Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel Okur Yazarlık Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel Okur Yazarlık Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Görsel Okur Yazarlık Eğitimi

2 Okuma yazma, hesaplama ve metin ezberleme gibi ancak bir Ortaçağ katibinin sahip olduğu nitelikler günümüzde önemini yitirmiş, analiz ve keşfetme gibi nitelikler ön plana çıkmıştır. (West, 1997)

3 Günümüzde insanın basılı materyal okur yazarlığı, görsel okur yazarlık, işitsel okur yazarlık, medya okur yazarlığı, bilgisayar okur yazarlığı, kültürel okur yazarlığı ve çevresel okur yazarlığını içeren “çoklu bir yazarlığa” sahip olması gereklidir. (Kellner, 1998)

4 Bilgi toplumları için çok önemli olan görsel okur yazarlığı resimsel ve grafiksel görüntüler olarak sunulan bilgiyi okuyabilme, yorumlayabilme ve anlayabilme olarak tanımlanır.

5 Bir diğer tanım ise, “görsel mesajları doğru olarak yorumlayabilme ve böyle mesajlar yaratabilmeyi öğrenmedir.”

6 Eğitim Süreci Olarak Görsel Okur Yazarlık: Günümüzde görsel medya araçları ile etkileşimimiz neticesinde bir şeyler öğrenerek belli oranda görsel okur yazar olabileceğimizi göstermektedir. Fakat yeterli seviyede görsel okur yazar olmak, planlı bir eğitim sürecine ihtiyaç duymaktadır

7 Çocuklar yaklaşık 7 yaşından itibaren görsel okur yazarlığı anlayabilir ve ondan faydalanabilmektedirler (Braden, 1996) Eğitim materyallerinde görsel materyallerin/öğelerin faydasını en üst düzeye getirmek için okullarda görsel okur yazarlık eğitimine yer vermek çok önemlidir (Barner, 1997).

8 Feinstein ve Hagerty (1994) görsel okur yazarlık eğitimi kapsamında öğrencilerin üç farklı yönde eğitilmesi gerektiğini savunmaktadır: İmgelem ile görselleştirme, görsel öğeleri okuma ve yorumlama, görsel materyaller tasarlama.

9 İletişimde görsel materyallerin/öğelerin kullanılması onları okuyabilme, yani görsel yazar olmayı gerekli hale getirmektedir. Bildiğimiz alfabe okur yazarlığının günümüz iletişim şekli için yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir

10 Bu nedenle çocuklar okullarda hem kelimeleri hem de resimleri işlemeyi öğrenmelidirler.

11 Görsel okur yazarlığa sahip bir kişinin özellikleri:
Görsel mesajların anlamlarını yorumlama, anlama ve değerlendirme, Görsel tasarım temel ilke ve kavramlarını hem uygulayarak hem de çözümleyerek daha etkili bir iletişim gerçekleştirme, Geleneksel yöntemler ile birlikte bilgisayar ve diğer teknolojik araçları kullanarak etkili görsel mesajlar üretme, Karşılaşılan problemlere kavramsal çözümler üretebilmek için görsel düşünme biçimini kullanma

12 Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması

13 İmge ve Görsel Göstergebilim:
İnsanın göstergelerle, biçimlerle, simgeler ve imgelerle çepeçevre sarılmış bir dünyasının olduğunu ve bu dünya içinde yaşamak zorunda olduğunu söyleyebiliriz.

14 Göstergeler iletişim kurmak için insanlar tarafından üretilmişlerdir.
Düşünmek, göstergeleri kullanmak ve işletmek demektir. Düşünmenin var olması, paylaşılması ve gelişmesi bütünüyle göstergelere bağlıdır.

15 Göstergelerin doğru biçimde algılanması ve yorumlanması da bir bakıma eğitimle, deneyimle ya da toplumsal olmakla ilgilidir.

16 Toplum içindeki bir davranışınız, kullandığınız parfüm, giydiğiniz elbisenin özelliği, bıyık bırakma, her türlü toplumsal olgu kendi başına bir göstergedir ve bir toplum içinde kendisi bir anlam taşıyıcı olabilir.

17 Toplumsal olarak kullandığımız her şey göstergedir ve bir iletişim değeri vardır.

18 Belirti, nesnesiyle bitişiklik ilişkisi kurar; yani var olduğunu gösterdiği dış gerçeklikle bir bitişiklik, neden-sonuç, vb. ilişkisi kurar.

19 Görüntüsel gösterge, nesnesindeki algılanabilir ve / ya da duyulabilir (örneğin yansıma sesler) nitelikleri, biçimleri içerir. Gösterge nesnesi ile ilişki içindedir.

20 Simgede ise, gösterge ile nesnesi arasında saymaca bir ilişki vardır
Simgede ise, gösterge ile nesnesi arasında saymaca bir ilişki vardır. Gösterge soyut bir anlamla yüklüdür.

21 Fransız dilbilimci Pierre Guiraud, kullanılan dizge açısından dört tür gösterge olabileceğini belirtir: Doğal göstergeler Yansıtıcı göstergeler ya da görüntüler Saymaca göstergeler Görüntü ve simge birleşimi göstergeler

22 Her türlü imgenin incelenmesi göstergebilimin ilgi alanı içindedir
Her türlü imgenin incelenmesi göstergebilimin ilgi alanı içindedir. İmge göstergebilimi, imgeyi gösterge yapan özellikleri ve imgenin anlamlandırılmasını inceler.

23 Dilsel gösterge öncelikle anlatım ve içerik olarak ikiye ayrılır.
Anlatımın Biçimi: Dilsel göstergenin yazı ya da ses olarak söylenmesidir. Saussure'ün gösterenine eşit bir yapıdır. Anlatımın Tözü: Dilin henüz yapısal bir özellik vermediği ses yığınıdır. Tek tek sesbirimlerdir. Sesbilgisi vardır.

24 Öğrendiklerimizin % 1’ini tadarak, %1,5’unu dokunarak, %3,5’ini koklayarak, %11’ini duyarak ve % 83’ünü görerek öğreniriz.

25 Bilgilerin algılanmasına gelince, okuduklarımızın %10’unu, duyduklarımızın % 20’sini, gördüklerimizin %30’unu, hem görüp hem duyduklarımızın % 50’sini, söylediklerimizin % 70’ini ve söylerken yaptıklarımızın % 90’ını akılda tutabiliriz.” (Sönmez, 2005: 122).

26 Bir fotoğrafı okumak demek, fotoğraftaki nesne ile gerçek dünyada belirttiği nesne arasındaki ilişkiyi ortaya koymak demektir.

27 Görsel göstergelerin incelenmesinde farklı yaklaşımlar vardır.
Örneğin Kıran ve Büker’e göre görsel anlatım parçalara ayrılarak, “yananlamsal”, “estetik”, “sözbilimsel” ve “ideolojik” olarak dört bakış açısıyla incelenebilir (Kıran ve Büker, 1999: 26)

28 Düzanlamsal okuma, basit bir betimleme ve var olan öğelerin sıralanmasıdır.
Yananlamsal okuma, öznel bir okuma sürecidir ve göstergenin yananlamı bağlama göre değişebilir.

29 Görüntüsel (ikonik, doğal) gösterge:
Görüntüsel gösterge, doğal kodla oluşturulmuş göstergedir. Göstergenin gerçek dünya ile ilişkisi, öykünme sonucu vardır. Gösterilen ile gösteren arasındaki bağıntı, benzeşmeye dayalı ya da doğaldır. Görüntüsel gösterge tek başına kullanılabilir. İkonik dil imgeyi olduğu gibi tanımlar, özelliğini açıklar.

30 Yoğrumsal (plastik) gösterge:
Yoğrumsal gösterge, görüntülerin derin düzeyini oluşturan renk, biçim, dekor, düzlem, ışık gibi figürlerdir. Yoğrumsal dil, öykünme araçları üzerine kurulur. Görüntünün yoğrumsal boyutu, görsel göstergenin bizde soyut anlamları çağrıştırdığı dolaylı olan boyutunu oluşturur. Yoğrumsal dil, ikonik dilin belirttiği dışında başka bilgiler taşıma konusunda yetersiz kalır. Yoğrumsal göstergeler, neden-sonuç ilişkisinin kurulabileceği belirtilerle ilişkilendirilebilir.


"Görsel Okur Yazarlık Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları