Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı & Güvenliği Kurulu Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı & Güvenliği Kurulu Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı & Güvenliği Kurulu Bilgilendirme Toplantısı
Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı & Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇİSAM

2 İçerik ÇİSAM İSG Amaç Sorumluluklar-Yükümlülükler
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tehlike Sınıfları Listesi İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik Soru-Yorum-Katkı

3 Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı & Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi-ÇİSAM
( ) Amaç Üniversite içindeki ilgili akademik birimlerin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, İSG ile ilgili her alanda eğitim, uygulama, inceleme, danışmanlık –koordinasyon-rehberlik ve proje yürütücülüğü hizmeti vermektir. Medikososyal Merkezi A Girişi Tlf: 2372

4 ÇİSAM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Ferdi TANIR (Müdür)
Prof. Dr. Elçin YOLDAŞCAN (Müdür Yrd.) Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK Prof. Dr. Ali BAYAT Prof. Dr. Suphi URAL Doç. Dr. Zeki OKUR Doç. Dr. Ozan ŞENKAL

5 İSG Sisteminin Amacı Çalışma yerindeki Tehlikeleri belirleyerek, bunların Ortadan Kaldırılmasına veya makul seviyede tutulmasına yönelik düzenlemeler geliştirmek. Çalışma yeri sınırları dahilinde bulunan firma personelini ve ziyaretçi konumundaki kimseleri tehlikelerden koruyarak, bu kimselerin Can Güvenliğini temin etmek ve sağlıklarına zarar gelmesine mani olmak. Üretim tesislerine herhangi bir kaza sonucu zarar gelmesini önlemek.

6 İş Sağlığı & Güvenliğinde
Sosyal Taraflar Devlet İşveren Çalışanlar

7 Devletin Sorumlulukları

8 İşverenin Sorumluluğu-1
İşverenlerin, İSG tedbirlerini alma yükümlülüğü, işverenin Çalışanı Koruma (Gözetme) borcunun doğal sonucudur Bu borç, kamu hukuku kuralı niteliği taşıyan iş güvenliğine ilişkin hükümlerden... Borçlar Kanunun 417. maddesi..

9 İşverenin Sorumluluğu-2
İşverenin Hukuki Sorumluluğu-Dayanak Borçlar Kanunu-417.mad: işverenin iş akdinden doğan iş güvenliği önlemlerini alma borcu... 6331 Sayılı Yasanın 4. mad. Yönetmelikler

10 İşverenin Sorumluluğu-3
2. İşverenlerin İdari Sorumluluğu (İşin Durdurulması) 3. İşverenin Cezai Sorumluluğu İdari Para Cezaları (6331 Sayılı Yasa) Hapis Cezaları (Taksirle Yaralamaya veya Taksirle Ölüme Sebep Olma)

11 İşverenin Sorumluluğu-4
Çalışanların, İSG kurallarına uyup uymadıklarını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme... Risk Değerlendirmesi: Çok tehlikeli işyerlerinde  2 yılda bir Tehlikeli işyerlerinde  4 yılda bir Az tehlikeli işyerlerinde  6 yılda bir

12 İş Kazasının Cezai Sonucu
Ceza Hukuku Taksirle Öldürme (5237/85) 2 – 6 Yıl Hapis Birden fazla ölüm bir /birden fazla ölümü + bir/birden fazla yaralanma 2 yıl – 15 yıl Taksirle Yaralama (5237/89) 3 Aydan -1 Yıla Hapis Adli para cezası Birden fazla kişi 6 ay – 3 yıl İş Hukuku İdari Yaptırım Kapatma Durdurma Alıkoyma İdari Para Cezası

13 İş Kazasının Hukuki Sonucu
Borçlar Kanunu (6098) Maddi Tazminat İş Göremezlik (49) Tedavi Masrafları Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma (53) Manevi Tazminat (56) SSGSSK (5510) Haklar (16) Geçici/Sürekli İş göremezlik Hak Sahiplerine Gelir Evlenme Yardımı Cenaze Yardımı İşveren Rücu (21)

14 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-1 R.G. 30.06.2012/28339
Kapsam Sayı sınırı olmaksızın Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri Tarım vb. dahil tüm işkolları

15 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-2 R.G. 30.06.2012/28339
İşveren Yükümlülükleri Genel Yükümlülükler Risklerden Korunma İSG Hizmetleri -Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi -İSG Kurullarının Kurulması *Risk Değerlendirmesi *Acil Durum Planları *Sağlık Gözetimi *Çalışanların Eğitimi -İSGB;OSGB Kurulması ve Hizmetleri

16 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-3 R.G. 30.06.2012/28339
Kamu kurumlarında; İH veya İGU niteliğine sahip kişiler, çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler….

17 Aşamalı Yürürlük

18 Tehlike Sınıfları Listesi

19 İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik R.G. 18.01.2013/28532
Kapsam İSG Kanunu kapsamına giren, 50 çalışanın bulunduğu ve >6 ay süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar İşverenin yükümlülüğü * 50 çalışanın bulunduğu ve >6 ay süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, İSG ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur… * >50+>50, >50 + <50, <50+<50 birlikte kurul oluşturulur Ç.Ü.  4 grup (ÇT, T, AT-2) * İSG raporları, en az 3 ayda bir, ilgili uzmanlarca incelenir...

20 İSG Kurulu a) İşveren veya işveren vekili-Başkan
b) İş güvenliği uzmanı-Sekreter (2016) c) İşyeri hekimi (2016) ç) İK, personel, sosyal-idari mali işlerden bir kişi-Sekreter/2 d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta ve yedeği f) Çalışan temsilcisi, >1 temsilcide baş temsilci ve yedeği -Üyeler asıl-alt işverenin ortak kararı ile atanır...

21 İSG Kurulu Eğitimi a) Kurulun görev ve yetkileri
b) İSG konularında ulusal mevzuat ve standartlar c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri ç) İş hijyeninin temel ilkeleri d) İletişim teknikleri e) Acil durum önlemleri f) Meslek hastalıkları g) İşyerlerine ait özel riskler ğ) Risk değerlendirmesi

22 İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri-1
İşyerinin niteliğine uygun İSG iç yönerge hazırlamak İSG konularında çalışanlara rehberlik İşyerinde İSG ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, belirlemek İşyerinde her İK, olası durumlar veya MH’da yahut İSG yönelik bir tehlikede araştırma-inceleme yapmak, önlemleri raporlama

23 İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri-2
e) İşyerinde İSG eğitimi planlamak, İSG kuralları programlarını hazırlamak, işveren-işveren vekili onayına sunmak, programları izlemek, eksiklik halinde geri bildirimde bulunmak f) İşyerindeki bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak, bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek g) İşyerindeki yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek

24 İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri-3
h) İşyeri İSG durumu yıllık raporunu hazırlamak, yıllık çalışmaları değerlendirmek, ertesi yıl programını işverene teklif etmek ı) İSG Kanunu 13.md.ki «çalışmaktan kaçınma hakkı» talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek j) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı faktörlerini etkilerini kapsayan önleme politikası geliştirme çalışmaları yapmak

25 İSG Kurulunun Çalışma Usulleri-1
En az ayda 1 kere toplanır. T işyerlerinde 2 ay , AT 3 ayda bir… Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır İK veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde, üyelerden biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu teklifler kurul başkanına-sekreterine yapılmalı ç) Toplantılar çalışma saatleri içinde yapılır

26 İSG Kurulunun Çalışma Usulleri-2
d) Kurul, üye salt çoğunluğu ile işveren-vekili başkanlığında toplanır ve katılan salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy , eşitlikte başkan oyu. Çoğunluk yoksa -hhbn ile toplantı olmazsa tutanak… e) Her toplantıda, kararları içeren bir tutanak düzenlenir ve imzalanır. İmzalı kararlar işverene bildirilmiş sayılır, tutanak saklanır f) Alınan kararlar ilgililere duyurulur, çalışanlara gerekirse ilân edilir g) Toplantı öncesi, bir önceki kararlar ve ilgili uygulamalar hakkında başkan-sekreter tarafından kurula bilgi verilir ve gündeme geçilir

27 İşveren-Vekilinin Yükümlülükleri
1) Kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçlerini sağlar 2) Tutanakları, kaza ve inceleme raporları, kurulca yapılan denetim raporları, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur…

28 İSG Kurulunun Yükümlülükleri
1) Yapacakları tekliflerde, tavsiyelerde ve kararlarda işyerinin durumunu, işverenin olanaklarını göz önünde bulundurur… 2) İşyerlerinin yapım-üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları, gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadır... 3) İSG yönünden yetkili Bakanlık iş müfettişlerine, teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlar…

29 Çalışanların yükümlülüğü
1) İSG kurulu kuralları, yasakları ve alınan kararlarına uyar... 2) İSG için her uygulamada kurul ile işbirliği yapar... 3) Kurul karar-uygulama güçlükleri hakkında çalışan temsilcisi ile kurula bilgi verir..


"İş Sağlığı & Güvenliği Kurulu Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları