldurulmuş olmalıdır. 31. İmza Bu Bölüm, yapı sahibi tarafından imzalanacaktır.

37 Yapı Müteahhidinin 32., 33., 34., 35, 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. bölümlerde, yapı müteahhidinin tüzel kişilik olması durumunda en büyük hissedarın bilgileri yazılacaktır. 32. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no: Yapı Müteahhidi var ise Adı soyadı, unvanı, TC kimlik numarası (32) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, tüzel kişiliklerde en büyük hissedarın T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

38 Yapı Müteahhidinin 33. Oda sicil no: Bu Bölüme, Yapı Müteahhidi var ise yapı müteahhidinin bağlı olduğu meslek odasında kayıtlı olduğu sicil numarası mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 34. Oda sicil durum belge no: Yapı Müteahhidi var ise Yapı Müteahhidinin Oda sicil durum belge numarası (34) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, yapı müteahhidinin bağlı olduğu meslek odası tarafından bu ruhsat için düzenlenen sicil durum belgesinin ve numarası yazılacaktır. Sicil durum belgesi olmadan Yapı Ruhsatı düzenlenmeyecektir. Yabancı müteahhitler için ticaret odası tarafından düzenlenen geçici belgenin tarihi ve numarası yazılacaktır. Sicil durum belgesi getirilmeden Yapı Ruhsatı düzenlenmeyecektir.

39 Yapı Müteahhidinin 35. Bağlı olduğu vergi dairesi adı: Varsa doldurulacak yoksa boş geçebilir. 36. Vergi kimlik no: Varsa doldurulacak yoksa boş geçebilir. 37. Sigorta sicil no: 38. Sözleşme tarihi: 39. Sözleşme no: Yapı Müteahhidi var ise 35, 36, 37, 38, 39 nolu bölümler mutlaka doldurulmalıdır. 38. ve 39. Bölümlere, yapı müteahhidi ve yapı sahibinin karşılıklı taahhütlerini içeren noterden onaylı sözleşmenin tarih ve numarası yazılacaktır. Yapı sahibinin (27) ile yapı müteahhidinin (32) ad, soyad, ünvan aynı ise sözleşme tarihi (38), sözleşme no. (39) boş geçebilir.

40 Yapı Müteahhidinin 40. Yapı müteahhidi yetki belge no.: Yapı Müteahhidi var ise Yapı Müteahhidinin Yapı müteahhidi yetki belge numarası (40) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, yapı müteahhidine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen yapı müteahhidi yetki belgesinin numarası yazılacaktır. Bu bölüme ilişkin uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 41. Sicile Esas Adres: Yapı müteahhidi var ise Yapı Müteahhidinin Adresi (41) adres bilgi sistemine uygun olarak doldurulacaktır. 42. İmza: Yapı müteahhidi tarafından imzalanacaktır.

41 Şantiye Şefinin 43. Adı soyadı, unvanı
44. TC kimlik no: İsim kaydedilmiş alanlarda T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 45. Oda sicil durum belge no: 46. Sigorta sicil no: 47. Sözleşme tarihi: 48. Sözleşme no:

42 Şantiye Şefinin 49. Adres: Bu Bölüm, adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 50. İmza: Şantiye Şefinin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, Oda sicil durum belge no, Sigorta sicil no, Sözleşme tarihi, Sözleşme no, Adresi yazılmış olmalıdır. 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. Bölümler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Tip İmar Yönetmeliğinde şantiye şefi zorunluluğu getirilen yapılar, kıyı yapıları ve kamuya ait yapılar için doldurulacaktır.

43 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Ev, apartman, huzurevi, yetimhane, yurt, otel, motel pansiyon, apart otel, lokanta, idari amaçlı postane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplantı salonu, alışveriş merkezi, pasaj, mağaza, dükkan, pasaj içindeki dükkan, bina içinde işyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobüs istasyon, radyo-televizyon yayın, telefon santral, yeraltı veya yerüstü garaj, fabrika, atölye, imalathane, mezbahane, mandıra, soğuk hava deposu, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi, konser salonları, arşiv, kütüphane, okul, meteoroloji, devlet - özel - cezaevi - askeri hastane, sanatoryum, dispanser, sağlık ocağı, veteriner, kaplıca, spor (basketbol, tenis, yüzme, jimnastik, buz pateni vb.), ahır-ağıl-tavuk üretme-tahıl ambarı gibi tarımsal amaçlı, cami-kilise gibi dini amaçlı, cezaevi, karakol, askeri, itfaiye, tuvalet vb. kullanma amaçları ile yapıya ilişkin ortak alan ayrıntılı olarak belirtilecektir.Yapı içi ortak alan:Yapı içindeki giriş holleri, apartman boşluğu, yönetim odası, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asonsörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve bina içi otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise her biri ayrı ayrı seçilecektir. Bu bölüm ruhsata esas kısımlar için doldurulacaktır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. Bu kısımda bir kullanım amacı kodu bir defa kullanılacak, birden fazla var ise toplanacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

44 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) 11101, veya olabilir. Bu kodlardan ikisi aynı anda bir formda kullanılamaz. Örneğin, 1. satır kullanma amacı = 11101, 2. satır kullanma amacı = olamaz. Aynı şekilde bu durum esas kullanma amaçları için de geçerlidir : Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise “Esas kullanma amacı (51)” veya “Esas kullanma amacı (51)” ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) olmalıdır. (11211 veya olamaz) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51)” veya “Esas kullanma amacı (51)” ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51)” veya “Esas kullanma amacı (51)” ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Ruhsatın veriliş amacı (8) yeni yapı işaretlenmiş ise; Yapını esas kullanım amacı (51) kodu, kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) 7 satırdan birinde işaretlenmiş olmalıdır.

45 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Ruhsatın veriliş amacı (8) yeni yapı işaretlenmiş ise kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) =11101 (bir daireli bina) ise karşısında yazan bağımsız bölüm sayısı (52) =1 olmalıdır. Ruhsatın veriliş amacı (8) yeni yapı işaretlenmiş ise kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) =11211 (iki daireli bina) ise karşısında yazan bağımsız bölüm sayısı (52) =2 olmalıdır. Ruhsatın veriliş amacı (8) yeni yapı işaretlenmiş ise kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) =11221 (üç ve daha fazla daireli bina) ise karşısında yazan bağımsız bölüm sayısı (52) >2 olmalıdır. Ortak alanlarda tümünü toplu olarak gösteren kodu verildi ise bir daha diğer ortak alan kodları verilemeyecektir. Diğer bir durumda ortak alan kodu ayrıntılı verilirse (99981 , vb.) bir daha tümünü gösteren kodu kullanılamayacaktır.

46 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Yapının esas kullanım amacı (51) kodu, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) bölümündeki 7 satırdan birinde işaretlenmiş olmalıdır. Esas kullanma amacının (51) atanması şu şekilde olmalıdır:

47 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
İlk iki basamağa göre: 11 : 600 m² % : m² % 70 bu durumda en büyük pay %70 (1.400 m²) ile “12 - Konut dışı binalar” olarak belirlenir. İlk üç basamağa göre: 122 : 200 m² % : 400 m² % : 800 m² % 57 bu durumda en büyük pay % 57 ( 800 m²) ile “126 - Kamu eğlence, eğitim, hastane veya kuruluşa ait bakım binaları” olarak belirlenir. İlk dört basamağa göre: 1263 : 600 m² % : 200 m² % 25 bu durumda en büyük pay %75 ( 600 m²) ile “ Okul, üniversite ve araştırma binaları” olarak belirlenir.

48 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Beş basamak olarak: 12631 : 500 m² % : 100 m² % 17 bu durumda binanın esas kullanma amacı; en büyük pay %83 ( 500 m²) ile “ Kreş ve çocuk yuvası binası” olarak belirlenir. Eğer iki farklı kullanma amacı kodu için eşit pay – alan söz konusu ise; küçük olan kod esas alınacaktır. Örneğin, 11 : 1000 m² ve 12: 1000 m² ise, bu binanın esas kullanma amacı 11 olarak alınacaktır. Beşli olarak bakıldığında ise; 12631: 300 m², 12635: 300 m² ise küçük olan kod esas kullanma amacı kodu olarak esas alınacaktır. Bu hesaplama yapıldıktan sonra “kaydedilen esas kullanma amacı” ile “hesaplanan esas kullanma amacı” farklı ise kontrol yapılacaktır. 51., 52. ve 53. Bölümlere, onaylı mimari projeye uygun olarak kullanma amacına göre konut, dükkan ve benzeri kullanma amaçları ile ortak alanlar olarak bu ruhsata konu bina ve tesis için düzenlenecektir.

49 Bağımsız bölüm sayısı Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise, her bir kullanma için bağımsız bölüm sayısı ayrı ayrı yazılacaktır. Ev ve apartman için bu bölümde yazılı olan Bağımsız bölüm sayısı daire sayısıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleriyle ortak alanları (51) Ofis binaları (büro-yazıhane - acenta) ile Sanayii binaları (atölye-tamirhane vb.) olanlar için bu bölümdeki bağımsız bölüm sayısı işyeri veya dükkan sayısıdır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. Ortak kullanım alanlarında (99999) kesinlikle bağımsız bölüm sayısı (52) yazılmayacaktır. 52. Bölüm, mimari projeye uygun olarak sadece konut ve diğer kullanma amaçlı bağımsız bölümlerin sayıları yazılacaktır. Toplam bölümüne yapıda kullanma amacı ayırımı yapılmadan toplam bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır. Konut birimi (daire); etrafı kapalı, tavanı örtülmüş, bir aile veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı olarak yaşamasına imkan sağlayan, doğrudan doğruya sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, müstakil bir kapısı olan bina veya binanın bir bölümüdür. Bekçi, bahçıvan, kaloriferci, kapıcı gibi hizmetlilerin ikametine ayrılan daireler de konut birimi olarak sayılmalıdır.

50 Yüzölçümü (m2) Yüzölçümü (m²): Yapının dış duvarları içinde kalan balkonlar hariç, bodrum ve çatı katı dahil, iskanı mümkün olan bütün katların alanlarının toplamıdır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise; ortak alanları da dahil her bir kullanma amacı için yüzölçümü ilgili bölüme ayrı ayrı yazılacaktır. Yapıların her bir bağımsız bölümün yüzölçümü veya toplamı bu bölümde yazılı olmalıdır. Yüzölçümü, küsurlar dahil rakamlar ondalıklı olarak olarak yazılacaktır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

51 Yüzölçümü (m2) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) “11101, 11211, 11221” ve (Yüzölçümü (53) / Bağımsız bölüm sayısı (52) < 25) ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) “11101, 11211, 11221” ve (Yüzölçümü (53) / Bağımsız bölüm sayısı (52) > 500) ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanlarında (51) ruhsatın veriliş amacı (8) fosseptik (13), mekanik tesisat (14), elektrik tesisatı (15), isim değişikliği (16), istinat duvarı (17), bahçe duvarı (18), diğer (19) kodları için 7 alan boş olabilir, buna bağlı olarak Bağımsız bölüm sayısı (52) bölümü ile Yüzölçümü (53) bölümü boş olacaktır.Bu kodların dışındakiler için (1-12) ise 7 alandan ilk olanı boş geçilemez. Buna bağlı olarak bağımsız bölüm sayısı (56) bölümü boş geçilebilir.Ancak yüzölçümü(57) bölümü dolu olmalıdır.İkinci ve diğer satırlarda; Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) alanında bilgi varsa Yüzölçümü (53) alanı dolu olmalıdır; Yüzölçümü (53) alanında bilgi varsa Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) alanı dolu olmalıdır.

52 Yüzölçümü (m2) Yazılı olan toplam yüzölçümü (53), her bir kullanma amacı için kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (53) +- 4 arasında olmalıdır. Kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (53) <= Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. Yapının taban alanı (57) x Yapının toplam kat sayısı (66) >= Yüzölçümü (53) toplamı olmalıdır.

53 Benzer yapı sayısı Aynı parsele yapılan ve yapı ile ilgili özellikleri, kullanma amaçları, kat sayısı, yüksekliği vb. özellikleri aynı olan tekrar eden yapıların bulunması durumunda doldurulacaktır. Bu Bölüme, birden fazla yapı olan parsellerde, onaylı mimari projede belirtilen ve projeler bu ruhsata konu yapı ile aynı olan yapıların sayısı yazılacaktır. Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

54 Yapıda bağımsız bölüm sayısı
Ruhsatı alınan yapının “yapıda bağımsız bölüm sayısı” yazılacaktır. İlave ve tadilat vb. gibi durumlarda da yapının tüm bağımsız bölüm sayıları belirtilecektir. Bağımsız bölüm sayısı ortak alanlar hariç mutlaka yazılmalıdır. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) >= Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) olmalıdır. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) <= Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) olmalıdır. Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

55 Yapıda konut birimi (daire) sayısı
Bu Bölüm, binalar için doldurulacak olup, ilave, tadilat ve kat ilavelerinde, bu kısımlar dahil yapının tamamı için onaylı mimari projeye uygun olarak düzenlenecektir. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) >= Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) olmalıdır. Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) <= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

56 Yapının taban alanı (m²)
Taban alanı yapının temeli olan zemin kat oturumunu ifade etmektedir. Ruhsatı alınan yapının arsa üzerindeki kapladığı taban alanı m² cinsinden yazılacaktır. Parselin alanı (m²) (19) >= Yapının taban alanı (57) olmalıdır. Yapının taban alanı (57) =< Toplam taban alanı (62) olmalıdır. Yapının taban alanı (57) * Yapının toplam kat sayısı (66) >= Yüzölçümü (53) toplamı olmalıdır. Bu Bölüme, ilavelerde, ilave edilen kısımla birlikte onaylı mimari proje uygun olarak yapının taban alanı yazılacaktır. Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

57 Yapı inşaat alanı (m²) Ruhsatı alınan yapının tüm katlarının inşaat alanı m² cinsinden yazılacaktır. 58. Bölüme, ilave ve kat ilavelerinde ilave edilen kısımla birlikte onaylı mimari projeye uygun olarak yapı inşaat alanı yazılacaktır. Yapı inşaat alanı (58) =< Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

58 Toplam yapı sayısı 59.Toplam yapı sayısı
Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parselde bulunan toplam yapı sayısı yazılacaktır. Aynı parsel üzerinde bağımsız ancak benzer yapı özellikleri gösteren diğer yapıların toplamı mutlaka yazılmalıdır. 59., 60. ve 61. Bölümlere, bu ruhsata konu yapı ile birlikte onaylı mimari projenin vaziyet planında bulunan toplam yapı, bağımsız bölüm ve konut birimi sayıları yazılacaktır. Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

59 Toplam bağımsız bölüm sayısı
Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların “toplam bağımsız bölüm sayısı” yazılacaktır. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) <= Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) olmalıdır. Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) >= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

60 Toplam konut birimi (daire) sayısı
Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) >= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) <= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

61 Toplam taban alanı (m²)
Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların taban (arsa üzerine oturduğu alanı) alanlarının toplamı onaylı mimari projeye göre m² cinsinden yazılacaktır. Yapının taban alanı dahil aynı parselde verilen diğer yapıların toplam alanı mutlaka yazılmalıdır. Parselin alanı (m²) (19) >= Toplam taban alanı (62) olmalıdır. Yapının taban alanı (57) =< Toplam taban alanı (62) olmalıdır. Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

62 Toplam yapı inşaat alanı (m²)
Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların “yapı inşaat alanlarının” toplamı yazılacaktır. Yapı inşaat alanı (58) <= Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. Kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (53) <= Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. Bu Bölüme, ilave ve kat ilaveleri ile birlikte parselde bulunan bütün yapıların toplam yapı inşaat alanı yazılacaktır. Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

63 Yapının yol kotu altı kat sayısı
Yapının yol kotu altında kat sayısı; sıfır kotu altında kalan alanları ifade etmektedir (bodrum kat). Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) veya Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) alanlarından en az biri dolu olmalıdır. Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) + Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) = Yapının toplam kat sayısı (66) olmalıdır. 64. ve 68. Bölümlerde, ilavelerle birlikte yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu altındaki katsayısı ve yüksekliği onaylı mimari projeye uygun olarak yazılacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

64 Yapının yol kotu üstü kat sayısı
Yapının yol kotu üstündeki kat sayısı; sıfır kotu üstündeki alanları ifade etmektedir (zemin kat, normal kat). Bu bölüm kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51)’de ‘12744’ kodu (Depo (bina dışında),, Kalorifer dairesi (bina dışında), Kamu tuvaleti (bina dışında), Kömürlük (bina dışında), Odunluk (bina dışında), Sığınak (bina dışında), Sığınak (bina dışında), Yıkama yeri (bina dışında,vb.))hariç diğer kodlar için dolu olmalıdır. Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) > 5 ise Ortak kullanım alanları (86)’da asansör seçeneği işaretli olmalıdır. 65. ve 69. Bölümlerde, kat ilaveleri ile birlikte yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu üstündeki kat sayısı ve yüksekliği onaylı mimari projeye uygun olarak yazılacaktır. Bu ölçü ve miktarlar imar planı kararlarına aykırı olamaz. Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

65 Yapının toplam kat sayısı
Yapının yol kotu altındaki ve yol kotu üstündeki kat sayısı toplamı yapının toplam kat sayısını göstermektedir. İlave yapılar için düzenlenen formda, ilave yapılacak mevcut yapının kat sayısının tamamı gösterilmiş olmalıdır. Örneğin; form 3 katlı yapıya 1 kat ilavesi için düzenlenmiş ise; kat sayısı (4) olarak yazılmalıdır. Yapının toplam kat sayısı mutlaka yazılı olmalıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51)’da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) > 5 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51)’da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) > 6 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51)’da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) >15 ise doğruluğu teyit edilmelidir.

66 Yapının toplam kat sayısı
Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanlarında (51) esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) < 3 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) + Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65)) = Yapının toplam kat sayısı (66) olmalıdır. Yapının taban alanı (57) * Yapının toplam kat sayısı (66) >= Yüzölçümü (53) toplamı olmalıdır. Yapının toplam kat sayısı (66) > İlave kat sayısından (67) büyük olmalıdır.

67 Yapının toplam kat sayısı
Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) > 8.0 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) < 1.5 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının taşıyıcı sistemi (87) ’Yığma’ ise “Yapının toplam kat sayısı (66)” > 4 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının taşıyıcı sistemi (87) ’Ahşap’ ise “Yapının toplam kat sayısı (66)” > 3 ise doğruluğu teyit edilmelidir.

68 İlave kat sayısı Mevcut binaya ilave olarak yapılan kat sayısıdır.
67. ve 71. Bölümlerde, mevcut yapıya ilave ve kat ilavesi yapıldığında onaylı mimari projeye uygun olarak bu ruhsat konusu için doldurulacaktır. Yapının toplam kat sayısı (66) > İlave kat sayısından (67) büyük olmalıdır. Ruhsatın veriliş amacı (8)’de “5-Kat ilavesi” dışında bir seçenek seçilmiş ise; İlave kat sayısı (67) boş olmalıdır. Ruhsatın veriliş amacı (8)’de “5-Kat ilavesi” seçilmiş ise; İlave kat sayısı (67) yazılı olmalıdır. Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

69 Yapının yol kotu altı ve üstü yüksekliği (m)
Yapının yol kotu altı katlarının yüksekliğini ifade eder. 64. ve 68. Bölümlerde, ilavelerle birlikte yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu altındaki katsayısı ve yüksekliği onaylı mimari projeye uygun olarak yazılacaktır. Yapının yol kotu üstü katlarının yüksekliğini ifade eder. Mutlaka yazılı olmalıdır. 65. ve 69. Bölümlerde, kat ilaveleri ile birlikte yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu üstündeki kat sayısı ve yüksekliği onaylı mimari projeye uygun olarak yazılacaktır. Bu ölçü ve miktarlar imar planı kararlarına aykırı olamaz. Bu Bölümler, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Not: Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

70 Yapının toplam yüksekliği (m)
Yapının yol kotu altı yüksekliği ile yol kotu üstü yüksekliklerinin toplamıdır ve mutlaka yazılı olmalıdır. Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) > 8.0 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) < 1.5 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının yüksekliği (70) > İlave kat yüksekliği (71)’den büyük olmalıdır. 66. ve 70. Bölümlerde, ilave ve kat ilaveleri ile birlikte yapının yol kotu altında ve üstünde kalan toplam kat adedi ve toplam yüksekliği yazılacaktır. Yapının Yol Kotu Altı Yüksekliği (68) + Yapının Yol Kotu Üstü Yüksekliği (69) = Yapının Toplam Yüksekliği (70) olmalıdır. Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

71 İlave kat yüksekliği (m)
Mevcut binaya ilave alarak yapılan kat sayısının yüksekliğidir. Eğer; Ruhsatın veriliş amacı (8)’de “5-Kat ilavesi” dışında bir seçenek işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (71) boş olmalıdır. Eğer; Ruhsatın veriliş amacı (8)’de “5-Kat ilavesi” işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (71) yazılı olmalıdır. Yapının yüksekliği (70) > İlave kat yüksekliği (71) olmalıdır. 67. ve 71. Bölümlerde, mevcut yapıya ilave ve kat ilavesi yapıldığında onaylı mimari projeye uygun olarak bu ruhsat konusu için doldurulacaktır. Bu Bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

72 Yapının sınıfı, grubu ve 1 m² maliyeti
72. Yapının sınıfı: Bu bölümde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tespit edilip yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” hükümlerine göre belirlenen inşaat sınıflarından (I, II, III, IV, V) biri seçilmiş olmalıdır. 73. Yapının grubu: Bu bölümde, aynen 72. Yapının sınıfında olduğu gibi inşaat gruplarından (A, B, C, D) biri seçilmiş olmalıdır. 74. 1 m² maliyeti (YTL.): Bu bölümde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca tespit edilip yayımlanan son inşaat m² birim değeri yazılmış olmalıdır. 72., 73. ve 74. Bölümler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” hükümlerine göre yazılacaktır.

73 Yapı maliyetleri 75. Yapının maliyeti (YTL.): Bu Bölüme, inşaatın yüzölçümü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca tespit edilip yayımlanan, inşaatın sınıfı ve grubuna göre belirlenen son inşaat m² birim maliyetleri esas alınarak bulunan arsa değeri hariç değer yazılacaktır. 76. Yapının arsa değeri (YTL.): En son verilen “Emlak Vergi Beyannamesi’nde" gösterilen vergi değeri esas alınarak yazılan değerdir. 77. Arsa dahil yapının maliyeti (YTL.): Yapının inşaat maliyeti ile arsa değerinin toplamıdır. 77. Bölüme, 75. ile 76. Bölümün toplamı yazılacaktır. 78. Form düzenlenen kısmın maliyeti (YTL.): Eğer form yapının bir kısmı için düzenlenmişse bu kısma ait maliyet yazılacaktır. Bölüm (74)’te yer alan 1 m² maliyeti bölüm (53)’de yer alan yüzölçümü toplamı ile çarpılarak form düzenlenen kısmın maliyeti (78) hesaplanabilir. 78. Bölüme, bu ruhsat konusu için geçerli olan değer yazılacaktır.

74 Yapı maliyetleri Otomatik olarak kısım (74) (1 m2 maliyeti)  Kısım (58) (yapı inşaat alanı) = Kısım (75) (yapının maliyeti) otomatik olarak atanacaktır. Otomatik olarak kısım (75) (yapının maliyeti) + kısım (76) (yapının arsa değeri) = kısım (77) (arsa dahil yapının maliyeti) otomatik olarak atanacaktır. Otomatik olarak kısım (78) (form düzenlenen kısmın maliyeti) = Kısım (75) (yapının maliyeti)  Kısım (53) (yüzölçümler toplamı) otomatik olarak atanacak.

75 Yapının Teknik Özellikleri
Isıtma sistemi (79) ile Yakıt cinsi (80) arasında şu ilişki olmalıdır: Isıtma sistemi Yakıt cinsi , 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır , 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır , 3, 4, 5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır ,2,3, 4,5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır , 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır nci kutu işaretli olmalıdır Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

76 Isıtma Sistemi ve Isıtma Amaçlı Kullanılan Yakıt Cinsi
79. Bölüm, onaylı mekanik tesisat projelerine uygun olarak işaretlenecektir. Projesinde birden fazla ısıtma sistemi olan bina ve tesislerde ilgili en fazla 2 seçenek işaretlenecektir. 80. Bölüme, onaylı mekanik tesisat projelerine uygun olarak ısıtma sisteminde kullanılan yakıt veya yakıtlar işaretlenecektir. Bu bölümde en fazla 2 seçenek işaretlenmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51)’de “12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, 12745” (liman, terminal,telefon klübesi, garaj, su deposu, tahol ambarı vb.) kodları hariç diğer kodlar için Isıtma sistemi (79) ve Yakıt cinsi (80) işaretli olmalıdır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

77 Sıcak su temin şekli ve Sıcak su yakıt cinsi
Sıcak su temin şekli (81) ile Sıcak su yakıt cinsi (82) arasında şu ilişki olmalıdır: Sıcak su temin şekli Sıcak su yakıt cinsi 1 4, nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 2 1, 2, 3, 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 4 1, 2, 3, 4 nci kutu işaretli olmalıdır 1, 3, 5, 6 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 81. Bölüme, onaylı mekanik tesisat projelerinde sıcak su tesisatı bulunan yapılarda projeye uygun seçenek işaretlenecektir.Bu bölümde, en fazla 2 seçenek işaretlenecektir. 82. Bölüme, onaylı sıcak su temin şekli projesine uygun olarak yakıt cinsi işaretlenecektir. Bu bölümde, en fazla 2 seçenek işaretlenecektir. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

78 İçme Suyu ve Atık Su 83. İçme Suyu: Bu Bölüme, onaylı mekanik tesisat projesine uygun olarak yapının içme suyunu temin şekli işaretlenecektir. Taşıma ile bir parselde yer alan depo doldurularak su temin edilmesi halinde depo suyu işaretlenecektir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51)’de “İçme suyu (83)”nda “12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, 12745” (liman, terminal,telefon klübesi, garaj, su deposu, tahol ambarı vb.) kodları hariç diğer kodlar için işaretlenmiş olmalıdır. 84. Atık su: Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51)’de “12711, 12744, 12745” (tarımsal amaçlı binalar, bina dışında kömürlük, garaj, bekçi klübesi vb.)kodları hariç diğer kodlar için Atık su (84)’de Kanalizasyon veya Fosseptik seçeneklerinden biri işaretli olmalıdır. İkisi birden işaretli olamaz. Bu Bölüme, mekanik tesisat projelerine ve atık su projelerine uygun olarak işaretlenecektir. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

79 Tesisatlar, Ortak Kullanım Alanları
85. Tesisatlar: Bu bölümde ruhsat verilen yapıya ilişkin tesisatlar işaretlenerek belirtilecektir. 86. Ortak Kullanım Alanları: Ruhsat verilen yapıya ilişkin ortak kullanım alanları işaretlenerek belirtilecektir. Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) > 5 ise Ortak kullanım alanları (86)’da asansör seçeneği işaretli olmalıdır. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

80 Yapının Taşıyıcı Sistemi
Yapım taşıyıcı sistemi seçeneklerinden bir tanesi mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. Eğer İskelet (1) işaretlenmiş ise, 1.1 (Betonarme), 1.2 (Ahşap) ve 1.3 (Çelik) seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.1 (Betonarme) işaretlenmiş ise; (Çerçeveli Sistem), (Perdeli Sistem) veya (Çerçeveli + Perdeli Sistem) seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.2 (Ahşap), 1.3 (Çelik) işaretlenmiş ise; (Çerçeveli Sistem), (Perdeli Sistem) veya (Çerçeveli + Perdeli Sistem) seçeneklerinden biri işaretlenmemiş olmalıdır. Yapının taşıyıcı sistemi (87) ’Yığma’ ise “Yapının toplam kat sayısı (66)” > 4 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının taşıyıcı sistemi (87) ‘Ahşap’ ise “Yapının toplam kat sayısı (66)” > 3 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

81 Duvar Dolgu Maddesi Cinsi ve Döşeme
88. Duvar Dolgu Maddesi Cinsi: Yapılacak yapıda duvar dolgu maddesi olarak kullanılacak inşaat malzemeleri mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. Dolgu maddesi olarak kullanılacak inşaat malzemelerinden en fazla 3 seçenek işaretlenebilecektir. 89. Döşeme: Yapı katlarındaki yer döşemesinin cinsi seçenekleri işaretlenerek belirtilecektir.Bu bölümde en fazla 2 seçenek işaretlenebilecektir. Ruhsatın veriliş amacında (8) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

82 Yapı Projeleri 90. Onay tarihi: Ruhsat eki projelerin adları ile idarece onay tarihleri yazılacaktır. 91. Adı soyadı 92. TC kimlik no: İsim kaydedilmiş alanlarda (27, 32, 44, 92, 97, 102, 115, 116, 117, 119, 120, 121) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 93. Oda sicil durum belge no 94. Adresi: Adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 95. İmza Yapı projeleri; Onay tarihi, Adı soyadı, TC kimlik no, Oda sicil durum belge no, Adresi yazılmış olmalıdır.

83 Yapı Denetimi 96. Adı soyadı
97. TC kimlik no: İsim kaydedilmiş alanlarda (27, 32, 44, 92, 97, 102, 115, 116, 117, 119, 120, 121) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 98. Oda sicil durum belge no 99. Adresi: Adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 100. İmza Yapı denetimi yapan kişinin Adı, soyadı, TC kimlik no, Oda sicil durum belge no, Adresi yazılmış olmalıdır. 

84 Yapı Denetimi Kuruluşu
101. Kuruluş adı 102. Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no: İsim kaydedilmiş alanlarda (27, 32, 44, 92, 97, 102, 115, 116, 117, 119, 120, 121) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 103. Vergi kimlik no 104. İzin belge no ve sınıfı 105. Adres 106. İmza Yapı Denetim Kuruluşunun; Kuruluş adı, Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no, Vergi kimlik no, İzin belge no ve sınıfı, Adresi yazılmış olmalıdır. 101., 102., 103., 104., 105. ve 106. Bölümler, 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulandığı yapılarda, fenni mesuller yerine bu görevi üstlenen ilgili yapı denetim kuruluşunun yetkili kıldığı uzman mimar ve uzman mühendisleri tarafından imzalanacaktır.

85 Ruhsat İle İlgili Muhtelif Gelirler ve Toprak Bilgileri
107. Gelir Mahiyeti 108. Makbuz tarihi 109. Makbuz No 110. Tutarı(YTL.) 110.Ruhsat İle İlgili Muhtelif Gelirler 1.Yol kanal harcı: 2.Bina inşaatı harcı: 3.Oto park bedeli: 4.Ceza: 5.Diğerleri: 6.Toplam: Toprak Bilgileri 111.Dolgu miktarı (m³): 112.Kazı miktarı (m³): 113.Kullanılmayan kazı miktarı (m³): 114.Kullanılmayan kazının döküleceği yer

86 Düzenleyen, Kontrol Eden ile Onaylayan Kişilere ait Bilgiler
115. Düzenleyen teknik elemanın Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 116. Kontrol edenin Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 117. Onaylayanın Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih, mühür İsim kaydedilmiş alanlarda (27, 32, 44, 92, 97, 102, 115, 116, 117, 119, 120, 121) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır.

87 Onay Kodu 118. Onay kodu: Ulusal Adres Veri Tabanı sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulan bir koddur. Bu kodu sistem kendisi yaratmaktadır. Ruhsat onayla butonuna bastıktan sonra bu kodu kendisi oluşturmakta ve bu kod el ile ruhsatın ilgili kısmına (118) elle yazılmalıdır. Onaylandıktan sonra ruhsat üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz sadece görüntü ve tekrar printi alınabilir.

88 Başlama Tarihinde İnşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler
119. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 120. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 121. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih İnşaatı mahallinde kontrol eden teknik görevlilerin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih yazılmış olmalıdır. İsim kaydedilmiş alanlarda (27, 32, 44, 92, 97, 102, 115, 116, 117, 119, 120, 121) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 122. İnşaata başlama tarihi: Yapı yerinde idare görevlisinin eşliğinde, yapıya başlanılan tarih seçilecektir.

89 Vizeler 123. Vize Adı 124. Kontrol tarihi
125. Fenni mes’ullerin adı soyadı, imzası 126. Teknik elemanın adı soyadı, imzası 127. Kontrol edenin adı soyadı, imzası 128. Onaylayanın adı soyadı, imzası Vize adı, kontrol tarihi, Fenni mes’ullerin adı soyadı, imzası, Teknik elemanın adı soyadı, imzası, Kontrol edenin adı soyadı, imzası ve Onaylayanın adı soyadı, imzası yazılmış olmalıdır. Yapı Ruhsatını onaylayarak veren ve imzalayan yetkililer tarafından paraf edilecektir.

90 Diğer hususlar Bu Bölüme, ruhsata konu yapı ile ilgili açıklanması gereken hususlar yazılacaktır Yapı Ruhsatının daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli görülen tanımların yapıldığı bölümdür. Bu bölüm mutlaka doğru ve anlaşılır şekilde doldurulmuş olmalıdır.

91 Verinin Alabileceği En Büyük Değerler
Parselin Kullanma Alanı (m²) (19) < ,99 Bağımsız bölüm sayısı (52) < 999,99 Benzer yapı sayısı (54) < 999,99 Yüzölçümü (53) < ,99 Yapıda Bağımsız Bölüm Sayısı (55) < 9999,99 Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) < 999,99 Yapının Taban Alanı (m²) (57) < ,99 Yapı İnşaat Alanı (m²) (58) < ,99 Toplam Yapı Sayısı (59) < 999,99 Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı (60) < 9999,99 Toplam konut birimi(daire) sayısı (61) < 999,99 Toplam Taban Alanı (m²) (62) < ,99 Toplam Yapı İnşaat Alanı (m²) (63) < ,99 Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) < 9,99 Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) < 99,99 Toplam kat sayısı (66) < 99,99 İlave kat sayısı (67) < 9,99 Yapının yol kotu altı yüksekliği (68) < 99,99 Yapının yol kotu üstü yüksekliği (69) < 299,99

92 Verinin Alabileceği En Büyük Değerler
Yapının yüksekliği (70) < 299,99 İlave kat yüksekliği (71) < 29,99 1 m² Maliyeti (YTL.) (74) < 9999, Yapının arsa değeri(YTL) (76) < ,99 Ruhsat ile ilgili Muhtelif Gelirler 1- Yol kanal harcı (110) < ,99 2- Bina inşaatı harcı (110) < ,99 3- Otopark bedeli (110) < ,99 4- Ceza (110) < ,99 5- Diğerleri (110) < ,99 6- Toplam (110) < ,99 Toprak Bilgileri Dolgu miktarı (m³) (111) < 999,99 Kazı miktarı (m³) (112) < 999,99 Kullanılmayan kazı miktarı (m³) (113) < 999,99

93 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler
Form; 5 katlı, 5 daireli bir apartman ve altında 3 dükkan ve dükkana ait iki depo için verilmiştir.

94 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler
Form; 3 katlı, 6 daireli bir apartman için verilmiştir.

95 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

96 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler
Form; aynı parsel üzerinde bulunan yüzölçümleri, kat sayıları aynı olan (aynı özelliklere sahip) 3 katlı 3 adet yapılardan birisi için için düzenlenmiş ise (52) bağımsız bölüm sayısı 3 değil 1, benzer yapı sayısı ise 3 olarak gösterilecektir.

97 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler
Form; 3 katlı bir cami, 2 dükkan ve ayrıca 1 daireli lojman için düzenlenmiştir.

98 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

99 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

100 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler
Form; Mevcut 3 katlı binaya ilave 1 kat için verilmiştir.

101 Formun Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler
Form; Bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşan apartmanın bodrum kat kömürlük tadilatı için verilmiştir.

102 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

103 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

104 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

105 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

106 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

107 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

108 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

109 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

110 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

111 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

112 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

113 Yapı Ruhsatı Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

114 Yapı Ruhsatı Formu (Kağıt Ortamı)

115

116

117

118

119 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 30. maddesi gereğince tamamen veya kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) bina sahiplerine verilmesi zorunlu bir belgedir. Ayrıca Serbest Bölgeler ve OSB’lerde vermeye yetkilidir.

120 AÇIKLAMA Yapı Ruhsatı verilen bütün yapılar için İmar Kanunu’nun Maddeleri doğrultusunda Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi zorunludur. Bu Belge, 1 asıl, 3 nüsha olarak düzenlenecektir. Aslı yapı sahibine verilecektir. 1’inci nüsha Belgeyi veren kurumda kalacaktır. 3’üncü nüsha ise ilgili muhtarlığa gönderilecektir. Ayrıca formun onaylı birer örneği bir ay içinde ilgili meslek odalarına gönderilecektir. Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu’nun 2’nci nüshası İçişleri Bakanlığı tarafından aksi bildirilinceye kadar, Belgenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na gönderilmeye devam edecektir. Yapı Kullanma İzin Belgesi formu usulüne uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Mimari proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur. Yeterli olmayan bölümler için, yalnızca o bölümü kullanmak koşulu ile ek form düzenlenecek olup, düzenlenecek ek form mutlaka aynı belge tarih ve numarası yazılarak idarece onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Yapı Kullanma İzin Belgesi, benzer dahi olsa her bir yapı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

121 Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu’nun oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanı’na İşlenmesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili süreç, 5490 Sayı, 25/04/2006 tarihli “Nüfus Hizmetleri Kanunu”nun “Sekizinci Kısım” 50. Maddesi 1. fıkrası ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”in İkinci Bölüm 9. Maddesine göre gerçekleştirilecektir. Ulusal Adres Veri Tabanı’nda, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilecek yapının adresi işlenmiş olmak zorundadır. Web üzerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Ulusal Adres Veri Tabanı’nı görme ve değiştirme konularında yetkilendirilmiş kişiler Yapı Kullanma İzin Belgesi verilecek yerin dış kapı numarasına kadar adresini seçecek ve bu alanda yer alan Yapı Belgeleri menüsünden Yapı Kullanma İzin Belgesi hazırla seçeneği seçilerek veri giriş sayfasına ulaşılacaktır. Bu sayfaya giriş yapılmadan önce kullanıcının TC kimlik numarası, şifresi sorgulanacaktır. Yapı Kullanma İzin Belgesi web ortamında usulüne uygun olarak doldurulup çıktısı formun üstüne “Belge Takip No” olacak şekilde alınacaktır. Yapı Kullanma İzin Belgesi formu, ilgili makamlarca onaylandıktan sonra tekrar ulusal adres veri tabanına kaydedilmiş olan “Belge Takip No” yada adres bileşenleri kullanılarak ilgili Yapı Kullanma İzin Belgesi çağrılıp onay butonuna basılarak onaylandığı teyit edilecektir. Sistemin oluşturduğu onay kodu Yapı Kullanma İzin Belgesi formunda “132. Onay kodu” Bölümüne elle yazılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi verme işlemi sonlandırılacaktır.

122 Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu’nun Oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanı’na İşlenmesi
Belge Takip No: Yıl içinde verilen Yapı Kullanma İzin Belgeleri 1’den başlayarak yıl sonuna kadar verilen her form için artan sırada ayrı numara web üzerinden Yapı Kullanma İzin Belgesinin sağ üst köşesine verilecektir. Bu numara; kısmi kullanma izni, yapı kullanma izni, yeni yapı, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişimi, fosseptik, mekanik, tesisat, elektrik tesisatı, isim değişikliği, istinat duvarı, bahçe duvarı ve diğer ruhsat veriliş amacı için ayırım yapılmaksızın verilecektir. Sisteme kaydedilmiş olan Yapı Kullanma İzin Belgesi formuna belge takip numarası yda adres bileşenleri kullanılarak erişilecektir.

123 Belgeyi veren kurum Bu bölümde, Yapı Kullanma İzin Belgesini veren kurumun adı mutlaka seçilmiş olmalıdır.

124 Belge verilen yapının adresi
Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapının adresi (2) mutlaka Ulusal Adres Veri Tabanı’nda tanımlı olmalı ve bunun üzerinden eşleştirilmelidir.

125 Pafta, Ada, Parsel no, Blok no
Kısım 1’de Belediye seçilmiş ise Pafta numarası (3), Ada numarası (4) ve Parsel numarası (5) alanlarından en az ikisi dolu olmalıdır. Ancak belgeyi veren kurum belediye dışında ise bu şart aranmayacaktır.

126 Blok no, Kısmi kullanma izni ise bağımsız bölüm no
6. Blok no: Site ve benzeri gibi içinde birden fazla bina ve tesis bulunan parsel için yazılacaktır. Örneğin; A, B veya A1, A2’ ya da 1, 2 gibi yapının blok numarası kaydedilecektir. 6. Bölümde, içinde birden fazla bina ve tesis bulunan parseller için düzenlenecek olup, onaylı mimari projenin vaziyet planında belirtilen blok numarası yazılacaktır. Blok no; Ruhsatın veriliş amacı (12)’de kat ilavesi, ilave, tadilat, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği için verilen Yapı Ruhsatları için dolu olmalıdır. 7. Kısmi kullanma izni ise belge verilen bağımsız bölüm no: onaylı mimari projede belirtilen bu belgeye esas bağımsız bölüm numaraları yazılacaktır. Belgenin veriliş amacında (9) 1-Kısmi kullanma izni işaretlenmiş ise, belge verilen bağımsız bölüm no (1, 2, …) yazılı olmalıdır.

127 Daha önce kısmi kullanma izni alınan bağımsız bölüm no
8. Daha önce kısmi kullanma izni alınan bağımsız bölüm no: Daha önce “kısmi kullanma izni alınmış olup, yapının kalan diğer kısımları/kısmı için ikinci defa oturma izni alınmakta ise, daha önce alınmış olan “Kısmi Kullanım İzni”nin kapsadığı bağımsız bölüm numaraları yazılmalıdır. Yapının Biten Kısımları İçin Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Belge tarihi (94) veya Belge numarası (95) veya Blok numarası (96) veya Bağımsız bölüm numarası (97) doldurulmuş ise “Daha önce kısmi kullanma izni alınan bağımsız bölüm numarası (8) doldurulmuş olmalıdır.    

128 Belgenin veriliş amacı
Yapı Kullanma İzin Belgesi formunun veriliş amacı 3 şekildedir. Bunlar: Kısmi Kullanma İzni, Yapı Kullanma İzin Belgesi formu yapının bir kısmı için düzenlendiği durumlarda geçerlidir. Yapı Kullanma İzni, Yapı Kullanma İzin Belgesi formu yapının tamamı için düzenlendiği durumlarda geçerlidir. Geçici Yapı Kullanma İzni, Yapı için yapı kullanma izin belgesi geçici olarak alınması durumudur. 9. Bölüme, Belgenin, yapının tamamı için mi yoksa biten kısımları için mi verildiği ilgili kutu işaretlenerek belirtilecektir. Bazı bölümleri için Kısmi Kullanma İzin Belgesi düzenlenen yapılarda, yapı tamamlandıktan sonra yapının tamamı için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması ve belgenin onaylı birer örneğinin ilgili kurum, kuruluş ve kişilere verilmesi veya gönderilmesi zorunludur. Belgenin veriliş amacında (9) sadece bir seçenek seçilmiş olmalıdır. Kısmi kullanma izni seçili ise, “Kısmi kullanma izni ise belge verilen bağımsız bölüm numarası (7) doldurulmuş olmalıdır. (tersi de geçerli)

129 Belgenin onay tarihi ve Belge No
Bu bölümde Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin onay tarihi (10) mutlaka seçilmiş olmalıdır. Belgenin onay tarihi (10) “sistem tarihine eşit veya büyük olmalı”dır. Belge no (11) yazılı olmalıdır. Belge numarası yetkili idarelerin kendi takipleri için verdikleri ve sadece kendilerini ilgilendiren bir numaradır.

130 Belgeye Esas Ruhsat Belgeye esas ruhsat bölümündeki seçeneklerden biri mutlaka seçilmiş olmalıdır. 12 Bölümde, Bu belgeye esas Yapı Ruhsatı’nda belirtilen amaçlardan hangisi için verilmiş ise, ilgili seçenek seçilecektir. Bunların dışında bir amaç için veriliyor ise, 19. boş olan seçenek seçilerek yanına amacı yazılacaktır. Bir yapı için birden fazla belgenin veriliş amacı veya belgeye esas ruhsat söz konusu ise, her bir amaç için aynı belge numarası ile ayrı form düzenlenecek ve detay bilgiler 126. Diğer Hususlar bölümünde açıklanacaktır.

131 İlk yapı ruhsatı tarihi, ilk yapı ruhsatı no, son yapı ruhsatı tarihi, son yapı ruhsatı no
13. İlk yapı ruhsatı tarihi: İlk yapı ruhsat tarihi (13) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 14. İlk yapı ruhsatı no 13. ve 14. Bölümlere, belgeye esas ilk yapı ruhsatının tarihi ve numarası yazılacaktır. 15. Son yapı ruhsatı tarihi: Son yapı ruhsat tarihi (15) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) ileri bir tarih olmalıdır. Son yapı ruhsat tarihi (15) kaydedilmiş ise, İlk yapı ruhsat tarihinden (13) ileri bir tarih olmalıdır. 16. Son yapı ruhsatı no 15. ve 16. Bölümlere, belgeye esas son yapı ruhsatının tarihi ve numarası yazılacaktır. Eğer, belgeye esas yapı için 1 kez Yapı Ruhsatı düzenlenmiş ise bu bölüm doldurulmayacaktır.

132 Yenileme ruhsatı tarihi, Yeniden ruhsat tarihi ve Tadilat ruhsatı tarihi
Yenileme ruhsatı tarihi (17) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 18. Yeniden ruhsat tarihi Yeniden ruhsat tarihi (18) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 19. Tadilat ruhsatı tarihi Tadilat ruhsatı tarihi (19) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 17., 18. ve 19. Bölümlere, belgeye esas yapı için verilen en son yenileme, yeniden ve tadilat ruhsatlarının tarihleri yazılacaktır.

133 İmar planı onay tarihi, imar durumu tarihi ve imar durumu no
20.İmar planı onay tarihi: Bu bölüme, Yapı Kullanma İzin Belgesinin düzenlendiği parseli içeren yürürlükteki imar planın onay tarihi seçilecektir. İmar planı onay tarihi yazılmış olmalıdır. İmar planı onay tarihi (20) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 21.İmar durumu tarihi: İmar durumu tarihi seçilmiş olmalıdır. İmar durumu tarihi (21) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 22.İmar durumu no: İmar durumu numarası yazılmış olmalıdır. 21. ve 22. Bölümlere, bu belge için yürürlükteki imar planı ve imar mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş imar durumu belgesinin tarihi ve numarası yazılacaktır. Belgenin onay tarihinde imar durumu belgesi hükümlerinin geçerliliği kalmamış ise imar durum belgesine göre belge düzenlenmeyecektir.

134 Zemin etüdü, ÇED raporu onay tarihi
23. Zemin etüdü onay tarihi: Zemin etüdü onay tarihi yazılmış olmalıdır. Zemin etüdü onay tarihi (23) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 23. Bölüme, statik projeye esas zemin etüt raporunun onay tarihi seçilecektir. 24. ÇED raporu onay tarihi: Çevresel Etki ve Değerlendirmesi’ne konu parsel ve yapılar için doldurulacaktır. ÇED raporu onay tarihi (24) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır.

135 Tapu tescil belgesi tarihi, no, veren kurum ve parselasyon onay tarihi
25. Tapu tescil belgesi tarihi: Tapu tescil belgesi tarihi Tapu tescil belgesi tarihi (25) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır. 26. Tapu tescil belgesi no: Tapu tescil belgesi numarası yazılmış olmalıdır. 27.Tapu tescil belgesi veren kurum: Tapu tescil belgesi veren kurumun adı seçilmiş olmalıdır. 25., 26. ve 27. Bölümler, ilgili tapu sicil müdürlüğünden alınan güncel belgede yer alan bilgiler doğrultusunda düzenlenecektir. 28.Parselasyon planı onay tarihi: uygulama imar planı bulunan parseller için doldurulacaktır. Buraya, İmar parselini oluşturan ve tapu tesciline esas olan parselasyon planının onay tarihi seçilecektir. İmar planı olup onaylı ve tescile konu parselasyon planı olmayan alanlarda yapı belgesi düzenlenmeyecektir. Parselasyon planı onay tarihi (28) kaydedilmiş ise, Belgenin onay tarihinden (10) önceki bir tarih olmalıdır.

136 Parselin kullanma amacı ve alanı (m²)
29. Parselin kullanma amacı: Parselin kullanma amacı (29) dolu olmalıdır. 29. Bölüme, bu belgenin düzenlendiği parselin uygulama imar planında belirtilen kullanma amacı yazılacaktır. İmar planı olmayan ancak üst ölçekli diğer planlar kapsamında kalan alanlarda plan ve plan notlarına göre doldurulacaktır. Herhangi bir plan kapsamında kalmayan alanlarda “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine” uygun olarak doldurulacaktır. 30. Parselin alanı (m²): Bu bölüme, parselin tapu kayıtlarına esas alanı m² olarak yazılacaktır. Parselin alanı (m²) (30) >= Yapının taban alanı (61) olmalıdır. Parselin alanı (m²) (30) >= Toplam taban alanı (66) olmalıdır. Parselin kullanma amacı (29) ve kullanma alanı (30)mutlaka dolu olmalıdır.

137 Yapı sahibi Yapı sahibi : Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. 31. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no: Yapı sahibinin adı, soyadı, unvanı kısmındaki “Özel - Kamu - Yabancı” seçeneklerinden biri seçilmiş olmalıdır. Yapı Sahibinin Adı soyadı, unvanı ile özel seçilmiş ise TC kimlik numarası mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Yapı sahibi “özel” ve bir şirket ise, şirketin yasal unvanı yazılıp TC Kimlik numarasına en büyük hissedarın bilgisi yazılacaktır. Yapı Sahibi Yabancı yada kamu ise, TC kimlik numarası doldurulmayacaktır. Yapı sahibi şirket veya kooperatif ise en fazla paya sahip olanın TC kimlik numarası girilmelidir.

138 Yapı sahibi 32. Bağlı olduğu vergi dairesi adı: Yapı Sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı (32) varsa ise seçilmiş olmalıdır. Yoksa boş geçebilir. 33. Vergi kimlik no: Yapı Sahibinin vergi kimlik numarası (33) var ise doldurulmuş olmalıdır. Yoksa boş geçebilir. 34. Adres: Yapı Sahibinin adresi (34) adres bilgi sistemine uygun olarak mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 35. İmza: Yapı sahibi tarafından imzalanacaktır.

139 Yapı Müteahhidinin 36. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no
Yapı Müteahhidi var ise Yapı Müteahhidinin Adı soyadı, unvanı, TC kimlik numarası (36) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, tüzel kişiliklerde en büyük hissedarın T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 37. Oda sicil no: Yapı Müteahhidi var ise Yapı müteahhidinin bağlı olduğu meslek odasında kayıtlı olduğu sicil numarası yazılacaktır. 38. Oda sicil durum belge no: Yapı Müteahhidi var ise Yapı Müteahhidinin Oda sicil durum belge numarası (38) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, yapı müteahhidinin bağlı olduğu meslek odası tarafından bu belge için düzenlenen sicil durum belgesinin numarası yazılacaktır. Sicil durum belgesi olmadan Yapı kullanma İzin Belgesi düzenlenmeyecektir. Yabancı müteahhitler için ticaret odası tarafından düzenlenen geçici belgenin tarihi ve numarası yazılacaktır.

140 Yapı Müteahhidinin 39. Bağlı olduğu vergi dairesi adı: Varsa doldurulacak yoksa boş geçebilir. 40. Vergi kimlik no: Varsa doldurulacak yoksa boş geçebilir. 41. Sigorta sicil no: 42. Sözleşme 43. Sözleşme no: Yapı Müteahhidi var ise Yapı müteahhidine ilişkin yukarıdaki bölümler mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 42. ve 43. Bölümlere, yapı müteahhidi ve yapı sahibinin karşılıklı taahhütlerini içeren noterden onaylı sözleşmenin tarih ve numarası yazılacaktır. Yapı sahibinin (31) ile yapı müteahhidinin (36) ad, soyad, ünvan aynı ise sözleşme tarihi (42), sözleşme no. (43) boş geçebilir. 

141 Yapı Müteahhidinin 44. Yapı müteahhidi yetki belge no: Yapı Müteahhidinin Yapı müteahhidi yetki belge numarası (44) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, yapı müteahhidine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen yapı müteahhidi yetki belgesinin numarası yazılacaktır. Bu bölüme ilişkin uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 45. Sicile Esas Adres: Yapı Müteahhidinin Adresi (45) adres bilgi sistemine uygun olarak mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 46. İmza: Yapı müteahhidi tarafından imzalanacaktır.

142 Şantiye Şefinin Şantiye Şefinin 47. Adı soyadı, unvanı
48. TC kimlik no: İsim kaydedilmiş alanlarda (31, 36, 48, 103, 108, 114, 127, 128, 129, 130, 131) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 49. Oda sicil durum belge no Bu Bölüme, mimar ve mühendisler için şantiye şefinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen sicil durum belgesinin tarihi ve numarası yazılacaktır. Tip İmar Yönetmeliğinde belirli büyüklükteki yapılar için fen adamlarına şantiye şefi yetkisi verilmesi halinde bu bölüm yönetmeliğe uygun olarak, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından verilen belgenin tarihi ve numarası yazılarak doldurulacaktır. 50. Sigorta sicil no 51. Sözleşme tarihi 52. Sözleşme no

143 Şantiye Şefinin 53. Adres: Adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 54. İmza Şantiye Şefinin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, Oda sicil durum belge no, Sigorta sicil no, Sözleşme tarihi, Sözleşme no, Adresi yazılmış olmalıdır. 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. Bölümler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Tip İmar Yönetmeliğinde şantiye şefi zorunluluğu getirilen yapılar, kıyı yapıları ve kamuya ait yapılar için doldurulacaktır.

144 Belge düzenlenen kısımla ilgili özellikler
Ev, apartman, huzurevi, yetimhane, yurt, otel, motel pansiyon, apart otel, lokanta, idari amaçlı postane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplantı salonu, alışveriş merkezi, pasaj, mağaza, dükkan, pasaj içindeki dükkan, bina içinde işyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobüs istasyon, radyo-televizyon yayın, telefon santral, yeraltı veya yerüstü garaj, fabrika, atölye, imalathane, mezbahane, mandıra, soğuk hava deposu, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi, konser salonları, arşiv, kütüphane, okul, meteoroloji, devlet - özel - cezaevi - askeri hastane, sanatoryum, dispanser, sağlık ocağı, veteriner, kaplıca, spor (basketbol, tenis, yüzme, jimnastik, buz pateni vb.), ahır-ağıl-tavuk üretme-tahıl ambarı gibi tarımsal amaçlı, cami-kilise gibi dini amaçlı, cezaevi, karakol, askeri, itfaiye, tuvalet vb. kullanma amaçları ile yapıya ilişkin ortak alan ayrıntılı olarak belirtilecektir.Yapı içi ortak alan:Yapı içindeki giriş holleri, apartman boşluğu, yönetim odası, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asonsörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve bina içi otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise her biri ayrı ayrı seçilecektir. Bu bölüm ruhsata esas kısımlar için doldurulacaktır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. Bu kısımda bir kullanım amacı kodu bir defa kullanılacak, birden fazla var ise toplanacaktır. .Belgeye esas ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

145 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) 11101, veya olabilir. Bu kodlardan ikisi aynı anda bir formda kullanılamaz. Örneğin, 1. satır kullanma amacı = 11101, 2. satır kullanma amacı = olamaz. Aynı şekilde bu durum esas kullanma amaçları için de geçerlidir : Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) ise “Esas kullanma amacı (55)” veya “Esas kullanma amacı (55)” ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) olmalıdır. (11211 veya olamaz) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) ise Esas kullanma amacı (55)” veya “Esas kullanma amacı (55)” ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) ise Esas kullanma amacı (55)” veya “Esas kullanma amacı (55)” ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Belgenin veriliş amacı (9) yapı kullanma izni işaretli ise yapının esas kullanım amacı (55) kodu, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanlar (55) 7 satırdan birinde işaretlenmiş olmalıdır. Belgenin veriliş amacı (9) yapı kullanma izni haricinde işaretlenmiş ise bu edit çalışmamalıdır.

146 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Esas Kullanma Amacının atanması şu şekilde olmalıdır:

147 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
İlk iki basamağa göre : 11 : 600 m² % : m² % 70 bu durumda en büyük pay %70 (1.400 m²) ile “12 - Konut dışı binalar” olarak belirlenir. İlk üç basamağa göre : 122 : 200 m² % : 400 m² % : 800 m² % 57 bu durumda en büyük pay %57 ( 800 m²) ile “126 - Kamu eğlence, eğitim, hastane veya kuruluşa ait bakım binaları” olarak belirlenir. İlk dört basamağa göre : 1263 : 600 m² % : 200 m² % 25 bu durumda en büyük pay %75 ( 600 m²) ile “ Okul, üniversite ve araştırma binaları” olarak belirlenir.

148 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
Beş basamak olarak : 12631 : 500 m² % : 100 m² % 17 bu durumda binanın esas kullanma amacı; en büyük pay %83 ( 500 m²) ile “ Kreş ve çocuk yuvası binası” olarak belirlenir. Eğer iki farklı kullanma amacı kodu için eşit pay – alan söz konusu ise; küçük olan kod esas alınacaktır. Örneğin, 11 : 1000 m² ve 12 : 1000 m² ise, bu binanın esas kullanma amacı 11 olarak alınacaktır. Beşli olarak bakıldığında ise; 12631: 300 m², : 300 m² ise küçük olan kod esas kullanma amacı kodu olarak esas alınacaktır. Bu hesaplama yapıldıktan sonra “kaydedilen esas kullanma amacı” ile “hesaplanan esas kullanma amacı” farklı ise kontrol yapılacaktır.

149 Bağımsız bölüm sayısı Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise, her bir kullanma için Bağımsız bölüm sayısı ayrı ayrı yazılacaktır. Ev ve apartman için bu bölümde yazılı olan bağımsız bölüm sayısı daire sayısıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ve ortak alanları (55) Ofis binaları (büro-yazıhane- acenta), sanayi binaları (atölye-tamirhane vb.) olanlar için bu bölümdeki Bağımsız bölüm sayısı işyeri veya dükkan sayısıdır. Belgenin veriliş amacı (9) da Yapı Kullanma izni seçilmiş ise, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) = ise karşısında yazan Bağımsız bölüm sayısı (56) = (1) olmalıdır. Belgenin veriliş amacı (9) da Kısmi Kullanma izni seçilmiş ise, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) = ise Bağımsız bölüm sayısı (56) < (2) olmalıdır. Belgenin veriliş amacı (9) da Yapı Kullanma izni seçilmiş ise, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) = ise Bağımsız bölüm sayısı (56) = (2) olmalıdır. Belgenin veriliş amacı (9) da Yapı Kullanma izni seçilmiş ise, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) = ise Bağımsız bölüm sayısı (56) > (2) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

150 Bağımsız bölüm sayısı Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) 11101, 11211, işaretli ise karşısında yer alan Bağımsız bölüm sayısı (56) = Daire Sayısı (99)’ndaki toplam sütunu hariç satır toplamı olmalıdır. 56. Bölüm, mimari projeye uygun olarak sadece konut ve diğer kullanma amaçlı bağımsız bölümlerin sayıları yazılacaktır. Toplam bölümüne yapıda kullanma amacı ayırımı yapılmadan toplam bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır. Konut birimi (daire), etrafı kapalı, tavanı örtülmüş, bir aile veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı olarak yaşamasına imkan sağlayan, doğrudan doğruya sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, müstakil bir kapısı olan bina veya binanın bir bölümüdür. Bekçi, bahçıvan, kaloriferci, kapıcı gibi hizmetlilerin ikametine ayrılan daireler de konut birimi olarak sayılmalıdır. Ortak kullanım alanlarında (99999) kesinlikle bağımsız bölüm sayısı (56) yazılmayacaktır.

151 Yüzölçümü Yüzölçümü (m²): Yapının dış duvarları içinde kalan balkonlar hariç, bodrum ve çatı katı dahil, iskanı mümkün olan bütün katların alanlarının toplamıdır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise; ortak alanları da dahil her bir kullanma amacı için yüzölçümü ilgili bölüme ayrı ayrı yazılacaktır. Yapıların her bir bağımsız bölümünün yüzölçümü veya toplamı bu bölümde yazılı olmalıdır. Yüzölçümü, küsurlar dahil, rakamlar ondalıklı olarak yazılmalıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) “11101, 11211, 11221” ve Yüzölçümü (57) / Bağımsız bölüm sayısı (56) < 25 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) “11101, 11211, 11221” ve Yüzölçümü (57) / Bağımsız bölüm sayısı (56) > 500 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

152 Kullanma Amacı-Bağımsız Bölüm Sayısı-Yüzölçümü
Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanlarında (55) Belgeye esas ruhsat (12) fosseptik (13), mekanik tesisat (14), elektrik tesisatı (15), isim değişikliği (16), istinat duvarı (17), bahçe duvarı (18), diğer (19) kodları için 7 alan boş olabilir, buna bağlı olarak Bağımsız bölüm sayısı (56) bölümü ile Yüzölçümü (57) bölümü boş olacaktır.Bu kodların dışındakiler için (1-12) ise 7 alandan ilk olanı boş geçilemez. Buna bağlı olarak bağımsız böülüm sayısı (56) bölümü boş geçilebilir.Ancak yüzölçümü(57) bölümü dolu olmalıdır. İkinci ve diğer satırlarda; Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) alanında bilgi varsa Yüzölçümü (57) alanı dolu olmalıdır; Yüzölçümü (57) alanında bilgi varsa Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) alanı dolu olmalıdır. 57. Bölüm, onaylı mimari proje uygun olarak yapı inşaat alanı esası üzerinden belirlenen yüzölçümleri yazılacaktır. Yapının ortak alanlarından olmayan bağımsız bölümün eklentisi olan alanlar bağımsız bölümün yüzölçümünde belirtilecektir. Toplam bölümü yapı inşaat alınana eşit olacaktır. 55., 56. ve 57. Bölümlere, onaylı mimari projeye uygun olarak kullanma amacına göre konut, dükkan ve benzeri kullanma amaçları ile ortak alanlar olarak bu belgeye konu bina ve tesis için düzenlenecektir.

153 Benzer yapı sayısı, Yapıda bağımsız bölüm sayısı
58. Benzer yapı sayısı: Aynı parsele yapılan ve yapı ile ilgili özellikleri, kullanma amaçları, kat sayısı, yüksekliği vb. özellikleri aynı olan tekrar eden yapıların bulunması durumunda doldurulacaktır. Bu Bölüme, birden fazla yapı olan parsellerde, onaylı mimari projede belirtilen ve projeler bu belgeye konu yapı ile aynı olan yapıların sayısı yazılacaktır. 59. Yapıda bağımsız bölüm sayısı: Belgesi alınan yapının “yapıdaki tüm bağımsız bölümlerin toplam sayısı” yazılacaktır. Bu Bölüme, yeni yapılarda 56. Bölümün toplamı ile ilave ve tadilat vb. gibi durumlarda da yapının tüm bağımsız bölüm sayıları mutlaka belirtilecektir. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

154 Yapıda konut birimi (daire) sayısı, Yapının taban alanı (m2)
60. Yapıda konut birimi (daire) sayısı: Bu Bölüm, binalar için doldurulacak olup, ilave, tadilat ve kat ilavelerinde bu kısımlar dahil yapının tamamı için onaylı mimari projeye uygun olarak düzenlenecektir. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (59) >= Yapıda konut birimi (daire) sayısı (60) 61. Yapının taban alanı (m²): Taban alanı yapının temeli olan zemin kat oturumunu ifade etmektedir. Bu Bölüme, ilavelerde, ilave edilen kısımla birlikte onaylı mimari proje uygun olarak yapının taban alanı yazılacaktır. Belgesi alınan yapının arsa üzerindeki kapladığı taban alanı m² cinsinden yazılacaktır. Parselin alanı (m²) (30) >= Yapının taban alanı (61) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

155 Yapı inşaat alanı (m²), Toplam yapı sayısı
62. Yapı inşaat alanı (m²): Bu Bölüme, ilave ve kat ilavelerinde ilave edilen kısımla birlikte onaylı mimari projeye uygun olarak Belgesi alınan yapının tüm katlarının yapı inşaat alanı yazılacaktır. 63.Toplam yapı sayısı: Bu belgeyle birlikte izin verilenler de dahil parselde bulunan toplam yapı sayısı yazılacaktır. Aynı parsel üzerinde bağımsız ancak benzer yapı özellikleri gösteren diğer yapıların toplamı mutlaka yazılı olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

156 Toplam bağımsız bölüm sayısı, Toplam konut birimi (daire) sayısı
64.Toplam bağımsız bölüm sayısı: Bu belgeyle birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların “toplam bağımsız bölüm sayısı” yazılacaktır. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (59) =< Toplam bağımsız bölüm sayısı (64) olmalıdır. 65.Toplam konut birimi(daire)sayısı: Toplam bağımsız bölüm sayısı (64) >= Toplam konut birimi (daire) sayısı (65) Yapıda konut birimi (daire) sayısı (60) <= Toplam konut birimi (daire) sayısı (65) 63., 64. ve 65. Bölümlere, bu belgeye konu yapı ile birlikte onaylı mimari projenin vaziyet planında bulunan toplam yapı, bağımsız bölüm ve konut birimi sayıları yazılacaktır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

157 Toplam taban alanı (m²)
66. Toplam taban alanı (m²): Bu belgeyle birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların taban (arsa üzerine oturduğu alanı) alanlarının toplamı m2 cinsinden yazılacaktır. Bu bölümde ilave ile birlikte parselde bulunan bütün yapıların toplam taban alanı onaylı mimari projeye göre yazılacaktır. Parselin alanı (m²) (30) >= Toplam taban alanı (66) olmalıdır. Yapının taban alanı (61) <= Toplam taban alanı (66) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

158 Toplam yapı inşaat alanı (m²)
67.Toplam yapı inşaat alanı (m²): Bu belgeyle birlikte izin verilenler de dahil ilave ve kat ilaveleri ile birlikte parseldeki bütün yapıların “yapı inşaat alanlarının” toplamı yazılacaktır. Kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (57) =< Toplam yapı inşaat alanı (67) olmalıdır. Yapı inşaat alanı (62) =< Toplam yapı inşaat alanı (67) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

159 Yapının yol kotu altı kat sayısı, Yapının yol kotu üstü kat sayısı
68. Yapının yol kotu altı kat sayısı: Yapının yol seviyesi altında kalan kat sayısı; sıfır kotu altında kalan alanları ifade etmektedir (bodrum kat). 69. Yapının yol kotu üstü kat sayısı: Yapının yol kotu üstündeki kat sayısı; sıfır kotu üstündeki alanları ifade etmektedir (zemin, normal kat). Yapının yol kotu altı kat sayısı (68) veya Yapının yol kotu üstü kat sayısı (69) alanlarından en az biri dolu olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

160 Yapının toplam kat sayısı
70. Yapının toplam kat sayısı: Yapının yol kotu altında ve yapının yol kotu üstündeki kat sayısı toplamı yapının toplam kat sayısını göstermektedir. Yapının toplam kat sayısı (70) mutlaka dolu olmalıdır. İlave yapılar için düzenlenen formda, ilave yapılacak mevcut yapının kat sayısının tamamı gösterilmiş olmalıdır. Örneğin; form 3 katlı yapıya 1 kat ilavesi için düzenlenmiş ise; kat sayısı (4) olarak yazılmalıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55)’da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (70) > 5 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55)’da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (70) > 6 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55)’da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (70) > 15 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55)’da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (70) < 3 ise doğruluğu teyit edilmelidir.

161 Yapının toplam kat sayısı
Yapının yol kotu altı kat sayısı (68) + Yapının yol kotu üstü kat sayısı (69) = Yapının toplam kat sayısı (70) olmalıdır. Yapının taban alanı (61) * Yapının toplam kat sayısı (70) >= Yüzölçümü (57) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

162 İlave kat sayısı, Yapının yol kotu altı yüksekliği (m)
71. İlave kat sayısı: Mevcut binaya ilave olarak yapılan kat sayısıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12)’da “5-Kat ilavesi” işaretlenmiş ise; İlave kat sayısı (71) yazılı olmalıdır. Yapının toplam kat sayısı (70) > İlave kat sayısı (71) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12)’da “5-Kat ilavesi” dışında bir seçenek işaretlenmiş ise; İlave kat sayısı (71) boş olmalıdır. 72. Yapının yol kotu altı yüksekliği (m): Yapının yol kotu altı katlarının yüksekliğini ifade eder. 68. ve 72. Bölümlerde, ilavelerle birlikte yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu altındaki katsayısı ve yüksekliği onaylı mimari projeye uygun olarak yazılacaktır. Yapının Yol Kotu Altı Yüksekliği (72) + Yapının Yol Kotu Üstü Yüksekliği (73) = Yapının Toplam Yüksekliği (74) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

163 Yapının yol kotu üstü yüksekliği (m), Yapının toplam yüksekliği (m)
73. Yapının yol kotu üstü yüksekliği (m): Yapının yol kotu üstü katlarının yüksekliğini ifade eder ve mutlaka yazılı olmalıdır. 69. ve 73. Bölümlerde, kat ilaveleri ile birlikte yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu üstündeki kat sayısı ve yüksekliği onaylı mimari projeye uygun olarak yazılacaktır. Bu ölçü ve miktarlar imar planı kararlarına aykırı olamaz. 74. Yapının toplam yüksekliği (m):Yapının yol kotu altı yüksekliği ile yol kotu üstü yüksekliklerinin toplamıdır ve mutlaka yazılı olmalıdır. Yapının toplam yüksekliği (74) / Yapının toplam kat sayısı (70) > 8.0 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının toplam yüksekliği (74) / Yapının toplam sayısı (70) < 1.5 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının Yol Kotu Altı Yüksekliği (72) + Yapının Yol Kotu Üstü Yüksekliği (73) = Yapının Toplam Yüksekliği (74) olmalıdır.

164 Yapının yol kotu üstü yüksekliği (m), Yapının toplam yüksekliği (m)
70. ve 74. Bölümlerde, ilave ve kat ilaveleri ile birlikte yapının yol kotu altında ve üstünde kalan toplam kat adedi ve toplam yüksekliği yazılacaktır. 70. Bölüm, 68. ve 69. Bölümlerin toplamına; 74. Bölüm, 72. ve 73. Bölümlerin toplamına eşit olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

165 İlave kat yüksekliği (m)
Mevcut binaya ilave olarak yapılan kat sayısının yüksekliğidir. Yapının toplam yüksekliği (74) > İlave kat yüksekliği (75) olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12)’de “5-Kat ilavesi” dışında bir seçenek işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (75) boş olmalıdır. Belgeye Esas Ruhsat (12) de“5-Kat ilavesi” işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (75) yazılı olmalıdır. 71. ve 75. Bölümlerde, mevcut yapıya ilave ve kat ilavesi yapıldığında onaylı mimari projeye uygun olarak bu belge konusu için doldurulacaktır. 71. Bölüm 70. Bölümden, 75. Bölüm 74. Bölümden küçük olmalıdır. 58, . 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. ve 75. Bölümler, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

166 Yapının sınıfı ve grubu
Bu bölümde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tespit edilip yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” hükümlerine göre belirlenen inşaat sınıflarından (I, II, III, IV, V) biri seçilmiş olmalıdır. 77. Yapının grubu Bu bölümde, aynen 76. Yapının sınıfında olduğu gibi inşaat gruplarından (A, B, C, D) biri seçilmiş olmalıdır.

167 Yapı maliyetleri 78. 1 m² maliyeti (YTL.): Bu bölümde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca tespit edilip yayımlanan son inşaat m² birim değeri yazılmış olmalıdır. 76., 77. ve 78. Bölümler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” hükümlerine göre yazılacaktır. 79. Yapının maliyeti (YTL.): İnşaatın yüzölçümü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca tespit edilip yayımlanan, inşaatın sınıfı ve grubuna göre belirlenen son inşaat m² birim maliyetleri esas birim alınarak bulunan değer olup, arsa değeri hariçtir.

168 Yapı maliyetleri Otomatik olarak kısım (78) (1 m2 maliyeti)  Kısım (62) (yapı inşaat alanı) = Kısım (79) (yapının maliyeti) otomatik olarak atanacak. Otomatik olarak kısım (79) (yapının maliyeti) + kısım (80) (yapının arsa değeri) = kısım (81) (arsa dahil yapının maliyeti) otomatik olarak atanacak. Otomatik olarak kısım (82) (form düzenlenen kısmın maliyeti) = Kısım (79) (yapının maliyeti)  Kısım (57) (yüzölçümler toplamı) otomatik olarak atanacaktır.

169 Yapı maliyetleri 80. Yapının arsa değeri (YTL.): En son verilen “Emlak Vergi Beyannamesinde” gösterilen vergi değeri esas alınarak yazılan değerdir. Bu Bölüm, en son verilen “Emlak Vergi Beyannamesinde” gösterilen vergi değeri esas alınarak yazılan değerdir. 81.Arsa dahil yapının maliyeti (YTL.): Yapının inşaat maliyeti ile arsa değerinin toplamıdır. Bu Bölüme, 79. ile 80. Bölümün toplamı yazılacaktır. 82. Form düzenlenen kısmın maliyeti (YTL.): Eğer form yapının bir kısmı için düzenlenmişse bu kısma ait maliyet yazılacaktır. Bölüm (78)’de yer alan 1 m² maliyeti bölüm (57)’de yer alan yüzölçümü toplamı ile çarpılarak belge düzenlenen kısmın maliyeti (82) hesaplanabilir. Bu Bölüme, bu belge konusu için geçerli olan değer yazılacaktır

170 Yapının Teknik Özellikleri

171 Isıtma sistemi ve yakıt cinsi
Isıtma sistemi (83) ile Yakıt cinsi (84) arasında şu ilişki olmalıdır: Isıtma sistemi (83) Yakıt cinsi(84) 1 1, 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır. 2 1, 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır. 3 2, 3, 4, 5 inci kutulardan biri işaretli olmalıdır. 4 1,2,3, 4,5 inci kutulardan biri işaretli olmalıdır. 5 3, 4 üncü kutu işaretli olmalıdır. 6 5 inci kutu işaretli olmalıdır. 83. Bölüm, onaylı mekanik tesisat projelerine uygun olarak işaretlenecektir.Projesinde birden fazla ısıtma sistemi olan bina ve tesislerde ilgili bütün seçenekler işaretlenecektir.Bu bölümde en fazla 2 seçenek işaretlenebilecektir. 84. Bölüme, onaylı mekanik tesisat projelerine uygun olarak ısıtma sisteminde kullanılan yakıt veya yakıtlar işaretlenecektir. Bu bölümde en fazla 2 seçenek işaretlenebilecektir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55)’de “12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, 12745” kodları hariç diğer kodlar için Isıtma sistemi (83) ve Yakıt cinsi (84) işaretli olmalıdır.

172 Sıcak su temin şekli ve yakıt cinsi
Sıcak su temin şekli (85) ile Sıcak su yakıt cinsi (86) arasında şu ilişki olmalıdır . Sıcak su temin şekli (85) Sıcak su yakıt cinsi (86) , 5 inci kutulardan biri işaretli olmalıdır. , 2, 3, 4 üncü kutulardan biri işaretli olmalıdır. nci kutulardan biri işaretli olmalıdır. ,2,3,4 üncü kutu işaretli olmalıdır. ,3,5 6 ncı kutulardan biri işaretli olmalıdır. 85. Bölüme, onaylı mekanik tesisat projelerinde sıcak su tesisatı bulunan yapılarda projeye uygun seçenek işaretlenecektir. Bu bölümde en fazla 2 seçenek işaretlenebilecektir. 86. Bölüme, onaylı sıcak su temin şekli projesine uygun olarak yakıt cinsi işaretlenecektir. Bu bölümde en fazla 2 seçenek işaretlenebilecektir. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

173 İçme Suyu ve Atık su 87. İçme Suyu : En az bir seçenek mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55)’de “İçme suyu (87)” nda “12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, 12745” kodları hariç diğer kodlar için işaretlenmiş olmalıdır. Bu bölüme, onaylı mekanik tesisat projesine uygun olarak yapının içme suyunu temin şekli işaretlenecektir. Taşıma ile bir parselde yer alan depo doldurularak su temin edilmesi halinde depo suyu işaretlenecektir. 88. Atık Su: Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55)’de “12711, 12744, 12745” kodları hariç diğer kodlar için Atık su (88)’da Kanalizasyon veya Fosseptik seçeneklerinden biri mutlaka işaretli olmalıdır. İkisi birden işaretli olamaz. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

174 Tesisatlar 89. Tesisatlar: Tesisatlarda Elektrik seçeneği mutlaka işaretli olmalıdır. Bu Bölüme, belge verilen yapıya ilişkin tesisatlar işaretlenerek belirtilecektir. 90. Ortak kullanım alanları: Bu Bölüme, belge verilen yapıya ilişkin ortak kullanım alanları işaretlenerek belirtilecektir. Yapının yol kotu üstü kat sayısı (69) > 5 ise Ortak kullanım alanlarında (90) asansör seçeneği işaretli olmalıdır. Belgeye esas ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

175 Yapının Taşıyıcı Sistemi
91. Yapının Taşıyıcı Sistemi: Yapının taşıyıcı sistemi seçeneklerinden bir tanesi mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. Eğer İskelet (1) işaretlenmiş ise, 1.1 (Betonarme), 1.2 (Ahşap) ve 1.3 (Çelik) seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.1 (Betonarme) işaretlenmiş ise; (Çerçeveli Sistem), (Perdeli Sistem) veya (Çerçeveli+Perdeli Sistem) seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.2 (Ahşap), 1.3 (Çelik) işaretlenmiş ise, (Çerçeveli Sistem), (Perdeli Sistem) veya (Çerçeveli+Perdeli Sistem) seçeneklerinden biri işaretlenmemiş olmalıdır Yapının taşıyıcı sistemi (91) ’Yığma’ ise “Yapının toplam kat sayısı (70)” > 4 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının taşıyıcı sistemi (91)’ Ahşap’ ise “Yapının toplam kat sayısı (70)” > 3 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Belgeye Esas Ruhsat(12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

176 Duvar Dolgu Maddesi Cinsi ve Döşeme
92. Duvar dolgu maddesi cinsi: Bu Bölümde, yapıda duvar dolgu maddesi olarak kullanılan inşaat malzemeleri işaretlenmelidir. Yapıda dolgu maddesi olarak kullanılmış olan inşaat malzemelerinden en fazla 3 seçenek işaretlenebilecektir. 93. Döşeme: Yapı katlarındaki yer döşemesinin cinsi seçenekleri işaretlenmelidir. Bu bölümde, en fazla 2 seçenek işaretlenebilecektir. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

177 Yapının biten kısımları için verilen yapı kullanma izin belgesinin
94. Belge tarihi 95. Belge no 96. Blok no 97. Bağımsız bölüm no 94., 95., 96 ve 97. Bölümlere, yapı ile ilgili daha önce verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi(leri)nin tarihi, Belge numarası, Blok numarası ile belgenin kapsadığı Bağımsız bölüm numaraları yazılacaktır. Yapının Biten Kısımları İçin Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Belge tarihi (94) Veya Belge numarası (95) veya Blok numarası (96) veya Bağımsız bölüm numarası (97) doldurulmuş ise “Daha önce kısmi kullanma izni alınan bağımsız bölüm numarası (8) doldurulmuş olmalıdır.

178 Konut İle İlgili Özellikler
98., 99.,100 ve 101. Bölümlere, Yapıda yer alan konut birimlerinin (daire) özellikleri oda sayısına göre daire adeti ve bir dairenin yüzölçümü yazılacaktır. Örneğin; 3 odalı kaç daire olduğu, 4 odalı kaç daire olduğu, 3 odalı bir dairenin 4 odalı bir dairenin yüzölçümlerinin kaç m² olduğu belirtilecektir. Ayrıca, parkesi olan daire sayısı ilgili alana yazılacaktır. Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

179 Konut İle İlgili Özellikler
99. Daire sayısı: Bu bölüm sadece kullanma amacı konut ve lojman olan formlar için doldurulmalıdır. Konut olmayan kullanma amaçları için bu bölümde bilgi olmamalıdır ve doldurulmayacaktır. Bu bölümde yalnız dairenin yüzölçümü gösterildiğinden daire harici bölümler bodrum, depo ve ortak alanlar dikkate alınmayacaktır. Formun bu bölümünde gösterilen yüzölçümleri ile 57. Bölümde gösterilen toplam yüzölçümü arasında farklılık olabilir. Dairenin yüzölçümü Oda sayısı (-) Kapsanan odalar 49 m² 3’den fazla olamaz 50-74 m² 4’den fazla olamaz 75-99 m² 5’den fazla olamaz m² 2’den az 6’dan fazla olamaz 120 + m² 2’den az olamaz Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

180 Konut İle İlgili Özellikler
Daire sayısı: Bu bölüm ile ilgili, formlardaki bilgilerin bilgisayara girişi (oda sayısı-daire sayısı-parke olan daire sayısı) 3 haneli ve dört özellikli yapılmaktadır. Formda, oda sayısı özelliği 4’den fazla ise, örneğin; form, 4’den fazla oda sayılarına göre doldurulmuş ise; oda sayısı özelliği 4’e çekilmelidir. Formda 77 m² yüzölçümlü bir daire 2 odalı, 80 m² yüzölçümlü bir daire 3 odalı, 85 m² yüzölçümlü bir daire 3 odalı, 98 m² yüzölçümlü bir daire 4 odalı, 120 m² yüzölçümlü bir daire 5 odalı 135 m² yüzölçümlü bir daire de 6 odalı olarak gösterilmiş ise, burada 6 oda özelliği vardır. Bu bölüm 4 oda özelliğine indirilecektir. Aynı yüzölçümü grubuna giren m² ler toplanarak 3’e bölünür ve her bir dairenin yüzölçümü bulunacaktır. Yani, yüzölçümü 81 m² olan 3 daire, oda sayısı 3 olarak girişi yapılmalıdır. Diğer yandan ayrı yüzölçümü grubuna giren daireler de benzer şekilde 4 oda özelliğine kadar indirilerek yazılmalıdır. Formda bir dairenin yüzölçümü kısmında tüm yapının yüzölçümü yazılmış ve daire sayısı satırında, daire sayısının gösterilmiş olması halinde konutun kaç daireli ve bir dairenin kaç m² olduğu bulunarak ona göre yazılmalıdır. Örneğin; formda 1 dairenin yüzölçümü kısmında 800 m² gösterilmiş ise ve konutun 8 daireli olduğu biliniyor ise, daire sayısı 8, bir dairenin yüzölçümü 100 m² olarak düzeltilip yazılmalıdır.

181 Konut İle İlgili Özellikler
Daire sayısı: Bu bölümde giriş sırası yüzölçümüne göre oda sayısı esas alınarak küçük yüzölçümden başlayıp büyük yüzölçüme doğru olmalıdır. Form oda sayıları ve yüzölçümleri değişik daireler için düzenlenmiş ise, dairenin yüzölçümü büyük olan en solda, küçük olanlar da sağda gösterilmiş olabilir. Yüzölçümü grup kodu küçük olan baş tarafa geçirilerek büyüğe doğru yazılmalıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(55) 11101, 11211, işaretli ise karşısında yer alan Bağımsız bölüm sayısı (56) = Daire Sayısı (99)’ndaki toplam sütunu hariç satır toplamı olmalıdır.

182 Konut İle İlgili Özellikler
100. Parke olan daire sayısı: Parke olan daire sayısı var ise mutlaka yazılmalıdır. Daire sayısı (99)  0 ise; Parke Olan Daire Sayısı (100)  Daire sayısı (99) olmalıdır (her bir sütun için). Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

183 Konut İle İlgili Özellikler
101. Bir dairenin yüzölçümü Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55) 11101, ve den biri seçili ise Bir dairenin yüzölçümü (101) ve Daire sayısı (99) mutlaka dolu olmalıdır. Bir Dairenin Yüzölçümü (101) ile Daire sayısı (99) çarpımlarının toplamı <= Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55)’nda 11101, 11211, işaretlenmiş olanların yüzölçümleri (57) olmalıdır. Bir Dairenin Yüzölçümü (101) ile Daire sayısı (99) çarpımlarının toplamı > Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (55)’nda 11101, 11211, işaretlenmiş olanların yüzölçümlerinin % 75’i (57) olmalıdır. Daire sayısı (99)  0 ise bir Dairenin Yüzölçümü (101)  0 olmalıdır (her bir sütun için). Belgeye Esas Ruhsat (12) dolgu, istinat duvarı, fosseptik, bahçe duvarı işaretlenenler hariç doldurulacaktır.

184 Yapı Denetimi 102. Adı soyadı
103.TC kimlik no: İsim kaydedilmiş alanlarda (31, 36, 48, 103, 108, 114, 126, 127, 128, 129, 130,131) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 104. Oda sicil durum belge no 105. Adresi: Adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 106. İmza: Yapı denetimi yapan kişinin Adı soyadı, TC kimlik no, Oda sicil belge no, Adresi yazılmış olmalıdır.

185 Yapı Denetim Kuruluşu 107. Kuruluşun adı 108. Yetkilisinin adı soyadı TC kimlik no İsim kaydedilmiş alanlarda (31, 36, 48, 103, 108, 114, 127, 128, 129, 130, 131) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 109. Vergi kimlik no 110. İzin belge no ve sınıfı 111. Adres: Adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 112. İmza: Yapı denetimi kuruluşunun; Kuruluş adı, Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no, Vergi kimlik no, İzin belge numarası ve sınıfı, Adresi yazılmış olmalıdır. 107., 108., 109., 110., 111. ve 112. Bölümler, 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulandığı yapılarda, fenni mesuller yerine bu görevi üstlenen ilgili yapı denetim kuruluşunun yetkili kıldığı uzman mimar ve uzman mühendisleri tarafından imzalanacaktır.

186 Mimari Proje Müellifi 113. Adı soyadı 114. TC kimlik No
İsim kaydedilmiş alanlarda (31, 36, 48, 103, 108, 114, 127, 128, 129, 130, 131) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 115.Oda sicil durum belge no 116.Adres: Adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 117.İmza Mimari proje müellifinin; Adı soyadı, TC kimlik no, Oda sicil durum belge no, Adresi yazılmış olmalıdır.

187 Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı
118. Değeri(YTL.) 119. Makbuz tarihi 120. Makbuz numarası Yapı Kullanma İzin Belgesi harcının; Değeri (YTL.), Makbuz tarihi, Makbuz numarası yazılmalıdır.

188 Yapı Kullanma İzin Belgesi ile İlgili Olarak Ödenen Vergiler
121. Düzenleyen vergi dairesi 122. Cinsi 123. Tarihi 124. Numarası 125. Daire sahibi Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili olarak ödenen vergilerin; Düzenleyen Vergi Dairesi, Cinsi, Tarihi, Numarası ve Daire Sahibi yazılmalıdır.

189 Diğer hususlar Yapı Kullanma İzin Belgesi formunun daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli görülen tanımların yapıldığı bölümdür. Bu bölüm mutlaka doğru ve anlaşılır şekilde doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin hangi kısımlar için verildiği ve Yapı Kullanma İzin Belgesi almamış ve tamamlanmamış olan kısımlara ilişkin bilgiler de yazılacaktır.

190 Bina Mahallini Tetkik Eden Teknik Görevliler
127, 128, 129, 130, 131 Bölümlerde Bina Mahallini Tetkik Eden Teknik Görevlilerin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih, Belgeyi tetkik eden yetkilinin adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih, Onaylayanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, ve tarih yazılmış olmalıdır.

191 Onay Kodu 132. Onay kodu: Ulusal Adres Veri Tabanı sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulan bir koddur. Bu kodu sistem kendisi yaratmaktadır. Belge onayla butonuna bastıktan sonra bu kodu kendisi oluşturmakta ve bu kod el ile ruhsatın ilgili kısmına (132) elle yazılmalıdır. Onaylandıktan sonra ruhsat üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz sadece görüntü ve tekrar printi alınabilir.

192 Verinin Alabileceği En Büyük Değerler
Parselin Kullanma Alanı (m²) (30) < ,99 Bağımsız bölüm sayısı (56) < 999,99 Yüzölçümü (57) < ,99 Benzer Yapı Sayısı (58) < 999,99 Yapıda Bağımsız Bölüm Sayısı (59) < 9999,99 Yapıda konut birimi (daire) sayısı (60) < 999,99 Yapının Taban Alanı (m²) (61) < ,99 Yapı İnşaat Alanı (m²) (62) < ,99 Toplam Yapı Sayısı (63) < 999,99 Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı (64) < 9999,99 Toplam konut birimi (daire) sayısı (65) < 999,99 Toplam Taban Alanı (m²) (66) < ,99 Toplam Yapı İnşaat Alanı (m²) (67) < ,99 Yapının yol kotu altı kat sayısı (68) < 9,99 Yapının yol kotu üstü kat sayısı (69) < 99,99 Toplam kat sayısı (70) < 99,99

193 Verinin Alabileceği En Büyük Değerler
İlave kat sayısı (71) < 9,9 Yapının yol kotu altı yüksekliği (72) < 99,99 Yapının yol kotu üstü yüksekliği (73) < 299,99 Yapının yüksekliği (74) < 299,99 İlave kat yüksekliği (75) < 29,99 1 m² Maliyeti (YTL.) (78) < 9999,99 Daire Sayısı (her bir göze için) (98) < 999,99 Parke olan daire sayısı (her bir göze için) (99) < 999,99 Bir dairenin yüzölçümü (her bir göze için) (100) < 9999,99 Yapı kullanma iznin belgesi harcının Değeri(YTL) (118) < ,99

194 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler

195 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler

196 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler

197 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler

198 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler

199 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler

200 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler

201 Belge Düzenlenen Kısımla İlgili Örnekler
Form; 5 katlı, 8 daireli, 2 dükkanı olan bir apartman binasının üç dairesi için kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi için verilmiştir.

202 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

203 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

204 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

205 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

206 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

207 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

208 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

209 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

210 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

211 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenen Kısımları ile ilgili Örnekler

212 Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu

213

214

215

216 SANAYİ ve İŞ İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI
YANAN VE YIKILAN YAPILAR SANAYİ ve İŞ İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI

217 AÇIKLAMA Yanan ve yıkılan tüm yapılar için bu formun düzenlenmesi zorunludur. Bu Belge, 1 asıl, 3 nüsha olarak düzenlenecektir. Aslı yapı sahibine verilecektir. 1’inci nüsha Belgeyi veren kurumda kalacaktır. 3’üncü nüsha ise ilgili muhtarlığa gönderilecektir. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu’nun 2 nci nüshası İçişleri Bakanlığı tarafından aksi bildirilinceye kadar, Belgenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na gönderilecektir. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu, usulüne uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu, benzer dahi olsa her bir yapı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

218 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu’nun oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanı’na İşlenmesi
Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ile ilgili süreç, 5490 Sayı ve 25/04/2006 tarihli “Nüfus Hizmetleri Kanunu”nun “Sekizinci Kısım” 50. Maddesi 1. fıkrası ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”in İkinci Bölüm 9. Maddesine göre gerçekleştirilecektir. Ulusal Adres Veri Tabanı’nda, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu verilecek yapının adresi işlemiş olmak zorundadır. Web üzerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Ulusal Adres Veri Tabanı’nı görme ve değiştirme konularında yetkilendirilmiş kişiler Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu verilecek yerin dış kapı numarasına kadar adresini seçecek ve bu alanda yer alan Yapı Belgeleri menüsünden Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu hazırla seçeneği seçilerek veri giriş sayfasına ulaşılacaktır. Bu sayfaya giriş yapılmadan önce kullanıcının TC kimlik numarası , şifresi sorgulanacaktır. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu web ortamında usulüne uygun olarak doldurulup çıktısı formun üstüne “Form Takip No” olacak şekilde alınacaktır. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu, ilgili makamlarca onaylandıktan sonra tekrar ulusal adres veri tabanına kaydedilmiş olan “Form Takip No” kullanılarak ilgili Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu çağrılıp onay butonuna basılarak onaylandığı teyit edilecektir. Sistemin oluşturduğu onay kodu Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunda “59. Onay kodu” Bölümüne elle yazılarak Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu verme işlemi sonlandırılacaktır.

219 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu’nun oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanı’na İşlenmesi
Form Takip No : Yıl içinde verilen Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu 1’den başlayarak yıl sonuna kadar verilen her form için artan sırada ayrı numara web üzerinden Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunun sağ üst köşesine verilecektir. Bu numara; yanan, yıkılan, tamamen veya kısmi için ayırım yapılmaksızın verilecektir. Sisteme kaydedilmiş olan Yanan ve Yıkılan Yapılar Formuna form takip numarası kullanılarak erişilecektir.

220 Yanan ve Yıkılan Yapılar
Yanan Yapılar: Yapıların bir kısmının veya tamamının yandığını belirtir. Yıkılan Yapılar: Yapıların bir kısmının veya tamamının yıkıldığını belirtir.

221 Formu dolduran kurum Bu bölümde, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunu dolduran kurum mutlaka seçilmelidir.

222 Yanan/yıkılan yapının adresi
2. Yanan / yıkılan yapının adresi: Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak eşleştirilecektir. Yanma / yıkılma durumu (9) da 1-Kısmen seçilmiş ise; Yanan / yıkılan yapının adresi (2)’deki “Kısmen yandı/yıkıldı ise iç kapı numaraları” alanı doldurulmuş olmalıdır.

223 Pafta, Ada ve Parsel no 3. Pafta no 4. Ada no 5. Parsel no
3., 4. ve 5. Bölümlere, yanan ve yıkılan yapının bulunduğu pafta, ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Pafta numarası (3), Ada numarası (4) ve Parsel numarası (5) alanlarından en az ikisi dolu olmalıdır.

224 Formun onay tarihi ve Form No
6. Formun onay tarihi: Bu bölümde Formun onay tarihi mutlaka seçilmiş olmalıdır.Tarihler elle, gg. aa . yyyy formatında da yazılabilir.(Örneğin; ) 7. Form no: Form numarası mutlaka yazılmış olmalıdır.

225 Veriliş amacı ve Yanma /Yıkılma durumu
Veriliş amacı bölümünde “Yanan” veya “Yıkılan” seçeneklerinden biri mutlaka seçilmiş olmalıdır. 9. Yanma / yıkılma durumu Yanma / yıkılma durumu bölümü yapının tamamen mi yoksa kısmen mi hasar gördüğünü ifade eder. Bu bölüm de bir seçenek mutlaka seçilmelidir.

226 Yanma/yıkılma tarihi ve Yıkım projesi onay tarihi, Yapı ruhsat tarihi
10. Yanma / yıkılma tarihi: Forma konu olan yapının yandığı veya yıkıldığı tarih seçilmelidir. Tarihler elle, gg. aa . yyyy formatında da yazılabilir.(Örneğin; ) Form onay tarihi (6), Yanma / yıkılma tarihinden (10) ileri bir tarih olmalıdır. 11. Yıkım projesi onay tarihi : Hasar gören yapının yıkılması proje onayı ile yapılıyorsa tarihi seçilmelidir. Tarihler elle, gg. aa . yyyy formatında da yazılabilir.(Örneğin; ) Form onay tarihi (6), Yıkım projesi onay tarihinden (11) ileri bir tarih olmalıdır. 12. Yapı ruhsat tarihi: Form onay tarihi (6), Yapı ruhsatı tarihinden (12) ileri bir tarih olmalıdır. Tarihler elle, gg. aa . yyyy formatında da yazılabilir.(Örneğin; )

227 Yapı ruhsat No, Yapı kullanma izin belgesi tarihi ve Yapı kullanma izin belgesi no
13.Yapı ruhsat no: Yanan veya yıkılan yapının Yapı Ruhsatına ait numarası yazılmalıdır. 14.Yapı kullanma izin belgesi tarihi: Form onay tarihi (6), Yapı kullanma izin belgesi tarihinden (14) ileri bir tarih olmalıdır. Formun onay tarihi (6) Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihinden (14) ileri bir tarih olmalıdır. 12. Bölüme, forma konu olan yapının Yapı Ruhsatı tarihi; 14. Bölüme, Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi yazılacaktır. Eğer, yapıya ilişkin birden fazla ruhsat/belge düzenlenmiş ise en son düzenlenenler esas alınacaktır. Daha önce forma konu yapı için yapı izni düzenlenmemiş ise bu bölümler boş bırakılacaktır. 15.Yapı kullanma izin belgesi no: Yanan veya yıkılan yapının Yapı Kullanma İzin Belgesine ait numara yazılmalıdır. 13. Bölüme, forma konu olan yapının Yapı Ruhsatı numarası; 15. Bölüme, Yapı Kullanma İzin Belgesi numarası yazılacaktır. Eğer, yapıya ilişkin birden fazla ruhsat/belge düzenlenmiş ise en son düzenlenenler esas alınacaktır. Daha önce forma konu yapı için yapı izni düzenlenmemiş ise bu bölümler boş bırakılacaktır.

228 Yanma ve Yıkılma Nedeni
16.Yanma nedeni Formun (8) veriliş amacı bölümünde yanan kutucuğu işaretlenmiş ise, (16) yanma nedeni bölümündeki seçeneklerden biri işaretlenmelidir. Diğer seçeneği işaretlenmişse yanına gerekli açıklama yazılacaktır. 17.Yıkılma nedeni Formun (8) veriliş amacı bölümünde yıkılma kutucuğu işaretlenmiş ise, (17) yıkılma nedeni bölümündeki seçeneklerden biri işaretlenmelidir. Diğer seçeneği işaretlenmişse yanına gerekli açıklama yazılacaktır.

229 Yapı sahibinin Yapı sahibi: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. 18. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no: Yapı sahibinin adı, soyadı, unvanı kısmındaki “Özel – Kamu” seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. Kamu işaretlenmişse TC kimlik no doldurulmayacaktır. Yapı sahibi “özel” ve bir şirket ise, şirketin yasal unvanı yazılıp TC Kimlik numarasına en büyük hissedarın bilgisi doldurulacaktır. Yapı Sahibinin Adı soyadı, unvanı ile özel işaretlenmiş ise TC kimlik numarası mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Yapı sahibi şirket veya kooperatif ise en fazla paya sahip olanın TC kimlik numarası girilmeli, yapı sahibi kamu ve yabancı ise bu kısım bos bırakılmalıdır.

230 Yapı sahibinin 19. Bağlı olduğu vergi dairesi adı: Yapı Sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı var ise seçilmelidir. Yoksa boş geçebilir. 20. Vergi kimlik no: Yapı Sahibinin vergi kimlik numarası var ise doldurulacaktır. Yok ise boş geçebilir. 21. Adres: Yapı Sahibinin adresi (21) adres bilgi sistemine uygun olarak mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 22. İmza: Yapı sahibi tarafından imzalanacaktır.

231 Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. ve 33. Bölümler, forma konu olan yapının bir müteahhit tarafından yıkılması durumunda doldurulacaktır. Bu Bölüme, tüzel kişiliklerde en büyük hissedarın bilgileri yazılacaktır. 23. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Adı soyadı, unvanı, TC kimlik numarası var ise doldurulmuş olmalıdır. İsim kaydedilmiş alanlarda (18, 23, 35, 56, 57, 58) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 24. Hukuki durumu 25. Oda sicil belge no: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Oda sicil durum belge numarası var ise doldurulmuş olmalıdır. 25. Bölüme, yıkımı yapan yapı müteahhidinin bağlı olduğu meslek odası tarafından bu belge için düzenlenen sicil durum belgesinin tarihi ve numarası yazılacaktır. Sicil durum belgesi olmadan Yanan Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmeyecektir. Yabancı müteahhitler için ticaret odası tarafından düzenlenen geçici belgenin tarihi ve numarası yazılacaktır.

232 Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin
26. Bağlı olduğu vergi dairesi adı: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Bağlı olduğu vergi dairesi adı var ise doldurulmuş olmalıdır. Yok ise boş geçebilir. 27. Vergi kimlik no: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Vergi kimlik numarası var ise doldurulmuş olmalıdır. Yok ise boş geçebilir. 28. Sigorta sicil no: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Sigorta sicil numarası var ise doldurulmuş olmalıdır. 29. Sözleşme tarihi: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Sözleşme tarihi var ise doldurulmuş olmalıdır. 30. Sözleşme no: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Sözleşme numarası var ise doldurulmuş olmalıdır. 29. ve 30. Bölümlere, yıkımı yapan yapı müteahhidi ve yapı sahibinin karşılıklı taahhütlerini içeren noterden onaylı sözleşmenin tarih ve numarası yazılacaktır.

233 Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin
31.Yapı müteahhidi yetki belge no: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Yapı müteahhidi yetki belge numarası mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Bu Bölüme, yıkımı yapan yapı müteahhidine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen yapı müteahhidi yetki belgesinin numarası yazılacaktır. Bu bölüme ilişkin uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 32.Adres: Yıkım projesi onay tarihi (11) dolu ise, Yıkımı Yapan Yapı Müteahhidinin Adres mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 33.İmza: Yıkımı yapan yapı müteahhidi tarafından imzalanacaktır. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. ve 33. Bölümler, forma konu olan yapının bir müteahhit tarafından yıkılması durumunda doldurulacaktır.

234 Yıkım Sorumlusu Statik Fenni Mesulün
34. Adı soyadı, unvanı 35. TC kimlik no: İsim kaydedilmiş alanlarda (18, 23, 35, 56, 57, 58) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 36. Oda sicil durum belge no 37. Sigorta sicil no 38. Adres 39. İmza Yıkımı sorumlusu statik fenni mesulün Adı, soyadı, unvanı, TC. Kimlik no, Oda sicil durum belge no, Sigorta sicil no, Adres yazılmış olmalıdır. 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. Bölümler, forma konu olan yapının bir müteahhit tarafından yıkılması durumunda doldurulacaktır.

235 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları
40. Bölümde, yapının bir daireli konut, iki daireli konut, üç ve daha fazla daireli konut, huzurevi, yetimhane, yurt, otel, motel, pansiyon, apart otel, lokanta, idari amaçlı postane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplantı salonu, alışveriş merkezi, pasaj, mağaza, dükkan, pasaj içindeki dükkan, bina içinde işyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobüs istasyon, radyo-televizyon yayın, telefon santral, yeraltı veya yerüstü garaj, fabrika, atölye, imalathane, mezbahane, mandıra, soğuk hava deposu, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi, konser salonları, arşiv, kütüphane, okul, meteoroloji, devlet-özel-cezaevi-askeri hastane, sanatoryum, dispanser, sağlık ocağı, veteriner, kaplıca, spor (basketbol, tenis, yüzme, jimnastik, buz pateni vb.), ahır-ağıl-tavuk üretme-tahıl ambarı gibi tarımsal amaçlı, cami-kilise gibi dini amaçlı, cezaevi, karakol, askeri, itfaiye, tuvalet vb. kullanma amaçları ile yapıya ilişkin ortak alan ayrıntılı olarak belirtilecektir. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise her biri ayrı ayrı seçilecektir. Yapı içi ortak alan: yapı içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Bu bölüm ruhsata esas kısımlar için doldurulacaktır. Forma konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır.

236 Bağımsız bölüm sayısı 41. Bölüm, mimari projeye uygun olarak sadece konut ve diğer kullanma amaçlı bağımsız bölümlerin sayıları yazılacaktır. Toplam bölümüne yapıda kullanma amacı ayırımı yapılmadan toplam bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır. Konut birimi (daire), etrafı kapalı, tavanı örtülmüş, bir aile veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı olarak yaşamasına imkan sağlayan, doğrudan doğruya sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, müstakil bir kapısı olan bina veya binanın bir bölümüdür. Bekçi, bahçıvan, kaloriferci, kapıcı gibi hizmetlilerin ikametine ayrılan daireler de konut birimi olarak sayılmalıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (40) Ofis binaları (büro-yazıhane- acenta ) ile sanayi binaları (atölye-tamirhane vb.) olanlar için bu bölümdeki bağımsız bölüm sayısı işyeri veya dükkan sayısıdır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise, her bir kullanma için bağımsız bölüm sayısı ayrı ayrı yazılacaktır. Ev ve Apartman için bu bölümde yazılı olan bağımsız bölüm sayısı daire sayısıdır.

237 Yüzölçümü (m²) 42. Yüzölçümü (m²): Yapının dış duvarları içinde kalan balkonlar hariç, bodrum ve çatı katı dahil, iskanı mümkün olan bütün katların alanlarının toplamıdır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise; ortak alanları da dahil her bir kullanma amacı için yüzölçümü ilgili bölüme ayrı ayrı yazılacaktır. Yapıların her bir bağımsız bölümünün yüzölçümü veya toplamı bu bölümde yazılı olmalıdır. Yüzölçümü, küsurlar hariç, rakamlar tam sayı olarak yazılmalıdır. Yüzölçümü (42) <= Yapının taban alanı (45) * Yapının toplam kat sayısı (49) olmalıdır. 42. Bölüm, onaylı mimari proje uygun olarak yapı inşaat alanı esası üzerinden belirlenen yüzölçümleri yazılacaktır. Yapının ortak alanlarından olmayan bağımsız bölümün eklentisi olan alanlar bağımsız bölümün yüzölçümünde belirtilecektir. 40., 41. ve 42. Bölümlere, kullanma amacına göre konut, dükkan ve benzeri kullanma amaçları ile ortak alanlar olarak bu forma konu bina ve tesis için düzenlenecektir.     

238 Yapıda bağımsız bölüm sayısı, konut birimi (daire) sayısı
Bu bölüme yanan/yıkılan yapılar için 41. Bölümün toplamı yazılacaktır. Bağımsız bölüm sayısı (41) <= Yapıda bağımsız bölüm sayısı (43) olmalıdır. 44.Yapıda konut birimi (daire) sayısı: Bu bölüm, binalar için düzenlenecek olup kısmen yanan/yıkılan kısımlar dahil yapıda yer alan toplam konut birimi (daire sayısı) yazılacaktır. Yapıda konut birimi (daire) sayısı (44) <= Yapıda bağımsız bölüm sayısı (43)

239 Yapının taban alanı (m2), inşaat alanı (m2)
45. Yapının taban alanı (m²): Taban alanı yapının temeli olan zemin kat oturumunu ifade etmektedir. Yanan/yıkılan yapının arsa üzerindeki kapladığı taban alanı m² cinsinden yazılacaktır. 46. Yapı inşaat alanı (m²): Yanan/yıkılan yapının tüm katlarının inşaat alanı m² cinsinden yazılacaktır.

240 Yapının yol kotu altı kat sayısı, Yapının yol kotu üstü kat sayısı
47. Yapının yol kotu altı kat sayısı: Yapının yol kotu altında kat sayısı; sıfır kotu altında kalan katları ifade etmektedir (bodrum kat). 47. ve 50. Bölümlerde, yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu altındaki katsayısı ve yüksekliği yazılacaktır. 48. Yapının yol kotu üstü kat sayısı: Yapının yol kotu üstündeki kat sayısı; sıfır kotu üstündeki alanları ifade etmektedir (zemin, normal kat). Yapının yol kotu altı kat sayısı (47) veya Yapının yol kotu üstü kat sayısı (48) alanlarından en az biri dolu olmalıdır. 48. ve 51. Bölümlerde, yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu üstündeki kat sayısı ve yüksekliği yazılacaktır.

241 Yapının toplam kat sayısı
49. Yapının toplam kat sayısı: Yapının yol kotu altı kat sayısı ve yol kotu üstü kat sayısı toplamı yapının toplam kat sayısını göstermektedir. Yapının toplam kat sayısı (49) mutlaka dolu olmalıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (40)’nda Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (49) > 5 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(40)’nda Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (49) > 6 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(40)’nda Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (49) >15 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(40)’nda Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (49) <3 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının yol kotu altı kat sayısı (47) + Yapının yol kotu üstü kat sayısı (48) = Yapının toplam kat sayısı (49) olmalıdır. Yapının taban alanı (45) * Yapının toplam kat sayısı (49) >= Yüzölçümü (42)(KONTROL)

242 Yapının yol kotu altı yüksekliği (m)
50. Yapının yol kotu altı yüksekliği (m): Yapının yol kotu altı yüksekliğini ifade eder. Yapının yol kotu altı yüksekliği (50) + Yapının yol kotu üstü yüksekliği (51) = Yapının toplam yüksekliği (52) olmalıdır. 47. ve 50. Bölümlerde, yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu altındaki katsayısı ve yüksekliği yazılacaktır. 51. Yapının yol kotu üstü yüksekliği (m): Yol kotu üstü kat sayısının yüksekliğini ifade eder. Mutlaka doldurulmalıdır. 48. ve 51. Bölümlerde, yapının yol kotu tutanağı ve yönetmelik ile belirlenen yol kotu üstündeki kat sayısı ve yüksekliği yazılacaktır.

243 Yapının toplam yüksekliği(m)
52. Yapının toplam yüksekliği (m): Yapının mimari projesinde belirtilen yüksekliktir. Bu bölüm mutlaka dolu olmalıdır. Yapının toplam yüksekliği (52) / Yapının toplam kat sayısı (49) > 8.0 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının toplam yüksekliği (52) / Yapının toplam sayısı (49) < 1.5 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının yol kotu altı yüksekliği (50) + Yapının yol kotu üstü yüksekliği (51) = Yapının toplam yüksekliği (52) olmalıdır. 49. ve 52. Bölümlerde, yapının yol kotu altında ve üstünde kalan toplam kat adedi ve toplam yüksekliği yazılacaktır. 49. Bölüm, 47. ve 48. Bölümlerin toplamına; 52. Bölüm, 50. ve 51. Bölümlerin toplamına eşit olmalıdır. 53. Sigortalı ise Sigorta Bedeli (YTL): Bu Bölüme, yanan ve yıkılan yapı sigortalı ise, sigortaya esas kısmın değeri yazılacaktır.

244 Yapım Sistemi 54. Yapının taşıyıcı sistemi: Yapının taşıyıcı sistemi seçeneklerinden biri mutlaka işaretli olmalıdır. Eğer; İskelet (1) işaretlenmiş ise, 1.1 (Betonarme), 1.2 (Ahşap) ve 1.3 (Çelik) seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.1 (Betonarme) işaretlenmiş ise; (Çerçeveli Sistem), (Perdeli Sistem) veya (Çerçeveli+Perdeli Sistem) seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.2 (Ahşap), 1.3 (Çelik) işaretlenmiş ise; (Çerçeveli Sistem), (Perdeli Sistem) veya (Çerçeveli+Perdeli Sistem) seçeneklerinden biri işaretlenmemiş olmalıdır. Yapının taşıyıcı sistemi (54) ’Yığma’ ise “Yapının toplam kat sayısı (49)” > 4 ise doğruluğu teyit edilmelidir. Yapının taşıyıcı sistemi (54)’ Ahşap’ ise “Yapının toplam kat sayısı (49)” > 3 ise doğruluğu teyit edilmelidir.

245 Duvar Dolgu Maddesi Cinsi
55.Duvar Dolgu Maddesi Cinsi: Bu Bölüm, yanan/yıkılan yapıda duvar dolgu maddesi olarak kullanılan inşaat malzemeleri işaretlenecektir. Dolgu maddesi olarak kullanılacak inşaat malzemelerinden en fazla 3 seçenek işaretlenebilecektir.

246 Düzenleyen, Kontrol Eden ile Onaylayan Kişi Bilgileri
56. Düzenleyen teknik elemanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih: İsim kaydedilmiş alanlarda (18, 23, 35, 56, 57, 58) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 57. Kontrol edenin adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih: İsim kaydedilmiş alanlarda (18, 23, 35, 56, 57, 58) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 58. Onaylayanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih, mühür: İsim kaydedilmiş alanlarda (18, 23, 35, 56, 57, 58) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır.

247 Onay Kodu 59. Onay kodu: Ulusal Adres Veri Tabanı sistemi tarafından oluşturulan onay kodu yazılacaktır.

248 Diğer hususlar Formun daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli görülen açıklamalar yazılacaktır.

249 Verinin Alabileceği En Büyük Değerler
Bağımsız bölüm sayısı (41) < 999 Yüzölçümü (42) < Yapıda Bağımsız Bölüm Sayısı (43) < 999 Yapıda konut birimi (daire) sayısı (44) < 999 Yapının Taban Alanı (m²) (45) < Yapı İnşaat Alanı (m²) (46) < Yapının yol kotu altı kat sayısı (47) < 9 Yapının yol kotu üstü kat sayısı (48) < 99 Toplam kat sayısı (49) < 99 Yapının yol kotu altı yüksekliği (50) < 99 Yapının yol kotu üstü yüksekliği (51) < 299 Yapının yüksekliği (52) < 299

250 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu

251

252 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

253 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

254 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

255 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

256 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

257 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

258 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

259 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

260 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

261 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

262 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

263 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

264 YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLERİ

265 YAPI BELGELERİ RAPORLAMA DEĞİŞKENLERİ

266 YAPI BELGELERİ RAPORLAMA DEĞİŞKENLERİ


"YAPI BELGELERİ BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları