Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON."— Sunum transkripti:

1 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON

2 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI DIN………...1917 (ALMANYA) ANSI……….1918 (ABD) SIS…………1922 ( İ SVEÇ) AFNOR……1926 (FRANSA) BSI…………1932 ( İ NG İ LTERE) KIWA……...1948(HOLLANDA)

3 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI DIN (DEUTHCE INSTITUTE FUR NORMEN) 1917’DE KURULMUŞTUR. 400 ÇALIŞANI VARDIR. ALMANYA VE ALMANYA DIŞINDA OF İ SLERE SAH İ PT İ R. ABD (KANADA DAH İ L) (1985) RUSYA (2006) Ç İ N (2006) H İ ND İ STAN (2005) ENDONEZYA (2008)

4 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 1918 YILINDA DÖRT MESLEK KURULUŞU TARAFINDAN KURULMUŞTUR. American Institute of Electrical Engineers (AIEE, now IEEE) American Society of Mechanical Engineers (ASME) American Society of Civil Engineers (ASCE) American Institute of Mining Engineers (AIME, now American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers) American Society for Testing and Materials (now ASTM International)

5 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI SIS (SWEDISH STANDARDS INSTITUTE) 1922’DE KURULMUŞTUR. 160 ÇALIŞANI VARDIR. STOCKHOLM’DE KURULUDUR.

6 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI AFNOR (Association Française de Normalisation) KURULUŞ 1926 1280 K İ Ş İ ÇALIŞAN DÜNYADA 29 OF İ S

7 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI BSI (BRITISH STANDARDS INSTITUTE) 1901 YILINDA ENGINEERING STANDARDS COMMITEE OLARAK KURULMUŞTUR. 1932 YILINDA BSI İ SM İ N İ ALMIŞ VE BUGÜNKÜ YAPISINA GEÇM İ ŞT İ R. DÜNYADA 150 OF İ S İ VARDIR. 2730 ÇALIŞAN

8 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KIWA KURULUŞ 1948 1480 ÇALIŞAN 14 ÜLKEDE OF İ S

9 BÖLGESEL STANDARD İ ZASYON AB AMER İ KA MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

10 AB ÜLKELER İ CEN (Comité Européen de Normalisation) CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) ETSI (European Telecommunications Standards Institute ) MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

11 CEN Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization) Standartların AB düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan temel kurumdur. Çalışma alanı di ğ er iki kuruma (CENELEC ve ETSI) oranla daha geniş olan CEN, tüm sektörlerde uyumlaştırılmış AB standartları oluşturarak, ulusal standartların farklılı ğ ından do ğ an ve tek pazar’ın işleyişini olumsuz yönde etkileyen teknik engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

12 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN 1961 YILINDA KURULMUŞTUR. 32 ÜYE ÜLKE VARDIR. AB TARAFINDAN RESM İ STANDARD İ ZASYON KURULUŞU OLARAK TANINMIŞTIR.

13 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CENELEC 1973 YILINDA KURULMUŞTUR. CENELCOM VE CENEL İ S İ ML İ KURULUŞLARIN B İ RLEŞMES İ YLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR. MERKEZ İ BRÜKSEL’DED İ R.

14 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ETSI 1988 YILINDA CEPT TARAFINDAN KURULMUŞTUR. MERKEZ İ, FRANSA- SOPIA ANTIPOLIS’DED İ R

15 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ETSI -GSM SISTEMLER İ ( 3G, 4G, VB) -KISA DALGA S İ STEMLER -MOB İ L RADYO S İ STEMLER İ -AKILLI KARTLAR, VB KONULARINDA AKT İ FT İ R.

16 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN-CENELEC CEN VE CENELEC, 2010 YILINDA BRÜKSEL’DE ORTAK B İ R YÖNET İ M MERKEZ İ ( CCMC-CEN CENELEC MANAGEMENT CENTER) KURARAK FAAL İ YETLER İ N İ KOORD İ NEL İ OLARAK YÜRÜTMEYE BAŞLAMIŞLARDIR.

17 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CEN-CENELEC HEDEFLER: -SERBEST T İ CARET -ÇALIŞAN VE TÜKET İ C İ GÜVENL İĞİ -ULUSLAR ARASI ŞEBEKE DOLAŞIMI -ÇEVRE KORUMA -ARAŞTIRMA –GEL İ ŞT İ RME BU KURULUŞLARIN ÇALIŞTI Ğ I ANA KONULAR ARASINDADIR.

18 CE İ ŞARET İ NED İ R ?

19 CE İ ŞARET İ

20 FRANSIZCA “ CONFORMITE EUROPEENE “ KEL İ MES İ N İ N KISALTILMIŞ ŞEKL İ OLUP AVRUPA UYGUNLU Ğ U ANLAMINA GELMEKTED İ R.

21 CE İ ŞARET İ FARKLI SEKTÖRLERDE ÜRÜNE YÖNEL İ K B İ R UYGULAMADIR. B İ R ÜRÜNÜN P İ YASAYA SÜRÜLMEDEN ÖNCE SA Ğ LIK, ÇEVRE VE GÜVENL İ K PRENS İ PLER İ NE UYGUNLU Ğ UNUN SA Ğ LANDI Ğ ININ BEL İ RT İ LMES İ ANLAMINA GEL İ R.

22 CE İ ŞARET İ BU İ ŞARET, ÜRET İ C İ F İ RMA BEYANI OLUP ÜRÜNÜN AB VE EFTA ÜLKELER İ NDE SERBESTÇE DOLAŞIMINA İ MKAN SA Ğ LAR. OYUNCAK MAK İ NA YAPI MALZEMELER İ ELEKTRON İ K C İ HAZLAR, VB

23 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI AMERIKA A.B.D KANADA MEKS İ KA

24 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ANSI (ABD) NIST (ABD) CSA (KANADA) MBS (MEKS İ KA)

25 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI BU ÜLKELER NAFTA (NORTH AMERICA FREE TRADE AGREEMENT) ANLAŞMASINA SAH İ PT İ RLER. BU AÇIDAN, BAŞLANGIÇTA FARKLI STANDART ENST İ TÜLER İ VE STANDART UYGULAMALARINA SAH İ P OLMALARINA KARŞIN ZAMAN İ ÇER İ S İ NDE ANSI ÖN PLANA ÇIKMIŞTIR.

26 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI CSA 1919 YILINDA CESA ( CANADIAN ENGINEERING STANDARDS ASSOCIATION ) ADIYLA KURULMUŞ OLUP 1944 YILINDA CSA İ SM İ N İ ALMIŞTIR.

27 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI NIST NATIONAL INSTITUTE FOR STANDARDS AND TECHNOLOGY İ SM İ YLE 1901 YLINDA KURULMUŞTUR. ENDÜSTR İ YEL STANDARTLARDAN Z İ YADE ÖLÇÜM METOT VE STANDARTLARINI YAYINLAR.

28 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ANSI 1918 YILINDA 4 MESLEK KURULŞU TARAFINSAN ASA ADIYLA KURULMUŞTUR. 1928 YILINDA ASA (AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION ) İ SM İ N İ ALMIŞTIR. 1966 YILINDA USASI ( UNITED STATES OF AMERICA STANDARDS INSTITUTE ) ADINI ALMIŞTIR. BUGÜNKÜ HAL İ VE İ SM İ NE 1969 YILINDA KAVUŞMUŞTUR

29 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARTLAR

30 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) 1947 SENES İ NDE İ SV İ ÇRE’N İ N CENEVE ŞEHR İ NDE KURULMUŞTUR. 26 ÜLKE KURULUŞ AŞAMASINDA KURUCU ÜYE OLARAK YER ALMIŞTIR. TÜRK İ YE, BU TEŞK İ LATA 1955 YILINDA ÜYE OLMUŞTUR. ISO’NUN BUGÜN ÜYE SAYISI 165 D İ R.

31 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO’NUN AMACI ; Uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır. Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sa ğ lamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir. Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır. Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir. Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sa ğ lamaktır. Standardizasyon ile ilgili di ğ er uluslararası kuruluşlarla işbirli ğ i yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır. [ [

32 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ISO 9000 KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM STANDARDI

33 ISO 9000 1987 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. İ MALAT VE H İ ZMET SEKTÖRLER İ NDE HEDEFLENEN KAL İ TEN İ N SÜREKL İ L İĞİ N İ VE SÜREKL İ İ Y İ LEŞT İ R İ LMES İ N İ ESAS ALAN B İ R S İ STEMD İ R. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

34 ISO 14000 ÇEVRE YÖNET İ M S İ STEM STANDARDI

35 ISO 14 000 Ş İ RKET YA DA KURULUŞLARIN FAAL İ YETLER İ ESNASINDA ÇEVREYE OLAN OLUMSUZ ETK İ LER İ N İ KONTROL ALTINA ALMAK VE DÜZENL İ OLARAK İ Y İ LEŞT İ RMEY İ AMAÇLAYAN B İ R STANDARTTIR. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

36 ISO 18001 İ ŞÇ İ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ STANDARDI (OHSAS )

37 ISO 18001 KURULUŞLARDAK İ ÇALIŞANLARIN, EMN İ YET VE GÜVENL İĞİ N İ N SA Ğ LANMASI VE SÜRDÜRÜLMES İ N İ HEDEFLEYEN STANDARTTIR. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

38 ISO 22 000

39 ISO 22000 ( HACCP ) GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN F İ RMALARDA, GÜVENL İ K VE H İ JYEN İ N SA Ğ LANMASI VE SÜRDÜRÜLMES İ N İ HEDEFLEYEN STANDARTTIR. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

40 ISO 26 000 SOCIAL RESPONSIBILITY

41 ISO 26 000 2010 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. İ ŞLETMELER İ N SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDAK İ GEL İ ŞMELER İ N İ SÜREKL İ KILMAYI VE GEL İ ŞT İ RMEY İ HEDEFLER. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

42 YED İ TEMEL PRENS İ B İ VARDIR : HESAP VEREB İ LME ŞEFFAFLIK ET İ K DAVRANIŞ PAYDAŞ HAKLARINA SAYGI KANUNLARA SAYGI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DAVRANIŞ STANDARTLARINA SAYGI İ NSAN HAKLARINA SAYGI MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

43 ISO 50 001

44 ISO 50001 ENERJ İ YÖNET İ M S İ STEM İ 2011 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. ENERJ İ N İ N VER İ ML İ KULLANILMASI, ÇEVRESEL ETK İ LER İ N AZALTILMASI, ENERJ İ KAYNAKLARININ KULLANIM VER İ ML İ L İĞİ N İ N ARTTIRILMASI G İ B İ HEDEFLER İ OLAN B İ R STANDARTTIR. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

45 ISO/IEC 27 001

46 ISO 27001 B İ LG İ GÜVENL İĞİ STANDARDI 2005 YILINDA YAYINLANMIŞTIR. B İ LG İ N İ N GÜVENL İ B İ R ŞEK İ LDE SAKLANMASI VE KORUNMASINI AMAÇLAYAN STANDART. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI


"MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSLAR ARASI STANDARD İ ZASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları