Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BT ‘nin Tanımı ve Örnek Grafiler. İ brahim Emre ÇAKMAK Toraks BT’ nin DG (Direkt Grafi) ‘ ye üstünlükleri ve Örnek Grafiler. Havva YILDIRIM BT’ de Kontrast.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BT ‘nin Tanımı ve Örnek Grafiler. İ brahim Emre ÇAKMAK Toraks BT’ nin DG (Direkt Grafi) ‘ ye üstünlükleri ve Örnek Grafiler. Havva YILDIRIM BT’ de Kontrast."— Sunum transkripti:

1

2 BT ‘nin Tanımı ve Örnek Grafiler. İ brahim Emre ÇAKMAK Toraks BT’ nin DG (Direkt Grafi) ‘ ye üstünlükleri ve Örnek Grafiler. Havva YILDIRIM BT’ de Kontrast Madde Kullanımı ve Örnek Grafiler. Elif ARAS BT ‘ de Toraks Çekim Yöntemleri ve Örnek Grafiler. Ceylan KORUCU

3  Bilgisayarlı tomografi, x- ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar.Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın ''gantry'' adı verilen açıklığına sokulur.

4 . Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken oyuk ya da ''gantry'' boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardısıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir.

5  TARAYICI: Hasta masası ve gantriden oluşan sistemdir. Gantri içerisinde tüp ve dedektör sistemi bulunur.  BİLGİSAYAR: Bu ünitede sistemden gelen bilgiler bir çok matematiksel işlemlerden geçerek bir sayı haritası oluşturulur.  GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ: Bu ünitede de ise bilgisayarın oluşturduğu harita görsel bir ürüne dönüştürülür.

6  BT toraks incelemelerinde, inceleme akciğer apekslerinden başlayıp diyafragma bitimine kadar 1 cm aralıkla kesitler halinde devam etmelidir.Boyun seviyesinden başlayıp toraksa yada toraks seviyesinden abdomene doğru uzanan lezyonlarda, mümkünse lezyon bitimine kadar kesitlerin devam ettirilmesi gerekir.

7 Kontrastsız Kontrastlı

8 trakea sternum Pektoral kaslar Sağ caput humeri Sol caput Humeri Korakoid çıkıntı Scapular spineCorpus vertebra klavicula Scapular Spine

9 Sol akciğer apeksi trakea Sağ akciğer apeksi

10 Klavicula ucu Sol akciğer Scapula L Corpus vertebra Scapular spine Korakoid çıkıntı Sağ caput humeri Sağ akciğer özefagus trakea

11 Sol akciğer Üst lob trakea Sağ akciğer Üst lob

12  Trake ve ana bronşların yaygın gevşeme ve büyümesiyle karakterize olan ve kronik pulmoner parankimal hastalıklarla birlikte görülen bir sendromdur..

13  Timoma, sternumun arkasında yer alan küçük bir bez olan timüs bezinin tümörüdür.  En çok 40-50 yaşlarda görülür.  Kaslarda kuvvetsizlik,geçmeye n öksürük,kilo kaybı kısıtlı solunum gibi belirtileri vardır.

14  Akciğer grafisi toraks yaralanmalarının tanısında toraks BT’den daha az hassas olmasına karşın klinik olarak önemli patolojileri gösterebilir. Fakat Toraks yaralanmalarının belirlenmesinde toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), yüksek duyarlılığa sahiptir ve konvansiyonel akciğer grafisine (AG) üstündür.

15  Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir.  Ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur

16  Yöntemin hiçbir sınırlaması yoktur. Örneğin MR(manyetik rezonans) ile normal akciğerler görüntülenemez, US (ultrasonografi) ile içinde hava bulunan akciğer gibi yapılar ve gazlı organlar incelenemez. Kesit aldığı bölgedeki her yapıyı görüntüleyebilmesi BT’nin önemli bir üstünlüğüdür ve yöntemi kliniğin lokomatifi konumuna getirmiştir.  Toraks travmalarında ilk seçilecek radyolojik inceleme akciğer grafisidir. Bununla birlikte acil travma hastalarında genellikle yatarak alınan AP akciğer grafileri patolojilerin gösterilmesinde duyarlı olsalar da özgüllükleri oldukça düşüktür. Toraks BT’ nin travma hastalarındaki akciğer patolojilerini göstermekte %30 ile %60 oranında daha üstün olduğu gösterilmiştir

17  Bilgisayarlı Tomografi (BT)  • Aksiyel düzlemde kesitler (dilimler)  • DG’lerden sonra ikinci yöntem  • Çoğunlukla altın standart yöntem  • BT kılavuzluğunda Biopsi Gercekleştirilir.

18 trakea Sol akciğer Üst lob Sol akciğer Alt lob Sağ akciğer Alt lob Sağ akciğer Alt lob

19 Aorta kavsi Sol akciğer Scapula L Corpus vertebrae Scapula R Sağ akciğer özefagus Sağ braciosefalık ven sternum trakea

20 Sol akciğer Scapula L Desenden Aorta Corpus vertabra Scapula R Sağ akciğer trakea Vena cava superior sternum Asenden aorta

21 Sol akciğer Üst lob Sağ akciğer Üst lob Sol ana bronşial sistem Sol akciğer Alt lob Sağ akciğer Alt lob Sağ ana Bronsial sistem

22 sternum Sol akciğer Scapula L Desenden aorta Corpus vertabra Sağ akciğer Sağ pulmoner arter Vena cava superior Asenden aorta Pulmoner kök

23  Herhangi bir atardamarım balonlaşma tarzında genişlemesine anevrizma denir.  Burada aort kavsinde gelişmiş bir anevrizma vardır.  Geçmişte frengi (sfilis) bu hastalıkta en büyük neden iken  Son zamanlarda atheroskleroz (damar sertliği) neden olarak görülmektedir.

24  Trakeden havayı akciğere ileten bronşların dallarında (2 mm den geniş çaplı olan bronşlar), duvara harabiyeti nedeni ile geri dönüşümsüz genişleme olarak tanımlanır.

25  Bir organın veya yapının radyografik olarak görülebilmesi için farklı yoğunluktaki bir madde ile çevrelenmiş olması gerekir. Normalde kontrast madde ile çevrelenmemiş ve dolayısıyla görüntülenemeyen organ ve dokular, içine veya çevresine kontrast madde verilerek görülür hale gelir.  Kontrast maddeler bazı organ ve oluşumları birbirinden daha iyi ayırdedilebilir hale getirmek amacıyla; IV (intravenöz) Oral Vücut boşlukları içerisine verilerek bu yollarla uygulanır

26  Akçiğer BT çekimleri;  Kontrastlı  Kontrastsız olmak üzere iki şekilde çekim şekli vardır.  Kontrastsız Çekimler;  Akciğer parankim hastalık- larının değerlendirilmesi için YRBT (yüksek rezolüsyonlu Bilgisayarlı tomografi) proto- kolleri kullanılarak inceleme yapılır.

27  İncelenecek bölgenin 1-3 mm'lik, tercihen 1,5-2 mm’lik çok ince kesitleri alınır. Yüksek rezolüsyonlu BT tekniğinde incelenecek anatomik yapıların kenar keskinliğini arttırmaya yönelik yüksek rezolüsyonlu rekonstrüksiyon (kemik algoritmi) kullanılmaktadır. Kemik algoritminin kullanılması kontur keskinliğini arttırmakla beraber gürültü oranını da artmasına yol açar.  Yüksek rezolüsyonlu BT tekniğinde genelde tercih edilen kV ve mA değerleri 120/170 ya da 140/170 şeklindedir.  YRBT incelemelerinde kontrast kullanılması gerekmez.

28 Kontrastlı Çekimler; Kontrastlı mediastinal çekim lerde kontrast madde IV yolla hastaya verilir. Mediastinal ve Akciğer oluşumlarının araştırılması İçin oral kontrast kullanımı gereksizdir. Ancak özofagus patolojilerinde lümeni araştırmak gerektiğinde oraldan kontrast verilerek ek kesitler alınabilir. Kontrast madde tümör,kanser ameliyat incelemelerini daha detaylı incelemesini sağlamaktadır. IV kullanımda amaç damarsal oluşumları,parankimal organları yada kontrast madde tutulumu gösterebilen patolojik yapıları daha iyi ayırdedilebilir hale getirmektir.

29  Kontrastlı toraks çekimlerinde akciğer apekslerinden başlayarak diyafragmaya dek bir cm kalınlığında kesitler alınır.  IV kontrast uygulanmadan önce hastanın daha önceden bu ilacı kullanıp kullanmadığı ve allerjik reaksiyonu olup olmadığını öğrenmekte yarar vardır.  Ayrıca hastalarda kusma ve bulantı gibi şikayetleri önlemek için hastanın birkaç saat öncesinden aç kalması yararlı olacaktır.

30 Sol inferior Lober bronş Sağ inferior Lober bronş Sol alt lob Sağ alt lob Sağ orta lob

31 Pulmoner kök sternum Asenden aorta Vena cava superıor Sağ akciğer Scapula RSağ pulmoner arter Corpus vertabra Desenden aorta Sol atrıum Sol pulmoner ven Sol akciğer

32 İnferior linguler segment Sol alt lob Sağ alt lob Sağ orta lob

33 Sağ ventrikul Triküspit kapak Sağ atrium Sağ akciğer Corpus vertebra Sol ventrıkul Mitral kapak Sol atrıum Desenden aorta

34  Kalbi bir kese gibi saran perikard iltihaplandığında perikardiyal tabakalar bi sürtünmeye sebep olur.  Bazen bu iltihaplar perikardiyumda aşırı sıvı toplanmasına neden olur.bu duruma perikardiyal efüzyon denir.

35  Akciğerlerdeki alveollerin gerilip genişlemesiyle beliren bir hastalıktır.  Kronik bronşit, astım yada akciğer veremi gibi hastalıklar sonucunda gelişir.Ama en önemli nedeni sigara alışkanlığıdır.  Hastalık kendi ileri safhalarda gösterir.ileri derecede nefes darlığı görülür.

36  Rutin bir toraks incelemesinde uygulanan teknikler özellikle mediastinal organ ve oluşumları daha iyi ortaya koyacak özelliktedir.  Genel olarak toraks incelemelerini mediasten, kalp ve akciğer parankim incelemeleri olarak üç ayrı kategoride incelemek mümkündür. Mediastinal inceleme için rutin bir tetkik yeterli olmaktadır.  Toraks incelemelerini 3 başlık altında anlatabiliriz.

37  Hasta pozisyonu:supin pozisyonunda yatan hastada kollar baş üstüne alınarak artefaksiyel (istenmeyen bozuk) görünümler engellenir. (posterior mediastinal bir lezyon yada özofagus araştırılıyorsa hasta pron pozisyonunda yatırılır).hasta inceleme başlama sırasında nefesini iyi tutmalıdır.  Kesit düzlemi: aksiyal  Kesit kalınlığı:7 mm  Görüntü alanı:akciğer apeksleri üst kesiminden diyafragmalar bitene kadar olan bölgeyi kapsamalı üst batında özellikle adrenal bezler görüntülenmeden sonlandırılmalıdır.

38  Kontrast madde: Rutin incelemelerde mediastinal vasküler yapıların incelenmesi ve olası patolojik durumların değerlendirilmesi için IV kontrast madde verilir.  Endikasyonları: Mediasten ve akciğer parankim hastalıklarında toraks patolojilerinin tanısında konvansiyonel grafilerin yetersiz kaldığı durumlarda

39  Hasta pozisyonu: supin pozisyonda, kollar baş üstünde  Kesit düzlemi: aksiyal  Kesit kalınlığı: 1.5 mm  Kesit aralığı: 10 mm  Kontrast madde: Gerekmez.  Çekime derin nefes aldırılarak başlanmalı.  Endikasyonları :akciğer hastalıklarının teşhisi, yaygınlığı, dağılımı, aktivitesi ve lezyon boyutlarının belirlenmesinde

40  Hasta pozisyonu: supin pozisyonda, kollar baş üstünde  Kesit düzlemi: aksiyal  Kesit kalınlığı: 3mm  Kontrast madde: IV yoldan gerekir.  Hastada yüksek hızda miktarda IV kontrast madde verilimine uygun bir şekilde damar yolu açılmalı çekime derin bir nefes aldırıp tutturularak başlanmalı  Endikasyonları :tromboembolik hastalıklarda pulmoner trunkus, ana pulmoner arterler, loblardaki ve segmentlerdeki dalların etkilenim durumu

41 Sağ ventrikülSağ atriumKaraciğer (hepar) Sol ventrikul Sol akciğer Desenden aorta Corpus vertabra özefagus Vena cava inferior Sağ akciğer

42 İnferior linguler segment Sol alt lob Sağ alt lob Sağ orta lob

43 Corpus vertabra Desenden aorta özefagus Sol akciğer Kalp tabanı Karaciğer hepar Sağ akciğer

44 mide Dalak (splen) Sol akciğer Desenden aorta Corpus vertabra Sağ akciğer Karaciğer (hepar) Özefagus Mide girişi

45  Ampiyem akciğeri saran zarlar (visseral plevra ve paryetal plevra) arasında mikrobik sıvı birikimidir. Beraberinde ateş yüksekliği, halsizlik, nefes darlığı gibi şikâyetler görülebilir.

46  Kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına "metastaz" (yayılma) denir.  Erkeklerde en sık görülen kanser çeşidi olan akciğer kanseri kadınlarda da sigara kullanımının artmasıyla beraber giderek daha sık görülmektedir.

47


"BT ‘nin Tanımı ve Örnek Grafiler. İ brahim Emre ÇAKMAK Toraks BT’ nin DG (Direkt Grafi) ‘ ye üstünlükleri ve Örnek Grafiler. Havva YILDIRIM BT’ de Kontrast." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları