Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Kavramı Belirli bir zamanda, belirli bütçe kullanarak, belirli hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetlere PROJE denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Kavramı Belirli bir zamanda, belirli bütçe kullanarak, belirli hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetlere PROJE denir."— Sunum transkripti:

1 Proje Kavramı Belirli bir zamanda, belirli bütçe kullanarak, belirli hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetlere PROJE denir.

2 Projelerin Ortak Özellikleri Her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır, Proje belirli bir zaman aralığında gerçekleşir, Proje belli girdiler kullanır ve belli çıktılar üretir,

3 P ROJELERIN B AŞARıSıZLıK N EDENLERI Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları

4 Proje Döngüsü Yönetimi Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, planlaması, uygulanması ve nihai olarak Uygulama sonrası değerlendirilmesine kadar geçen aşamaların bütününe Proje Döngüsü, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise Proje Döngüsü Yönetimi denmektedir.

5 Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi Proje Fikri Proje Fikrinin Analizi ve Planlaması Uygulama Değerlendirme

6 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ilkeleri çerçevesinde kullanılan proje planlama ve uygulama aracı ise Mantıksal Çerçeve Yaklaşımıdır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, ilk olarak ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı(USAID) tarafından kullanılmış, daha sonraları çeşitli uluslararası teşkilatlarca da benimsenerek özellikle sosyal içerikli projelerin planlanmasında kullanılmaya başlanmıştır.

7 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, projeyle ilgili tarafların problemleri belirlemeleri ve analiz etmeleri ile bu problemlerin çözülmesi için amaçları ve faaliyetleri tanımlamalarını mümkün kılan bir tekniktir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, analiz sonuçlarına göre proje hedeflerinin sistematik bir şekilde ve belirli bir mantık dahilinde ortaya konulmasını içermektedir.

8 Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması – Proje\program yapısının tanımlanması, aralarındaki iç mantıksal tutarlılığın test edilmesi, amaçların ölçülebilir şekilde formüle edilmesi ile araçların ve maliyetlerin genel olarak tanımlanması Faaliyet planı – Faaliyetlerin sıralarının ve birbirlerine bağımlılığının belirlenmesi; sürelerinin tahmin edilmesi ve kilometre taşları belirlenerek sorumlulukların dağıtılması Bütçe –Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı PLANLAMA EVRESİANALİZ EVRESİ Paydaş Analizi – Önemli proje taraflarının, hedef grup ve projeden fayda sağlayacakların belirlenmesi ve tanımlanması; ilerde hangi sorunlar ortaya çıkacak ve hangi potansiyeller kullanılabilecek Sorun Analizi – Ana sorunların, sınırlamaların ve olanakların tanımlanması ve sebep-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi Hedef Analizi – Tanımlanan sorunlardan amaçların oluşturulması ve araç-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi – Amaçları gerçekleştirecek farklı stratejilerin tanımlanması ve en uygun stratejilerin seçilmesi ve proje kapsamının belirlenmesi (genel amaç ve proje amacı)

9 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1. Sorun Analizi 2. Hedef Analizi 3. Strateji Analizi 4. Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi 5. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 6. Faaliyet Planı 7. Bütçe

10 PAYDAŞLAR Kimlerdir? Paydaşlar: Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır.

11 Birincil Paydaşlar Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır. Projenin temel yararlanıcıları da hedef gruplar ve ortaklar olarak bu gurupta yer alır.

12 Yararlanıcılar Kimlerdir Hedef grup(lar) Projenin doğrudan ve olumlu bir biçimde etkilediği gruplardır Nihai yararlanıcılarProjenin amacının yerine getirilmesi ile gerçekleştirilen etkiden uzun dönemde yararlananlar

13 Hedef grup projenin çıkış noktası, ana unsurudur. Özellikle bizzat sorunu yaşayanların kendi bakış açılarıyla sorunu ortaya koymaları sağlanmalıdır. Paydaş analizi ve sorun analizi birbiriyle tamamiyle bağlantılıdır. Paydaşların görüşleri alınmadan ihtiyaçları açık ve net ortaya koymak imkansızdır. Dolayısıyla proje fikrinin ortaya çıkmasını sağlayan mevcut durumun, katılımcı bir yaklaşımla net bir şekilde tanımlanması, projede planlama ve uygulama açısından en önemli faktördür. PAYDAŞ ANALİZİ

14 PAYDAŞ ANALİZİ N IÇIN Y APıLıR ? Şahısları, grupları, kuruluşları ve örgütleri projeyle ilgilerine göre belirlemek, VE Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak için paydaş analizi yapılır.

15 ORTAKLAR KİM? Gerçekleştirilmek istenen Dönüşümü yapabilecek olan kurumlardır.

16 P AYDAŞLARıN TÜMÜNÜN BELIRLENMESI Mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilecek olan paydaşların tümünün belirlenmesi: hedef gruplar, ilgili resmi kuruluşlar, bireyler, çıkar grupları, sivil toplum kuruluşları.

17 S EÇILEN PAYDAŞLARıN DAHA AYRıNTıLı BIR ANALIZI IÇIN Paydaşların bireysel özelliklerini ve bunların projeye etkilerini (direniş veya destek gibi) belirlemektir.

18 Ö NCELIKLERIN BELIRLENMESI Proje için hangi hedeflerin benimseneceği (yani, kimlerin çıkarlarına ve görüşlerine öncelik verileceği) hakkında bir karar alınması, Farklı paydaşlar arasında bir uzlaşma sağlanması, Bazen “hiç kimsenin kendini gerçekten adamadığı” bir uzlaşma yerine, kilit paydaşlara ağırlık vermek gerekebilir.

19 P AYDAŞ K ATıLıMı E TKISI 1-Projenin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklere uygun hale getirilmesine izin verir 2-Projenin geçerliliğini, uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini artırır 3-Yerel kapasiteleri güçlendirir.Sivil toplumu ve oluşumları harekete geçirir.

20 P AYDAŞ ANALIZI BIZE PROJEYI KIMLERLE YÜRÜTECEĞIMIZI VERIR Sanayide ağır işlerde çalışan çocukları azaltacak bir projede: OSB, Sanayi Odası, Milli Eğitim, Aile Bakanlığı ortak olarak alınabilir. İştirakçi STK’lar bulunarak bu çocukların eğitim sponsoru olacak kişilere ulaşılabilir.

21 ÖRNEK:HEDEF GRUPLAR VE NİHAİ YARARLANICILAR HEDEF GRUPLAR: Çocuklar ve aileleri ile Proje ortakları olur NİHAİ YARARLANICILAR: Sağlık kurumları, eğitim kurumları, emniyet teşkilatı, STK’lar(olumlu etkilenecek)

22 P ROJEDEN OLUMSUZ ETKILENECEK POTANSIYEL KARŞıTLAR Geliri düşen aileler(Baba ve Anne çalışmak zorunda kaldı) Sanayiciler(Maliyet Arttı), Uyuşturucu ve sigara satıcıları(SATIŞ DÜŞTÜ)

23 Sorun Analizi Niçin Yapılır? Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir, Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.

24 Sorun Analizi Bu aşamada kendimize sormamız gereken sorular: Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir? Bu sorunun kaynağı nedir? Sorunlar arasında neden-sonuç analizi yapıldı mı?

25 NEDEN SONUÇ ANA PROBLEM ALT PROBLEM 1 ALT PROBLEM 2 KÖK PROBLEMLER P ROBLEM A ĞACı

26 Sorun analizi sırasında neler yapılmalı? Konu ile ilgili görünen sorunları sıralayın. Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu doğrudan etkileyen sorunları sıralayın. Sorun ağacında yer alan sorunların hepsinin gerçek olmasına dikkat edin.

27 Sorunları Hiyerarşik Sırada Düzene Koymak Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası) Neden-sonuç ilişkisini kur Soruna doğrudan sebep olan sorunları aşağı yaz Sorundan doğrudan etkilenen sorunları yukarı yaz Sorunları sebep-sonuç oklarıyla ilişkilendir Ağacın tamamını gözden geçir ve tamamlılığını ve geçerliliğini kontrol et

28 Sıkça Yapılan Hatalar Dışarıda bırakılan adımlar Birçok sorunun tek bir sorun olarak sunulması Sorunun yeterli ayrıntıda belirtilmemesi Bölgenin koşullarına uygun yapılmaması İfadelerin yoruma açık olması

29 “ZAMAN TUZAKLARI” SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİ BİLGİNİN YETERSİZLİĞİ KÖTÜ İLETİŞİM BİRDEN FAZLA İŞE GİRİŞME ZAMAN TAHMİNİNDE YANILMA SÜRÜNCEMEDE BIRAKMA ORGANİZE OLAMAMA

30 İSTANBULUN 2023 VİZYONU YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL

31 2023 İSTANBUL VİZYONUNUN 3 TEMEL BİLEŞENİ(GELİŞME EKSENLERİ) 1. KÜRESEL EKONOMİDE SÖZ SAHİBİ, YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETEN, YENİLİKÇİ VE YARATICI EKONOMİ 2-ADİL PAYLAŞAN, KAPSAYICI VE ÖĞRENEN TOPLUM 3-KEYİFLE YAŞANAN, ÖZGÜN KENTSEL MEKÂNLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

32 HEDEF ANALİZİ Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır ? sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

33 S TRATEJ İ A NAL İ Z İ Hedef ağacındaki hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen amaçlar elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

34 S TRATEJI ANALIZI ŞEKLI

35 S TRATEJI S EÇIMINDE D IKKATE A LıNACAK K RITERLER 1 Maliyetler Politik Yapılabilirlik Farklı Paydaşların Bakış Açıları(Çevreci STK ve Sanayiciler)

36 S TRATEJI S EÇIMINDE D IKKATE A LıNACAK K RITERLER 2 Sosyal Kabul Edilebilirlik Faydaların Zaman Perspektifi (Süre kısıtlığı ve faydanın oluşması) Eşitsizliklerin (Dezavantajlılık, Kadın, Çocuk, Genç, Engelli, Roman,… ) Giderilmesine

37 S TRATEJI S EÇIMINDE D IKKATE A LıNACAK K RITERLER 3 Mevcut Kaynaklar Aciliyet Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler(Ekip, Teknik altyapı,…)


"Proje Kavramı Belirli bir zamanda, belirli bütçe kullanarak, belirli hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetlere PROJE denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları