Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP YETERSİZLİĞİ TANISINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Berrin UMMAN İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP YETERSİZLİĞİ TANISINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Berrin UMMAN İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 KALP YETERSİZLİĞİ TANISINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Berrin UMMAN İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

2 KALP YETERSİZLİĞİ TANIMI Kalbin doluşunu ya da ejeksiyonunu aksatan yapısal ya da fonksiyonel bozukluklara bağlı olarak gelişen kompleks bir klinik sendromdur. Özel klinik belirti ve bulgularla karakterize olan klinik bir tablodur. Büyük ölçüde klinik bir tanı olmakla birlikte tek ve özel bir tanı yöntemi bulunmamaktadır.

3 KALP YETERSİZLİĞİNİN TANIMLANMASI VE Tanının şüpheli olduğu hastalarda 1. KALP YETERSİZLİĞİ SEMPTOMLARININ VARLIĞI (istirahat veya egzersiz esnasında) 2. KARDİYAK DİSFONKSİYONA AİT OBJEKTİF BULGULARIN VARLIĞI 3. KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNE ALINAN CEVAP 1 ve 2 tüm vakalar için şart! Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur Heart J 2005; 26: 1115-1140

4 KALP YETERSİZLİĞİ Belirtiler-Bulgular • •Nefes darlığı • •Yorgunluk, egzersiz intoleransı • •Bacaklarda şişme • •Serebral semptomlar • •Gastrointestinal semptomlar • •Taşikardi • •Periferik vazokonstriksiyon • •Periferik ödem • •Hepatomegali • •Kardiyak bulgular (VD, HJR, S3, sistolik üfürüm) • •Akciğer bulguları (raller, plevral effüzyon bulguları)

5 New York Kalp Cemiyetine Göre Kalp Yetersizliğinin Fonksiyonel Kapasite Sınıflaması Class IKısıtlama yok, günlük aktivitelerde semptom yok Class IIHafif kısıtlama var, günlük aktivitelerde yorgunluk, çarpıntı veya nefes darlığı var Class IIIBariz kısıtlama var, günlük aktivitelerden daha hafif eforlarda semptom var Class IVİstirahatte semptom var, her hangi bir aktiviteyi semptomsuz gerçekleştirememe durumu var

6 ACC/AHA Kalp Yetersizliği Tedavi Kılavuzuna Göre Kalp Yetersizliğinin Evreleri EvreTanımlamaÖrnek A KY geliştirme riski yüksek hastalar Ht, KKH, DM, ARA anamnezi, kardiyotoksik ilaç, alkol B KY geliştirme riski yüksek, yapısal kalp hastalığı var, semptom yok LVH, LV dilatasyonu, kontraksiyon azalması, asemptomatik kapak hastalığı, geçirilmiş Mİ C Yapısal kalp hastalığı ile birlikte KY semptomları başlamış hastalar LV disfonksiyonuna bağlı semptomları olan veya tedavi ile asemptomatik olmuş hastalar D İleri yapısal kalp hastalığı ve belirgin KY semptomları olan ve maksimal tedaviye rağmen devam eden hastalar Sık hospitalizasyon gereken, Tx bekleyen hastalar, devamlı İV destek tedavisine muhtaç hastalar

7 Majör Kriterler  PND  Boyun ven dolgunluğu  HJR  Raller  S3 galo  Akut akciğer ödemi  Telede kardiyomegali  CVP artışı (>16 cm H2O)  Tedavi ile 5 günde >4.5kg kilo kaybı  Dolaşım zamanı > 25sn  Otopsi bulguları Kalp Yetersizliği Tanısında Framingham Kriterleri Clinical aspects of heart failure; Pulmonary edema, high out-put failure. Braunwald’s Heart Disease, 7th ed.2005, p: 539. Minör Kriterler   Bilateral ayak bileği ödemi   Noktürnal öksürük   Sıradan eforlarda dispne   Hepatomegali   Plevral effüzyon   Vital kapasitenin 1/3 oranında azalması   Taşikardi (>120/dakika)

8 KALP YETERSİZLİĞİNDE TANISAL YAKLAŞIMIN AMAÇLARI • •Altta yatan hastalığın belirlenmesi • •Ventrikül ve kapak fonksiyonlarının derecelendirilmesi • •Semptomların ciddiyetinin ve fonksiyonel kısıtlanmanın derecesinin tayini • •Eşlik eden komorbiditelerin belirlenmesi

9 TANI ALGORİTMASI EKG, Teleröntgenogram veya (bakılabilirse) natriüretik peptidler yardımı ile kardiak hastalık varlığını değerlendir LVD düşündüren fizik muayene bulguları KY düşündüren fizik muayene bulguları normalse LVD veya KKY olasılığı az normal değilse Ekokardiyografi ile görüntüleme (varsa nükleer anjiografi veya manyetik rezonans görüntüleme) normalse LVD veya KKY olasılığı az normal değilse Kardiyak disfonksiyonun tipi, etiyolojisi, derecesi, presipite eden faktörü değerlendir tedaviyi seç gerekiyorsa ek tanı testleri kullan, koroner anjiografi gibi

10 KILAVUZLARIN ÖNERİLERİNE TEMEL OLUŞTURAN KANITLARIN DERECELENDİRİLMESİ Kanıt düzeyiMevcut kanıt AEn az iki randomize çalışma veya multipl meta-analizler BBir randomize çalışma ve/veya meta-analiz, büyük non- randomize çalışmalar C Uzmanların tecrübelerine dayanan görüş birliği, retrospektif çalışma, takip serileri

11 TEDAVİ KILAVUZLARINDA ÖNERİLERİN ETKİLİLİK VE FAYDALILIK DERECESİ Class I öneriTedavinin yarar veya etkililiğine ait kanıt ve/veya genel görüş birliği mevcuttur. Class IIa öneriTedavi hakkında kanıt ve düşünceler farklı ve tartışmalı olmakla birlikte tedavinin lehinedir. Class IIb öneriTedavinin yararlılığını destekleyen kanıt ve düşünceler zayıftır. Class III öneriTedavi faydalı veya etkili değil, hatta zararlı olabilir.

12 Natriüretik Peptidler • • GFR ,  Na reabs • • Natriürezis • • NE, Renin ve aldosteron salınımı  • • Vazodilatasyon (A+V) • • Antimitojenik A-NP : Atriyum ve ventrikül B-NP : Ventrikül C-NP : Vasküler endotel ETKİLERİ N Eng J Med 2000;343:246-53 Cardiovasc Drug Rev 2002; 20;27-36 Heart Dis 2002;4:199-203 Rev Cardiovasc med 2003;4:73 KY de düzeyleri Artar ancak etkilerine direnç gelişir NEP İle yıkım

13 Natriuretik peptidler Normal kalp ANP NT-proANP BNP NT-proBNP BNP NT-proBNP ANP NT-proANP hypertrophy Kalp yetersizliği

14 BNP Sentez ve Sekresyonu Kardiyomiyosit pre-proBNP (134 amino asid) signal peptide (26 aa) proBNP (108 aa) kan NT-proBNP (1 - 76) BNP 32 (77 - 108)

15 N-terminal proBNP:  Klinik kullanımı BNP ile benzer  Yarı ömrü daha uzun: 60 - 120 dakika/ 20 dakika  Daha yüksek plazma konsantrasyonu: ölçüm daha kolay  İntra-individual variation daha düşük: Diurnal varyasyon yok   Serum ve plazmada in-vitro stabilitesi çok iyi: Oda sıcaklığında 3 güne kadar kalabilir, transport açısından önemli  Kan alma şartlarından etkilenmez NT-proBNP ve BNP’nin karşılaştırılması

16 Breathing Not Properly (BNP) çalışması Akut dispne ile acil servise başvuran 1586 olguda 100pg/mL ve üzerinde BNP düzeyi bulunmasının Akut KY tanısındaki değeri Tanı kesinliği duyarlılık özgüllük %83 %90 %76 N Eng J Med 2002;347:161-167 Circulation 2002;106:416-422

17 Akut KY tanısında NT-ProBNP’nin değeri Nefes darlığı ve KY kuşkusu ile Hastaneye gönderilen 345 olgu 81 kişi KY. ort (S.D.) NT-proBNP yoğunluğu 189(270) pmol/L 264 kişi nonkardiyak NT-proBNP yoğunluğu 17(38) pmol/L > 50 yaş NT-proBNP düzeyi erkeklerde 11, kadınlarda 17 pmol/L’nin altında ise KY ekarte edilebilir. Negatif prediktif değeri % 97 Pozitif prediktif değeri %53 Duyarlılık % 85 Özgüllük % 68 Eur J Heart Fail 2004;6:63-70

18 Natriüretik Peptidler Konusunda Son Durum (ACC/AHA kılavuzu Kanıt Düzeyi C, Öneri Düzeyi Sınıf IIa ) Normal değer kalp yetersizliğini ekarte ettirmez. Fakat tedavi görmeyen bir hastada düşük ya da normal değerler semptomların kalp yetersizliğine bağlı olma ihtimalini çok azaltır. Ciddi kalp hastalığını ekarte ettiren “rule-out” test olarak kabul edilir. Diyastolik kalp yetersizliğinde durumu net değil. Sol hipertrofi, kapak hastalıkları, iskemi, hipertansiyon ve pulmoner embolide yükselebilir. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur Heart J 2005; 26: 1115-1140

19 Natriüretik Peptidler Konusunda Son Durum BNP için kalp yetersizliğini elimine ettiren değer 100 pg/ml NT-BNP için 300 pg/ml olarak genellikle kabul edilmektedir. Kalp yetersizliğini yüksek olasılıkla düşündüren değerler sırasıyla > 500 pg/ml ve 900 pg/ml’dir. Bettencourt PM. Heart 2005; 91: 1489-1494

20 Natriüretik Peptidler Konusunda Kesinleşmemiş Fakat Ümit Veren Sonuçların Olduğu Konular • •Kalp yetersizliğinde yüksek riskli hasta gruplarının belirlenmesi • •Dinamik risk sıralaması (seri tayinler ile saptanan düzeylerden yola çıkarak prognoz tayini) • •Kalp yetersizliği tedavisinin monitörizasyonu Bettencourt PM. Heart 2005; 91: 1489-1494

21 Diyastolik Kalp Yetersizliği Tanı Kriterleri • •Kalp yetersizliği semptom ve klinik bulguları • •Normal veya hafif bozuk sol ventrikül sistolik fonksiyonu (EF > % 45-50) • •Sol ventrikül relaksasyon bozukluğu, diyastolik “stiffness” bulguları (Eko) -Pulmoner hastalık ekarte edilmek şartıyla- Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur Heart J 2005; 26: 1115-1140

22 Diyastolik Disfonksiyon Nedenleri Sol ventrikül hipertrofisi Miyokard fibrozu Perikard konstriksiyonu Miyokard restriksiyonu Yüksek afterload Miyokard iskemisi Bonow RO, Udelson JE: Ann Intern Med 117:502- 510, 1992 Diastolik Disfonksiyon

23 Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati

24 Sistolik Kalp Yetersizliği Dilate ve kontraksiyonu bozulmuş kalp normal kalp medstat.med.utah.edu/webpath/organ.html

25 Perikard effüzyonu (Ciddi)

26 Gated SPECT Normal Eski anteriyör ve apikal Mİ


"KALP YETERSİZLİĞİ TANISINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Berrin UMMAN İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları