Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Otoimmün Hastalıklar Kollajen vasküler hastalıklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Otoimmün Hastalıklar Kollajen vasküler hastalıklar"— Sunum transkripti:

1 Otoimmün Hastalıklar Kollajen vasküler hastalıklar
Bağ dokusu hastalıkları *Self tolerans Klonal delesyon Klonal anerji T hücrelerde periferal süpresyon

2 Otoimmün hastalık mekanizmaları
1.Self tolerans kaybı Helper T hücre toleransının baypası Molekülün modifikasyonu (ilaç infeksiyonu ile) Kostimülatör molekül ekspresyonu Molekül taklit (örn. İnfeksiyonlar ile) Poliklonal lenfosit aktivasyonu Mikroorganizmalar ve süperantijenler ile T hücre supresör-yardımcı dengesizliği Sekestre antijenlerin çıkışı 2.Genetik faktörler 3.Mikrobik ajanlar

3 Sistemik otoimmün hastalıklar
Sistemik lupus eritematozus (SLE) Başlıca deri, böbrekler,serozal membranlar,eklemler, kalbi tutar Çift sarmal DNA’ ya otoantikorlar (anti-DNA) ve Smith (Sm) antijen hastalığa spesifiktir Antifosfolipid antikorlar, lupus antikooagülanları bilinir. Buna rağmen, hastalarda trombozise eğilim vardır Sifiliz antikorlar ile çapraz reaksiyon Genetik faktörler: HLA-DQ lokusu ile birlikelik Non-genetik faktörler Prokainamid, hidralazin gibi ilaçlar Östrojenler(K‘larda hastalık 10 kat fazla) Ultraviyole İmmünolojik faktörler B hücre hiperaktivitesi Doku hasarı mekanizmaları: Tip II ve Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonları

4 SLE LE hücresi Hasarlı parankim hücenin denatüre nükleusunu yutmuş nötrofil veya makrofajdır

5 Meşhur “LE” testi.Pembe blob’lar denatüre nükleuslardır.
Ancak ANA testi kadar hassas değildir.

6 SLE Morfoloji Akut nekrotizan vaskülit, deri ve kas dokusunda belirgin
Deri lezyonları, UV ile artar Seröz membranlar, plevra, perikard, periton Kardiovasküler sistem, perikardit, myokardit, Libman-Sacks endokarditi Artmış ateroskleroz riski Böbrek tutulumu, glomerulonefrit Eklem, artrit, artralji, deformite olmaz SSS, damar hasarı ile serebral infarktüs, antikorlara bağlı nöran hasarı Dalakda perivasküler fibrozis Akciğerde interstisyel fibrozis

7 DLE’ da malar “butterfly” rash. Hastaların %5-10’ unda SLE gelişir.

8 Az miktardaki malar rash SLE için: Oldukça tipikdir, ancak tam olarak spesifik değildir

9 ANA pozitif. Homojen nükleer boyanma paterni. Hasta serumunda
nükleer antijene + otoantikor kompleksi (Floresein ile işaretli) (immünfloresan mikroskop)

10 ANA test. 1:40 üzeri pozitif. 1:1012 gibi yüksek titreler önemli
otoimmün hastalığı gösterir.

11 SLE’ da pozitif çift sarmallı DNA testi. Crithidia organizmalarının
floresans veren kinetoplastları pozitif testin göstergesidir.

12 ANA test. SLE’ de çok tipik “rim” patern.

13 “Speckled” patern. RNA’ ya karşı otoantikorları gösterir. Spesifik
değil. Ancak mikst konnektif doku hastalığını gösterebilir. Bu hst larda tanı deneyimli kişilerle bile çok zordur.

14 Lupus nefriti. Glomerüller

15 Lupus nefritinde glomerülde
granüler tarzda immün kompleks birikimi. Biriken Ig, Ig G dir.

16 SLE. Lupus nefritinde subendotelyal immün birikimler

17 Romatoid artrit (RA) Eklem, organ, doku
Proliferatif sinovit, kıkırdak, kemik harabiyeti ile oluşan deformiteler Özellikle el ve ayakların küçük eklemleri tutulur Deri, kalp, kan damarları, kas, akciğer, göz, seroza tutulumu Patogenez: aj-ak kompleksleri Genetik: HLA-DR4, HLA-DR1 olanlarda ve kadınlarda fazla Serumdaki RF, anti-IgG olup Ig G yapısındadır

18 RA Morfoloji Simetrik artrit, Deri-subkutan dokuda romatoid nodüller
öncelikle el, ayak, küçük eklemleri, takiben el, ayak bileği, diz,omuz eklemi tutulumu eklem yüzeyinde PANNUS gelişir Deri-subkutan dokuda romatoid nodüller CD4+ lenfositler, histiositler, B lenfositleri Jüvenil RA: Büyük eklem tutulumu Spondiloartropatiler: RA varyantlarıdır

19 Sjögren sendromu Lakrimal gland ve tükrük bezleri tutulur
Otoimmün+genetik Burun, akciğer,SSS,deri, kas, böbrek tutulur Keratokonjunktivitis Sicca, primer tipidir

20 Sistemik sklerozis (skleroderma)
Deri, GI sistem, akciğer, böbrek, kalp, çizgili kas tutulumu Deriyi tutan lokalize formu, Morfea’ dır DNA topoizomeraza I’e karşı antikorlar, nükleolaer floresans tesbit edilir Patogenez: Fibroblast aktivasyonu + iskemi ⃗⃗ sonuç FİBROZİS

21 Skleroderma Deri, üst ekstremite distali tutulur, sonra proksimale doğru uzanır GI sistem Alt 2/3 özefagus tutulur Kas-iskelet sis.:RA’e benzer eklem ve kas tutulumu Akciğerde interstisyel fibrozis Böbrek tutulumu Kalp damar tutulumu, interstisyel tutulum CREST sendromu C ⃗⃗ kalsinozis R ⃗⃗ Reynaud sendromu E ⃗⃗ ösofagial dismotilite S ⃗⃗ sklerodaktili T ⃗⃗ telenjektazi

22 “Nucleoler” patern. Skleroderma için tipik.

23 Diğer bir nükleoler patern.

24 Sklerodermada Sklerodaktili (kalsinosis, Reynauld fenomeni Ösofegeal dismotilite Telenjektaziler)

25 Sklerodermada “cheilitis” Ribof-
lavin eksikliğine bağlıdır Morfea-histopatoloji

26 İltihabi myopatiler Polimyozit Dermatomyozit
İnklüzyon cisimciği myozitisi

27 Örnek sorular 1. El ve ayaklarında sıcak su ile yanan 40 yaşındaki hastanın yaraları deri greftine gerek olmaksızın iyileşmiştir. Zedelenme bölgesinde rejenerasyonu olup olmayacağını belirleyen en kritik faktör hangisidir? A.Yeterki kardiak output B.Deri ekleri C.Alttaki yumuşak doku D.Minimal eritem ve ödem E.Granulasyon dokusu 2. Üç gündür ateş ve öksürük yakınması olan 58 yaşında kadın hastanın göğüs grafisinde sağ alt lobda infiltratlar gösterdi. Balgam kültüründe Streptococcus pneumoniae üredi. Bu mikroorganizmaların akciğer parankiminden temizlenmesinde aşağıdaki substanslarından hangisi ile en etkili şekilde başarılır? A.PAF B.PG ler C.Kallikrein D.LT ler E.H2O2


"Otoimmün Hastalıklar Kollajen vasküler hastalıklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları