Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNDİFERANSİYE BAĞ DOKUSU HASTALIĞI Ali Erhan Özdemirel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNDİFERANSİYE BAĞ DOKUSU HASTALIĞI Ali Erhan Özdemirel."— Sunum transkripti:

1 UNDİFERANSİYE BAĞ DOKUSU HASTALIĞI Ali Erhan Özdemirel

2 Undiferansiye Bağ Dokusu Hastalığı BDH düşündüren klinik ve serolojik bulguların varlığına rağmen net olarak tanısı konulamayan klinik durum Tanım:

3 Raynaud Fenomeni Artralji Artrit Sikka semptomları Alopesi Küçük damar vasküliti Anemi Lökopeni Trombositopeni Cilt bulguları İntersitisyel akciğer hastalığı Anti-nükleer antikorlar Romatoid faktör Anti-Ro/SS-A Anti-La/SS-B Anti-RNP antikor Serozit Livedoretikülaris

4 Raynaud Fenomeni Artralji Artrit Sikka semptomları Alopesi Küçük damar vasküliti Anemi Lökopeni Trombositopeni Cilt bulguları İntersitisyel akciğer hastalığı Anti-nükleer antikorlar Romatoid faktör Anti-Ro/SS-A Anti-La/SS-B Anti-RNP antikor Serozit Livedoretikülaris UCTD MCTD SJÖGREN DM\PM SSc SLE Hastalık başlangıcında hastaların % 25-50’si ‘sınıflandırılamaz’ durumdadır

5 BAĞ DOKUSU HASTALIĞI RA,SLE,SSc, PM…. Sağlıklı birey Self-tolerans kaybı Otoantikor üretimi Klinik faz Genetik faktörler Çevresel faktörler Epigenetik UBDH

6 Epidemiyoloji Prevelans çalışması yok Hastalık başlangıcında hastaların % 25-50’si sınıflandırılamaz Irksal farklılık yok Kadın % 78-95 Ortalama hastalık başlangıç yaşı : 30-50 yaş

7 PATOGENEZ Spesifik otoantikor: HSP60, HSP65, transkripsiyon faktör Sp1 ??? Hücresel immünite: Treg hücreleri azalmış Bozulmuş endotelyal disfonksiyon Vitamin D eksikliği Sağlıklı birey > UKDH > SSc Horvath L. Immunol Lett. 2001. 75(2):103-9. Szodoray B. Int Immunol. 2008 20(8):971-9. Zold E Autoimmun Rev. 2011. 10(3):155-62.

8 T reg. Th17 IL-6, IL-12, IL-17, IL-23, IFN-ϒ IL-10 Nakken B. Clinic Rev Allerg Immunol 2015;49:152-62

9 51 UDBH’sı 3 yıl boyunca takip ediliyor Tanı anında 1. ve 2. yılda 3 kez ölçülüyor 3 yıl boyunca takip Th17 (CD4+) nTreg (CD4+,CD25+) Tip-1 Treg(CD4+, IL10+)

10 Nakken B. Clinic Rev Allerg Immunol 2015;49:152-62

11 Prospektif çalışmalarda… 143 UCTD 10 yıllık takip – %65 UCTD olarak devam – %6 remisyon – %29 net bir BDH %15 SSc, %13 SLE, %3 RA ve MCTD J Rheumatol.1999 Apr;26(4):816-25.

12 Prospektif çalışmalarda… 213 UCTD 5 yıllık takip – % 60 UCTD olarak devam – % 8 remisyon – % 32 net bir BDH %20 RA, %13 SLE, Danieli MG Clin Exp Rheumatol. 1999. 17(5):585-91

13 Prospektif çalışmalarda… 665 UCTD 5 yıllık takip – %53 UCTD olarak devam – %12 remisyon – % 35 net bir BDH %13 RA, %7 SjS, %4 SLE, % 4 MCTD, %3 SSc, %3 Sistemik vaskülit <%1PM/DM Clin Exp Rheumatol.2003 May-Jun;21(3):313-20

14 “UCTD konsepti” II. Stabil olmayan UCTD %30-40 I. Stabil UCTD %60-70

15 Sakin bir klinik profil Non-eroziv artrit, hafif şiddette Reyno, hafif lökopeni ile seyreder Ciddi Reyno veya SSc düşündüren kapilleroskopi bulguları veya renal/SSS tutulumu gelişmez NSİP paterni görece sık I. Stabil UCTD

16 I. Stabil UCTD-Klinik Bulgular Yazar, Yıl NHastalık Süresi (Ort. Yıl) Artralji/ Artrit HematolojikCiltReynoSerözit Vila LM, 2000 794.4–/15.2%10% lökopeni, 30.4% anemi, 5.1% TCP 40.5% PS, 25.3% malar raş 6.3%1.3% Vaz CC, 2009 1843.0466%/32%19% llökopeni, 15% anemi 17% PS30%2% Bodolay E, 2003 435549%/29.9%30.3% anemia, 11.3% TCP 23.4%58.8%9.8% Mosca M, 2002 831069%/33%25% lökopeni, 12% anemi, 6% TCP 17% PS, 3% malar raş 48%6% Danieli MG, 1999 165537%/22%19% lökopeni 14% anemi 52%50%6%

17 UBDH semptom ve bulgular% Reyno fenomeni Artralji Artrit Sicca semptomları Alopesi Ateş Fotosensitivite Malar raş Sklerodaktili Lökopeni Trombositopeni Anemi 80 60-70 30-40 25 20 15-23 15-20 3-10 5-10 1 5-15 5 639 hastayı kapsayan metaanaliz: Başlangıçta izole reynosu olanların %13’ü 10 sene içinde BDH’ı geliştiriyor + Pozitif prediktif değer %47 Koenig M. Arthritis Rheum 2008;58:3902-12

18 Primer reynolu hastaların % 10-20’si 5-10 yıl içinde bağ dokusu hastalığı geliştiriyor RP + ANA RP + NVC + Spesifik otoab RP + NVC %30 %80 %47 PPD Koenig M. Arthritis Rheum 2008;58:3902-12

19 UBDH’da Kapilleroskopi UBDHKontrol 23 SSc,22 SLE 21 UCTD, 38 kontrol Azalmış kapiller dansite (p<0.005) Artmış genişlemiş loop sayısı (p<0.0005) Kabasakal et al Ann Rheum dis 1996;55:507-512

20 129 Primer reynolu hasta Bazal kapilleroskopik değerlendirme N 42 +/- 30 ay Bazal kapilleroskobik değerlendirmede minimal belirgin olmayan değişim 25 +/- 15 ay %4.6 %10 Cutolo M. Arthritis Rheum 2007;56:2102-3 % 14,6’sı 29.4+/- 10 ayda sekonder reyno geliştiriyor SSc paterni, % 80’ SSc olarak sınıflandırılıyor Hastaların % 85’inde spesifik ANA antikorları SSc erken dönem patern gelişiminden Ort. 2.5 yıl sonra ortaya çıkıyor

21 II. Gelişen/stabil olmayan UCTD

22 II. Dönüşen/Değişen/stabil olmayan UCTD Hastalığın ilk yıllarında (3-5 y) Başta SLE olmak üzere, SSc, SjS, MCTD, sistemik vaskülit, PM/DM, MCTD, OS ve RA’e geçiş Birden çok otoantikor varlığı Zaman içinde otoantikorların artması (gerek sayı, gereksede yoğunluk) Daha spesifik belirtiler BAĞ DOKUSU HASTALIĞININ ERKEN FAZI

23 BAĞ DOKUSU HASTALIĞI RA,SLE,SSc, PM…. Sağlıklı birey Genetik faktörler Çevresel faktörler Epigenetik UBDH, Erken BH BAĞ DOKUSU HASTALIĞI Sağlıklı birey Erken BH, UBDH UBDH

24 ÇVR EP G GNT UBDH EP G ÇVR GNT EP G RA,SLE,SSc, PM… UBDH? Erken dönem BDH?

25 SLESLE SLESLE Öncesinde UBDH’ı hikayesi olanlar Öncesinde UBDH’ı hikayesi olmayanlar Süre 6 yıl Bodalay E. Clin Exp Rheumatol. 2003. 21(3):313-20. Prognoz kötü

26 Stabil UCTD-Antikor profili ANA pozitifliği % 58-100 Anti Ro/SSA (%8-30) ve anti-RNP (%5-25) en sık Genellikle hastalar tek antikor türü ile presente olur —Antikor ilişkili klinik ?

27 ANA pozitifliği yapan diğer nedenler Bağ dokusu hastalarının akrabaları Diğer otoimmün hastalıklar (RA, İTP, PBS, otoimmün troidit…) Kronik enfeksiyonlar Malignite Gebeler Sağlıklı bireyler Yaşlılar Fibromiyalji İlaçlar (prokoinamid, hidralazin…) Silikon göğüs implantları İzole ANA pozitifliğinin BDH’ı için pozitif prediktif değeri % 30

28 819 Reyno fenomeni (129 hastada ANA (+)) ANA (+)Obstrüktif patern % 22’sinde romatizmal hastalık gelişiyor Landry GJ. J Vasc Surg1996 ;23(1):76-85 Ort. 3 yıl takip

29 Kumar Y. Diaognostic Pathology 2009; 4:1

30 51 UDBH’sı 3 yıl boyunca takip ediliyor Tanı anında 1. ve 2. yılda 3 kez ölçülüyor 3 yıl boyunca takip Th17 (CD4+) nTreg (CD4+,CD25+) Tip-1 Treg(CD4+, IL10+) CCP  RA SSA  SLE

31 130 SLE hastası Ort. 3.3 sene Hastaların %88’inde en az bir otoantikor pozitif ANASSA/SSBAntifosfolipidlerdsDNA Anti-SM Anti-RNP 148 UBDH SSA (+) Anti 60 kD SLE Anti 52/60 kD Sjögren % 24 Cavazzana I Clin Exp Rheumatol. 2001;19(4):403

32 Prognoz Prognozu iyi Böbrek, SSS tutulumu olasılığı ↓ Ilımlı - orta seyirli ILD gelişebilir (1/3) % 80-85 NSIP< % 10 UIP Akciğer-dominant BDH 68 hasta 11 yıllık prospektif gözlem; % 19 BDH (+) ANA Antisentetaz Scl70 SSA CCP Kinder BW, Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(7):691.

33

34 İçleme KriterleriKlinik Dışlama Kriterleri Laboratuvar Dışlama Kriterleri BDH’nı düşündürür semptom ve bulgular (SLE,SSC,RA,MKDH,SJG,PM/DM sınıflandırma kriterlerini karşılamamalı) Malar raş Subakut kutanöz lupus Diskoid lupus Kutanöz skleroz Heliotrope raş Gottron papülü Eroziv artrit Anti-dsDNA Anti-U1-RNP Anti-Smith Anti-Scl70 Antisentromer Anti-La/SSB Anti-Jo1 Anti-Mi2 Semptom süresi>3yıl ANA pozitifliği (farklı 2 zamanda) Mosca M Clin Exp Rheumatol 2001; 17: 615-620.

35 2001’de önerilen ön kriterler – Sınıflama kriterlerini yerine getirmeyen ancak BDH düşündüren belirti ve bulgular – Pozitif ANA’lar – En az 3 yıl hastalık süresi Bu kriterler stabil UCTD’i diffüz BDH’nın inkomplet yada erken formlarından, çakışma sendromlarından ayıramaz Olası çözüm dışlama kriterleri kullanmak olabilir Yeni RA, SLE, SSc sınıflandırma kriterlerinin UCTD çerçevesinin daha iyi çizilebilmesine katkısı olabilir Undiferansiye artritler genellikle bu grup içinde sınıflandırılmaz CCP(+) Artrit % 80-85 RA %90-95 RA 1 yıl3 yıl

36

37 UDBH →→→ SLE Semptom ve bulgular Ateş Fotosensitivite Serözit Alopesi Laboratuvar ANA (homojen) Anti-dsDNA Anti-Smith Anti kardiyolipinler Coombs pozitifliği Lökopeni C3, C4

38 213 UBDH Hastalık süresi < 1 yıl Erken yaş Serözit Alopesi Diskoid lezyon Coombs testi (+) Homojen ANA Anti-dsDNA Anti-Sm 5 yıllık takipte SLE gelişimi ile ilgili faktörler Alarcon GS Arthritis Rheum 1996 ;39(3):403-14.

39 UDBH →→→ Sjögren Semptom ve bulgular Ağız kuruluğu Göz kuruluğu Reyno fenomeni Laboratuvar ANA (benekli, periferal) Anti-SSA Anti-SSB Hipergamagloblünemi

40 SGUS skorları arasında anlamlı fark (p<0.0001) SGUS>2 ise PPV%95 55 Sjögren, 54 UDBH SGUS (parotis, submandibular) SGUS skoru ile minör tükrük bezi fokus skoru arasında belirgin korelasyon

41 TEDAVİ NSAİİ, hidroksiklorokin ve kortikosteroidler temel tedavi seçenekleri Gerçek UCTD hastasında immünsüpresanların gerekliliği yok

42 TEDAVİ NSAii: Artralji KS: Artralji, artrit, serözit HCQ: Artralji, artrit, mukukütanöz tutulum, konstitüsyonel semptomlar (+/- KS/NSAİİ) Nifedipine/Diltiazem: Reyno fenomeni MTX: Poliartrit

43 TEDAVİ 93 16 10 Başlangıç10 yıllık takip Mosca M Nat Clin Pract Rheumatol. 2008. 4(6):328-32

44 Lizozomotrofik etki Ben Z. Clinic Rev Allerg Immunol 2015;49:152-62

45

46

47 TLRs

48

49 113 Palindromik romatizmalı hasta retrospektif taranıyor HCQ kullananlarHCQ kullanmayanlar Kronik romatolojik hastalık gelişimi % 20 daha az Gonzalez-Lopez LJ Rheumatol. 2000;27(1):41.

50 UBDH HCQPlasebo BDH UBDH RemisyonBDH UBDH Remisyon

51 Th 17 nTreg Th 17/nTreg

52

53

54 UCTD-Özet Sınıflama kriterleri tartışma konusu Esas tanısı dışlamadır İnkomplet BDH’dan ayrılmalıdır UCTD tanısı çoğu kez kalıcı olsa da hastalar yakın takip gerektirir, zamanla ek belirti ve bulgular gelişebilir

55 1/3’ü ilk 3-5 yılda net bir BDH’a geçiş gösterebilir Stabil UCTD hafif bir klinik seyir gösterir Erken tanısı prognostik ve terapötik önem taşır Şu an için temel tedavisi HCQ ve steroidlerdir

56 UCTD MCTD SJÖGREN DM\PM SSc SLE Non- diferansiye BDH

57 Teşekkür ederim…


"UNDİFERANSİYE BAĞ DOKUSU HASTALIĞI Ali Erhan Özdemirel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları