Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Bir E ğ itim Teknolojisi: Ders Yönetim Sistemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Bir E ğ itim Teknolojisi: Ders Yönetim Sistemleri."— Sunum transkripti:

1 Yeni Bir E ğ itim Teknolojisi: Ders Yönetim Sistemleri

2 E-Ö Ğ RETIM  Günümüzde teknolojinin e ğ itim alanında kullanımının bütününe “elektronik ö ğ renme” kısaca e-ö ğ retim adı veriliyor. Genel olarak uzaktan e ğ itim çatısı altında yer alan ve birçok e ğ itim teknolojisi ya da ortamından yararlanılan e-ö ğ renme uygulamaları dünya genelinde hızla yaygınlaşmaktadır.

3  Internet/Intranet(yerel a ğ ) ya da bir bilgisayar a ğ ı üzerinden, bireyin kendi kendine kendi ö ğ renme hızında ö ğ renmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekân sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eşzamansız olarak di ğ er ö ğ renenler ve ö ğ retenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sa ğ ladı ğ ı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilinen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu e ğ itimin üstünlü ğ ünden yararlanma olana ğ ı sa ğ layan bir ö ğ renmedir.

4  Daha basit bir deyişle e-ö ğ renme  her yerde  her zaman  her şey  ö ğ ren yaklaşımıyla  İ nternet  Intranet teknolojileri kullanılarak  e ğ itmen ve ö ğ rencinin farklı fiziksel ortamlarda oldu ğ u bir e ğ itim tekni ğ idir.

5 E-Ö ğ retimin Avantajları E-Ö ğ retimin Avantajları  Daha fazla kitleye erişim sa ğ lar,  Ö ğ retim sürecinden fiziksel uzaklık boyutunu ortadan kaldırır,  Ö ğ retim maliyetlerini düşürür,  Ö ğ retim verilmesi düşünülen hedef kitleye, daha hızlı erişebilinir,  Ö ğ retim sürecini çabuklaştırır,  Klasik sınıf ortamının getirebilece ğ i psikolojik baskıları yok ederek, ö ğ rencilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sa ğ lar,  Ö ğ renme olayını hızlandırır,  Ö ğ rencileri, ö ğ renme sürecinde daha fazla aktif hale getirir,  Ö ğ renme fırsatlarını ve alternatiflerini artırır,  Farklı yerlerde bulunan konu uzmanlarına gerçek zamanda erişim sa ğ lar,  Ö ğ retim ortam ve metotlarında esneklik sa ğ lar,

6 E-Ö ğ retimin Avantajları  Ö ğ rencinin çalıştı ğ ı yerde e ğ itilmesini sa ğ layarak üretkenli ğ inin artmasına yarımcı olur,  Ö ğ rencinin ö ğ retim masraflarını azaltır,  Ö ğ rencilerin derslere erişimini kolaylaştırır,  Ö ğ rencilerin bilgiye erişimini hızlandırır ve kolaylaştırır,  Ö ğ retim materyallerinin da ğ ıtımını hızlandırır,  E ğ itim zamanını kısaltır,  Ö ğ renci merkezlidir. Herkes kendi hızında ö ğ renebilir,  Kontrollü e ğ itim yapılır,  Zaman ve mekândan ba ğ ımsızdır,

7 E-Ö ğ retimin Avantajları  Ö ğ renim materyalleri, ◦ hızlı de ğ işen koşullara göre, ◦ kısa sürede güncellenebilir,  Raporlama ve istatistiksel bilgilere ulaşmak mümkün kılınır,  Standartlara uygun e ğ itim içerikleri  aynı standartta e ğ itim bilgisi  eşit düzeyde bilgi paylaşımı  sunar.

8 E-Ö ğ renmeyi De ğ erli Kılan Etmenler:  1. Dönüt deste ğ i ile pratik yapma  2. Bireysel çalışmada işbirli ğ i  3. Ö ğ rencilerin uzmanlık düzeyini arttırmak için benzetim programlarının kullanılması

9  İ nternet ve buna ba ğ lı olarak gelişen web teknolojileri, birçok alanda oldu ğ u gibi e ğ itim içeriklerinin ve bilginin sunumunda, yayınlanmasında ve paylaşımında önemli çözümler sa ğ lamaktadır. Web-tabanlı e ğ itimin uygulanabilmesi için Ders Yönetim Sistemi (DYS) adı verilen yazılımlara gereksinim vardır. Sanal Ö ğ renme Ortamı ise e ğ itimci ve ö ğ rencilerin yüz yüze gelmedi ğ i, dersin internet üzerinden sanal bir sınıf ortamında eşzamanlı (senkron) ve/veya zamanuyumsuz (asenkron) olarak gerçekleşmesinin sa ğ landı ğ ı bir ortamdır.

10 DERS YÖNETIM SISTEMLERI (DYS)  İ ngilizce literatürde Learning Management Systems (LMS) olarak isimlenmektedir. Bu tür yazılım paketleri bazen Uzaktan E ğ itim Sistemleri (Distance Learning Systems) ya da Sanal Ö ğ renme Ortamları (Virtual Learning Environments-VLE) olarak da anılmaktadırlar.

11  DYS’leri sayesinde, e ğ itimcinin ve ö ğ rencilerin aynı fiziksel ortamda bulunma zorunlulu ğ u da tamamen ortadan kalkıyor. Evden, iş yerinden, internet kafeden yani bilgisayar ve internet ba ğ lantısının sa ğ lanabildi ğ i her ortamdan e ğ itim gerçekleştirilebilir. Her birey kendi ö ğ renme hızına göre e ğ itim alma şansına sahip olur. E ğ itim kurumuna gidebilmek için harcanan ulaşım ücreti veya farklı ülkede e ğ itim alınacaksa ev kirası vs. için bütçe gerekirken uzaktan e ğ itimde bu tür harcamaların tümü ortadan kalkmaktadır.

12  Ders Yönetim Sistemleri ö ğ renen, ö ğ retim elemanı ve ders materyali arasında etkileşim sa ğ layan, bunları yöneten, izleyen ve raporlayan internet tabanlı yazılımlara verilen genel addır. Ders Yönetim Sistemleri  ö ğ renme materyali sunma,  sunulan ö ğ renme materyalini paylaşma ve tartışma,  kurs kataloglarını yönetme,  ödevler alma,  ö ğ renim yöneticisinin, kimin neye erişti ğ ini görebilmesini,  sınavlara girme ve notların saklanması,  ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sa ğ lama,

13  ö ğ renme materyallerini düzenleme,  ö ğ renci, ö ğ retmen ve sistem kayıtlarını tutma,  raporlar alma  ö ğ rencilerin derslere katılım raporlarının izlenmesi  ö ğ rencilerin da, kendi e ğ itim süreçlerini görmesini,  ö ğ rencinin puanlarına bakmasını,  ö ğ retmenin ö ğ rencinin performansını de ğ erlendirebilmesi vs.  gibi işlevleri sa ğ lar.

14  Ders Yönetim Sistemi Seçim Kriterleri  DYS’nin işlevselli ğ i ◦ Güçlü yönleri ve zaafları ◦ Çok dilde kullanım olanakları ◦ Uluslararası standartlara Sharable Content Object Reference Model (SCORM) uyum ◦ Ö ğ renim İ çerik Yönetim Sistemleri ile entegrasyon ◦ Alternatif web tarayıcı deste ğ i ◦ Di ğ er kurumsal uygulamalarla uyum ◦ Senkron-Asenkron-Karma e ğ itim mimarisi ◦ Versiyon kontrolü ◦ İ letişim araçları ◦ Raporlama imkânları ◦ Özelleştirilebilirlik ◦ Arayüz açısından kullanışlılık

15 ◦ Kişiselleştirilebilirlik  Sistem mimarisi  Sistem performansı  Network ◦ Görüntü iletimi için kullanılan network bileşenleri ◦ Networke yük getirmemek için çözüm seçenekleri  Güvenlik sistemi ◦ Kullanıcı tanımlama, ◦ Kullanıcı do ğ rulama, ◦ Başka güvenlik sistemleri ile entegrasyon ◦ Sistem yöneticili ğ i  Maliyet  Kurulum kolaylı ğ ı  Kulanım kolaylı ğ ı  Veritabanı kapasitesi  Teknik destek

16 Ders Yönetim Sistemleri Çeşitleri  Piyasada kullanılan ücretli ve ücretsiz pek çok ders yönetim sistemleri bulunmaktadır:  1- Ticari Amaçlı Ders Yönetim Sistemleri  Blackboard  WebCT  Desire2Learn  ClassFronter  FirstClass  Lotus Learning Space  LUVIT  TopClass  Tutor2000 vs.

17  2 - Açık Kaynak Kodlu Ders Yönetim Sistemleri  MOODLE  Interact  Claroline  ATutor  Fle3 Learning Environment  EXE  dotLRN  Jones e-education  TinyLMS  Dokeos  Olat vs.

18  Yapılan bilimsel incelemeler neticesinde açık kaynak kodlu ders yönetim sistemleri içerisinde en verimli, etkin ve kullanışlı olanının MOODLE oldu ğ u ortaya çıkmıştır.

19 MOODLE  MOODLE herşeyden önce bir uzaktan e ğ itim sistemidir. MOODLE, e ğ itimcilerin tüm e ğ itimsel içeri ğ ini internette paylaşmasını sa ğ layan bir ders yönetimi sistemidir (Course Management System- CMS). Ders yönetim sistemi, uzaktan e ğ itimcilerin çevrimiçi kurslar oluşturmalarına yardım etmek üzere tasarlanmış yazılım paketidir. MOODLE, ö ğ retmenlerin ve internette herhangi bir şekilde e ğ itimsel içeri ğ ini paylaşmak isteyen herkesin tek satır bilgisayar programlama bilmesine ihtiyaç kalmadan, e ğ itimsel içeriklerini internetin gücünden yararlanarak yönetmesine izin verir.

20  MOODLE ders yönetim sistemi kullanıcılarına yardımcı olabilmek için site içerisinde de dil seçene ğ i sunmaktadır. Sa ğ üst köşede bulunan dil menüsünden istenilen dil seçilebilmektedir. Ayrıcasite içerisinde daha detaylı araştırma yapmak istenilirse de sisteme üye olmak gerekmektedir. Üyelik de ücretsiz olmakla birlikte oldukça kolaydır. Yapılacak işlem, sayfa dil seçene ğ inin alt kısmında bulunan üyelik bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) girilmesi işlmidir. Anında sisteme kaydınız gerçekleşmekte ve aktif hale geçmektedir.

21 Dünyada MOODLE Kullanan Üniversitelerden Bazıları  Açık Üniversite (Open University) ◦ 180,000 ö ğ renciye sahiptir.  Athabasca Üniversitesi  Alaska Pacific Üniversitesi  California State Üniversitesi  Dublin City Universitesi  Glasgow Üniversitesi  Lewis Üniversitesi  Caribbean Üniversitesi  Louisiana State Üniversitesi  Concordia Üniversitesi  DePauw Üniversitesi  Christian Üniversitesi  Humboldt Üniversitesi  Newman Üniversitesi  Texas Üniversitesi vs.

22 Türkiye’de MOODLE  Türkiye’de kayıtlı 208 site bulunmaktadır (http://moodle.org/sites/). MOODLE kullanan üniversitelerden bazıları:http://moodle.org/sites/  Anadolu Üniversitesi  Açıkö ğ retim Fakültesi  Bilkent Üniversitesi  Ortado ğ u Teknik Üniversitesi  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Cumhuriyet Üniversitesi  Dokuz Eylül Üniversitesi  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İ stanbul Teknik Üniversitesi  Kocaeli Üniversitesi  Selçuk Üniversitesi  Süleyman Demirel Üniversitesi  Ziya Gökalp E ğ itim Fakültesi  Balıkesir Üniversitesi vs.

23 Kıbrıs’ta MOODLE  Kıbrıs’ta kayıtlı 22 site bulunmaktadır (http://moodle.org/sites/). MOODLE kullanan üniversiteler:http://moodle.org/sites/  Yakın Do ğ u Üniversitesi  Do ğ u Akdeniz Üniversitesi  Girne Amerikan Üniversitesi  Kıbrıs Üniversitesi  Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

24 MOODLE’ın En Güçlü Özellikleri  Açık kaynak kodlu bir ders yönetim sistemidir.  Kurulumu hem yerel hem de web üzerinde çok kolaydır.  E ğ itimcilerin kaliteli online dersler yaratmalarını sa ğ lar.  Geniş genişletici kitlesi vardır. Bu nedenle de kısa sürede yeni sürümleri çıkmaktadır.  Günümüz itibariyle 75 farklı dil deste ğ i mevcuttur. İ stenilirse aynı ders yönetim sistemi içerisinde tüm diller aynı anda ya da sadece istenilen dil kullanılabilir.  193 ülkede kullanılmaktadır.  MOODLE için hiçbir lisans ücreti ödenmiyor. GPL (General Public License) açık kod lisansı altında her zaman ücretsizdir. MOODLE kullanan birey veya kurum sadece ders içeri ğ ini hazırlatmak için para harcayacaktır.

25  Pedagojik olarak sosyal oluşumcu (Social Constructionist Pedagogy) yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Bu özellik de MOODLE’ı di ğ er ders yönetim sistemlerinden farklı kılmaktadır.  Yalnızca kendi sitesinde 400,000 kayıtlı üyesi vardır. (www.moodle.org, www.moodle.com)www.moodle.orgwww.moodle.com  Ö ğ retmenler, SCORM, flash, MP3, RSS, powerpoint, PDF, word bazında hazırladıkları ders içeriklerini sisteme kolayca yükleyebilirler.  Ticari paketlerle (Blackboard, WebCT) yarışmakta olup e ğ itim sektöründe büyük paya sahiptir.  Pek çok ünlü firma tarafından kullanılmaktadır.  E ğ er bir web sunucusu çalıştırabiliyorsanız ya da bir web sunucu firmasında hesabınız varsa rahatlıkla MOODLE’ı çalıştırabilirsiniz.  Kullanmak için tek satır programlama bilmeye gerek yoktur.  Sürekli olarak çok miktarda yeni özellik (blok veya modül) geliştirilmekte ve ücretsiz olarak da ğ ıtılmaktadır.  Açık kaynak kodlu oldu ğ undan güvenlik açıkları ticari olanlara göre daha kısa sürede kapatılmaktadır.  Ücretsiz oldu ğ undan test edici kitlesi çoktur.  Kullanıcı yetki temelli bir ders yönetim sistemidir.

26 MOODLE Sisteminin e ğ itimciyi İ lgilendiren Özellikleri  Sosyal oluşturmacı pedagojiyi (social constructionist pedagogy) benimsemektedir.social constructionist pedagogy  %100 online sınıflar için uygundur.  Yüz yüze e ğ itimde (senkron e ğ itim) destek amacıyla da kullanılabilir.  Arayüz olarak sadece basit, etkili, uyumlu, düşük teknoloji gerektiren bir internet tarayıcıya ihtiyaç duyar. Internet Explorer, Firefox veya başka bir tarayıcı.  Ders listelerini sunucu üzerinden internete sunar. Google arama motoruna konuk rolüyle girip kurslar indekslenebilir.

27  Dersler, kategorilere ayrılıp üzerlerinde arama yapılabilir. Bir MOODLE sitesi içerisinde binlerce ders yönetilebilinir.  Ço ğ u metin alanı (kaynaklar, forum iletileri, journal (yazı) girişleri vs içerisindeki WYSIWYG HTML editör ile düzenlenebilir.  Çoklu-ortam kaynakları (örne ğ in videolar, Flash, Powerpoint, Excel, belgeler vs) sistem üzerinde kolaylıkla yönetilebilir.

28 MOODLE DYS’inde Bulunan Ö ğ renme Aktiviteleri Modülleri  Ders  Sınav  Ödev  Anket  Sözlük  Veritabanı  Not Çizelgesi vs.

29 MOODLE DYS’inde Bulunan İ letişim Araçları Modülleri  Forum  Wiki  E-mail  Blog  Sohbet


"Yeni Bir E ğ itim Teknolojisi: Ders Yönetim Sistemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları