Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sistemik Lupus Eritematozus Doç Dr Salih PAY. SLE  Otoimmün  Remisyon ve alevlenmeler  K/E= 9/1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sistemik Lupus Eritematozus Doç Dr Salih PAY. SLE  Otoimmün  Remisyon ve alevlenmeler  K/E= 9/1."— Sunum transkripti:

1 Sistemik Lupus Eritematozus Doç Dr Salih PAY

2 SLE  Otoimmün  Remisyon ve alevlenmeler  K/E= 9/1

3 SLE EPİDEMİYOLOJİ/PREVALANS   İnsidans 4-250/100 000   Siyah ırkta 3 kat sık   K/E 8-13/1, yaşlıda 2/1, çocuklarda 1-5/1   Hastaların % 65’i 15-55 yaş, % 20’si 16 yaş altı, % 15’i 55 yaş üstü

4 Hiperaktif T hücresi Hiperaktif B hücresi Kontrol mekanizmalarında yetersizlik Patojenik antikorlar Patojenik immünkompleksler Oto reaktif T hücreleri Anormal immün cevap Doku ve organ hasarı

5 T APC T B hedef Gen-1 Gen-3 Gen-4 Gen-5 Gen-6 Gen-7 Gen-2 AbİK Ab UV İnfeksiyon İlaç cins Deri hüc. İK Defktif İK klerensi yetersiz kontrol Self Ag Eksternal Ag

6 SLE- ANORMAL İMMÜN CEVABIN ÖZELLİKLERİ-1 Hiperaktif B Hücreleri B hücrelerinden kontrolsüz Ig salınımı Ig sekrete eden B hücrteleri sayısında artış B hücreleri total sayısında artış Ig’lerin çoğu self Ag’lere karşı otoreaktif, bir kısmı patojenik Bazı B hücreleri poliklonal, bazıları Ag spesifik olarak aktive edilmiş durumda

7 SLE- ANORMAL İMMÜN CEVABIN ÖZELLİKLERİ-2 Hiperaktif T hücreleri Aktif SLE’de total T hücre sayısı azalmış (anti lenfosit antikorlar), ancak Ab oluşumu için B hücrelerine yardım eder T hücreleri artmış aktivasyon markeleri gösterir Serum Il-2, IL-2r,  -interferon düzeyleri artmış Myozit, SCLE, vaskülitte direk sitotoksik T hücrelerinin rolü var Monosit-Makrofaj Serisi Anormallikleri Fagositik hücrelerin İK bağlasında ve işlemesinde defekt Aktif hastalıkta monosit-makrofajlardan artmış IFN salınımı

8 SLE- ANORMAL İMMÜN CEVABIN ÖZELLİKLERİ-3 İmmün tolerans mekanizmalarında bozukluk İK klerensi bozuk: CR1 sayısında azalma Fcg reseptörlerinde (FcgRIIA, FcgRIIIA) defekt

9 SLE KLİNİK VE LABARATUAR BULGULARIN SIKLIĞI   ANA (+)   Artrit/artralji/myalji   Deri bulguları   Kompleman düşüklüğü   Kognitif bozukluk   Ateş   Yüksek anti dsDNA   Lökopeni   Plörit   Proteinüri   Anemi   Antifosfolipid Ab   Yüksek gamaglobulin   SSS vaküliti   LAP % 97 % 80 % 71 % 51 % 50 % 48 % 46 % 44 % 42 % 35 % 32 % 12 % 10

10 MUKO-KUTANÖZ BULGULAR - 1 LE Spesifik Lezyonlar Akut Malar rash Generalize eritem Büllöz LE Subakut Kutanöz Lupus Anüler-polisiklik Papüloskuamöz Kronik lupus Lokalize diskoid Generalize diskoid Lupus profundus LE Nonspesifik Lezyonlar Pannikülit Ürtikeryal lezyonlar Vaskülit Livedo retikülaris Oral lezyonlar Alopesi

11

12

13 KAS-İSKELET SİSTEMİ BULGULARI   Artrit/artralji: % 90-95, artrit % 50   Poliartiküler-simetrik   PIF, diz, EB, MKF, AB, dirsek, omuz   Sabah tutukluğu (+)   Deformite % 10 ( kuğu boynu, ulnar deviasyon)   Subkutan nodül % 5-10   Erozyon görülmemesi karakteristik   Myalji, ALT-AST yüksekliği % 30

14 KARDİYOVASKÜLER BULGULAR   Pankardit   Perikardit: en sık, klinik % 15-20, otopsi serilerinde % 80   Myokardit: % 8-12   Endokardit: Libman-Sacks (verrüköz endokardit), klinik nadir, otopsi serilerinde % 50, İE için risk taşır   Diğer   KAH-MI: % 2-8, artmış atheroskleroz, koroner arterit   HT: % 25, nefropati, KS kullanımı   İleti defektleri: myokardite eşlik edebilir, SVT, AV blok

15 SLE AKCİĞER TUTULUMU   Plevral tutulum: en sık Plöretik ağrı: % 45-56 Plevral efüzyon: % 16-30   Akut lupus pnömonisi: %1-9   Akut pulmoner hemoraji: % 1-2   Diffüz intertisiyel AC hastalığı: % 3   Pulmoner emboli: % 5-10   Pulmoner hipertansiyon: %1   Büzüşen AC (shrinking lung) sendromu   Enfeksiyon

16

17 RENAL BULGULAR   Renal tutulum klinik % 50   En önemli mortalite nedeni (geçmişte)   Majör kronik tedavi nedeni   Erkekte ve yüksek titrede anti dsDNA (+) olanlarda sık   Proteinüri en sık bulgu, hematüri, püyüri, silendirler   Azotemi, nefritik-nefrotik sendrom

18 LUPUS NEFRİTİ WHO KLASİFİKASYONU Class I Class IIa Class IIb Class III Class IV Class V Class VI Normal IF/EM’de mezengial depozitler Mezengial hiperselülarite Fokal, segmental proliferatif GN Diffüz proliferatif GN Membranöz GN Glomerüloskleroz (inflamasyonsuz) Diğer: tübülointertisiyel nefrit

19 RENAL Bx AKTİVİTE - KRONİSİTE İNDEKSLERİ Aktivite 1.Proliferasyon 2. Nekroz/karyoreksis 3. Hyalen trombus 4. Selüler kresent 5. Lökosit eksudasyonu 1. MNL hücre,infilt. Kronisite 1. Sklerotik glomerül 2. Fibröz kresent 1. Tübüler atrofi 2. İntertisiyel fibrozis Glomerüler lezyonlar Tübüloo-intertisiyel lezyonlar

20 HEMATOLOJİK BULGULAR   Anemi: % 80 Kronik hastalık anemisi Fe eksikliği anemisi Hemolitik anemi % 10   Lökopeni: % 15- 20   Lenfopeni: % 80-85   Trombositopeni: % 30-40, 50 000 altı % 5, AFA ilişkili   Diğer: LAP % 50, Splenomegali % 10-20, TTP % 1-2 ( ateş, MAHA, trombositopeni, renal ve nörolojik fonksiyon bozukluğu)

21 SLE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BULGULARININ SIKLIĞI   Serebral vaskülit   AFS/tıkayıcı lezyon   Başağrısı   Algılama bozukluğu   Organik beyin sendromu   SSS enfeksiyonu   Kryoglb., hiperviskozite,TTP   Kanama(düşük platelet)   Reaktif depresyon % 10 % 5-10 % 15 % 50 % 5 % 1 % 2 %20-40

22 NÖROPSİKİATRİK SEMPTOMLARIN PATOGENEZİ   Otoantikorlar antinöronal Ab antiribozomal p proteini   Vaskülit   Vasküler oklüzyon Tromboz Kardiyak orjinli emboli   Sitokin etkisi

23 GASTROİNTESTİNAL BULGULAR   Karın ağrısı: disfaji, ösefagial spazm, reflü   Pankreatit: % 1-2, ilaç, vaskülit   Asit: hipoalbüminemi, serozit   Perforasyon   KC enzimlerinde yükselme: NSAİİ, aktif hastalık, hepatik vaskülit nadir, otoimmün hepatit   Sarılık: % 1-4, OİHA, otoimmün hepatit   Hepatomegali % 10 - 30   Splenomegali % 20 hemolitik anemi ile korele değil soğan kabuğu görünümü: arterit   Mezenterik vaskülit   Budd Chiari sendromu

24 DİĞER LABORATUAR BULGULARI   Sedimentasyon yüksekliği: % 100   Hipergamaglobulinemi: % 80   RF pozitifliği: % 15-30   Kryoglobulin: % 10   Kompleman düşüklüğü   Yalancı pozitif VDRL: % 20   CRP yüksekliği: % 10-50   AFA: % 30-40

25 Nükleer Kromatin -Anti-DNA:ds,ss,z -Histonlar -Ku -PCNA/Ga/LE-4 Splisesomal -Sm -U1,2,4/6,5,7,11 snRNP Diðer RNP -Ro (SS-A)/ -La (SS-B/Ha) Mi-2 P80-Koilin,MA-I Nükleer Kromatin -Anti-DNA:ds,ss,z -Histonlar -Ku -PCNA/Ga/LE-4 Splisesomal -Sm -U1,2,4/6,5,7,11 snRNP Diðer RNP -Ro (SS-A)/ -La (SS-B/Ha) Mi-2 P80-Koilin,MA-I Nükleolar RNA polimeraz I-II-III Ribozomal RNP Topoizomeraz- I (Scl-70) U3 sno RNP (Fibrillarin) Th sno RNP (Rnase MRP) NOR 90 (hUBF) PM-Scl (PM-1) Nükleolar RNA polimeraz I-II-III Ribozomal RNP Topoizomeraz- I (Scl-70) U3 sno RNP (Fibrillarin) Th sno RNP (Rnase MRP) NOR 90 (hUBF) PM-Scl (PM-1) Sitoplazmik tRNA Sentetaz -Jo-1(His) -Pl-7(Tir) -PL-12(Ala) -EJ(Gli) -OJ((isol) -Mas(Ser) SRP KJ Fer(Elon F 1a) Sitoplazmik tRNA Sentetaz -Jo-1(His) -Pl-7(Tir) -PL-12(Ala) -EJ(Gli) -OJ((isol) -Mas(Ser) SRP KJ Fer(Elon F 1a) Anti-Nükleer Antikorlar

26 FANA Testi & Boyanma Paternleri Patern Homojen Periferik İnce benekli Kaba Benekli Nükleoler Sitoplazmik Patern Homojen Periferik İnce benekli Kaba Benekli Nükleoler Sitoplazmik ANA Anti-histon,DNA, Mi Anti-DNA,histon AntiU1 RNP Anti-Sm Anti-Ro/La Anti-Ku Anti-PCNA AntiScl 70 Anti-Sentromer Anti-PBS 95 K Anti-Th,U1 RNP Anti-RNA p-I,PM-Scl Ribozomal tRNA-sentetaz Ribozomal Mitokondrial ANA Anti-histon,DNA, Mi Anti-DNA,histon AntiU1 RNP Anti-Sm Anti-Ro/La Anti-Ku Anti-PCNA AntiScl 70 Anti-Sentromer Anti-PBS 95 K Anti-Th,U1 RNP Anti-RNA p-I,PM-Scl Ribozomal tRNA-sentetaz Ribozomal Mitokondrial Hastalık SLE,DIL,Yaln.+ SLE SLE,MCTD SLE SLE,SS SLE,Scl,PM SLE Scl CREST PBS Scl SLE PM SLE PBS Hastalık SLE,DIL,Yaln.+ SLE SLE,MCTD SLE SLE,SS SLE,Scl,PM SLE Scl CREST PBS Scl SLE PM SLE PBS

27

28 SLE OTOANTİKOR SPEKTRUMU Antikor Anti dsDNA Anti Sm Anti nRNP Anti Ro Anti La Anti P Antihiston Antikardiyolipin Klinik İlişki Nefrit SSS?, anti nRNP Rayn.fen, myozit, daktilit, nefrit olmaması, anti Sm, HLA DR Fotosensitif rash, SS, NLE, La, RF, HLA DQ, lenfopeni,trombositopeni, Nefrit olmaması, RF, HLA B-DR Psikoz?, depresyon? LE hücresi, deri-eklem tutulumu? Tromboz, fetal kayıp, trombositopeni

29 SLE GEBELİK ANNE   Aktif hastalıkta mens. siklus bozuk, gebelik şansı az   Fertilite normal   Gebelik sırasında alevlenme daha sık değil   Postpartum ilk üç ayda alevlenme sık   Aktivite takibinde C ve anti dsDNA önemli BEBEK   Neonatal lupus % 5, kalp bloğu kalıcı   Anti Ro/La ile ilişkili   Fetal mortalite % 20, AFA ile ilişkili   Prematür doğum % 25

30 SLE TANI KRİTERLERİ 1- Malar rash 2- Diskoid rash 3- Fotosensitivite 4- Oral ülser 5- Artrit (non eroziv) 6- Serozit a- plörit b- perikardit 7- Renal hastalık a- 0.5 g/gün proteinüri b- hücresel silendirler 8- Nörolojik hastalık a- konvülziyon b- psikoz 9- Hematolojik hastalık a- hemolitik anemi b- lökopeni (4000/mm 3 ) c- lenfopeni (1500/mm 3 ) d- trombositopeni (100 000/mm 3 ) 10- İmmünolojik hastalı a-antidsDNA b-antiSm c- pozitif AFA(AKA,LA, VDRL) 11- ANA pozitifliği 4/11 kriter + olmalı

31 YAPISAL SEMPTOMLAR ä Güven vermek ä İstirahat/Egzersiz ä NSAİİ ä Sıtma ilaçları ä Steroidler ä DHEA ä TCA/SSRI/ Psikoterapi

32 DERİ BULGULARI ä Güneşten korunma/Güneş koruyucular ä Steroidler (topikal ve lezyon içine) ä Hydroxychloroquine (Quensyl/plaquenil) ä Chloroquine (aralen) ä Quinacrine (atabrine) ä Dapsone ä Retinoidler (isotretinoin) ä Clofazamine ä Azathioprine

33 EKLEM BULGULARI ä NSAİİ ä Sıtma ilaçları(HCQ, CQ) ä Methotrexate ä Azathioprine ä Steroidler

34 HEMATOLOJİK BULGULAR ä Steroidler ä Danazol ä Dapsone ä Vincristine ä Cyclophosphamide ä Intravenous immunoglobulin (IVIG) ä Splenectomy ä CSF (Epogen, Neupogen)

35 SEROZITLER ä NSAİİ ä Sıtma ilaçları (HCQ, CQ) ä Steroidler ä Aspirasyon

36 VASKÜLITLER ä Steroidler ä Cyclophosphamide ä Plasmapherisis (especially TTP/TMHA) ä Intravenous immunoglobulin (IVIG)

37 LUPUS NEFRİTİ Steroidler CyclophosphamideAzathioprineCyclosporineMethotrexatePlasmapheresis Intravenous gammaglobulin Mycophenolate mofetil NSAID ACE inhibitors Low protein diet

38 SSS TUTULUMU ä Steroidler ä Cyclophosphamide ä IVIG ä Psychotropics (e.g. Haloperidol) ä TCA/SSRI


"Sistemik Lupus Eritematozus Doç Dr Salih PAY. SLE  Otoimmün  Remisyon ve alevlenmeler  K/E= 9/1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları