Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalp Hastalıklarında Anestezi Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalp Hastalıklarında Anestezi Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi."— Sunum transkripti:

1 Kalp Hastalıklarında Anestezi Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi

2 Kalp ve damarlardan oluşan dolaşım sistemi insan hayatının devamı için çok önemlidir. Dolaşım sisteminin, çok çeşitli nedenlere bağlı gelişen hastalıkları mevcuttur ve bu hastalıkların tedavisi genel olarak medikal ve cerrahi olarak yapılır.

3 Kalp cerrahisi kendi içerisinde gruplandırılmakta olup en önemli bölümünü by pass ve ekstrakorporeal dolaşım ile bu süreçte hasta takibi alır. Preoperatif dönemde hasta hazırlığı ile başlayan süreç premedikasyon, indüksiyon, intraoperatif hasta takibi ve postoperatif dönemde hastanın yoğun bakım sorumlusuna teslim edilmesine kadar devam eder.

4 Kardiovasküler Hastalıklar Myokard iskemisi ve infarktüsü Kapak hastalıkları Ritm ve ileti bozuklukları Myokard ve perikard hastalıkları Primer/sekonder pulmoner hipertansiyon Konjenital kalp hastalıkları

5 Preoperatif Kardiyak Risk Değerlendirmesi Perioperatif dönemde miyokard infarktüsü geçiren hastaların yaklaşık % 40’ı kaybedilmektedir. Perioperatif MI’ların çoğu tipik göğüs ağrısı olmaksızın gelişmektedir. Bunun nedenleri, cerrahi sonrası analjezik kullanımı, anestezinin rezidüel etkileri ve diğer ağrılı uyaranların daha etkin olmasıdır.

6 Preoperatif Kardiyak Risk Değerlendirmesi ≤ 3 ay3-6 ay≥ 6ay % 27-37%11-16% 5 Karnath BM. Preoperative Cardiac Risk Assessment. Am Fam Physician 2002 Nov 15; 66: 1889-96 Miyokard infaktüsü ile operatif ölüm riski arasındaki ilişki

7 Modifiye New York Association Fonksiyonel Sınıflandırması SINIFTANIMLAMA I Aşırı egzersiz dışında asemptomatik II Orta derecede aktivite ile semptomatik III Çok az derecede aktivite ile semptomatik IV İstirahatte semptomatik

8 Kalp Dışı Cerrahide Multifaktöriyel Kalp Risk İndeksi Goldman ve Ark. Yaş >705 6 Ay içinde MI10 Aort darlığı3 EKG sinüs dışı ritm7 5 > VPA / dk7 PaO 2 50 mmHg3 K + > 3.0 veya HCO 3 - < 20 mEq/lt3 BUN > 5 veya kreatinin > 3.0 mg/dl 3 Anormal SGOT3 Kalp dışı nedenlerle yatalak olma3 İntraabdominal, intratorasik cerrahi3 Acil operasyon4 TOPLAM 53 Klas I 0-5 Düşük risk Klas II 6-12 Orta risk Klas III 13-25 Yüksek risk Klas IV 26 > Çok yüksek risk Klas I 0-5 Düşük risk Klas II 6-12 Orta risk Klas III 13-25 Yüksek risk Klas IV 26 > Çok yüksek risk

9 Yüksek Perioperatif Kardiyovasküler Risk Major – Anstabl koroner sendromlar – Akut veya yakın zamandaki MI – Dekompanse kalp yetmezliği – Ciddi aritmiler – Yüksek derece atriyoventriküler blok – Kontrol aaltında olmayan yüksek ventrikül geçişli supraventriküler aritmiler – Ciddi kapak hastalığı Orta dereceli – Hafif anjina pektoris – Daha önceki MI hikayesi veya patalojik Q dalgaları – Kompanse kalp yetmezliği – Diabetes mellitus (özellikle insulin bağımlı) – Renal yetmezlik Minor – İleri yaş – Anormal EKG (sol ventrikül hipertrofisi, sol-dal bloğu, ST-T anormallikleri) – Sinüs dışındaki ritimler (örn. bir torba yük ile bir kat merdiven çıkamama) – Felç hikayesi – Kontrolsüz sistemik hipertansiyon

10 Elektif Nonkardiyak Cerrahi İçin Kontrendikasyonlar Kesin Kesin  Son bir ay içinde geçirilmiş MI  Kompanse olmayan kalp yetmezliği  Ciddi aort stenozu  Ciddi mitral stenozu Rölatif Rölatif  3-6 ay önce geçirilmiş MI  Anjina pektoris  Hafif kalp yetmezliği  Siyanotik kalp hastalığı  Ağır polisitemi

11 Peroperatif Mortalite Daha önceden bypass geçirmiş kişilerde nonkardiyak operasyonlar için peroperatif mortalite, koroner hastalığı olmayan kişilerdeki gibidir. Risk of noncardiac operation in patients with defined coronary disease: The Coronary Artery Surgery Study (CASS) registry experience. Foster ED, Ann Thorac Surg. 1986 Jan;41(1):42-50

12 Klinik Durum Değerlendirmesi  Öykü ve fizik muayene kardiyak risk faktörlerinin belirlenmesi ve hastanın kardiyak durumunun değerlendirmesi için gereklidir.  Yüksek riskli durumlar  Son zamanlarda geçirilmiş MI,  Dekompanse kalp yetersizliği,  Unstabil angina,  Semptomatik aritmiler ve  Semptomatik kapak hastalıkları

13  Preoperatif değerlendirmede stabil görülmesine karşılık özgeçmişinde kardiyak problemleri olan hastalar anestezi uygulanırken stres ile belirgin problemler yaşayabilir.  Özgeçmişde dikkat edilmesi gereken durumlar:  Stabil anjina,  Daha önce geçirilmiş MI,  Daha önce geçirilmiş kalp yetersizliği  Orta derecede kapak disfonksiyonu.

14 Klinik Durum Değerlendirmesi Fizik muayene Genel görünüm Vital bulgular Akciğerlerde raller Juguler venöz dolgunluk Arteriyel nabızlar S3 Üfürümler

15 Hangi tetkikler istenmeli? EKG PA Akciğer filmi Biyokimya

16 Preoperatif Değerlendirme  Yüksek Risk Anstabil koroner sendromlar Akut ya da yeni MI (<1 ay) Unstabil angina ya da şiddetli angina (Kanada Klas III-IV) Dekompanse kalp yetersizliği Ciddi aritmiler Yüksek dereceli AV Blok Semptomatik ventriküler aritmiler ve organik kalp hastalığı Ventrikül hızı kontrol edilemeyen SVT Ciddi kapak hastalığı

17 Preoperatif Değerlendirme  Orta Risk Hafif angina pektoris (Kanada klas I-II) Geçirilmiş MI Kompanse ya da geçirilmiş kalp yetersizliği DM Böbrek yetersizliği

18 Preoperatif Değerlendirme Hafif Risk İleri yaş(>75 yaş) Anormal EKG Sinüs dışı ritm (AF) Düşük fonksiyonel kapasite İnme öyküsü Kontrolsüz sistemik HT

19 Kalp hastalığı olanlarda riski artıran ek morbidite durumları Akciğer hastalıkları - Hipoksemi ve solunum yükünün artması kalbin iş yükünü arttırır. Diyabet Böbrek yetersizliği (kreatinin >2 mg/dL) Anemi (Hct < % 28): Miyokard iskemisi ve kalp yetersizliği riski artar.

20 Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirilmesi  Hastaların fonksiyonel kapasiteleri MET (metabolic equivalent) olarak tanımlanmıştır.  Bir MET, 40 yaşında ve 70 kg’lık bir erkeğin dinlenme halindeki oksijen tüketimine eşittir.

21 MET 1Günlük yaşamsal gereksinimlerini karşılamak Kendi kendine yemek yeme, giyinme, yıkanma Ev içinde dolaşma Hafif ev işleri MET 4 Yokuş ya da 1 kat merdiven çıkmak Kısa mesafeli koşu Genel ev işleri Hafif sporlar MET 10 Uzun mesafeli koşular Ağır sporlar

22  1 MET’in istirahatteki metabolik ihtiyacı gösterdiğini düşünürsek, iki kat merdiven çıkmak için 4 MET, yüzme gibi efor gerektiren yorucu sporlar içinse >10 MET’e ihtiyacımız vardır. İki kat merdiven çıkamamak veya kısa mesafe koşamamak (<4 MET), fonksiyonel kapasitenin kötü olduğunu gösterir ve artmış postoperatif kardiyak olay insidansı ile ilişkilidir. Fonksiyonel kapasite yüksekse, stabil İKH veya risk faktörleri olsa dahi, prognoz mükemmeldir.

23 İskemi - Koroner Arter Hastalığı (KAH) Premenopozal kadınlarda Koroner Arter Hastalığı riski düşüktür. Genellikle semptomatik KAH kadınlarda aynı yaştaki erkeklerden 10 ya da daha fazla yıl sonra ortaya çıkar. Erken menapoza giren kadınlarda bu kural geçerli değildir. Diyabetli kadınlarda yine risk aynı yaştaki erkekler kadardır.

24 Antikoagülan tedavi Aspirin operasyondan 1 hafta önce kesilir, postoperatif 2. gün tekrar başlanır. Warfarin operasyondan 72 saat önce kesilir, postoperatif 1. gün ya da aktif kanama kontrolü sağlandıktan sonra başlanır. Tromboz riski yüksekse Warfarin 72 saat önce kesilir. INR 2 olunca heparin kesilir.

25 Peroperatif Takip Koroner arter hastalığı olan hastalar ya da şüpheli durumlar ve orta riskli cerrahi planlananlarda: EKG: Operasyondan önce, hemen sonra ve günde 2 kez Kardiyak troponin ölçümü (Postoperatif 24 saat ve 4. günde veya taburcu olmadan önce)

26  Postoperatif dönemde aritmi ve ileti bozuklukları sıklıkla kardiyak olmayan problemlerden kaynaklanır.  İnfeksiyon  Hipotansiyon  Hipoksi  Metabolik bozukluklar

27 Hipertansiyon Antihipertansifler kesilmemelidir Ameliyat Bölgesi uygun ise; rejyonal anestezi tercih edilmelidir.

28 Hipertansiyon Sistolik Basınç Diyastolik Basınç Kan Basıncı (mmHg) (mmHg) Normal <130 <85 Yüksek normal 130-139 85-89 Hipertansiyon Devre 1/hafif 140-159 90-99 Devre 2/orta 160–179100-109 Devre 3/ciddi 180-209110-119 Devre 4/çok ciddi >210 210 <120

29 Aort Stenozu Volüm iyi korunmalıdır Sistolik fonksiyon bozulur Diastolik fonksiyon bozulur İnvaziv monitorizasyon yapılmalıdır % 2-5 olguda ani ölüm görülebilir Ciddi aort stenozlarında spinal ve epidural anestezi kontraendikedir.

30 Mitral Stenoz  Taşikardiden sakınmalıdır  Aritmiyi tedavi etmek gerekir  Atrial fibrilasyon ve emboli riski  Spinal veya epidural kateter uygun olabilir  Santral blokların vazodilatatör etkilerine çok duyarlıdır  Temel hedef sinüs ritmini sürdürmek

31 Mitral Yetmezlik  Bradikardiden sakınmalıyız.  Sol ventrikül fonksiyonu iyi olanlar spinal ve epidural anesteziyi tolere ederler

32 Mitral ve Aort Kapak Yetmezliği  Bradikardiden sakınmalıyız.  Myokantraktiliteyi azaltan ilaçlardan sakınmalıyız  Aritmiye izin verilmemeli.

33 Aort ve Pulmoner Kapak Stenozu  Hafif olgularda rejyonal anestezi yapılabilir  Ciddi olgularda çok dikkatli olmak gerekir  İstenilen blok düzeyini sağlamak zaman alabilir

34 Triküspit Yetmezliği  Spinal ve epidural anesteziyi iyi tolere ederler

35 Perioperatif Myokardiyal İskemi  Tipik iskemik göğüs ağrısı  EKG değişiklikleri  CK- MB izoenzim düzeyinde artma  Kardiyak troponinler cTnT Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, event rates, and case-fatality rates in 38 populations from 21 countries in four continents. Tunstall-pedoe H. Circulation. 1994 Jul;90(1):583-612.

36 Postoperatif iskemiyi artırırlar: Anemi Hipotermi Ağrı Perioperatif ilaç tedavisi Statinler, aspirin, β-blokerler

37 Neden Rejyonal Anestezi

38 Rejyonal Anestezi Kalbin iş yükünü azaltır Pulmoner fonksiyonu iyileştirir Oksijenizasyonu artırır Mobilizasyonu artırır Kognitif fonksiyonları korur Ağrı ve stresi azaltır

39 Rejyonal Anestezi Rejyonal Anestezi – Uygun hasta seçimi – Uygun endikasyon – Uygun rejyonal blok – Periferik sinir blokları en uygun seçenektir – Devamlı spinal ve/veya epidural anestezi uygulanabilir

40 Kaynaklar  http://www.megep.meb.gov.tr http://www.megep.meb.gov.tr  Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji; Prof. Dr. Melek Güra Çelik  Klinik Anesteziyoloji;Z. Kayhan  LANGE Klinik Anesteziyoloji G.Edward Morgan,Jr.Maged S. Mikhail, Michael J.murray

41 teşekkürler… Armutlu – Yalova web: www.alibestamikepekci.com e-posta: alibestemi.kepekci@yeniyuzyil.edu.tr


"Kalp Hastalıklarında Anestezi Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları