Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA AMER İ KA ORTAK PAZARI (CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET- CACM)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA AMER İ KA ORTAK PAZARI (CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET- CACM)"— Sunum transkripti:

1 ORTA AMER İ KA ORTAK PAZARI (CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET- CACM)

2

3 Kurulu ş u Bölgesel nitelikli ekonomik örgütlenme. 1960 Aralı ğ ında Guate­mala, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Kostarika arasında kurulmu ş ve 1962 Temmuz'unda yürürlü ğ e girmi ş tir. Bölgesel nitelikli bir ekonomik örgütlenmedir. Orta Pazar tipi bir iktisadi birle ş meyi öngörür.

4 Üyeler arasında ticaretin serbestle ş tirilmesi ve dı ş a kar ş ı ortak bir tarifenin uygulanması kabul edilmi ş tir. Ayrıca gerçek bir ekonomik birlik için üye ülkelerin çe ş itli sektörlere sa ğ layacakları mali te ş viklerin de uyumla ş tırılması benimsenmi ş tir.

5 Bölgedeki sanayi projelerini des­ teklemek amacıyla 1961'de bir Ekonomik Bütünle ş me Merkez Bankası (Central Bank for Economic Integration) kurulmu ş tur.

6 1970'de Hondu­ras, El Salvador ile arasındaki sava ş tan sonra birlikten çıkmı ş tır. 1970'lerin sonlarındaki Nikaragua ve Kosta Rika'nın gümrüklerini yük­seltmesi bunalımı birli ğ in etkinli ğ ini azaltmı ş tır

7

8 Organları Merkezi Amerika Ekonomik Konseyi, Yürütme Konseyi Daimi Sekreterya'dır.

9 Faaliyetleri ABD, Meksika ve Kanada arasında sonuçlandırılmı ş bulunan Ku­zey Amerika Serbest Ticaret Anla ş ması, Kanada ve ABD arasında mal ve hizmetlerin serbestle ş mesini sa ğ lamı ş, böylece firmalara önemli bir hareket alanı sa ğ lamı ş tır.

10 Üyeleri Kosta Rika El Salvador Honduras Guatemala Nikaragua'­dır. Örgütün merkezi Guatemala'nın ba ş kenti Guatemala City'dir.

11


"ORTA AMER İ KA ORTAK PAZARI (CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET- CACM)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları