Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ŞGÜCÜ P İ YASASININ AVRUPALILAŞMASI VE KÜLTÜREL M İ RASIN ETK İ S İ NDEK İ ULUSAL K İ ML İĞİ KORUMA ÇABASI AKSU ANADOLU Ö Ğ RETMEN L İ SES İ 2011-2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ŞGÜCÜ P İ YASASININ AVRUPALILAŞMASI VE KÜLTÜREL M İ RASIN ETK İ S İ NDEK İ ULUSAL K İ ML İĞİ KORUMA ÇABASI AKSU ANADOLU Ö Ğ RETMEN L İ SES İ 2011-2013."— Sunum transkripti:

1 İ ŞGÜCÜ P İ YASASININ AVRUPALILAŞMASI VE KÜLTÜREL M İ RASIN ETK İ S İ NDEK İ ULUSAL K İ ML İĞİ KORUMA ÇABASI AKSU ANADOLU Ö Ğ RETMEN L İ SES İ 2011-2013

2 COMEN İ US PROGRAMI Comenius Programı, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için ö ğ renciler ve e ğ itim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitlili ğ i ile de ğ erleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirli ğ ini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda ö ğ rencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini ve amaçlamaktadır.

3 Comenius Programı, okul e ğ itimindeki kaliteyi artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek amacıyla:  Okullar ve ö ğ retmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirli ğ i ve de ğ işimi teşvik eder,  Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder,  Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını destekler,  E ğ itimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel e ğ itime ihtiyaç duyan ö ğ rencilerin entegrasronu ve e ğ itimin bütün sektörlerinde fırsat eşitli ğ ini teşvik eden yöntemler geliştirir ve bunları yaygınlaştırır,  Okul e ğ itiminde ve okul e ğ itiminde görev yapan personelin e ğ itiminde Bilgi ve İ letişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik eder.

4 Ayrıca Comenius Programı:  Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin ö ğ retiminde kaliteyi artırmak,  Dil ö ğ retmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek,  Az kullanılan ve ö ğ retilen dillerin ö ğ retmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek,  Ö ğ retilen yabancı dil çeşitlili ğ ini artırmak,  Bütün ö ğ retmen ve ö ğ rencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek, yönünde yapılan etkinlikler yardımıyla Avrupa’da okul e ğ itiminde dil ö ğ reniminin gelişmesine katkıda bulunur.

5 Bunların yanı sıra Comenius Programı:  De ğ işik kültürlere yönelik farkındalı ğ ın geliştirilmesini teşvik etmek,  Okul e ğ itimi sektöründe kültürler arası e ğ itim girişimlerini geliştirmek,  Kültürler arası e ğ itim alanında ö ğ retmenlerin yeteneklerini geliştirmek,  Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlı ğ ıyla mücadeleyi desteklemek; için tasarlanmış uluslararası etkinlikler yardımıyla Avrupa’daki okul e ğ itiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasını teşvik eder.

6 Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları projenin odaklandı ğ ı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılı ğ ıyla; ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında da ö ğ renci ve ö ğ retmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, farklı ülkelerden okullarla bir ortaklık içinde yer almak, ö ğ renci ve ö ğ retmenlerin yabancı dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan vererek ve yabancı dil ö ğ renmeye yönelik motivasyonlarını artırmaktadır.

7 İ ki Taraflı Okul Ortaklıkları İ ki okul (bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır) arasında yakın işbirli ğ i sa ğ layarak ö ğ rencilerin farklı dillerde konuşabilme motivasyonunu ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Belli bir konu üzerinde ö ğ renci ve ö ğ retmenlerin birlikte çalışmalarını gerektirir. Faaliyetler sadece sınıf de ğ işiminden ibaret olmamalı müfredata uyarlanmalıdır. Ö ğ renciler aktif bir şekilde planlama, izleme ve de ğ erlendirme faaliyetlerinde yer almalı, yurtdışı hareketlili ğ ine katılacak ö ğ rencilerin en az 12 yaşında olmaları gerekmektedir. Hareketlili ğ in süresi de en az 10 gün olacak şekilde planlanmalıdır.

8 Koordinatör Okulumuz İ ki taraflı okul ortaklıkları kapsamında projeyi birlikte yürütecek koordinatör okulumuz Polonya’nın Myslowice şehrinden Gimnazjum nr 4 isimli okuldur. Okulda toplam 196 ö ğ renci ö ğ renim görmekte ve 25 ö ğ retmen görev yapmaktadır. Myslowice şehrinin nüfusu 75000 civarındadır.

9 Proje özeti Projemiz Türkiye ve Polonya gibi iki farklı kültür mensupları arasında yapılan iki taraflı okul projesidir. Kültürel mirasların etkisindeki ulusal kimli ğ in korunması ve Avrupalılaşan işgücü piyasasının buna etkileri üzerinde çalışma yapılacaktır. Bu kapsamda her iki okulun ziyaretleri sırasında a ğ ırlıklı olarak ulusal mirasa ait olan tarihi- kültürel yerler ile de ğ işik iş sahaları ve buralardaki işleyiş üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

10 Projenin hedefleri  Türkiye ve Polonya’nın tarihi ve kültürel özellklerini daha yakından tanımak.  İ ki farklı ülkenin ö ğ rencileri arasında işbirli ğ ini geliştirmek, ve birlikte çalışma duygusunu aşılamak, farklı görevler alma, uygulama, karar verme, de ğ erlendirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak  Ö ğ rencilerin kendi potansiyellerinin farkına etkili iş başvuru formu ve CV hazırlamalarını sa ğ lamak.  Ö ğ rencilerin yabancı dillerini geliştirip de ğ işik ortamlarda kullanmalarını sa ğ lamak.

11 Projenin hedefleri  Ö ğ rencilerin gidilecek olan ülkenin de dilinden belli oranda ö ğ renmesini sa ğ layıp o dilde iletişim becerilerini geliştirmesini sa ğ lamak  Ö ğ rencilerin yazma, konuşma,dinleme, anlama, ve de ğ işik dil becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak.  Ö ğ rencilerin daha az popüler olan dilleri ö ğ renmelerini sa ğ lamak ve bu konuda ilgi uyandırmak.  Ö ğ rencilerin bilgisayar ve iletişim teknolojilerini daha etkin kullanmalarını sa ğ lamak  Farklı ülkelerdeki e ğ itim ö ğ retim ortamlarını yakından görüp incelemek  Comenius projelerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak

12 Projede yapılacak olan bazı faaliyet ve görevler :  Kültürel mirasla ilgili olan yerlerin gezilip görülmesi  E posta ve görüntülü görüşmeler ile bilgi de ğ işimi  Ö ğ renci ve ö ğ retmen de ğ işimi  Dil dersleri için ek ders  Sunumlar, video ve broşür hazırlanması  İ ş çalışmaları ve meslek danışmanıyla görüşmeler

13 PROJE PROGRAMI

14 EYLÜL 2011  Ö ğ rencilere yapılacak olan projeyle ilgili bilgi verilmesi ve projenin tanıtılması  Ö ğ renci seçiminin yapılması  Ö ğ rencilerin di ğ er okul ö ğ rencileriyle tanışması ve birbirlerini tanımaları  Her iki okulu tanıtıcı sunumların yapılması ve bunların karşılıklı olarak paylaşılması  Yerel basına projeyle ilgili bilginin verilmesi  Ö ğ rencilerin dil becerilerini geliştirmeleri için çalışmaların yapılması

15 EK İ M 2011  Ö ğ rencilerin ayda iki kez( mayıs 2013) e kadar İ ngilizce ek ders almaları.  Her iki okulu kapsayan web sitesi tasarımının yapılmaya başlanması ve burada foto ğ raf, de ğ işik yerler, ve okullarla ilgili bilgi paylaşımının yapılması.  Projenin hikayesi üzerinde çalışmaların başlaması  Ö ğ renciler ders dışı etkinliklerde kendi bölgelerini tanıtımını yaparlar.  Gidilecek olan yerlerin ve yapılacak olan faaliyetlerin içerikleri sitede paylaşılır.

16 KASIM 2011  Her iki ülkenin tarihi ve kültürel mirasları ve yerleri ile ilgili sunumların karşılıklı de ğ işimi  Ö ğ renciler Türkçe, İ ngilizce ve Lehçe kültürel miraslarla ilgili terimler sözlü ğ ü hazırlamak için çalışmaya başlarlar.

17 ARALIK 2011  Ö ğ renciler paylaştıkları foto ğ raflarla Türkiye ve Polonya’nın tarihi ve turistik yerleriyle ilgili duvar panoları ve takvimi oluştururlar. OCAK 2012 • Ö ğ renciler karşılıklı olarak sunum yaparlar.

18 ŞUBAT 2012  Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde dinsel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olurlar.  E-posta ve Powerpoint sunumlarla iki ülkenin dini ve farklılıkları hakkında bilgi de ğ işimi  Ö ğ renciler karşılıklı olarak e-postalarla dinsel farklılıklar hakkında bilgi alıp verirler.

19 MART 2012  Projeyle ilgili ö ğ retmenlerin projenin ilerleyişi ve Mayıs 2012’deki ö ğ renci de ğ işimi için ön de ğ erlendirme yapmak amacıyla Polonya’ya seyahati  Ö ğ rencilerin başlangıç seviyesinde Lehçe ö ğ renmeleri( çeşitli cd, kitap, ders ve internet vasıtasıyla)  Her iki taraftaki ö ğ renci ailelerinin birbirlerini tanımaları( e mail, video görüşme vs..)

20 N İ SAN 2012  Ö ğ rencilerin her iki ülkenin tarihi kültür mirasları hakkında broşür hazırlamaları  Her iki okulun ö ğ rencilerin tarihi ve kültürel miras hakkında bilgi sahibi olması ve bu yerlerle ilgili foto ğ raf vs…. paylaşımının yapılması

21 MAYIS 2012  Türk okulunun Polonya’yı iki haftalık ziyareti  Krakow,Auschwitz Birkenau, Wroclaw hakkında bilgi edinme  Türkiye’den gelen ö ğ rencilerin ziyaretiyle ilgili film hazırlanması  Polonya daki anıtlar, tarihi yerler vs.. ilgili okulda foto ğ raf sergisi hazırlanması  Türkiye’den gelen ö ğ rencilerle ilgili basına bilgi verilmesi  Ö ğ rencilerin de ğ işik iş yerlerini gezmesi ve bu yerler hakkında bilgi sahibi olması( Opel,Fiat vs fabrikaları)  Avrupa Türk Günü düzenlenmesi( müzik, dil, yarışma vs..)  Geziyle ilgili film yapımı.  Veda partisi  Ö ğ rencilerin geziyle ilgili rapor yazmaları

22 HAZ İ RAN 2012  Projenin ilk yılıyla ilgili çalışma özetinin ve de ğ erlendirmenin yapılması EYLÜL 2012  Projenin ilerleyişi ve Polonyalı ö ğ rencilerin de ğ işimi için ön de ğ erlendirme için Polonyalı ö ğ retmenlerin toplantı Türkiye’ye gelişi

23 EK İ M 2012  Comenius ortak okulun Türk okulunu ziyareti  Ö ğ rencilerin çeşitli iş yerleri ve işleyişleri hakkında bilgi edinmesi( antbirlik, batem, 5 yıldızlı bir otel)  Ziyaret filminin hazırlanması  Polonyalı ö ğ renciler ve ziyaretleri hakkında basına bilgi verilmesi  Ö ğ rencilerin tarihi ve turistik yerler olan Perge, Aspendos,Side vs…. yerleri gezmeleri ve buralar hakkında bilgi edinmeleri  Ö ğ rencilerin Polonya günü hazırlamaları( giysi, müzik, dil, yarışma vs..)  Veda partisinin yapılması  Ziyaretle ilgili film yapılması  Yerel basına geziyle ilgili bilgi verilmesi

24 KASIM 2012  Ö ğ rencilerin her iki okulu ve bölgeleri karşılaştırarak, bölgeler ve okullarla ilgili olarak okul foto ğ raf sergisi oluşturması ARALIK 2012  Türkiye ve Polonya’nın kültürel ve tarihi mirasıyla ilgili sergi yapılması

25 OCAK 2013  Ö ğ rencilerin meslek ve kariyer uzmanlarıyla görüşüp bilgi edinmesi( 2013 tarihine kadar ayda bir kez)

26 ŞUBAT 2013  ( İ ngilizce - Türkçe - Lehçe) Hazırlanan sözlü ğ e işgücü piyasasıyla ilgili terimlerin eklenmesi  Ö ğ rencilerin İ ngilizce Türkçe lehçe cv oluşturmayı ö ğ renmeleri,  Ö ğ rencilerin en gözde mesleklerle ilgili liste oluşturmaları

27 MART 2013  Ö ğ rencilerin iş başvurusu yaparken, form doldururken, vs… tutum ve davranışlar, kişisel kontrol hakkında pratik bilgi edinmeleri  Ö ğ renciler iş sektörleri konusunda bilgi edinmeleri

28 N İ SAN 2013  Ö ğ renciler iyi doldurulmuş cv ve özgeçmiş örnekleri ve başvuru formlarıyla ilgili broşür örne ğ i hazırlarlar. MAYIS 2013  Ö ğ renciler okulda ve ilgili yerlerde yapılan proje ve proje çıktıları sergi hazırlanır

29 HAZ İ RAN 2013  Projenin özeti, işbirli ğ inin tamamlanması ve nihai raporun hazırlanması  Ö ğ renciler, ö ğ retmenler ve aileler video görüşmesi ayarlayarak proje çıktıları hakkında konuşurlar ve her iki tarafta birbirlerine iyi dileklerini sunarlar.

30 TEMMUZ 2013  Son nihai raporun hazırlanması ve ulusal ajansa gönderilmesi

31 PROJE KAPSAMINDA Z İ YARET ED İ LECEK YERLER

32 KRAKOW Krakow Şehir Meydanı

33 KRAKOW

34 KRAKOW

35 KATOWICE

36 KATOWICE

37 AUSCHWITZ II. Dünya Savaşında Yahudilerin soykırıma u ğ radı ğ ı toplama kampı

38 AUSCHWITZ

39 BESKIDY MOUNTAINS

40 FIAT TYCHY

41 GUIDO COAL MINE

42 ZABRZE ZABRZE

43 PSZCZYNA CASTLE

44 THE SALT MINE IN WIELICZKA


"İ ŞGÜCÜ P İ YASASININ AVRUPALILAŞMASI VE KÜLTÜREL M İ RASIN ETK İ S İ NDEK İ ULUSAL K İ ML İĞİ KORUMA ÇABASI AKSU ANADOLU Ö Ğ RETMEN L İ SES İ 2011-2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları