Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE RES PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Policy workshop: Integrating wind power in Turkey 9 Şubat 2010, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE RES PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Policy workshop: Integrating wind power in Turkey 9 Şubat 2010, Ankara."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE RES PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Policy workshop: Integrating wind power in Turkey 9 Şubat 2010, Ankara

2 H İ DROELEKTR İ K RÜZGAR GÜNE Ş JEOTERMAL B İ YOENERJ İ H İ DROJEN D İĞ ER SANAY İ DE ENERJ İ VER İ ML İ L İĞİ ÇALI Ş MALARI B İ NALARDA ENERJ İ VER İ ML İ L İĞİ ÇALI Ş MALARI ENERJ İ VER İ ML İ L İĞİ MEVZUATI

3  Ülkemizin su kaynaklarını ve di ğ er enerji kaynaklarını etüt ederek elektrik enerjisi üretimine elverişli olanları saptamak,  Hidrolojik etütler ve jeoteknik araştırmalar yapmak,  Baraj ve HES tesislerinin mühendislik hizmetlerini yürütmek,  Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal vb.) ile ilgili araştırma, etüt ve demonstrasyon çalışmaları yapmak,  Sanayi, konut ve ulaşım sektörlerinde enerji tasarrufuna yönelik etütler, bilinçlendirme ve e ğ itim çalışmaları yapmak,  Enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı ile ilgili çalışmaları yürütmek,  Hidroelektrik santralların inşaat, işletme denetimi ve danışmanlık hizmetleri ile kamulaştırma işlemlerini yürütmek,  Görev ve uzmanlık alanı kapsamındaki etüt ve araştırma işlerini kurum ve kuruluşlara ücreti karşılı ğ ında yapmaktır.  Y İ D Rüzgar Santrallerinin Denetimlerini Yapmak

4  Kanunlar  3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı ğ ı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  2819 sayılı Elektrik İ şleri Etüt İ daresi Teşkiline Dair Kanun  4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  Yönetmelikler  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeli ğ i  Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik De ğ erlendirilmesi Hakkında Yönetmelik  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeli ğ i

5 5 RÜZGÂR ENERJ İ S İ NE DAYALI L İ SANS BAŞVURULARININ TEKN İ K DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ HAKKINDA YÖNETMEL İ K

6

7 TEKN İ K DE Ğ ERLEND İ RME Yeni Geliştirilecek Projeler Proje Kontrol, Denetim ve Destek İ şletmede veya Geçici Kabul Protokolü İ mzalamış Lisans Almış Uygun Bulma Kararı Alınmış Uygun Ba ğ lantı Görüşü Oluşmuş İ nceleme ve De ğ erlendirmeye Alınmış

8  E İ E; Rüzgar enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunulmamış, lisans başvurusu, reddedilmiş, lisansı iptal edilmiş, RES kurmaya elverişli kaynak alanları üzerinde en az bir yıl süreyle rüzgar ölçümü yaparak proje geliştirir ve yatırımcılara sunar.  Yatırımcıya Sunulan Projede; alanın topo ğ rafik özellikleri, rüzgar özellikleri, türbin koordinatları, çevre, mülkiyet, kullanım ve ulaşım durumunu, alanın yakın çevresi ile ilgili bilgileri verir. Kaynak alanlarının kullanımını ve verimlili ğ ini olumsuz yönde etkileyici imar planları düzenlenmemesi için girişimlerde bulunur.  Aynı şekilde tüzel kişilerde proje geliştirebilir. Bu projeler E İ E tarafından bu yönetmeli ğ e göre de ğ erlendirilir.

9 1. İ nceleme ve de ğ erlendirme aşamasındaki başvurularda türbin koordinatları lisanslı, uygun bulma kararı alınmış veya uygun ba ğ lantı görüşü oluşmuş bir santral sahası içinde bulunuyorsa başvuru de ğ erlendirmeye alınmaz. 2. İ stenen belgelerde eksiklikler varsa inceleme ve de ğ erlendirme aşamasındaki başvuru iade edilir. 3. İ nceleme ve de ğ erlendirme aşamasındaki başvurunun Santral Sahası Güç Yo ğ unlu ğ u 0,6 MW/km 2 den küçük ise teknik de ğ erlendirme yapılmaz. 4.Di ğ er aşamalardaki projelerin santral sahaları ayrışma yöntemine göre ayrıştırılır.

10

11  Lisans kapsamındaki tesislerin, santral sahası içerisindeki türbin koordinatı de ğ işikli ğ ine, komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmedi ğ i yönünde E İ E'den uygunluk belgesi alınır.  Lisans kapsamındaki tesislerden, geçici kabul protokolü imzalanmış olanlar için, santral sahası içerisindeki kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilat taleplerine, komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmedi ğ i yönünde E İ E'den uygunluk belgesi alınması halinde, ilgili mevzuat kapsamında işlem tesis edilir.  Proje kontrol raporu ve uygunluk yazıları Bakanlı ğ a gönderilir

12  Projesindeki toplam kurulu gücün lisansındaki kurulu güç ile aynı olması veya ilgili mevzuata göre belirlenecek tolerans sınırları içinde olması,  Türbinlerinin, di ğ er başvuruların veya lisans almış tüzel kişilerin türbinlerinin rüzgarını engelleyebilecek koordinatlara yerleştirilmemiş olması,  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeli ğ indeki kriterleri karşılaması.

13  Projelerine; proje uygunluk yazısı alan tüzel kişiler, inşaata başlama tarihini projelerinde belirttikleri başlama tarihinden en az otuz gün önce E İ E'ye bildirir. RES projelerinin inşaat dönemi denetimleri, E İ E tarafından yapılır.  Bu denetimler sonucunda onaylı projesinden farklı işlem tesis eden tüzel kişiler EPDK'ya bildirilir.

14  E İ E, RES yatırımı yapmak isteyen kamu tüzel kişilerine talebe ba ğ lı olarak rüzgar ölçümü, zemin etüdü ve fizibilite deste ğ i sa ğ lar.

15  Mikro kojenerasyon tesisleri hariç hidroelektrik tesisler için DS İ ’den, di ğ er yenilenebilir enerji kaynakları için de E İ E’den gerekli görüş alınarak proje onayı ve kabul işlemleri Bakanlık veya Bakanlı ğ ın yetki verdi ğ i kuruluş ve/veya tüzel kişilikler tarafından yapılır.

16 Sonuçlar ve Öneriler  RES yatırımlarına çok büyük bir ilgi mevcuttur.  Bu ilgi yatırıma dönüştürülmelidir.  E İ E, RES’ler konusunda kanun ve yönetmeliklerin vermiş oldu ğ u tüm görevleri çok hızlı bir şekilde yerine getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir.


"TÜRKİYE’DE RES PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Policy workshop: Integrating wind power in Turkey 9 Şubat 2010, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları