Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANKAYA IMKB OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ANKARA 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANKAYA IMKB OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ANKARA 2011."— Sunum transkripti:

1 ÇANKAYA IMKB OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ANKARA 2011

2 ÖĞRETMEN Pervin GÖZENOĞLU

3 HAZIRLAYANLAR  Songül SAZAK  Ramazan SEVEN  Emre KARATEPE  Ali Enver KUYUCAKLIOĞLU

4 KONU İş ve Organizasyonu Modülü 5-6. Öğrenme Faaliyeti

5 DENETLEME Denetim;  Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve  Sapmalar tespit edildikçe gereken önlemlerin alınmasıdır.  İşletmelerde belirlenen amaç-hedefler doğrultusunda,  Yapılan planlar çerçevesinde,  Alınan kararların ve uygulamaların ne ölçüde başarıya ulaştığını ölçmeye yarar.

6 … Bunun yanı sıra;  Ne yaptığımızı,  Nereye ulaştığımızı ve  Nerede bulunduğumuzu belirlemeye yarayan bir fonksiyondur.  Denetim düzeltici, geliştirici bir rol üstlenir.

7 DENETİMİN ÖZELLİKLERİ  Yanlış ve hatalı bir işin düzeltilmesini sağlar.  Düzenli kontroller hataların tekrarlanmamasında etkendir.  Tasarruf sağlar; zaman, para ve emek savurganlığını önler.  Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığını belirler.  İşin nitelik olarak istenen özellikte olup olmadığını saptar.  İşin arzu edilen ve tasarlanan şekilde yapılıp yapılmadığını belirler.  Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir.

8 DENETİM ÇEŞİTLERİ  Gözlem  Finansal Denetim  İç Kontrol

9 GÖZLEM Gözlem yöntemi ile;  Çalışanların yaptıkları işleri,  Planlar doğrultusunda yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir.  Çalışanlar arasındaki ilişkiler belirlenir ve denetlenir.  Gözlem yöntemi kontrol aracı olarak çok etkilidir.

10 FİNANSAL DENETİM  Denetim konusunun önemli bir bölümünü oluşturur.  İki özel bölümü muhasebe ve bütçedir.  Muhasebe denetiminin birçok şekli vardır.  Finansal muhasebenin derlediği bilgiler belli süreler içerisinde karı veya zararı gösterir.  Finansal muhasebenin büyük ölçüde yardımcı olmasına karşılık;  Yönetim muhasebesi, yönetim organizasyonunu denetim altında tutmaya yardım eden özel bilgiler üretir.

11 İÇ KONTROL  Organizasyonun finansal ve sayısal işlemlerinin denetimi açısından büyük önem taşır.  Organizasyonun;  politikalarını,  yöntemlerini,  programlarını,  yönetim organlarının kalitesini konu alır.

12 KALİTE DENETİMİNİN ÖZELLİKLERİ  Fiili performans ölçülmesini,  Planlanan ile gerçekleşen arasındaki farkın belirlenip, sapmaların yorumlanmasını,  Sapmalardaki farkla ilgili düzeltici önlemlerin alınmasını,  Nelerin kontrol edileceğinin belirlenmesini,  Ölçüm birimlerinin seçimini,  Ölçütlerin oluşturulmasını,  Performans standartlarının belirlenmesini,

13 …  Kalite iyileştirme ile ilgili olarak ihtiyaçların belirlenmesini,  Kalite iyileştirme ile ilgili özel projelerin tanımlanmasını,  Kalite iyileştirmeyle ilgili projelerin organize edilmesini,  Sebepleri bulmak için teşhis hareketinin gerçekleştirilmesini,  İyileştirme ile ilgili tedavilerin gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin onaylanmasını  Kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili faydanın tespiti için gerekli kontrollerin sağlanmasını sağlar,

14 MODERN YÖNETİM VE ORGANİZASYON  Çağımızın beğenilen, istenen ve özlenen anlayışıdır.  Bu organizasyonda yöneticiler, yönetilenlere değer ve önem verirler.  Yönetilenler, yönetimin merkezi haline gelmiştir.  Yönetimde amaç kadar insan öğesi de önemlidir.  Yönetici;  Bilimin verilerine dayanarak, koordinasyon ve fikir alışverişi yapılan toplantılar sonucunda karar verir.

15 …  Bilgili ve deneyimli kişilerin görüşlerinden yararlanılır.  Süreç sonunda verilen kararların uygulanma şansı yüksek olur.  En uygun kararların alınması sağlanmış olur.  Bu uygulamada verimin de yükseldiği görülür.

16 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ  Bütünleştirici ve bir araya getirici rol üstlenir.  Kuruluşun politikalarını ve bunların uygulama yöntemini ve prosedürlerini belirler, sürekliliğini sağlar.  Yöneticilere ve çalışanlara kendilerini ve yaptıkları işleri ölçebilmeleri için ölçüm sistemi ve ölçme kriterleri verir.

17 DÖRT YÖNETİM İŞLEVİ  Stratejik Yönetim  Süreç Yönetimi  Proje Yönetimi  Bireysel Faaliyetlerin Yönetimi

18 STRATEJİK YÖNETİM  Bütün çalışanlarının ortak değerler sistemi içinde ve kalite hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için kuruluşun misyon, vizyon ve politikalarını tanımlar.  Bu amaçla hazırlanacak stratejik planlar 3-5 yıllık dönemleri kapsar.  Kuruluşun kısa ve orta vadeli, stratejik planın ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirecek şekilde hazırlanır ve uygulanır.

19 SÜREÇ YÖNETİMİ Amacı;  Kuruluşun tüm süreçlerinin ve bunlarla ilişkili operasyonların maksimum verimle,  Optimum maliyet düzeyinde ve  En yüksek müşteri tatmini işlerliğini garanti altına almaktır.

20 Faydaları;  Süreç yönetimi kurumda yapılan faaliyetlerin işler bazında ortaya çıkarılmasını sağlayarak iş-süreç bazlı bir kontrol sağlar.  Süreçlerin akış şemaları oluşturulacağından, yapılan işler bir bütün halinde görülebilir.  Her bir sürecin sorumlusu belirlenerek hangi işin kim-kimler tarafından yapıldığı net biçimde ortaya konur.  Her bir sürecin etkin biçimde işleyebilmesi için gerekli tedarikçiler, ortaya çıkan çıktılar ve müşteriler belirlenir.

21 …  Böylece süreçte herhangi bir sorun yaşandığında bunun nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulunabilir.  Süreçlere performans göstergesi ve hedef belirlendiği için süreçlerin kendi akışı içerisinde bırakılması yerine hedefine ulaşması yönündeki çabaları içerecek şekilde yönetilmesi sağlanır.  Süreçler için hedefler konulacağından, hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda iyileştirmeye açık alanlar rahatlıkla tespit edilmiş olur.

22 PROJE YÖNETİMİ  Planlama, uygulama ve kontrol demektir.  Modern bir iş yapma biçimi, yeni bir disiplindir.  Formel eğitim ve beceri gelişimi gerektirir.  Uluslararası işlerde ortak bir dil’dir.  Disiplinli bir şekilde uygulandığı zaman başarının garantisidir.

23 Yararları;  Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden belirler.  Sürekli raporlama ihtiyacı minimuma iner.  Zaman ve maliyet önceden belirlenir.  Gerekli kaynakları ortaya koyar.

24 …  Teknoloji açıklanır.  Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar.  Görevlerin organizasyon şemasını gösterir.  Ekip üyelerinin proje geliştirme, uygulama ve tahmin yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

25 BİREYSEL FAALİYETLERİN YÖNETİMİ  Tüm çalışanların görevleri, bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri ve kalite iyileştirme metot ve uygulamaları için politikalar, planlar ve prosedürleri oluşturur.  Örnek olarak;  Kalite güvencesi prosedürlerini,  İş talimatlarını,  İş akış planlarını,  Görev, yetki ve sorumluluk tanımları verilebilir.

26 TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ  Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir.  ‘T’ si toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü kapsamaktadır.  ‘K’ sı kaliteyi, müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade etmektedir.  ‘Y’ si ise, yönetimin her konuda çalışanlara önderlik yapması, çalışanlara örnek oluşturması ve örgüt çapında katılımcı yönetimin sağlanması anlamına gelmektedir.

27 TKY’NİN İLKELERİ  Müşteri odaklılık,  Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri,  Çalışanların katılımı,  Liderlik,  Proses yaklaşımı,  Sürekli iyileştirme,  Karar vermede gerçekçi yaklaşım,  Yönetimde sistem yaklaşımı…

28 TKY uygulamalarındaki başarısızlık nedenleri;  Yönetimin tutumu: Özellikle üst yönetimin ilgisiz kalması, öncülük yapmaması,  Çalışanların tutumu: Çalışanların TKY uygulamasını benimsememesi, uygulamanın gerektirdiği değişime direnç göstermesi,  Örgütsel altyapı kurulmadan TKY uygulamasına geçilmesi: Yeni yönetim anlayışı benimsenmeden, örgüt yapısında gerekli değişiklikler yapılmadan, örneğin bölümler arası kopukluk giderilmeden, toplam kaliteyi yeterince anlamadan ve gerekli eğitimler verilmeden uygulamaya geçilmesi,

29 …  Hedeflerin gerçekçi olmaması ya da üst yönetim tarafından belirlenen hedeflerin alt kademelere ulaştırılamaması: Hedeflerin TKY’ nin sürekli iyileştirme felsefesine ters düşecek şekilde belirlenmesi ya da alt kademelere ulaştırılamaması nedeniyle, çalışanların çabalarının TKY amaçlarına hizmet edememesidir.

30 DEMOKRATİK ORGANİZASYON  Faydaları;  Yeni fikirlerin oluşmasına, yayılmasına ve gelişmesine ortam hazırlar.  Problemler hangi kademede ve kime ait olursa olsun, başkaları tarafından da gerçek yönüyle anlaşılır.  Meydana gelen ve gelmesi muhtemel karışıklıklar, kargaşalar ve tekrarlar önlenir.  Mevcut planlar, politikalar ve prensipler gerçek yönüyle anlaşılır.  Yapılacak işlerin düzenli bir biçimde yapılmasını ve çalışanların azmini artırır.  Planlar daha iyi uygulanır.


"ÇANKAYA IMKB OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ANKARA 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları