Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DANIŞMANLIK SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DANIŞMANLIK SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 DANIŞMANLIK SİSTEMİ

2

3 BEŞİNCİ BÖLÜM Öğretim Elemanları Öğretim üyelerinin görevleri: Madde 22 – (c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek

4 Sosyal hizmetler: Madde 47 – Faaliyetlerin Düzenlenmesi: (a) (Değişik: 17/8/ /28 md.) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, mediko - sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler (b) Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş bulmakta yardımcı olurlar (c) Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır (d) Kamu kuruluşları adına, Üniversitelerde okuyacak öğrencilere bu kuruluşlarca verilecek bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı, insan gücü ihtiyacı ve öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından, devlet kalkınma planları ilke ve hedeflerine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilir Burslu öğrencilerin harçları ile laboratuvar, sınav ve diploma masrafları burs kapsamına girer

5 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını ifade eder

6 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için ders kaydı:
İKİNCİ BÖLÜM Giriş ve Kayıt Öğrenci danışmanlığı MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman atamaları, ilgili eğitim-öğretim yılı ders kaydından önce yapılır eğitim-öğretim yılı için ders kaydı: 24 eylül ekim 2012

7 Danışmanların Görevleri 
Kendilerine başvuran öğrencilere yeterli zaman ayırmak üzere randevu vermek ve iletilen sorunları/soruları dikkatle değerlendirmek, Öğrencilere burs, sosyal etkinlik, barınma vs konularında bilgi vermek, destek olmak, Eğitim sürecinde öğrencilere kılavuzluk etmek, kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaları için girişimlerde bulunmak, Öğrenci işleri ile yakın temasta bulunarak kendi sorumluluk alanındaki öğrencilerin durumlarını izlemek Öğrencilerin, Kariyer danışmanlığı konusunda sürdürülen programlara katılımını sağlamak

8 Dersler MADDE 22 -2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez

9 Ders Alma ve Dersten Çekilme
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl başında yapılır Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri almakla yükümlüdürler

10

11 MADDE 25 – (3) Öğrenciler, akademik takvimle belirlenen süreler içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde, danışmanlarının uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez

12 Çalışma Grubu Dersi ve Notu Tıp Fakültesi
MADDE 15- Dönem I, dönem II ve dönem III öğrencileri her dönemde ilgi duydukları bir konuda danışman bir öğretim üyesi gözetiminde yıl boyunca bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak ya da bir laboratuvar projesinde görev alarak poster, sözlü sunum ya da panel tartışması şeklinde en az bir sunum hazırlar

13 Bu çalışmalar her eğitim-öğretim yılı içinde düzenlenecek toplantılarda öğretim üyelerinin değerlendirilmesine sunulur Öğrenciye yıl boyunca katıldığı çalışma grubundaki, ilgi ve başarısı göz önüne alınarak danışman öğretim üyesi tarafından 100 üzerinden not verilir

14 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi Madde 1-Bu yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık, burs ve eğitim-öğretim ile ilgili karşılaşacakları sorunlara çözüm aramak, gerek öğrenciler arasındaki gerekse öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, öğrencilerin üniversite ve kent içindeki yaşamını kolaylaştırmaya çalışmaktır Dayanak Madde 3-Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22.madde c fıkrası ile 47. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. (1) gün ve 23/2sayılı Senato Kararı

15 Danışman Görevlendirilmesi
Madde 5-Fakülteye yeni kayıt yaptıran her öğrenci için, ilgili Eğitim-Öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç 15 gün içerisinde, Fakülte Kurulu tarafından bir danışman görevlendirilerek durum öğrenciye ve danışmana bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilir Madde 6-Öğrencilerin danışmanlara eşit sayıda dağıtılması esastır Her öğretim üyesi en az bir öğrenciye danışmanlık yapar Gerekli hallerde bir danışmana en çok 10 öğrencinin danışmanlığı verilebilir

16 Danışmanın Görevleri Madde 7- Öğrenciyi yönetmelikler konusunda aydınlatmak -- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği -- Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izlemek ve öğrenciyi yönlendirmek

17 Öğrencileri ile bireysel veya toplu olarak önceden hazırlayacağı bir program içerisinde bir araya gelerek, öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki problemleri hakkında bilgi edinmek Her öğrenci için Öğrenci Bilgi Sistemindeki gerekli iletişim ve diğer bilgileri içeren izlem formlarının doldurulmasını sağlamak

18 Danışman veya Öğrencinin Değiştirilmesi
Madde 10- Öğrenci danışmanının, danışman da öğrencisinin değiştirilmesini Dekanlığa verecekleri gerekçeli dilekçe ile isteyebilirler Ancak, bu dilekçelerin işleme konulabilmesi için danışmanın belirlendiği tarihten itibaren en az üç ay geçmiş olmalıdır

19 ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Kurulu: Bir dekan yardımcısının sorumluluğunda, mezuniyet öncesi eğitim komisyonu başkanı, başhekim yardımcısı, dönem koordinatör yardımcıları, fakülte burs komisyonu üyeleri, psikiyatri anabilim dalından ilgili öğretim üyesi ve uzmanlar, dekanlık tarafından belirlenen öğretim üyeleri, öğrenci işleri bürosu yetkililerinden oluşur

20 Bu kurul: -- danışmanlık sisteminin oluşturulması, -- danışmanların belirlenmesi ve eğitimi, -- danışmanlık sisteminin öğrencilere etkin bir şekilde duyurulması, -- danışmanlık sistemi ile ilgili geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, faaliyetlerinden sorumludur

21 Danışmanların Görevleri 
Kendilerine başvuran öğrencilere yeterli zaman ayırmak üzere randevu vermek ve iletilen sorunları/soruları dikkatle değerlendirmek, Öğrencilere burs, sosyal etkinlik, barınma vs konularında bilgi vermek, destek olmak, Eğitim sürecinde öğrencilere kılavuzluk etmek, kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaları için girişimlerde bulunmak, Öğrenci işleri ile yakın temasta bulunarak kendi sorumluluk alanındaki öğrencilerin durumlarını izlemek Öğrencilerin, Kariyer danışmanlığı konusunda sürdürülen programlara katılımını sağlamak

22 ÖNERİLER İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki tüm fakültelere ait danışmanlık yönergelerinin oluşturulması Yıl sonunda danışman öğretim üyesi/danışan öğrencilerin dolduracağı geri bildirim formlarının düzenlenmesi Danışman öğretim üyesi/danışan öğrenci değişikliği talebine dair esasların belirlenmesi


"DANIŞMANLIK SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları