Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE İŞLEYİŞİNE ETKİLERİ Prof.Dr. Hasan Kazdağlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE İŞLEYİŞİNE ETKİLERİ Prof.Dr. Hasan Kazdağlı."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE İŞLEYİŞİNE ETKİLERİ
Prof.Dr. Hasan Kazdağlı

2 6111 Sayılı Kanun (Torba Yasa)
25 Şubat 2011 tarihinde, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun” yürürlüğe girdi.

3 6111 Sayılı Kanun 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasında da yeni düzenlemeler getirmektedir.

4 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasında yapılan değişiklikler
44. Madde yeniden düzenlenmiştir. 46. Madde yeniden düzenlenmiştir. Geçici 58. Madde eklenmiştir.

5 44. Madde Eski halinde yalnızca öğretim süreleri ele alınmaktaydı.
Yeni düzenlemede “Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar” ile ilgili hususlar bir bütünlük içerisinde düzenlenmiştir.

6 46. Madde Eski halinde yalnızca cari hizmet maliyeti ele alınmaktaydı.
Yeni düzenlemede “Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri” ile ilgili hususlar bir bütünlük içerisinde düzenlenmiştir.

7 Geçici Madde 58 Herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına geri dönüşleri (Af) ile ilgili hususları düzenlemektedir.

8 Ayrıca 6111 ile; Öğrencilerin kısmi zamanlı çalıştırılması,
Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigorta sistemine dahil edilmesi, Öğrencilerin stajları, Prim ödemeleri ile ilgili hususlarda da bazı düzenlemeler yapılmıştır.

9 Yeni düzenlemelerin genel anlamı...
6111 Sayılı Kanun sadece bir af uygulaması değil, önemli bir sistem dönüşümünün başlangıcını oluşturmaktadır. Dönüşümün, eğitim sistemimizin işleyişi üzerinde ve Bologna Sürecinin sağlıklı işletilmesi konusunda olumlu etkileri olacağını beklemekteyiz.

10 Düzenleme öncesi… Bologna süreci ve AKTS’ye uygun olmayan bir kredilendirme ve eğitim süreci, Dış paydaşlara yeterince açık olmayan bir yükseköğretim sistemi, Sistematik bir iç-dış kalite güvence sistemine sahip olmayan bir sistem, Önceden kazanılmış yeterlilikleri dikkate almayan bir sistem,

11 Düzenleme öncesi… Azami öğrenim süresi, Ek sınavlar, ek süreler,
Çeşitli nedenlerle öğrenime devam edemeyecek durumda olanlara ara verme imkanının bulunmayışı, Aynı dersi ikiden fazla alıp başarısız olanların sisteme ek yüklerini telafi edecek bir maddi yaptırımın bulunmayışı, Ceza uygulamasının normal öğrenim süresinden sonra ders sayısı ayırımı yapılmaksızın maktu uygulanması,

12 6111 öncesi… Başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen çok sayıda öğrenci, Yarım bırakılan öğrenimin birey ve toplum genelinde yarattığı kaynak israfı, Bu öğrencilerin mağduriyetini öne sürerek sık aralıklarla af yasalarının çıkarılması, Afla dönenlerin intibaklarında yaşanan sıkıntılar ve beklenen başarının elde edilememesi, Öğrencilerin uyum sorunları, Kurumun aniden gelen planlanmamış öğrenci akımı karşısındaki zorlukları, İlgili programların eğitim standartlarının olumsuz etkilenmesi. Kaldırılan, kapatılan programlar, programların üniversite değişiklikleri, programın eğitim dilinin değişmesi

13 YENİ DÜZENLEMELER

14 44. Madde (44-a) (AKTS) Ders kredileri bir programdan mezun olmanın ana koşulu haline getirilmiştir. Ders kredileri, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre, öğrenim kazanımları da gözönünde bulundurularak her program ve düzey için üniversiteler tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla, mevcut ders ve kredi sistemleri yeniden düzenlenerek Bologna sürecine uygun AKTS temelli kredi sistemi uygulanacaktır.

15 44. Madde (44-b) (Ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar)
Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; Her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları; Her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; Hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği;

16 44. Madde (44-b) (Öğrencilik haklarından yararlanma, sınavlar ve dış paydaşların görüşleri)
Kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı; Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınması; Diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; İlgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması;

17 44. Madde (44-b) (Öğrencilik haklarından yararlanma, kalite güvencesi)
Farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal veya çift anadal yapılması; Diploma alınabilmesi için, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları rutin hale gelmektedir.

18 44. Madde (44-c) (Arttırımlı ödeme)
Azami sürede öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler, arttırılmış öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine süre kısıtı olmaksızın devam edebilirler. Bu madde ile öğrenim sürelerinde limit aşımı durumunda atılma, ek sınav, ek süre, sınırsız sınav gibi sonuçlar yerine maddi ceza yaptırımlı atılmanın olmadığı bir öğretim sistemi getirilmiştir.

19 44. Madde (44-ç) (Ders ücretleri)
Öğretim elemanlarının haftalık zorunlu ders yükleri, sadece iki dönem için aranır. Tez danışmanlıkları hariç, üçüncü dönemde de ders vermeleri halinde, bu derslerle ilgili olarak kendilerine ek ders ücreti ödenir.

20 44. Madde (44-d) (Merkezi sınav sistemi)
Tüm sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

21 44. Madde (44-e) (Uzaktan öğretim programları)
Yükseköğretim Kurulu kararı ile üniversiteler önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu madde kapsamında, öğretim elemanlarına, ek ders ücretinin beş katına kadar ek ders ücreti ödenebilir. Ayrıca, ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunanlara da ödeme yapılabilir.

22 44. Madde (44-e) (Uzaktan öğretim programları)
Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

23 44. Madde (44-e) (Uzaktan öğretim programları)
Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, ders yükü dikkate alınmaksızın ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

24 44. Madde (44-f) (Danışma Kurulları)
Yükseköğretim kurumları ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir.

25 46. Madde (Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri)
Öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti sistemi değişmiştir. Azami öğrenim süresinin aşılması ve aynı dersin 3. kez veya daha fazla tekrar edilmesi durumunda cezalı ödeme sistemi yürürlüğe girmiştir. Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanmaktadır.

26 46. Madde (46-ç) (Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri)
Azami süre içinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üç yüz fazlası ile hesaplanır.

27 46. Madde (46-d) (Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri)
Azami süre içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.

28 46. Madde (46-h,ı) (Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri)
Başarılı öğrenciler için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinde indirim yapma imkanı getirilmektedir. Halihazırda ikinci öğretimde varolan uygulama birinci öğretimi de kapsar hale getirilmiştir.

29 46. Madde (Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri)
Programlar düzeyinde uygulanan yıl bazlı genel ücretlendirmeden, her bir programın sunduğu derslerin kredisi başına ücretlendirme sistemine geçişin ilk adımı, Öğrenci başarısını teşvik için kullanılabilecek bir araç.

30 46. Madde (46-i,j) (Öz gelir ve harcanması)
Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, öğrenci katkı payı olarak tahsil edilen gelirler ile diğer gelirler yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin en fazla yüzde onu, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.

31 46. Madde (46-k) (Kısmi zamanlı çalıştırma)
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

32 Geçici Madde 58 (Af Uygulaması)
Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla öğrenimlerine başlayabilirler.

33 Geçici Madde 58 (Af Uygulaması)
Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

34 6111’in beklenen etkileri... Sistemin etkinliğini arttırmak üzere atılan bu önemli adımla süre sınırlarıyla tanımlanmış öğrenim hayatından adeta süre kısıtsız öğrenim yaşamına geçilmektedir. İşleyişin etkinliğini arttıracak kritik faktör, tekrarların ve belirlenen sürelerin aşılması durumunda katlamalı bir anlayışla artan ek bedellerin, yüksek başarı durumunda da ödüllendirmenin olmasıdır. Bir başka ifade ile, başarısızlık nedeni ile ilişik kesmenin kaldırılması ek maddi yüklere katlanılmasıyla birlikte işletildiğinde sistemde etkinlik sağlanabilir. Uygulamanın başarılı olması halinde bireysel ve toplumsal düzeyde kaynak israfı asgariye indirilebilecektir.

35 6111’in üniversitelerde beklenen etkileri…
Bu değişiklikler üniversiteleri akademik, idari ve öğrenci düzeylerinde etkileyecektir.

36 Akademik etkiler Farklı birimlerdeki etkileri
Lisansüstü, lisans, önlisans Stajlar Değişim programları (Farabi…) Ders geçme ve sınav yönetmelikleri değişecek Mezuniyet akademik ortalaması, yarıyıl tekrarlama vb. Eğitim programlarının tüm dersleri kredilendirilecek.

37 İdari etkiler Sorumluluğun paylaşımı Sürecin izlenmesi
Danışman, öğrenci, öğrenci işleri, bölümler, yöneticiler Sürecin izlenmesi Raporlama süreci Sistem güvenilirliği

38 Öğrenci etkileri Öğrenciye sistemin tanıtılması
Öğrencinin gerçek kısıtının artık zaman ve para olduğunun farkına vardırılması Ders seçimlerinde söz konusu kısıtları dikkate alan bir yaklaşımın benimsetilmesi

39 ÖNERİLERİMİZ

40 Önerilerimiz Yeni sistemin daha etkin işlemesi için çerçeve yönetmeliğinde ele alınması gereken bazı önerilerimiz bulunmaktadır.

41 1. Genel öneriler YÖK tarafından çıkartılacak çerçeve yönetmeliğinin tüm paydaşların anlayabileceği açıklık ve basitlikte olması, olası farklı durumlar gözetilerek boşluk kalmayacak şekilde hazırlanması Üniversitelerde mevcut yönetmeliklerin yeni sistemi benimsemiş bir şekilde yeniden düzenlenmesi Üniversitelerin halihazırda sahip olduğu fiziki ve beşeri alt yapı göz önünde bulundurularak, sistemin yeni anlayışa dönüşümünün az ihtilaf çıkaran ve gereksiz iş yükünden arındırılmış bir yaklaşımın üzerine inşa edilmesi. Bu bağlamda yapılan akademik/idari işlemlerin yürütülmesinde kullanılan tüm yazılımların yeni anlayış doğrultusunda yeniden hazırlanması/düzenlenmesi, mevcut kayıtların sorunsuz bir şekilde yeni yazılıma entegre edilmesi.

42 2. Birim Kredi hesaplanması
(46. maddenin c fıkrası) “her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.” denilmektedir. Her bir yükseköğretim programının ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması durumunda çok sayıda katsayı ortaya çıkacaktır. Bu durumda gerek öğrencilerin gerekse çalışanların çeşitli sıkıntılar çekeceği öngörülmektedir. Üniversite bazında ortak yönetmeliklere tabii programlar için tek katsayı belirlenmelidir. Örneğin şu anda Hacettepe Üniversitesi’ nde 4 yıllık lisans mezunu olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç en az 128 kredi kazanmak gereklidir. Katsayı bu toplam krediden belirlenirse, her dönem için sabit kalacağından işlemler daha pratik hale gelecektir.

43 3. Geçiş dönemi uygulamaları
Sürelerin başlaması Yeni katkı payı ödeme sistemi uygulanırken, ödemeye esas ders tekrarlarının ve sürelerin ne zamandan başlayacağına açıklık getirilmelidir. Başvuruların kabulünde izlenecek süreç açıklanmalıdır. 46.Md. d ve e fıkralarındaki her bir ilave ders ifadesine “daha önce alıp başarılı/başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı dersler” şeklinde açıklama getirilmelidir.

44 4. Öğrencilerin mazeretli öğrenime ara vermesi
Öğrenim hayatları boyunca çeşitli nedenlerle izin ( hastalık, yurt dışı eğitim, askerlik vb.) hakları olacak mı? İzin hakları olacaksa bir sınırlama olabilir mi? İstismara yol açmayacak şekilde planlanmalı, genelleştirilmemeli. Bu sürelerin öğrenim süresinden sayılıp sayılmayacağı konusuna da açıklık getirilmelidir.

45 5. Öğrencilerin mazeretsiz öğrenime ara vermesi
Ara verecek öğrencinin bu isteğini üniversiteye bildirme mekanizmasının oluşturulması. (Planlama açısından gerekli) Bildirmemesi durumunda ceza mekanizması. Öğrenci ailelerinin öğrencinin durumundan bilgilendirilmesi (öğrencinin başarı durumunu ailesinden saklaması). Veliler sponsor olarak görülebilir. Bunun için öğrenciden önceden yazılı belge alınmalıdır.

46 6. Katkı payı-öğrenim ücreti ödeme
İlave katkı paylarının Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılanıp karşılanmayacağına açıklık getirilmelidir. Ayrıca, öğrenciler ilk önce derslere kayıt yaptırmalı daha sonra kayıt olduğu derslere göre katkı payı/ öğrenim ücretini ödemelidir.

47 7. Yandal, çift anadal ve farklı bölümlerden alınan dersler
Yandal, çift anadal programları ve farklı bölümlerden alınan dersler için öğrencinin kendi bölümü katsayısıyla ücretlendirilmesi önerilir.

48 8. Sınıf geçme sistemi olan bölümler
Sınıf geçme sistemi olan bölümler için (örneğin Tıp Fakülteleri) kredi sistemi ile ücretlendirmenin nasıl olacağına açıklık getirilmelidir.

49 9. Hazırlık sınıfı uygulaması
Mevcut yasal düzenlemede hazırlık sınıfı 1 yıl olarak belirtilmiştir. Başarısız öğrencilerin durumları 6111’de ele alınmamıştır. Eğer sınırsız süre uygulaması hazırlık sınıfını kapsayacak ise mutlaka üniversitelerin hazırlık sınıflarında yığılmaya yol açmayacak derecede bir ceza uygulaması getirilmelidir. Belki hazırlık öğrenim süresiyle ilgili üst sınırların konulması da düşünülmelidir. TOEFL vb. test sonuçlarının geçerli olacağı dikkate alınırsa üst sınır gerçekte öğrenci için sınırlayıcı olmaktan çıkmaktadır.

50 10. Lisansüstü programlar
Lisansüstü programlarda ücretlendirmenin nasıl olacağına ve sonraki öğrenim süresini etkileyip etkilemeyeceğine açıklık getirilmelidir.

51 11. Başarı ve az ödeme yapma
Birinci ve ikinci öğretim takip eden dönemde az ödeme için belirtilen asgari dersler ifadesine açıklık getirilmelidir. Öğrencilerin ilgili akademik dönemde bulundukları dönem sayısına( normal öğrenim süresi içinde olmak kaydıyla) bağlı olarak en az 3.00 akademik ortalamaya sahip olanların sıralaması şeklinde olabilir. Sıralama için değerlendirmeye girecek en az öğrenci sayısı belirtilmelidir. Ders tekrar eden öğrenciler dahil edilecek mi? Lisansüstü öğrenimde de geçerli midir?

52 12. İkinci öğretim Gündüz öğretimindeki öğrenciler, bedelini ödemek ve bölümün uygun görmesi kaydıyla bazı dersleri 2. öğretimden alabilirler. Bu durum özel ödeme koşulları göz önünde bulundurularak, hem süre hem ceza açısından kapsam dışı bırakılmalıdır.

53 13. Yaz dönemi Yaz döneminin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine açıklık getirilmelidir. Yaz dönemi, özel ödeme koşulları göz önünde bulundurularak, hem süre hem ceza açısından kapsam dışı bırakılmalıdır.

54 14. Görünmeyen durumlar Üniversite yönetim kurullarına yetki verilmelidir.

55 Diğer Konular Yabancı uyruklu öğrencilerin (kendi hesabına okuyanların) genel sağlık sigortası sistemine dahil edilmesi Muaf tutulan derslerin kredi ücretlerinin nasıl değerlendirileceği

56 Geçici 58.Madde Açıklık getirilmesi gereken durumlar
Gözlem altında veya tutuklu bulunanlar Öğretim programı kapatılanlar Öğretim programı başka bir yükseköğretim kurumuna bağlananlar Programlarının eğitim dili değişenler

57 Geçici 58.Madde Sertifika / Yandal / Çift anadal programlarından ilişiği kesilenlerin başvuru hakkı var mı? Sağlık sebepleriyle ilişiği kesilenlerle, daha sonra sağlık problemleri olanlara öğretim programın özelliklerine göre kısıtlama getirilecek mi? Öğrencilerin birden fazla yükseköğretim programından ayrılmış olması durumunda geri dönüş hakları ne olacak?

58 Geçici 58.Madde ile ilgili öneriler
Halen ek sınav, sınırsız sınav ve ek süre kullanan öğrenciler yeni hükümlere bağlı olarak öğrenimlerini sürdürmelidir. 5806 sayılı kanun kapsamında halen öğrencilik statüsü kazanamayan öğrencilerin bu kanun kapsamında durumlarına uygun geri dönüşleri gerçekleştirilmelidir. 6111 ile geri dönüş için başvuru yapıp kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler, daha sonra öğrenimlerine başlamak isterlerse güz döneminden itibaren geçirilen dönemler sayılarak öğrenim süreleri hesaplanmalıdır. Başvuru yapanlar kayıt evrakları ile birlikte yasal ödemelerini yapıp ders kayıtlarını gerçekleştirdikleri taktirde öğrencilik statüsü kazanmalıdır.

59 MEVCUT YAPININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

60 Mevcut Yapının Yeniden Düzenlenmesi
Yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için yükseköğretim kurumlarında bazı yapısal değişiklik ihtiyaçları

61 Öğrenci İşleri Dairesinin Görev Alanları (Mevcut)
Programlar (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) Farklı programlar (yandal, çift anadal, sertifika) Ortak programlar (yurt içi, yurt dışı, SUNY vs.) Değişim öğrencileri (Farabi, Erasmus, ikili anlaşmalar) Yabancı uyruklu öğrenciler

62 Öğrenci İşleri Dairesinin Fonksiyonları
Kayıt-kabul Öğrenci veri tabanı oluşturulması, (kimlik, program, dersler, notlar, harç/burs/kredi, ceza/ödüller, diğer durumlar) Öğrencilerle ilişkiler, (transkript, kayıt, belgeler, harç, duyurular) Akademik Birimlerle İlişkiler Dış Birimlerle İlişkiler

63 Öğrenci işleri, Yalnızca kayıt tutan-belge üreten daire olarak kalmamalı, Stratejik bakabilmeli (performans izleme ve mezunlara ulaşabilme), Raporlama sistemi Bologna Sürecine uygun hale getirilmeli, Ödeme süreçleri baştan tanımlanmalı, İlgili tüm paydaşlar bilgilendirilmeli (öğrenci, öğrenci işleri, bölüm, danışman, kredi yurtlar), Denetim mekanizması kurulmalı.

64 Öğrenci İşleri Dairesinin yeni fonksiyonları
Müfredatın dış paydaşların görüşlerini de dikkate alan bir yaklaşımla gözden geçirilmesi mekanizması (mezun izleme, istihdam başarıları) AKTS hesapları (anket uygulama, izleme) Ders değerlendirme anketleri Eğitim-öğretim akreditasyon birimi Kariyer gelişimi birimi Sınav birimi Harç-kredilerin izlenmesi (farklı birimler ilgileniyor) Akademik takvimin Bologna Sürecine oturtulması

65 Öğrenci İşleri Dairesi Stratejik Kararlar
Veri girişi mekanizmalarının oluşturulması (kim, nerede, ne zaman, hangi veriyi girebilir) Verinin onaylanması Verinin denetimi

66 Teşekkürler...


"6111 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE İŞLEYİŞİNE ETKİLERİ Prof.Dr. Hasan Kazdağlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları