Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
6111 Sayılı Kanunun Eğitim-Öğretimle İlgili Maddeleri Öğrenci İşleri Öğrenci Yönetmeliği ve Uygulamada Doğan Sorunlar 15 Nisan 2011

2 6111 SAYILI KANUN 25 Şubat 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanununla Sayılı Yükseköğretim Kanununun eğitim-öğretimle ilgili maddelerinde de köklü değişiklikler yapılmıştır.

3 6111 sayılı Kanunun 170. Maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (ı) bendindeki Meslek Yüksekokulu ve (r) bendindeki Önlisans tanımları yeniden yapılmıştır. Eski Hali; ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. r) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. Yeni Hali; ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur. r) Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

4 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ
25 Şubat 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun 171 inci maddesi ile 2547 sayılı kanunun 44. maddesi başlığıyla beraber yeniden düzenlenmiştir. Maddenin başlığı “Öğrenim Süresi’ iken, yeni düzenlemeyle «Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar» olmuştur. Değişiklikten önce 44. maddenin birinci paragrafında özetle; azami sürelere, ek sınav haklarına, ek sınavların kullanım süre ve zamanlarına ilişkin hükümler yer almakta iken; yeni düzenlemede maddenin (a) fıkrası, ders kredilerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak belirlenmesi hükmünü getirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun tarihli toplantısında alınan karara göre de en geç Aralık 2012’ye kadar uygulama çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. (Bu konudaki karara adresinden erişilebilmektedir.)

5 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (a bendi) “Madde 44- (6111 S.K./171. md.) a. Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, bu madde hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora diploması alır. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır”

6 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (b fıkrası) 44. maddenin (b) fıkrası, bu maddenin eski halindeki 4. paragrafındaki hükümleri de kapsamaktadır. Şöyle ki eski haliyle; sözkonusu paragrafta “Üniversite Senatoları, önlisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek esasları, devam, ara sınav sayısı ve bunların başarı notuna katkısı, uygulama sınav ve bütünleme gibi şartları yönetmeliklerle belirlerler” hükmü yer almakta iken; Yeni halinde ise özetle, öğretim dönemleri, dönemsel asgari ve azami kredi miktarı, diploma programlarının kişiye kazandırdığı yetkinliklerin neler olacağı, ölçme değerlendirme, hazırlık sınıfı, yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği, kayıt, devam, uygulama ders içerikleri, ön şartlı dersler bunların başarı notuna katkısı, mezuniyet sonrası istihdamıyla bağlantılı olarak dış paydaşların değerlendirmesinin alınması, yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarından getirilen kredi transferleri yeterliklerinin tanınması, farklı programlardan ders alınarak yandal çift anadal yapılması, intibak işlemleri,eğitim öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir hükümleri yer almıştır.

7 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (b fıkrası) “MADDE 44- (6111 S.K./171. md.) b. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınması; diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması;

8 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (b fıkrası devamı) ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması; diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması;farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal veya çift anadal yapılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya açıköğretim özellikleri ile bu maddenin (c) fıkrasında belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir.”

9 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (c fıkrası) 44. maddenin eski şeklinde; öğrenim süreleri yıl kavramı ile ifade edilmiş (2,4,5,6 yıl) azami süreleri de öğrenim süresine bağlı olarak belirtilmişti. Ayrıca azami öğrenim süresini tamamlamasına rağmen mezun olamayan öğrencilere kademeli olarak ek sınav hakları tanınmakta idi. Yeni düzenlemede 44.maddenin (c) fıkrası ile, eğitim-öğretim sürelerinden 2,4,5,6 yıl kavramı kaldırılmış yerine önlisans, lisans, lisans ve lisansüstü derecesini birlikte veren, yüksek lisans ve doktora derecesi kavramları üzerinden azami süreler belirlenmiştir. Ek Sınavlar kaldırılmış, azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayanlara 46. maddede belirtilen koşullarda ücretlerini ödedikleri ve kayıt yenileme işlemini yaptırdıkları takdirde öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın derslere ve sınavlara girme hakkı verilmiştir.

10 “Madde 44- (6111 S.K./171. md.) c. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.” 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (c fıkrası)

11 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (d fıkrası) Bu fıkra hükümleri 44. madde de ilk kez yer almıştır. Sınavların yapılış şekillerini, soru bankası oluşturma hükümleri içermektedir. “Madde 44- (6111 S.K./171. md.) d. Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

12 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (e fıkrası) Bu fıkra hükümleri de 44. madde de ilk kez yer almıştır. Önlisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokollere ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Ayrıca Senato tarafından kabul edilmesi halinde Birinci ve İkinci Öğretimde bazı derslerin Uzaktan eğitim yoluyla verilmesi de kanun hükmüne bağlanarak yasallaşmıştır. Eğer bazı dersler uzaktan öğretimle veriliyorsa bu dersi alan öğrencilerden ilave ödeme talep edilmez. Ancak bir ders hem uzaktan öğretim hem de örgün olarak veriliyor ise uzaktan öğretim yoluyla bu dersi alan öğrencilerden bu Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

13 6111 SAYILI KANUNUN 171. MADDESİYLE DEĞİŞİK 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44. MADDESİ (e fıkrası) “Madde 44- (6111 S.K./171. md.) e. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilemez. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, bu Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır…” NOT(…) ile gösterilen kısımlar uzaktan öğretim kapsamında ders veren öğretim elemanları ile ilgili hükümleri kapsamaktadır.

14 KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
25 Şubat 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun 172 nci maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun 46. maddesi başlığıyla beraber yeniden düzenlenmiştir. Maddenin başlığı “Cari Hizmet Maliyeti’ iken yeni düzenlemeyle «Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri» olmuştur.

15 Uzaktan eğitim öğrencilerinden katkı payı alınırken
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER ESKİ YENİ  Md. Uzaktan eğitim öğrencilerinden katkı payı alınırken Öğrenim Ücreti alınır hükmü getirilmiştir. 46 (a) Yabancı uyruklu öğrencilerden birinci öğretim için Türk öğrencinin ödediği fiyatın üç katı, ikinci öğretimde ise Türk öğrencinin ödediği fiyatın iki katı alınırken Getirilen değişiklikle yabancı uyruklu öğrencilerden birinci ve ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın her bir dönem için öğrenim ücreti alınacaktır Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti belirlenecek 46 (c) Katkı payı/Öğrenim ücreti dışında herhangi bir ücret alınmazken Yapılan bu değişiklikle öğrencinin bir dersi kaçıncı defa aldığına bağlı olarak katkı payı/öğrenim ücreti yanında o ders için hesaplanan kredi başına ödenecek ücreti de ödeyeceklerdir. 46 (ç) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayanlardan sadece o yıla göre ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti alınırken Artık derse kaçıncı defa kayıt yaptırdığına bağlı olarak her bir ilave ders için kredi başına ödenecek ücretler alınacaktır (Yandal ve Çift Anadal eğitimi içinde aynı durum geçerli) (Katkı Payı/Öğrenim Ücretine ek olarak mı alınacak yoksa sadece bu ders ücretimi alınacak durumu net değil) 46 (d,e)

16 KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
ESKİ YENİ  Md. Katkı payının belli bir kısmı KYK tarafından katkı kredisi olarak ödenirken Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi gereken katkı paylarının tamamı KYK tarafından katkı kredisi olarak ödenebilecek 46 (g) Yıllık olarak hesaplanan %10’luk dilim Artık dönemlik olmuştur 46 (h) Birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri katkı payı miktarlarında herhangi bir indirim yapılmazken Gündüz öğrencileri içinde %10’luk dilim oluşturularak artık ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri de katkı payının yarısını ödeyecektir. 46 (ı) 46 ncı maddenin diğer hükümleri ile ücretlerin nasıl hesaplanacağı, alınan bu ücretlerin nasıl kullanılacağı, kimlerin ücretlerinin Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödeneceği ve burslar konusundaki hükümler karara bağlanmış gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanacaktır.

17 ÖĞRENCİ AFFI 25 Şubat 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun 173 üncü maddesi ile 2547 sayılı kanuna Geçici 58. Madde eklenmiştir. Bu madde ile birçok öğrencinin yükseköğrenimlerine geri dönmesini sağlayan hükümler getirilmiş ve * bahar yarıyılında başlayacaklar, * öğretim yılında başlayacaklar *Askerde olup terhislerini takiben 2 ay içinde başvuracaklar olmak üzere üç ayrı başvuru zamanı belirtilmiştir.

18 Geçici Madde 58 Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanlar eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime başlayabilirler.

19 Geçici Madde 58 Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında(…..) Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim(….) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

20 ÖĞRENCİ AFFI ile İLGİLİ DUYURU

21 AF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

22 Geçici 58. Madde’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Sözkonusu Kanunun Geçici 58. maddesinin son cümlesinde “Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” cümlesi yer almakla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler tarafından uygulanacak maddeleri bildirdiği yazıda Geçici 58. maddeye de yer vermiştir. Bu nedenle Geçici 58. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Üniversitemiz Senatosunca bir komisyon oluşturulmuştur. Diğer yandan bu maddenin « eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanlar eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime başlayabilirler.» hükmü uygulanmaya başlanmış ve süresi içinde başvurarak bahar yarıyılında başlama talebinde bulunanların durumları ilgili birimlerin Yönetim Kurullarınca değerlendirilmiş intibak ve kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir.

23 Geçici 58. Madde’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Henüz af usul ve esasları belirlenmediğinden, bahar yarıyılında öğrenime başlamak üzere başvuranlardan Çift Anadal, Yandal, Pedagojik Formasyon, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği, kapatılmış programlara başvuranlar vb. gibi bir durumlarda kanunda net hükümler olmaması ve ancak uygulama usul ve esasları ile netlik kazanacağından bu adayların değerlendirilmesi için usul ve esasların beklenmesi doğru olacaktır. Bu madde kapsamında öğrenimlerine geri dönecek olan erkek öğrencilerin askerlik durumlarına ilişkin uygulama hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ekinde gönderilen Milli Savunma Bakanlığının yazısı hükümleri uygulanacak olup söz konusu yazı Birimlerinize bildirilmiştir. Bu maddenin uygulama usul ve esasları belirlenirken sizlerin konu ile ilgili soru ve önerilerinizin katkısı büyük olacağına inanıyor ve elektronik posta adresimize soru ve önerilerinizi göndermenizi bekliyoruz.

24 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI
25 Şubat 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun 34. , 35. ve 36. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 60 ıncı , 61 inci ve 67 inci maddelerine aşağıdaki fıkralar eklenerek Yabancı Uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir.

25 34 üncü maddesi ile 5510 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine yedinci fıkra eklenmiş olup, söz konusu fıkrada; “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.” Eklenen fıkra içerisinde atıfta bulunulan madde bentleri; Madde fıkrası; d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, Madde fıkrası; İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz. Madde fıkrası; Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

26 35 inci maddesi ile 5510 Sayılı Kanunun 61 inci maddesine altıncı fıkra eklenmiş olup, söz konusu fıkrada; 60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlar yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki öğrenciler yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilir. 36 ıncı madde ile 5510 Sayılı Kanunun 67 inci maddesine birinci fıkrasına (d) bendi eklenmiş olup, söz konusu fıkrada; “d) 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı sayılanlar, (c) bendinde sayılan şartlarla birlikte, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri,(…)” şarttır. denilmektedir.

27 İlgili maddelere göre burs sağlanmayan, Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar haricinde kendi imkanlarıyla okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Genel sağlık sigortası yapılacak, yabancı uyruklu öğrencilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine girişleri kurumdan kullanıcı adı ve şifre alındıktan sonra yapılmaktadır. Sosyal güvenlik kurumu ile yapılan telefon görüşmesiyle edinilen bilgiye göre öğrenci bilgi girişleri, öğrencilerin emniyetten aldığı 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası ile yapılacaktır. Sisteme numara girildiğinde öğrenci bilgileri gelmekte olup, sistemde istenilen öğrenci bilgileri eksiksiz ve doğru olarak giriş yapılacaktır. Sağlık sigortası primleri Kurum veznelerinden yada Vakıfbank şubelerinden ödenebilmektedir.

28 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 21 Eylül 2010 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

29 -Önlisans ve Lisans Ölçme ve Değerlendirme sistemi değişmiştir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMASI Üniversitemiz Önlisans ve Lisans eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 21 Eylül tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir -Önlisans ve Lisans Ölçme ve Değerlendirme sistemi değişmiştir. -Eski yönetmelikte Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Formasyon dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilirken, Yeni yönetmelikte diğer derslerde Cumartesi Pazar yapılabilir denilmektedir. -Yabancı Dil dersi için, Haftada iki ders saati yerine toplam ders saati ibaresi yer aldı. -Yarıyıl/yıl sonu sınavının ders başarı notuna katkısı en az % 50 oldu. Bu oran İlgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilmektedir. Nitekim katkı oranını yeniden belirleyen/değiştiren birimler oldu. Mesela eski uygulamada vize %40, Yarıyıl sonu %60 belirlemişken bu oranı vize %20 Yarıyıl sonu %80 gibi. -Yeni yönetmeliğe göre tekrarlanan dersin ara ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılmak, yarıyıl içi eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin diğer yükümlülükleri de yerine getirmek zorunludur.

30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMASI (Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz hükmü vardır. Ancak uygulamadaki güçlükler nedeniyle, Lisans ve Önlisans Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzunun hem bağıl hem de mutlak bölümünün 3. Maddelerinde birim yönetim kurulu kararı ile eski vize notlarının sayılması sağlanmıştır.) -Yeni yönetmelik ile birimlerin kullanacağı değerlendirme sistemini kendileri belirleyebiliyor. (Bağıl/Mutlak) -Yarıyıl/Yıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı eski yönetmelikte 40 iken, yeni yönetmelikte 45 oldu. (her iki yönetmelikte de bu sınır ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yükseltilebiliyor) -Mazeret sınavı için sağlıkla ilgili mazeret konusu Eski yönetmelikte Sağlıkla ilgili mazeretlerin Devlet Üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekirken Yeni yönetmelikte bu konu tamamen ilgili birim yönetim kurulu kararına bırakılmıştır. -Derslere devam oranı yeni yönetmelikte yükseltilmiştir. Teorik dersler en az %60’tan %70’e; Uygulamalı derslerde devam ise %70’ten %80’e çıkarılmıştır.

31 -Yeni yönetmelikte bu sebeple kayıt silinmiyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMASI -Eski yönetmelikte öğrenciler, sağlık durumu nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunuyorsa, Devlet Üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelemeleri gerekmekteydi. -2007 yılında yapılan kanun değişikliğiyle Sağlık Kurulu Raporu adı Sağlık Raporu olarak değiştiğinden bu husus yeni yönetmelikte bu şekilde yer aldı. -Eski yönetmelikte 2 yılsonunda hastalığı devam ediyorsa öğrencinin kaydı siliniyordu. -Yeni yönetmelikte bu sebeple kayıt silinmiyor. -Yeni yönetmelikte Onur ve Yüksek Onur Belgesi yer almıştır. -Eski yönetmelikte devamsızlıktan kalan öğrenciler için harfli not(F) olarak hiçbir ayrım yapılmazken -Yeni Yönetmelikle devamsızlıktan kalan öğrenciler için FD harfli notu verilmeye başlanmıştır.

32 Zorunlu ve Seçimlik Dersler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ders Muafiyetleri Madde 11- ….Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından kaydını takip eden on beş iş günü içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye on beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. Ders muafiyetlerinin karara bağlanma süresi açıkça belirtilmiş olmasına rağmen bu süreler dışında işlemler yapılması ve ders seçimi yapmış bir öğrencinin ders ataması kaldırılmadan ders muafiyetinin işlenmesi Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilerleyen zamanlarda hatalara neden olmaktadır. Zorunlu ve Seçimlik Dersler Madde 16- (7) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir yarıyılda alınabilecek kredinin üst sınırı eğitim-öğretim başlamadan önce karara bağlanarak öğrenciye bilgi verilir ve sisteme alınan bu kararın işlenmesi sağlanır.

33 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Başarı Notu Madde 20- (2) Yarıyıl içi sınavları, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaların türleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinin önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır. (3) Yarıyıl içi çalışmaların türleri ve başarı notuna katkısı ders kayıtlarından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Yukarıdaki belirtilen kararların öğrencilere zamanında duyurulması gerekmektedir.

34 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Başarı Notu Madde 20- (5) Yarıyıl/yıl sonu sınavının ders başarı notuna katkısı en az % 50’dir. Bu oran ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir. Yönetmelik maddesine göre birim tarafından bütün dersler için tek bir yarıyıl sonu sınavı etki oranı belirlenmelidir. Yıl içi etkinlikleri ise ilgili öğretim üyeleri tarafından kalan oranda etkinliklerine göre belirlenmelidir. Yönetmeliği aykırı uygulama yapmamak için ilgili kurul kararı alınarak ders sorumlularının da bilgilendirilmesi önem arzetmektedir.

35 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Başarı Notu Madde 20- (6) …. Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz. Maddenin «Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz.» hükmü konusunda özellikle yılından önce girişli öğrenciler bakımından sorunlar yaşlandığı bazı birimlerce bildirilmiş, bunun üzerine Hukuk Fakültesine görüş sorulmuş alınan hukuki mütalaaya göre Yönetmeliğin Geçici Maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak bu yıldan önce kayıtlı olan öğrencilerin tekrar aldıkları derslerin önceki ara sınav notu sayılmıştır. (2547 Sayılı Kanunda meydana gelen değişiklikler doğrultusunda “İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde yapılacak değişiklikler sırasında bu öneriler yeniden değerlendirmeye alınacaktır. )

36 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Başarı Notunun Hesaplanması Madde 21- (2) …. yarıyıl/yıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 45 olarak uygulanır. Bu sınır, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir. Bazı birimlerin bu sınırı belirlemedikleri, belirlemiş olanlarınsa duyurmadıkları sınavlar zamanında anlaşılmıştır. (3) İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde öngörülen kriterlere bağlı olarak belirler ve yarıyıl/yıl sonu sınav tarihini izleyen yedi iş günü içinde ilan eder. Sınav ilanıyla ilgili süre bu maddede açıkça belirtilmesine rağmen birçok birim buna uymamakta ve ders alma, mezuniyet işlemleri vb. gibi iş ve işlemlerin aksamasına neden olmaktadır.

37 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı Madde 28- (1) …. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, kayıtlı olduğu birimden mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alması gerekirken alamadıkları bütün dersler için, iki ek sınav hakkı verilir. (4) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde yapılır. (5) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notuna göre belirlenir. Tek Ders Sınavı ve Ek Sınav sonuçlarında öğrencinin başarı notunun ara sınav notunun dikkate alınmadan sadece yarıyıl sınav notu ile belirleneceği hem yönetmeliğimizde hem de ölçme ve değerlendirme kılavuzunda açıkça yazmasına rağmen değerlendirmeleri farklı şekillerde yapmak isteyen birimler bulunmaktadır.

38 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İntibak GEÇİCİ MADDE 1 – (1) eğitim ve öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt olan öğrenciler için; ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notu olarak, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Eski Yönetmeliğin ilgili maddesi Madde 21’dir ve bu madde de belirtilen Başarı baraj notu en az 1.80’dir. (3) Bu Yönetmelikle, ilgili birimlerin tercihine bırakılan eğitim ve öğretim modeli/modelleri, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz eğitim esasları, mutlak veya bağıl değerlendirme sistemleri hususunda ilgili birim kurulları karar alır ve uygular. Birimlerin tercihine bırakılan eğitim öğretim modelinin, mutlak veya bağıl değerlendirme sisteminin ilgili birim kurul kararı ile belirlenerek uygulanmalı ve ayrıca alınan bu kararlar Otomasyon işlemleri için Rektörlüğümüze de bildirmelidir.

39 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Necla ASLAN


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları