Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELB İ YE DUASI "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELB İ YE DUASI "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine."— Sunum transkripti:

1 TELB İ YE DUASI "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine (itaate) hazırım. Sen'in emrine uydum. Sen'in hiçbir orta ğ ın yoktur. Sen'in emrine uydum. Şüphesiz ki (gerçek) hamd, nimet ve mülk Sen'indir. Sen'in hiçbir orta ğ ın yoktur." diye duada bulunmak." NOT:Telbiye duasını Kabe yi gördü ğ ün an son ver TELB İ YE DUASI "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine (itaate) hazırım. Sen'in emrine uydum. Sen'in hiçbir orta ğ ın yoktur. Sen'in emrine uydum. Şüphesiz ki (gerçek) hamd, nimet ve mülk Sen'indir. Sen'in hiçbir orta ğ ın yoktur." diye duada bulunmak." NOT:Telbiye duasını Kabe yi gördü ğ ün an son ver

2 الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَا الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَا

3 MESC İ D- İ HARAM MESC İ D- İ HARAM El-Mescidü'l-Haram, Mekke'de Kâbe'nin bulundu ğ u alandaki caminin adıdır. Hürmet ve saygı gösterilmesi gereken mescit anlamında bu ad verilmiştir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit ve Müslümanların kıblesidir. Buraya Mescid-i Haram denildi ğ i gibi, Harem-i Şerif de denir. Açık bir alan üzerinde bulunan Kâbe, Hacer'ül Esved, Makam-ı İ brahim, Zemzem Kuyusu ve Safa-Merve tepeleri bu mescidin birer parçasıdır. İ slam'ın ilk yıllarında ibadetlerde kıble Kudüs'teki Mescid-i Aksa iken hicretten sonra onaltıncı ayda, kıble Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu de ğ işiklik şöyle açıklanır: "Bu elbette, Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz de ğ ildir." (Bakara Suresi 149. Ayet) "Yüzünü çevirip durdu ğ unu görüyoruz. Seni sevdi ğ in kıbleye mutlaka çevirece ğ iz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin." (Bakara Suresi 144. Ayet) Mescid-i Haram, önceleri Kâbe'nin çevresinde tavaf edenlere ayrılmış bir alandan ibaretti. Asr-ı Saadette ve Ebu Bekir (r.a.)'ın halifeli ğ i döneminde mescidin çevresinde duvar yoktu. Etrafı evlerle çevrili idi. Zamanla hacıların kalabalıklaşması ve sıkışıklık meydana gelmesi üzerine kenardaki evler satın alınıp yıktırılmış ve çevresine duvar çektirilmiştir. Mescid, Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, Suudlular zamanında çeşitli tamirler görmüş ve de ğ işikliklere u ğ ramıştır. Şimdiki haliyle Kâbe'ye yakın olan kısmın üzeri açık, dış kısmın üzeri kapalıdır. Kapalı bölüm say mahallini de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Mescid-i Haram, yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir. Burada kılınan bir namaz başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha efdaldir. Bir hadis-i şerifte: "Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha efdaldir." ( İ bn Mace) Fazilet bakımından Mescid-i Haram'dan sonra Mescid-i Nebevi, ondan sonra da Mescid-i Aksa gelir. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyrulur: "(Fazla sevap umarak) Yalnız şu üç mescide gitmek üzere yolculuk yapılabilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa" (Buhari)

4 KABEN İ N EN ESK İ GÖRÜNÜMÜ

5 KABEN İ N ETRAFINDAK İ REVAKLAR OSMANLI ZAMANINDA M İ MAR S İ NAN TARAFINDAN İ NŞA ED İ LM İ ŞT İ R…M İ MAR S İ NAN…

6 KABEN İ N ESK İ GÖRÜNÜMÜ

7 Hz. Adem'in Kabe'yi İ nşâsı Kabe hakkında anlatılanlar: “Bir zamanlar İ brahim, İ smail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. (şöyle diyorlardı) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: Şüphesiz sen işitensin, bilensin.” Kuran'daki açıklama, Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar, beraberce batıya do ğ ru yürürler.Kabe'nin bulundu ğ u yere gelirler. Bu esnada Hz. Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet etti ğ i nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İ şte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. Adem, onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şit, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İ şte bugün Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hz. İ brahim Allah'ın emri ile Kabe'nin bulundu ğ u yere gider. O ğ lu İ smail, annesi ile birlikte orada iskan eder. Sonra İ smail ile beraber Kabe'nin yerini kazar. Hz. Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette “Beytullah'ın temellerini yükseltiyor” cümlesi bunu ifade eder.” (Bakara Suresi – Ayet no: 127)

8 KABE- İ MUAZZAMA VE KISIMLARI Mescid-i Haramın ortasında bulunan Kâbe-i Muazzama, ibâdet için yapılan ilk mabet olup, Haccın sebebi ve kıblegâhımızdır. Bu mukaddes beyt’e hürmet ve ta’zim ifâdesi olarak Beytullah (Allah’ın evi) denilmiştir. Kuran-ı Kerimde Kabe-i Muazzama için şu isimler geçmektedir: 1- El Kabe, 2- El beyt, 3- Kıble, 4- El beytü- l haram, 5- El beytül-atik. Beytullah’a Kabe isminin verilmesi: Dört köşe olmasından, yerden yüksek olmasından veya tek bir bina olmasındandır. Kâbe-i Muazzama’nın dört köşesinden her birinin ayrı bir ismi vardır: Do ğ u köşesine: Rükn-i Hacer-i Esved Kuzey köşesine: Rükn-i Irâkî Batı köşesine: Rükn-i Şâmî Güney köşesine de: Rükn-i Yemânî denir. Kâbe-i Muazzama’ın yüksekli ğ i: 13 metre, Mültezem tarafından uzunlu ğ u: 12,84 metre, Hatim tarafından uzunlu ğ u: 11,28 metre, Hatim ile rükn-ü yemânî arası 12,11 metre, Rükn-ü yemânî ile Hacer-ül Es’ad arası 11,52 metre, Toplam alanı ise: 145 metre karedir. Kâbe-i Muazzama, bu güne kadar 11 defa yeniden yapıldı: 1- Melekler, 2- Âdem aleyhisselam, 3- Şit aleyhisselam, 4- İ brahim ve İ smail aleyhimesselâm, Hz. İ brahim ve İ smail (a.s.) binanın duvarlarını, harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örmek suretiyle yaptılar. Birisi şimdiki kapının yerinde, di ğ eri onun tam karşısında olmak üzere yer hizâsında iki kapı koydular. Binanın üzerini açık bırakıp, ortasına da bir mahzen yaptılar.

9 KABEN İ N TAR İ HÇES İ KABEN İ N TAR İ HÇES İ

10 KABEN İ N KAPISI VE ÖRTÜSÜ

11 Kâbe çevresinde kılınan namaz için Rasulallah Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kâbe'de kılınan iki rekât namaz, dünyanın başka mescîtlerinde kılınan namazdan 100 bin defa daha sevaplıdır!.. Yine bir başka hadîs-i şerîfte Rasulallah Sallallâhu aleyhi ve sellem: "Başka yerlerde sadece fiillerinizden mesûlsünüz, Kâbe'de ise düşüncelerinizden de mesûl olursunuz." buyurmuştur.

12 Allah Teala şöyle buyuruyor; "Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kayna ğ ı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mekke'deki evdir." Allah Teala şöyle buyuruyor; "Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir."

13 KABE N İ N İ Ç GÖRÜNÜMÜ

14 KABEN İ N İ Ç GÖRÜNTÜSÜ

15 KABE’N İ N OSMANLILAR ZAMANINDA K İ DURUMU ( Tepe deki görünen kale Ecyad kalesidir.Şimdi yerine Zem Zem Tavır diye bilinen büyük otel yapılmıştır.)

16

17 MAKAMI İ BRAH İ M Makam-ı İ brahim, Hz. İ brahim (a.s.)’ın Kâbe’yi inşa ederken, örülen duvarın boyunu aşması üzerine, üstüne çıkıp inşaatı devam ettirdi ğ i taş olarak bilinmektedir. Bu taş, Kâbe’nin inşası esnasında iskele olarak kullanıldı ğ ı için üzerinde zaman içinde Hz. İ brahim’in ayak izleri oluşmuştur. Bir görüşe göre de bu taş, Hz. İ brahim (a.s.)’in insanları hacca ça ğ ırmak için üzerine çıktı ğ ı taştır. MAKAMI İ BRAH İ M Makam-ı İ brahim, Hz. İ brahim (a.s.)’ın Kâbe’yi inşa ederken, örülen duvarın boyunu aşması üzerine, üstüne çıkıp inşaatı devam ettirdi ğ i taş olarak bilinmektedir. Bu taş, Kâbe’nin inşası esnasında iskele olarak kullanıldı ğ ı için üzerinde zaman içinde Hz. İ brahim’in ayak izleri oluşmuştur. Bir görüşe göre de bu taş, Hz. İ brahim (a.s.)’in insanları hacca ça ğ ırmak için üzerine çıktı ğ ı taştır.

18 HACERUL ESVED(S İ YAH TAŞ) NOT:Kadınların buraya girmesi uygun de ğ il… Hz. İ brahim Aleyhisselam, Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra o ğ lu İ smail Aleyhisselam ile tavafa başlangıç sırasını bildirmek için: “ İ smail, bana bir taş getir de tavafın nereden başlayaca ğ ını işaret edeyim.” dedi. Hz. İ smail Aleyhisselam da Cebel-i Kubeys'ten bir taş alıp babasına verdi. O da tavafın başlayaca ğ ı bugünkü Kabe'nin köşesine taşı koydu. HACERUL ESVED(S İ YAH TAŞ) NOT:Kadınların buraya girmesi uygun de ğ il… Hz. İ brahim Aleyhisselam, Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra o ğ lu İ smail Aleyhisselam ile tavafa başlangıç sırasını bildirmek için: “ İ smail, bana bir taş getir de tavafın nereden başlayaca ğ ını işaret edeyim.” dedi. Hz. İ smail Aleyhisselam da Cebel-i Kubeys'ten bir taş alıp babasına verdi. O da tavafın başlayaca ğ ı bugünkü Kabe'nin köşesine taşı koydu.

19 SAFA İ LE MERVE ARASINDAK İ SAY SAFA İ LE MERVE ARASINDAK İ SAY Sa’y Nedir ? "Sa’y" kelimesi; koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir. Hac ve umrede Kâbe’nin do ğ u tarafındaki "Safa" tepesinden başlayarak "Merve" ye dört gidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-gelişe denir. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe ve Merve’den Safa’ya her bir dönüşe "şavt" denir. Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 400 metre uzunlu ğ undaki yürüme alanına "Mes’a" denir. Sa’y yapmak vaciptir. Sa’yin aslı, Hz. Hacer’in henüz kendisini emmekte olan o ğ lu Hz. İ smail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hatırasına dayanmaktadır. Hacer-i Esved istilam edilerek Safa tepesine çıkılır. "Allah’ım! Senin rızan için umre sa’yini yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle." diye niyet edildikten sonra Kâbe’ye dönülerek tekbir, tehlil, salavat okunur ve içtenlikle dua edilir. Sonra Merve tepesine do ğ ru yürünür. Merve’ye varınca bir şavt tamamlanmış olur. Burada da yine Kâbe’ye yönelerek tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilip dua edilir. Sonra Merve’den Safa’ya do ğ ru yürünür. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Di ğ er şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’de Kâbe’ye karşı dönülerek dua edilir. En güzeli, içe do ğ an duaların yapılmasıdır. Bundan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır. NOT:Erkekler yeşil ışıkta hafiften koşarak geçerler

20 K A B E (HAREM İ ŞER İ F) K A B E (HAREM İ ŞER İ F)

21 SAFA TEPES İ İ sl am Safâ tepesi, Mekke'de Kâbe yakınlarında bulunup hacıların hacda tavaf yaptıkları günlerde yedi kere gidip geldikleri yolun bir ucundaki tepedir. Di ğ er tepenin adı Merve tepesi'dir Say yapmaya buradan başlanır.Yedi defa gidip gelme ile Merve tepesinde son bulur.Kısa bir dua yapılıp,Traş olunup ihramdan çıkılır. SAFA TEPES İ İ sl am Safâ tepesi, Mekke'de Kâbe yakınlarında bulunup hacıların hacda tavaf yaptıkları günlerde yedi kere gidip geldikleri yolun bir ucundaki tepedir. Di ğ er tepenin adı Merve tepesi'dir Say yapmaya buradan başlanır.Yedi defa gidip gelme ile Merve tepesinde son bulur.Kısa bir dua yapılıp,Traş olunup ihramdan çıkılır.MekkeKâbeMerve tepesiMekkeKâbeMerve tepesi

22 SAFA İ LE MERVE ARASINDA HAC VE UMRA YAPANLARIN SAY GÖRÜNTÜSÜ SAFA-----------MERVE ARASI B İ R G İ D İ Ş. MERVE ------- SAFA ARASI B İ R G İ D İ Ş______7 SAYISINA ULAŞINCA SON BULUR. SAFA İ LE MERVE ARASINDAK İ YEŞ İ L IŞIKTA ERKEKLER HAF İ FTEN KOŞARAK SAY YAPARLAR. KADINLAR KOŞMAZLAR NORMAL YÜRÜRLER.

23 SAFA MERVE ARASI SAY

24 SAFA – MERVE ARASI YEŞ İ L IŞIK

25 MERVE TEPES İ SAY 7 YE TAMAMLANDI Ğ INDA BURADA SONA ERER.HAC YADA UMREN İ N SAY’I BÖYLECE TAMAMLANMIŞ OLUR.TRAŞ OL,BANYONU YAP.ALLAH KABUL ETS İ NNNNN MERVE TEPES İ SAY 7 YE TAMAMLANDI Ğ INDA BURADA SONA ERER.HAC YADA UMREN İ N SAY’I BÖYLECE TAMAMLANMIŞ OLUR.TRAŞ OL,BANYONU YAP.ALLAH KABUL ETS İ NNNNN

26

27 Arafat’ta vakfe zamanı arefe günün ( 9 Zilhicce ) güneşin zevalinden (Ö ğ le vaktinden )sonra başlar, ertesi gün şafak vaktine kadar devam eder.

28 Arafat Nedir Hacıların Kurban Bayramı'nın Arife Günü toplandıkları Mekke'nin do ğ usundaki tepeye Arafat denir Mekke-i mükerreme şehrinin yirmi beş kilometre güneydo ğ usunda, haccın farzlarından biri olan vakfenin yapıldı ğ ı yer ( alan ). Adem aleyhisselam ile Havva validemiz Cennet’ten ayrılıp yeryüzüne indirildikten sonra, Arafat’ta buluşmuşlardır. Bu Güne “ Arefe ” bu yere de “ Arafat ” dendi. Peygamber efendimizin Arafe günü vakfeye durdu ğ u ve mübarek hutbesini okudu ğ u yer ise, Arafat ortalarında “ Nabit ” denilen yüksekçe bir tepedir. Bugün burası Cebel-ür-rahme diye bilinmektedir. Adem aleyhisselam ile Havva validemiz, Cebrail aleyhisselamın yol göstermesiyle Arafat Ovasında buluştular. Adem aleyhisselam Arafat Ovasının ortasında bulunan Cebel-i rahme Tepesi üzerinde iken, Allahü tealadan rahmet ve ma ğ firet dileyip duası kabul oldu. Onun için bu tepe, Cebel-i rahme diye anıldı. Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Arafat’ın hepsi vakfe yeridir. Mina Vadisinin hepsi kurban kesilecek yerdir.” Arafe günü, Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde ö ğ le ve ikindi namazlarından sonra bir mikdar vakfeye durmak şarttır. Vakfe, Arafat’ta bulunmak demektir. Allahü teala Kur’an-ı kerimde mealen buyurdu ki: "(Hac mevsiminde ticaretle) Rabbinizden rızık istemenizde bir günah yoktur. Arafat’tan (orada vakfeden sonra Seller gibi) boşanıp (hep birlikte) aktı ğ ınız zaman Meş’ar-i Haram’ın yanında Allah’ı zikredin. O, size nasıl hidayet ettiyse, siz de O'nu öylece anın.” (Bakara suresi : 198). Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem de buyurdu ki: “Arefe günü Allahü teala Arafat’ta vakfe yapanlardan razı olur. Sonra onlarla meleklere karşı iftihar ederek: Bunlar ne istediler ki işlerini bırakıp burada toplandılar.” der. Arefe günü veya gecesi Arafat’ta bulunmayan veya Arafat’tan geçmeyen hacı olmaz. Telif Hakkı © www.diyadinnet.com ArifeGünüArafatalanileGüneArefe AllahSellerzamanArifeGünüArafatalanileGüneArefe AllahSellerzaman

29 ARAFAT ÇADIRLARI ARAFAT ÇADIRLARI

30 <>

31 ARAFAT TEPES İ (RAHMAN TEPES İ ) HZ.ADEM İ LE HZ.HAVVA ANAMIZIN DÜNYADA İ LK KEZ BULUŞTU Ğ U YERD İ R.DUALARIN GER İ ÇEVR İ LMED İĞİ,KABUL ED İ LD İĞİ YER…

32 MÜZDEL İ FE MÜZDEL İ FE DE AKABE CEMRES İ NE ATILACAK TAŞLAR GENELDE BURADAN TOPLANIR.VAKFEDEN SONRA M İ NAYA YAYA OLARAK HAREKET ED İ L İ R.SADECE BÜYÜK ŞEYTAN TAŞLANIR.NOHUT TANES İ BÜYÜKLÜ Ğ ÜNDE 7 TAŞ ATILIR.TRAŞ OLUNUP İ HRAMDAN ÇIKILIR.Z İ YARET TAVAFIDA YAPILIP HAC İ BADET İ BÖYLECE TAMAMLANIR…MÜZDEL İ FE MEKKE YE YAKLAŞIK 12-13 KM ARASINDADIR.MÜZDEL İ FE İ LE M İ NA ARASI 6-7 KM D İ R. MÜZDEL İ FE MÜZDEL İ FE DE AKABE CEMRES İ NE ATILACAK TAŞLAR GENELDE BURADAN TOPLANIR.VAKFEDEN SONRA M İ NAYA YAYA OLARAK HAREKET ED İ L İ R.SADECE BÜYÜK ŞEYTAN TAŞLANIR.NOHUT TANES İ BÜYÜKLÜ Ğ ÜNDE 7 TAŞ ATILIR.TRAŞ OLUNUP İ HRAMDAN ÇIKILIR.Z İ YARET TAVAFIDA YAPILIP HAC İ BADET İ BÖYLECE TAMAMLANIR…MÜZDEL İ FE MEKKE YE YAKLAŞIK 12-13 KM ARASINDADIR.MÜZDEL İ FE İ LE M İ NA ARASI 6-7 KM D İ R.

33 MÜZDEL İ FE M İ NA ARASINDA HACILAR İ NT İ KAL HAL İ NDE…

34 MÜZDEL İ FE VAKFES İ : Müzdelife, Mina ile Arafat arasında Harem sınırları içinde kalan bir bölgedir. Hac'da Arefe gününü Bayram gününe ba ğ layan geceyi bu bölgede geçirmek sünnet, vakfe ise vaciptir. a) Vakfenin Sahih (geçerli) Olmasının Şartları 1- Hac niyetiyle ihramlı olmak. 2- Arafat vakfesini yapmış olmak 3- Belli mekanda yani Müzdelife sınırları içinde yapmak. Meşar-i Haram civarında yapmak sünnettir. 4- Belirli zaman içinde yapmak. b) Müzdelife Vakfesi'nin Zamanı Müzdelife vakfesinin zamanı, Kurban Bayramının birinci günü fecr-i sadıktan güneşin do ğ masına kadar geçen süredir. Arafat vakfesinde oldu ğ u gibi belirlenen süreler içinde herhangi bir anda kısa da olsa, ister uyanık, ister uykuda, ister baygın halde Müzdelife'de bulunan kimseler vakfeyi yapmış olurlar. Kur'ânı Kerim'de "Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye do ğ ru akın etti ğ inizde, Meş'ar-i Haram'da Allah'ı Zikredin"(Bakara, 2/198) buyrularak Müzdelife vakfesine dikkat çekilmiştir. Geceyi Müzdelife sınırları içinde geçirip, sabah namazını vaktin girişi ile birlikte kılmak; namazdan sonra telbiye, tekbir, zikir, dua ve isti ğ far ile ortalık aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etmek, ortalık aydınlandıktan sonra güneş do ğ madan Mina'ya hareket etmek sünnettir. c) Akşam Ve Yatsı Namazlarının "Cem'i tehir"ile Kılınması Hac yapanların arefe günü akşamı Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmaları( cem-i tehir) vaciptir. Ve bu şekilde cemi tehir ile kılınan namaz cemaat halinde kılındı ğ ı gibi münferid olarak da kılınabilir. Akşam ve yatsı namazı, yatsı vaktinin çıkması endişesi bulunmadıkça Arafat'ta veya yolda kılınmaz Gerek cem-i takdimde gerekse de cem-i tehirde iki farz arasında başka namaz yani sünnet kılınması mekruhtur. Dolayısıyla akşamın sünneti ve yatsının ilk sünneti kılınmaz. İ ki vaktin namazı bir ezan ve bir kametle kılınır. Yatsı namazı için ayrıca ezan ve kamet okunmaz. MÜZDEL İ FE VAKFES İ : Müzdelife, Mina ile Arafat arasında Harem sınırları içinde kalan bir bölgedir. Hac'da Arefe gününü Bayram gününe ba ğ layan geceyi bu bölgede geçirmek sünnet, vakfe ise vaciptir. a) Vakfenin Sahih (geçerli) Olmasının Şartları 1- Hac niyetiyle ihramlı olmak. 2- Arafat vakfesini yapmış olmak 3- Belli mekanda yani Müzdelife sınırları içinde yapmak. Meşar-i Haram civarında yapmak sünnettir. 4- Belirli zaman içinde yapmak. b) Müzdelife Vakfesi'nin Zamanı Müzdelife vakfesinin zamanı, Kurban Bayramının birinci günü fecr-i sadıktan güneşin do ğ masına kadar geçen süredir. Arafat vakfesinde oldu ğ u gibi belirlenen süreler içinde herhangi bir anda kısa da olsa, ister uyanık, ister uykuda, ister baygın halde Müzdelife'de bulunan kimseler vakfeyi yapmış olurlar. Kur'ânı Kerim'de "Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye do ğ ru akın etti ğ inizde, Meş'ar-i Haram'da Allah'ı Zikredin"(Bakara, 2/198) buyrularak Müzdelife vakfesine dikkat çekilmiştir. Geceyi Müzdelife sınırları içinde geçirip, sabah namazını vaktin girişi ile birlikte kılmak; namazdan sonra telbiye, tekbir, zikir, dua ve isti ğ far ile ortalık aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etmek, ortalık aydınlandıktan sonra güneş do ğ madan Mina'ya hareket etmek sünnettir. c) Akşam Ve Yatsı Namazlarının "Cem'i tehir"ile Kılınması Hac yapanların arefe günü akşamı Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmaları( cem-i tehir) vaciptir. Ve bu şekilde cemi tehir ile kılınan namaz cemaat halinde kılındı ğ ı gibi münferid olarak da kılınabilir. Akşam ve yatsı namazı, yatsı vaktinin çıkması endişesi bulunmadıkça Arafat'ta veya yolda kılınmaz Gerek cem-i takdimde gerekse de cem-i tehirde iki farz arasında başka namaz yani sünnet kılınması mekruhtur. Dolayısıyla akşamın sünneti ve yatsının ilk sünneti kılınmaz. İ ki vaktin namazı bir ezan ve bir kametle kılınır. Yatsı namazı için ayrıca ezan ve kamet okunmaz.

35 CEMARAT Hacıların kurban bayramı günlerinde Mina’da attıkları küçük taşların her birine ve bu taşların atıldı ğ ı üç ayrı yere cemre denir ( ço ğ ulu : cemarat ). Hz. İ brahim’in Kabe’nin inşasını tamamladıktan sonra Cebrail’in yol göstermesiyle ilk haccını yaptı ğ ı ve o ğ lu İ smail’i kurban etmeye götürdü ğ ü sırada kendisini Alla’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen şeytanı bu üç yerde taşladı ğ ı rivayeti hadis kitaplarında yer alır. Hz. Peygamber de Veda haccı sırasında bu cemrelere taş atmış ve özellikle bu esnada hac ibadetinin yapılış şeklinin kendisinde ö ğ renilmesini istemiştir. Hadislerde bu uygulamanın Hz. İ brahim’in sünnetine dayandı ğ ı açıkça belirtilir ve sembolik olarak şeytanın taşlandı ğ ına vurgu yapılır. Şeytan taşlama diye adlandırılan bu atışlar insanları daima günaha sokmaya çalışan şeytana karşı bir tür tepki ve direnmeyi temsil eder. CEMARAT Hacıların kurban bayramı günlerinde Mina’da attıkları küçük taşların her birine ve bu taşların atıldı ğ ı üç ayrı yere cemre denir ( ço ğ ulu : cemarat ). Hz. İ brahim’in Kabe’nin inşasını tamamladıktan sonra Cebrail’in yol göstermesiyle ilk haccını yaptı ğ ı ve o ğ lu İ smail’i kurban etmeye götürdü ğ ü sırada kendisini Alla’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen şeytanı bu üç yerde taşladı ğ ı rivayeti hadis kitaplarında yer alır. Hz. Peygamber de Veda haccı sırasında bu cemrelere taş atmış ve özellikle bu esnada hac ibadetinin yapılış şeklinin kendisinde ö ğ renilmesini istemiştir. Hadislerde bu uygulamanın Hz. İ brahim’in sünnetine dayandı ğ ı açıkça belirtilir ve sembolik olarak şeytanın taşlandı ğ ına vurgu yapılır. Şeytan taşlama diye adlandırılan bu atışlar insanları daima günaha sokmaya çalışan şeytana karşı bir tür tepki ve direnmeyi temsil eder.

36 M İ NA (ESK İ ŞEYTAN TAŞLAMA YER İ ) İ PTAL,YIKILDI M İ NA (ESK İ ŞEYTAN TAŞLAMA YER İ ) İ PTAL,YIKILDI

37 M İ N A (ŞEYTAN TAŞLAMA YER İ ) Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Haram’ın yaklaşık 7 km. kuzeydo ğ usunda ve Harem sınırları içinde bulunan Mina şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin yapıldı ğ ı yerdir. Burada 1. gün Büyük şeytana 7 adet taş atılır. 2. gün Küçük,Orta ve Büyük Şeytana yedişer taş atılır. (3.7=21 adet taş) 3. gün “ “ “ “ “ “ “ “ Yani 3 günde toplamda şeytana 49 adet taş atılır.Eksik taş atıldı ğ ında yerine taş atılır. M İ N A (ŞEYTAN TAŞLAMA YER İ ) Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Haram’ın yaklaşık 7 km. kuzeydo ğ usunda ve Harem sınırları içinde bulunan Mina şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin yapıldı ğ ı yerdir. Burada 1. gün Büyük şeytana 7 adet taş atılır. 2. gün Küçük,Orta ve Büyük Şeytana yedişer taş atılır. (3.7=21 adet taş) 3. gün “ “ “ “ “ “ “ “ Yani 3 günde toplamda şeytana 49 adet taş atılır.Eksik taş atıldı ğ ında yerine taş atılır.

38 CEMARATIN YEN İ HAL İ

39 MÜZDEL İ FEDEN M İ NAYA GEL İ Ş YOLU.CEMARATA G İ R İ Ş

40 MESC İ D- İ HAYF Mina’da birince cemrenin ( küçük şeytan ) hemen yakınında yer alan Mescid-i Hayf, Resul-u Ekrem’in Veda haccında çadır kurdu ğ u ve cemaatle namaz kıldı ğ ı yerdedir. Resul-u Ekrem’in namaz kıldı ğ ı bu yerin etrafı daha sonra duvarla çevrilip mescid haline getirilmiştir. Abbasi halifesi Vasik Billah tarafından imar edilen mescid, daha sonraki devirlerde çeşitli İ slam devleri ve Osmanlılar tarafından tamir edilmiş, Suudi hükümetlerinin yeni düzenlemeleri sırasında tamamen yıktırılarak ek binalarıyla birlikte 25 dönümlük arazi üzerine yeniden inşa ettirilmiştir. (1987) MESC İ D- İ HAYF Mina’da birince cemrenin ( küçük şeytan ) hemen yakınında yer alan Mescid-i Hayf, Resul-u Ekrem’in Veda haccında çadır kurdu ğ u ve cemaatle namaz kıldı ğ ı yerdedir. Resul-u Ekrem’in namaz kıldı ğ ı bu yerin etrafı daha sonra duvarla çevrilip mescid haline getirilmiştir. Abbasi halifesi Vasik Billah tarafından imar edilen mescid, daha sonraki devirlerde çeşitli İ slam devleri ve Osmanlılar tarafından tamir edilmiş, Suudi hükümetlerinin yeni düzenlemeleri sırasında tamamen yıktırılarak ek binalarıyla birlikte 25 dönümlük arazi üzerine yeniden inşa ettirilmiştir. (1987)

41 PEYGAMBER İ M İ Z(S.A.V) İ N DO Ğ DU Ğ U EV PEYGAMBER İ M İ Z 25 YAŞINA KADAR BURADA OTURUP,EVLEND İ KTEN SONRA EŞ İ HZ.HAT İ CE ANAMIZIN EV İ NDE OTURMUŞTUR.YAN İ MERVE TEPES İ N İ N BULUNDU Ğ U MEVK İ DE.ÇEŞ İ TL İ TAD İ LATLARDAN GEÇM İ ŞT İ R.1925 TE ÇEVRES İ NDE K İ ESK İ B İ NALAR YIKILIP,PEYGAMBER İ M İ Z İ N EV İ DE SUUD KRALI TARAFINDAN YEN İ DEN B İ NA ED İ LM İ ŞT İ R.1957 DE N BER İ KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE OLARAK KULLANILMAKTADIR.

42 NUR DA Ğ I ( Hira ) Mekke’nin kuzeydo ğ usunda Kabe’ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta, içinde Hz. Peygambere ilk vahyin geldi ğ i ma ğ aranın yer aldı ğ ı da ğ dır. Da ğ ın Cebelinur ( Nur da ğ ı ) diye anılması, insanlara en do ğ ru yolu gösteren vahiy nurunun bu da ğ daki bir ma ğ araya inmesinden dolayıdır. Hz. Peygamber özellikle peygamberli ğ in ilk müjdeleri olan rüyalar gördü ğ ü altı ay içerisinde yalnız kalmak istiyor ve bu ma ğ arada düşüncelere dalıyordu.Kırk yaşına bastı ğ ı 610 yılı Ramazan ayının Kadir Gecesi sabaha karşı daha önce karşılaşmadı ğ ı Cebrail ilk defa Hira’ da, bütün ufku kaplamış ve bir taht üzerinde oturmuş halde Resul- Ekrem’e asli suretinde görünmüş ve Alak suresinin ilk beş ayetinden oluşan ilk vahyi getirmiştir. Resul- Ekrem’in Hira da ğ ında geçirmiş oldu ğ u inziva hayatının ve peygamberlik görevinin burada başlamasının hem şahsı hem de Müslümanlar için önemi büyüktür. NUR DA Ğ I ( Hira ) Mekke’nin kuzeydo ğ usunda Kabe’ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta, içinde Hz. Peygambere ilk vahyin geldi ğ i ma ğ aranın yer aldı ğ ı da ğ dır. Da ğ ın Cebelinur ( Nur da ğ ı ) diye anılması, insanlara en do ğ ru yolu gösteren vahiy nurunun bu da ğ daki bir ma ğ araya inmesinden dolayıdır. Hz. Peygamber özellikle peygamberli ğ in ilk müjdeleri olan rüyalar gördü ğ ü altı ay içerisinde yalnız kalmak istiyor ve bu ma ğ arada düşüncelere dalıyordu.Kırk yaşına bastı ğ ı 610 yılı Ramazan ayının Kadir Gecesi sabaha karşı daha önce karşılaşmadı ğ ı Cebrail ilk defa Hira’ da, bütün ufku kaplamış ve bir taht üzerinde oturmuş halde Resul- Ekrem’e asli suretinde görünmüş ve Alak suresinin ilk beş ayetinden oluşan ilk vahyi getirmiştir. Resul- Ekrem’in Hira da ğ ında geçirmiş oldu ğ u inziva hayatının ve peygamberlik görevinin burada başlamasının hem şahsı hem de Müslümanlar için önemi büyüktür.

43 CEBEL- İ NUR DA Ğ I CEBEL- İ NUR DA Ğ I

44 SEVR DA Ğ I (SEVR MA Ğ ARASI) Hz. Peygamberin Medine’ye hicret ederken gizlendi ğ i ma ğ aranın bulundu ğ u, Mesdi-i Haram’ın güneydo ğ usunda yer alan da ğ dır. 759 m. Yükseklikte olan Sevr da ğ ı Mescid-i Haram’a 3 km. uzaklıktadır. Resul- u Ekrem Hz. Ebu Bekir ile birlikte gece yarısı yola çıkarak Sevr da ğ ına ulaştı ve bir ma ğ araya gizlendi. Burada kaldıkları sürece Hz. Ebu Bekir’in o ğ lu Abdullah geceleri gelerek elde etti ğ i bilgileri kendilerine aktardı. Hz. Peygamber’i öldürme kararını uygulamakla görevlendirilenler bütün çevreyi aradılar, hatta Sevr da ğ ındaki ma ğ aranın önüne geldilerse de rivayete göre bir örümcek ma ğ aranın a ğ zına a ğ örmüş oldu ğ u için içeriye bakmadan döndüler. SEVR DA Ğ I (SEVR MA Ğ ARASI) Hz. Peygamberin Medine’ye hicret ederken gizlendi ğ i ma ğ aranın bulundu ğ u, Mesdi-i Haram’ın güneydo ğ usunda yer alan da ğ dır. 759 m. Yükseklikte olan Sevr da ğ ı Mescid-i Haram’a 3 km. uzaklıktadır. Resul- u Ekrem Hz. Ebu Bekir ile birlikte gece yarısı yola çıkarak Sevr da ğ ına ulaştı ve bir ma ğ araya gizlendi. Burada kaldıkları sürece Hz. Ebu Bekir’in o ğ lu Abdullah geceleri gelerek elde etti ğ i bilgileri kendilerine aktardı. Hz. Peygamber’i öldürme kararını uygulamakla görevlendirilenler bütün çevreyi aradılar, hatta Sevr da ğ ındaki ma ğ aranın önüne geldilerse de rivayete göre bir örümcek ma ğ aranın a ğ zına a ğ örmüş oldu ğ u için içeriye bakmadan döndüler.

45 SEVR MA Ğ ARASI PEYGAMBER İ M İ Z VE SADIK DOSTUM DED İĞİ H İ CRET ARKADAŞI HZ.EBUBEK İ R(R.A) BU MA Ğ ARADA 3 GÜN 3 GECE G İ ZLEND İ LER… (YAYA OLARAK NORMALDE 1 İ LA 2 SAAT ARASI BURAYA ÇIKILIR) SEVR MA Ğ ARASI PEYGAMBER İ M İ Z VE SADIK DOSTUM DED İĞİ H İ CRET ARKADAŞI HZ.EBUBEK İ R(R.A) BU MA Ğ ARADA 3 GÜN 3 GECE G İ ZLEND İ LER… (YAYA OLARAK NORMALDE 1 İ LA 2 SAAT ARASI BURAYA ÇIKILIR)

46 . C İ N MESC İ D İ Peygamber efendimiz davet için gitti ğ i Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi'nde namaz kılarken bir grup cin Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek etkilenmişlerdir. Daha sonra Hz. Muhammed'i takip eden bu cinler Mekke girişinde efendimizle görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'deki Cin Suresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekana bir mescit yapılarak Cin Mescidi ismi verilmiştir. Peygamberimiz insanlara ve cinlere İ slam'ı tebli ğ etmek için görevlendirilmiştir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle açıklanır: "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım". (Zariyat, 56). C İ N MESC İ D İ Peygamber efendimiz davet için gitti ğ i Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi'nde namaz kılarken bir grup cin Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek etkilenmişlerdir. Daha sonra Hz. Muhammed'i takip eden bu cinler Mekke girişinde efendimizle görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'deki Cin Suresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekana bir mescit yapılarak Cin Mescidi ismi verilmiştir. Peygamberimiz insanlara ve cinlere İ slam'ı tebli ğ etmek için görevlendirilmiştir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle açıklanır: "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım". (Zariyat, 56)

47 TEN’ İ M MESC İ D İ Harem-i Şerife 6km yayan olarak 1 saat mesâfede, Medine tarafından harem hududu olan Tenim’dedir. Hz.Âişe vedâ haccında peygamberimizle beraber haccetti. Özrü sebebiyle umre yapamamıştı. Peygamber efendimiz’e Medine’ye dönecekleri zaman dedi ki; “ ya resulallah insanlar hac ve umre ile dönüyor, ben ise umreden mahrum oldum” peygamber efendimiz (s.a.v) kardeşi Abdurrahman (r.a) hazretleri ile beraber umre yapmak için Ten’ime gönderdiler. Cebel-i Ten’im’deki a ğ açlık yere gelince orada ihramlanmış iki rekat ihram namazı kılmıştır onun için Mescid-i Aişe denilmiştir. TEN’ İ M MESC İ D İ Harem-i Şerife 6km yayan olarak 1 saat mesâfede, Medine tarafından harem hududu olan Tenim’dedir. Hz.Âişe vedâ haccında peygamberimizle beraber haccetti. Özrü sebebiyle umre yapamamıştı. Peygamber efendimiz’e Medine’ye dönecekleri zaman dedi ki; “ ya resulallah insanlar hac ve umre ile dönüyor, ben ise umreden mahrum oldum” peygamber efendimiz (s.a.v) kardeşi Abdurrahman (r.a) hazretleri ile beraber umre yapmak için Ten’ime gönderdiler. Cebel-i Ten’im’deki a ğ açlık yere gelince orada ihramlanmış iki rekat ihram namazı kılmıştır onun için Mescid-i Aişe denilmiştir.

48 CENNET-ÜL MUALLA (Mekke Mezarlı ğ ı ) Mesci d-i Harem'in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu mezarlık aynı zamanda şehrin tarihi mezarlı ğ ıdır. Sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, hanımı Hz. Hatice validemiz, küçük yaşta ölen o ğ ulları Kasım ve Abdullah'ın ve birçok Sahabi ve İ slam büyüklerinin kabirleri bu mezarlıkta bulunmaktadır. Mekke'de vefat eden yerli-yabancı her Müslüman günümüzde de bu mezarlı ğ a defnedilmektedir. L CENNET-ÜL MUALLA (Mekke Mezarlı ğ ı ) Mesci d-i Harem'in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu mezarlık aynı zamanda şehrin tarihi mezarlı ğ ıdır. Sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, hanımı Hz. Hatice validemiz, küçük yaşta ölen o ğ ulları Kasım ve Abdullah'ın ve birçok Sahabi ve İ slam büyüklerinin kabirleri bu mezarlıkta bulunmaktadır. Mekke'de vefat eden yerli-yabancı her Müslüman günümüzde de bu mezarlı ğ a defnedilmektedir. L

49 KABEN İ N VE ÇEVRES İ N İ N GELECEKTEK İ GÖRÜNÜMÜ

50 <>

51

52


"TELB İ YE DUASI "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke" "Ey Allah'ım! Senin emrine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları