Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

2 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
İÇERİK Proje Döngüsü Yönetimi Nedir? Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Analiz ve Planlama Faaliyet Planı ve Bütçe Hibe Başvuru Formu İncelenmesi

3 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
Proje Nedir? Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur. PROJE

4 Proje Döngüsü Yönetimi Nedir?
Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür. Kısaca: Yönetim Sistemi

5 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
Ön Değerlendirme Uygulama Finansman Proje Fikrini Belirleme Proje Fikrinin Analizi Değerlendirme Projelerin planlaması ve yürütülmesi, Proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir.

6 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

7 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI
Proje planlama, analiz ve uygulama aracı: Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki sebepsel ilişkiyi kurar Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol eder Proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek riskleri dikkate alır

8 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI
Proje Döngüsü Yönetimi Bir proje sürecindeki farklı aşamaları, açıkça ortaya konan yönetim faaliyetleri ve karar alma prosedürleriyle tanımlar. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Program ve projelerin planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesine yönelik olan bu metodoloji, sistematik analiz, paydaş katılımı ve düzgün dokümantasyonu teşvik eden birtakım yöntemlerden istifade eder. Proje Döngüsü Yönetimi Kurum tarafından tanımlanan karar alma ve uygulama süreci Mantıksal Çerçeve Analizi Proje yönetim yöntem ve araçları

9 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI
Mantıksal Çerçeve Proje Çevirimi Yönetimi boyunca kullanılır. Aşağıdakiler arasında ortak ve tutarlı bağlar kurar : Hedeflenen amaçlar Çözülecek Problemler Elde edilen sonuçlar Hedeflenen amaçlar Gerçekleştirilen faaliyetler Elde edilen sonuçlar Gerçekleştirilen faaliyetler Gerekli araçlar Araçlarla ilgili olarak ortaya çıkan maliyetler Gerekli araçlar

10 “Projelerin Kısıtlamaları”
MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI “Projelerin Kısıtlamaları” ANALİZ EVRESİ PLANLAMA EVRESİ Paydaş Analizi Problem Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve Matrisi Faaliyet Planı Bütçe

11 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar Kimlerdir? Niçin Yapılır?
Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır. Birincil ve İkincil Paydaşlar Kimlerdir? Niçin Yapılır? Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak

12 PROBLEM ANALİZİ Niçin Yapılır?
Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir, Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir.

13 Problem Ağacı PROBLEM ANALİZİ KÖK PROBLEMLER SONUÇ NEDEN ANA PROBLEM
ALT PROBLEM 1 ALT PROBLEM 2 NEDEN KÖK PROBLEMLER

14 Sarıyer İlçesinde İşsizlik Sorunu Artıyor
PROBLEM ANALİZİ Sarıyer İlçesinde İşsizlik Sorunu Artıyor SONUÇ Aktif İstihdam Politikalarının Geliştirilememesi Yeni kurulan işlerde iflas oranı yüksek Yeni girişimcilerin finansa erişimlerinde katı engeller bulunmakta İlçede iş kurma ve iş bulma toplumsal bilincinin oluşmaması İş-kur Ofisinin Yeterli Donanıma Sahip Olmaması NEDEN Özel İstihdam Bürolarının Bölgede Faaliyet Göstermemesi Yeni işlere model olabilecek başarılı uygulamaların olmaması İş fikri olan olan girişimciler için eğitimlerin azlığı İş kurma konusunda danışmanlık imkanlarının bulunmaması

15 Grup Çalışması I Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun. Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun. Her bir gruba: Sorunları Büyük beyaz kağıt Tack it yapıştırıcı Marker dağıt. Her gruba yardımcı ol.

16 HEDEF ANALİZİ Hedef Analizi
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır ? Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

17 HEDEF ANALİZİ Hedef Ağacı ANA AMAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 1 ALT AMAÇ 2 ARAÇ

18 Sarıyer İlçesinde İstihdam Artıyor
HEDEF ANALİZİ Sarıyer İlçesinde İstihdam Artıyor AMAÇ Yeni kurulan işlerde faaliyetlerini sürdürebiliyor Aktif İstihdam Politikaları uygulanıyor Yeni girişimcilerin finansa erişimleri kolaylaşıyor İlçede iş kurma ve iş bulma konusunda toplumsal bilinç yükseliyor İş-kur Ofisinin Yeterli Donanıma Sahip Olmaması ARAÇ Özel İstihdam Bürolarının Bölgede Faaliyet Göstermemesi Yeni işlere model olabilecek başarılı uygulamalar mevcut İş fikri olan olan girişimciler için eğitimler yaygınlaşıyor İş kurma konusunda danışmanlık imkanları oluşturuldu

19 Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir.
STRATEJİ ANALİZİ Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

20 STRATEJİ ANALİZİ BAZI OLASI KRİTERLER
MALİ KAYNAKLARIN, UZMANLIĞIN VB. MEVCUT OLMASI DİĞER DONÖRLER TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER İÇİN TAMAMLAYICI OLMA ÖZELLİĞİ HEDEF GRUBUN VERDİĞİ ÖNEM EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASINA KATKI HEDEF GRUPLARININ MEVCUT POTANSİYELLERİ VE YETERLİLİKLERİ ACİLİYET SOSYAL KABUL EDİLEBİLİRLİK / YAPILABİLİRLİK MUTABIK KALINAN STRATEJİNİN PROGRAMA UYGUNLUĞU

21 Sarıyer İlçesinde İstihdam Artıyor
STRATEJİ ANALİZİ Sarıyer İlçesinde İstihdam Artıyor AMAÇ Yeni kurulan işlerde devamlılık yüksek Aktif İstihdam Politikaları uygulanıyor Yeni girişimciler arasında iş uzmanlığı sağlandı Girişimcilerin Finansa erişimleri esnek bir yapıda İş-kur Ofisinin Yeterli Donanıma Sahip Özel İstihdam Bürolarının Bölgede Faaliyet Gösteriyor ARAÇ Yeni işlere model olabilecek başarılı uygulamalara ilişkin bilgi sağlanıyor Girişimcilik eğitimleri organize edildi ve iş kurmaya yönelik danışmanlık merkezi oluşturuldu

22 Grup Çalışması II Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını hedef ağacına dönüştürün. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin.

23 MANTIKSAL ÇERÇEVE GENEL HEDEFLER PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 1 4 3 2 GÖSTERGELER ARAÇ 9 11 13 15 DOĞRULAMA KAYNAKLARI MALİYETLER 14 16 12 10 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR 7 8 6 5

24 MANTIKSAL ÇERÇEVE GENEL HEDEFLER PROJENİN AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER
Projenin katkıda bulunacağı yüksek seviyedeki hedefler Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEFLER Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak tanımlanmalıdır. Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi

25 MANTIKSAL ÇERÇEVE Riskler:
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar: Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Önkoşullar: Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.

26 Varsayım Değerlendirme Algoritması
Olabilme ihtimali nedir? Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Evet Hayır Dışsal faktör önemli mi? Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Proje yapılabilir değil Örnek üzerinden algoritmayı anlat!! Babanın destek

27 BAŞARI GÖSTERGELERİ Nedir? Ne İşe Yararlar?
Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar

28 DOĞRULAMA KAYNAKLARI Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

29 DOĞRULAMA KAYNAKLARI Maliyet Karmaşıklık Özel anketler
Faydalananlarla görüşmeler Uyarlanmış mevcut istatistiki bilgiler Mevcut istatistiki bilgiler Yönetim raporları İdari raporlar Karmaşıklık 20

30 MANTIKSAL ÇERÇEVE Varsayımlar Sonuçlar Faaliyetler Ön-koşullar
Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Projenin Genel Hedefi Sonuçlar Faaliyetler Araçlar / Kaynaklar (opsiyonel) Maliyet / Bütçe (opsiyonel) Ön-koşullar Projenin Amacı Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı

31 MANTIKSAL ÇERÇEVE Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı
Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedefler Faaliyetin dolaylı şekilde katkıda bulunacağı genel kapsamlı hedefler nelerdir? Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan kilit göstergeler hangileridir? Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir? Özel Amaç Faaliyetin genel amaca katkısı olması için, hangi özel amacı başarması istenmektedir? Faaliyet amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları hangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir? Söz konusu amacın başarılması için Faydalananın sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? (harici koşullar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır? Sonuçlar Sonuçlar, Özel Amaç’ın başarılması için gerekli ve öngörülen Faaliyet çıktılarıdır (output). Faaliyetin Beklenen Sonuçları nelerdir? (maddeleyiniz) Faaliyetin Beklenen Sonuçları vermek bakımından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir? Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır? Faaliyet Bileşenleri Beklenen Sonuçlar’ın elde edilebilmesi için uygulanacak Faaliyet bileşenleri nelerdir ve hangi sırada uygulanacaktır? Araçlar: Faaliyet bileşenlerinin uygulanması için gerekli, örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi hangi araçlar gereklidir? Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? (Faaliyet Bütçesinde maliyet kalemleri gösterilecek) Faaliyetin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Planlanan faaliyet bileşenlerinin uygulanabilmesi için, Faydalananın doğrudan kontrolu dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir?

32 Mantığı / Projenin Kapsamı Obj. Şekilde Doğ. Başarı Göstergeleri
MANTIKSAL ÇERÇEVE Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı Obj. Şekilde Doğ. Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedefler Sarıyer İlçesinde istihdam olanaklarının artırılması ile işsizlikle mücadele edilmesi Bölgede küçük aile işletmelerinin sayısı artırıldı Kadın ve genç girişimcilerin ekonomideki etkin oranı arttı İşsizlik oranı azaldı. Sarıyer ilçesi işsizlik istatistiki verilerinin karşılaştırılması İşKur raporları Özel Amaç Sarıyer İlçesinde girişimcilik bilincinin oluşturulması ile yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması ve sürekliliğinin sağlanması 2 yıl içerisinde Bölgede küçük aile işletmelerinin sayısında % 20 artış sağlandı 2 yıl içerisinde Kadın ve genç girişimcilerin kurduğu işletme sayısında % 30 artış sağlandı 2 yıl içerisinde yeni kurulan işletmelerin iflas oranları % 50 oranında azaldı 2 yıl içerisinde İŞKUR’a kayıtlı işsizlik oranında % 20 azalma sağlandı Defterdarlık raporları Sosyal Kültürel ve ekonomik ortamın destekleyici olacağı Kadın ve genç girişimcilerin projeyi destekleyeceği ve ilgi Göstereceği Danışmanlık desteği anlayışının sindirilebilmesi Sonuçlar Gençler, kadınlar, işsizler ve iş yerini yeni açmış kişiler yeterli içerikte ve etkinlikte girişimcilik eğitimi aldılar Sürekli bir yapıda faaliyet gösteren girimci danışma merkezi oluşturuldu Başarılı uygulamalar tanıtıldı ve toplum bilinci artırıldı 12 aylık faaliyet sonunda toplam 250 kişi girişimcilik eğitimi aldı 40 katılımcı kendi işyerini kurdu 50 katılımcı istihdam edildi 5 başarılı girişim fikri iş merkezinde faaliyete başladı -SSK dokümanları -Banka kayıtları -Proje raporları Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik desteğinin sağlanması Hedef kitlenin tam ilgi ve desteğinin sağlanması

33 Mantığı / Projenin Kapsamı Obj. Şekilde Doğ. Başarı Göstergeleri
MANTIKSAL ÇERÇEVE Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı Obj. Şekilde Doğ. Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Faaliyet Bileşenleri Girişimcilik eğitimlerinin yapılması Sarıyer Belediyesi bünyesinde sürdürülebilir bir girişimci danışma merkezi kurulması Başarılı girişimler için iş merkezi oluşturulması Araçlar: ….. Maliyetler: …… Kaliteli Uygulama ekibinin sağlanması Eğitim merkezinin kullanılabilir durumda olması Bölgede sosyal, kültürel, ve ekonomik ilginin sağlanması Yerel ve ulusal basının ilgisinin sağlanması Sınıfların kullanılabilir durumda olması Danışmanlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması

34 MANTIKSAL ÇERÇEVENİN KONTROLÜ
Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve güvenilirdir, Ön koşullar gerçekçidir, Varsayımlar gerçekçi ve tamdır, Riskler kabul edilebilir seviyededir, Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir, Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan yerlerde faaliyetler, sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade edilmiştir, Elde edilen faydalar, maliyete uygundur, İlave araştırmalara ihtiyaç vardır.

35 Grup Çalışması III Seçtiğiniz proje stratejisi çerçevesinde Mantıksal Çerçeve matrisinizi hazırlayın. Önerilen matris doldurma şekli aşağıdaki gibidir: Yukarıdan aşağıya 1. sütun Aşağıdan yukarıya doğru 4.(son) sütun. Her bir hedef seviyesi için başarı göstergesi ve doğrulama kaynağı (faaliyetler seviyesi için B.G. ve D.K. kutuları boş bırakılacak)

36 FAALİYET PLANI VE BÜTÇE
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

37 FAALİYET PLANI VE BÜTÇE
Yol Haritası Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detayları tanımlar Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder

38 FAALİYET PLANI VE BÜTÇE
Kuruluş Hazırlıkları Başlangıç Uygulamaları Eğitim uygulamaları Sürdürülebilirlik Faaliyetler 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Uygulama makamı Dönem Kuruluş Hazırlıkları Sarıyer Belediyesi 2. Dönem Başlangıç Uygulaması Sarıyer Belediyesi + TÜGİAD 3. Dönem Tam Uygulama 4. Dönem Sürdürülebilirlik

39 - EK B. Bütçe1 1. İnsan Kaynakları 94.500 110.500 Tüm Yıllar Giderler
Birim Miktar Birim Maliyet (EURO) Maliyet (EURO)3 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (Brüt miktar, yerel personel) 1.1.1 Teknik Personel Adam-ay 94.500 Merkez Koordinatörü Aylık 12 1.200 14.400 Proje Sekreteri 400 4.800 Finans Müdürü 1.000 12.000 Danışman Günlük 60 200 Eğitim Koordinatörü 6 800 Proje Asistanı 100 6.000 Eğiticiler 180 120 21.600 Process Danışmanları 80 16.000 1.2 Seyahat / Görev Harcırahı 1.3.1 Seminer/konferans katılımcıları Adam-gün (200 katılımcı haftada 8 saat olmak koşuluyla) 2000 8 Alt-toplam - İnsan Kaynakları 2. Seyahat6 2.1. Yurtdışı seyahat Adam-Sefer 2.2 Yurtiçi / yerel ulaştırma Aylık Gider Alt-toplam - Seyahat -

40 4. Yerel ofis / Faaliyet Giderleri
3. Ekipman ve Malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Birim Araç 3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı 10.350 Masaüstü Bilgisayar (PC) 4 1000 4.000 UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) 100 400 Printer 2 800 Faks makinesi 1 Fotokopi Makinesi 1.000 Projeksiyon cihazı ve perdesi 2.500 Beyaz Tahta 600 1.200 Ciltleme Makinesi 50 Alt-toplam – Ekipman ve Malzeme 4. Yerel ofis / Faaliyet Giderleri 4.1 Araç masrafları Aylık Gider 4.2 Büro kirası 4.3 Sarf malzemesi – kırtasiye 720 Kırtasiye Aylık 12 60 4.4 Diğer hizmetler (tel/fax, elektrik/ısınma, bakım-onarım) Alt-toplam Yerel Ofis / Faaliyet Giderleri

41 134.370 5. Diğer Giderler, Hizmetler 3.700 6. Diğer 4.000 Tadilat
Birim Miktar Birim Maliyet (EURO) Maliyet (EURO)3 5. Diğer Giderler, Hizmetler 5.1 Yayın Giderleri10 2.700 1000 adet broşür, 120 adet sertifika basımı 1.500 Web Sitesi ve internet erişimi 1.200 5.2 Etüd, araştırma10 5.3 Denetim giderleri 1.000 Proje denetim gideri 1 5.4 Değerlendirme giderleri 5.5 Tercüman, mütercim giderleri 5.6 Finans hizmetleri (banka teminat giderleri, vb.) Alt-Toplam Diğer Giderler, Hizmetler 3.700 6. Diğer 4.000 Tadilat 4.000  Alt-toplam - Diğer 7. Alt-toplam - Faaliyetin doğrudan maliyetleri (1-6) 8. Genel idare giderleri (7 No'lu "Alt-toplam - Faaliyetin doğrudan maliyetleri" bütçe kalemi tutarının en fazla % 7'si) 8.700 9. Toplam - Faaliyetin Nitelikli Maliyetler Toplamı (7+ 8)

42 Grup Çalışması IV Mantıksal Çerçeve Matrisi’nden alacağınız bir ana faaliyet için detaylı bir faaliyet planı oluşturun. Oluşturduğunuz faaliyet planından yola çıkarak faaliyetiniz ile ilgili bir bütçe hazırlayın.

43 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

44 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
I. PROJE 1. Tanım 1.1. İsim: Projenin başlığı 1.2.Yer (ler): Projenin nerde yapılacağı Ülke (ler), bölge (ler) , şehir (ler) yazılacaktır.

45 1.3. İhale kurumundan talep edilen miktar:
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 1.3. İhale kurumundan talep edilen miktar: Projenin toplam maliyeti, AB’ den istenen hibe miktarı ve bunun proje toplam maliyeti içindeki oranı belirtilecek. Eylemin toplam kabul edilebilir maliyeti < İhale Kurumundan> talep edilen miktar Eylemin toplam maliyetinin % si < EURO> …….. <EURO> ……….. %

46 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.4.Özet En fazla 10 satır ( (a) proje amacı, (b) hedef grup (lar) ve (c) ana faaliyet konusunda bilgiler ihtiva etmelidir.) Projenin özel amacı, Projeden kimlerin yararlanacağı, Projenin kimleri etkileyeceği, proje amacına hangi faaliyetler yapılarak ulaşılacak. (Problem Analizi,Hedef analizi, Paydaş Analizi, Faaliyet Planlaması sonuçlarına göre) Mantıksal Çerçevenin ilk kolonu proje özetini vermektedir.

47 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.5. Amaçlar En fazla 1 sayfa olmalıdır. Projenin genel ve özel amaçlarını açıklayınız. Projenin bölgedeki, yöredeki hangi önemli sorunun çözülmesine, hangi amacı gerçekleştirerek katkıda bulunacak (Hedef ve Strateji Analiz sonuçları proje amaçlarının yazılmasında kullanılmalıdır.)

48 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.6. Gerekçe En fazla üç sayfa olup, Aşağıdaki bilgileri içermelidir. Projenin, programın genel amaçlarıyla ilgisi; Çağrılarda belirtilecek programın genel amaçları dikkate alınarak, projenin bu genel amaçlara nasıl uygunluk gösterdiği yazılır. Projenin, programın öncelikleriyle ilgisi; Çağrılarda belirtilecek program öncelikleri, dikkate alınarak, projenin bu önceliklere uyduğunu ve bu önceliklere nasıl hitap ettiği yazılır. c) Hedef Bölgelerde duyulan ihtiyaç ve sıkıntıların saptanması; Problem analizi bilgileri yazılarak, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesi gerektiği üzerinde durulur.

49 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.6. Gerekçe Hedef grupların listesi ve doğrudan yada dolaylı yararlanıcıların tahmini sayısı; Paydaş analizinden elde edilecek bilgilerdir. Hedef grubun (köy halkı, özürlüler, ziraat müh. Gibi belirli bir hedef grup ve projeden uzun vadede yararlanacak gruplar ve sayıları) (Paydaş Analizi) Hedef grupların ve faaliyetlerin seçilmesinin nedenleri; Paydaş analizinde belirlenen paydaşların özellikleri itibariyle, proje amacına ulaşılmasındaki seçilme gerekçeleri, neden onlar üzerinde duruluyor, neden projede yer aldıkları, Faaliyetlerin sonuçlara ulaşmadaki yeri, önemi, f) Projenin hedef gruplarla ilgisi; Neden o hedef grupların seçildiği, programın öncelik verdiği gruplardan mı?…… (Paydaş Analizi) (Problem Analizi, Paydaş Analizi ve Faaliyetlerin planlanması gerekçelerin yazımında faydalanılacak kaynaklardır)

50 1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı tanımı
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı tanımı En fazla 9 sayfa olmalıdır. Sonuç elde etmek için gerçekleştirilecek her bir faaliyetin isim ve ayrıntılı tanımını kapsamalı ve faaliyetlerde her bir ortağın (veya birlik yada taşeronun ) projede aldığı rolü /görevi açıklanmalıdır. Bu açıdan faaliyetlerin ayrıntılı tanımı eylem planı ile karıştırılmamalıdır. Sonuçlara ulaşmak için, birbirini mantıksal sırada izleyen faaliyetler dizisidir. Faaliyetin kapsamı, nasıl yapılacağı, hangi sürede, kaç kişiyle yapılacağı, hangi ortağın yapmakla sorumlu olduğu yazılmalıdır.

51 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.8. Metodoloji En fazla 4 sayfa olmalı ve Aşağıdaki maddelerin tanımını içermelidir: i) Uygulama yöntemleri; Projenin ve kullanılacak yöntemlerin uygulanabilir olduğunu ve bu sayede hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı etkiler yaratacağı anlatılmalıdır. (strateji analizinde neden ve hangi kriterlere göre projenin seçilip hazırlandığı uygulama yöntemlerinin hazırlanmasında kaynak olur.) Tercih edilen yöntemlerin, sizi hedeflerinize nasıl ulaştıracağını, projenin konu aldığı sorunlara/ihtiyaçlara nasıl yanıt vereceğini açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Kullanılacak yöntemlerle elde etmeyi planladığınız hedefler arasında çok açık bir bağlantı olmalıdır. En etkili yöntemlerden biri olan geçmiş dönemlerde başlatılan projeler ile hazırlanan proje arasında işbirliğine önem verilerek, bu işbirliğini nasıl sağladığınızı anlatmalısınız.

52 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.8. Metodoloji iv) İç değerlendirme prosedürleri; Proje süresince, projenin ilerlemesini görebilmek için gereklidir. İzleme planı olarak adlandırılan bu süreçte, projenin göstergelerine ilişkin verilere, proje faaliyetlerinin ve kalitesinin sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi sürecidir. Proje içi değerlendirme ise, projenin çıktılarıyla ve etkileriyle ilişkilidir. Bu değerlendirme sürecinde, proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren bilgilerin toplanması gerekir. Bu kapsamda, bu ihtiyaçları yerine getirebilecek çalışmalar, ara toplantılar, izleme-değerlendirme toplantıları, raporlar, arazi gezileri…olabilir.

53 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.8. Metodoloji v) Diğer organizasyonların (ortak veya diğerlerinin) katılım ve faaliyet düzeyi; Proje ortaklarının ve projeye destek vereceklerin sorumluluk düzeyi, vi) Her bir ortağın rolünün nedenleri; Ortakların hangi faaliyetlerden sorumlu olacakları, Neden bu ortağın seçildiği (Paydaş analizi sonuçlarına göre yazılır.) vii) Eylemin uygulanması için teklif edilen ekip ( kişilerin isimlerini buraya yazmaya gerek yoktur); proje süresince projede görev alacak kişiler (teknik ve idari personel, danışmanlar…)

54 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.9. Süre ve Eylem planı Projenin süresi……………..ay olacaktır. Not: Örnek eylem planı gerçek tarihlerden söz etmemelidir, sadece “ay 1”, “ay 2” şeklinde göstermelidir. Başvuru sahiplerine tedbir olarak eyleme ilişkin zaman çizelgesine belirli bir miktar sapma bırakmaları tavsiye edilir. Eylem planı faaliyetlerin ayrıntılı tanımlarını sadece isimlerini ( bunların 1.7. bölümde listelenen isimlere uygun olduğundan emin olun) ihtiva etmelidir. Faaliyetin olmadığı aylar eylem planına ve eylemin süresine dahil edilmelidir. Uygulamanın ilk ayına ilişkin eylem planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulaması konusunda genel bir kanı verecek kadar ayrıntılı olmalıdır. İlgili tablo doldurulacaktır!!!

55 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
2. Beklenen sonuçlar 2.1. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki En fazla 2 sayfa olmalıdır. Projenin; Hedef grupların durumunu nasıl geliştireceği; hedef grupların projenin uygulanması sonucunda elde edecekleri fayda ya da faydaların tanımlanmasıdır. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki, kesin ve uygun olan durumlarda ölçülebilir nitelikte olmalı yani, göstergeleri olmalıdır. b) Hedef gruplarla ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl geliştireceği; Proje süresince ve sonunda hedef grupların kazanacağı olumlu etkiler, nasıl gelişim sağlayacakları ve proje ortaklarının kazanacağı teknik ve kurumsal faydaları açık ve net olarak anlatılmalıdır.

56 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
2. Beklenen sonuçlar 2.2. Yayınlar ve diğer çıktılar Bu bölümde tüm proje çıktılarını tanımlayınız ve bunları sayısal olarak belirtiniz. Çıktılar proje faaliyetlerinin ürünleridir. Bazı çıktılar başka faaliyetler için girdi olarak kullanılabilirler.

57 2.3. Çoğaltan etkiler/Çarpan Etkisi
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 2.3. Çoğaltan etkiler/Çarpan Etkisi Eylem sonuçlarının kopyalanması veya başka alanlara uzatılması ihtimallerini açıklayınız. Çarpan etkisi projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde bulunur. Çarpan etkisi aşağıdaki konuları içerebilir: Proje sonuçlarının başka alanlarda tekrarlanması (özellikle pilot projelerin uygulandığı çalışmalarda). Bu durumda, proje çıktılarınızın diğer çalışmaları etkileyebilmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağını açıkça belirtiniz. Projenin olumlu etki ve sonuçları, diğer sektörlerin gelişimine ve hedef gruplar için daha fazla faydanın elde edilmesine neden olur Çarpan etkisi, projelerin bir katma değeridir. Fakat her projenin çarpan etkisine sahip olması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda bu hususu olduğu gibi açıklayınız.

58 2.4. Kısa ve uzun vadeli etki
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 2.4. Kısa ve uzun vadeli etki a) Finansal boyut ( hibe sona erdiğinde faaliyetler nasıl finanse edilecektir?) Burada, hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl finanse edileceği açıklanmalıdır. Finansal sürdürülebilirlik özellikle proje kaynaklarının bir kısmının varolan yapıların mevcut performanslarının iyileştirilmesine ya da yeni alanların yaratılmasına ayrıldığı durumlarda önem kazanır. Bu bölümde, proje bitiminden sonraki normal faaliyetler için finansman kaynakları ve yeni ya da geliştirilmiş yapıların devamlılığı ile ilgili bilgi verilmelidir.

59 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
b) Kurumsal düzey (Faaliyetlerin sürmesine imkan veren yapılar eylemin sonunda da var olacak mı? Eylem sonuçlarını sahiplenecek yerel unsurlar olacak mı?) Bu bölümde, projenin tamamlanmasından sonra faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayacak bir yapının olup olmadığını ya da proje sonuçlarının "yerel mülkiyete" devredilip devredilmeyeceğini açıklamalısınız. c) Politik düzey (Eylemin ne gibi kurumsal etkisi olacaktır- yani mevzuatın, davranış kodlarının, yöntemlerin vb. gelişmesine katkıda bulunacak mı?) Burada, faaliyetinizin yaratacağı yapısal etkileri açıklamalısınız (örneğin; faaliyetiniz bir yasanın geliştirilmesini sağlayacaksa, ya da yeni uygulama biçimleri ya da yöntemleri yaratacaksa, bunların tanımlayın).

60 TEŞEKKÜRLER….! Bülent ÖZCAN AB Genel Sekreterliği AB Uzmanı
Tel: (dahili 247) E-posta:


"PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları