Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYALİZ TEDAVİLERİ MDUYAN AÜTF ACİL TIP ABD Böbrek Hastalığı Evresine Göre Tedavi Yaklaşımı EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 ) Yaklaşım  90 Tarama/Risk azaltımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYALİZ TEDAVİLERİ MDUYAN AÜTF ACİL TIP ABD Böbrek Hastalığı Evresine Göre Tedavi Yaklaşımı EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 ) Yaklaşım  90 Tarama/Risk azaltımı."— Sunum transkripti:

1

2 DİYALİZ TEDAVİLERİ MDUYAN AÜTF ACİL TIP ABD

3 Böbrek Hastalığı Evresine Göre Tedavi Yaklaşımı EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 ) Yaklaşım  90 Tarama/Risk azaltımı 1  90 Tanı/Progresyonu yavaşlatma KVH risk azaltımı 260-89 Progresyonu saptama 330-59 Komplikasyonların saptanması/tedavisi 415-29 RRT’ye hazırlık 5<15 RRT (Üremi mevcutsa)

4 Son Dönem Böbrek Hastalığının tedavisi, Renal Replasman, yani eksik olanı yerine koyma tedavileri olarak tanımlanan Periton Diyalizi, Transplantasyon ve Hemodiyalizdir. Bu üç başlık altında toplanan bu tedavi yöntemlerinin hepsinin başlıca amacı; hastaların hayat sürelerinin uzatılması olmakla birlikte yaşam kalitesini de en iyi düzeyde tutmaktır.

5 Diyaliz Tedavisine Hazırlık Diyalize başlama zamanının belirlenmesi Diyaliz tipinin seçilmesi Vasküler giriş yolu oluşturulması veya periton boşluğuna ulaşılması Transplantasyona uygunluk ve greft kaynağı bakımlarından değerlendirme

6 Diyaliz Tipinin Seçimi DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Hasta tercihi Spesifik yararlar HD olanağı Sosyal nedenler HDPD

7 Diyalize Başlama Zamanı DİYALİZE BAŞLAMA ZAMANI Üremiye bağlı ciddi, yaşamı tehdit edici ve irreverzibl özellik taşıyıcı komplikasyonların gelişme riskinin bulunması Kontrolsüz hipervolemi Perikardit Ensefalopati Nöropati Kanama diyatezi Malnütrisyon Şiddetli kusma, diyare GFH < 8-10 ml/dk

8 Erken diyaliz Diyabetik hasta Kalp yetmezlikli hasta Malnütrisyonlu hasta Çocuk hasta GFH 15-25 ml/dk DİYALİZ

9 Vasküler Giriş Oluşturulması DİYALİZE BAŞLAMA KARARI HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ Kalıcı Vasküler GirişPeritona Ulaşım Olası diyaliz zamanından en az 3 ay önce Olası diyaliz zamanından en az 1 ay önce

10 DİYALİZİN FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ

11 YETERLİ ÜREMİK TOKSİN ATILIMI YETERLİ SIVI ATILIMI Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı transportu gerçekleşir. Diyaliz

12

13 Solüt Transport Mekanizmaları DİFFÜZYON DİFFÜZYON Konsantrasyon gradienti ile doğru orantılı Solütün büyüklüğü ile ters orantılı KONVEKSİYON Ultrafiltrasyon ile doğru orantılı Refleksiyon katsayısı ile ters orantılı

14 Solütlerin Klirensine Etkiyen Faktörler Diyalizörün etkinliği Membranın Yapısı İnceliği Yüzey alanı Porların genişliği Solütün moleküler ağırlığı Kan akım hızı Diyaliz solüsyonu akım hızı Kanın dolaşımı ( Arteryel ve venöz iğne yerleri )

15 HEMODİYALİZ

16 Hemodiyalizin Prensipleri Hasta Diyalizat Ultrafiltrasyon Hidrostatik basınç H

17

18 Diyaliz Membranları Solüt Transport Mekanizmaları DiffüzyonDiffüzyon UltrafiltrasyonUltrafiltrasyon KonveksiyonKonveksiyon AbsorbsiyonAbsorbsiyon

19 Membran Transport Mekanizmaları Diffüzyon Mol ağ. 5000 kadar olan toksinlerin geçişi membranın her iki tarafındaki solüt konsantrasyon gradiyentine bağlıdır. Membranın diffusif geçirgenliği: Diffusyon Coefficentı (geçigenlik katsayısı) ile membran kalınlığı arasındaki orandır.

20 Membran Transport Mekanizması Konveksiyon ( Sürükleme ) Membranın diyalizat ve kan kompartmanları arasındaki basınç farklılığı ve solütlerin membran duvarına çarpma sıklılığına bağlı solüt geçirgenliğidir. Büyük moleküllerin geçişinde rol oynar. Membranın suyu geçirme kapasitesi ve membran yapısına (por çapı) bağlı olarak artar Yüksek geçirgenlikli membran(High-flux membran) Yüksek etkinlikli membran (High-efficiency)

21 Membran Transport Mekanizmaları Ultrafiltrasyon Membranın iki tarafında bulunan kan kompartmanı ile diyalizat kompartmanı arasındaki basınç farkı solütlerin geçirgenliğini etkir.

22

23 Membran Transport Mekanizması Absorbsiyon Genellikle sentetik membranların yüzeyinin içerdiği pozitif ve negatif yükler –İlaçlar –Kan proteinleri –Üremik toksinler Beta 2 mikroglobulin - Koagülasyon proteinleri Eritropoetin - Kininogen Kompleman proteinleri - Faktör IX Fibrinogen - Lizozim Sitokrom C - Retinol bağlayıcı protein Endotoksinler - TNF

24 Vasküler Giriş Oluşturulması Önemli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda dominant olmayan kol AV fistül için ayrılmalı, Bu kol venlerine ponksiyon yapılmamalı, Acil diyaliz gereksinimi doğan olgularda fistül için ayrılan veya henüz fistül oluşturulmuş kol tarafına venöz kateterizasyon yapılmamalıdır.

25 Hemodiyaliz İçin Vasküler Giriş GEÇİCİ VASKÜLER GİRİŞ (Venöz kateterizasyon) İnternal juguler SubclavianFemoral  Çift lümenli kateterler  3 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır kullanılmamalıdır  Femoral kateterler 48-72 saat kullanılabilir 48-72 saat kullanılabilir

26 Hemodiyaliz İçin Vasküler Giriş Arter ile ven arasında anastomoz oluşturulması  Arterio-venöz fistül  Arterio-venöz graft KALICI VASKÜLER GİRİŞ Fistül grefte tercih edilmelidir. Fistül oluşturmak için ideal lokalizasyon, hastanın dominant olmayan üst ekstremitesinin mümkün olan en distalidir. Fistül oluşturulduktan sonra 3 haftadan erken kullanılmamalıdır.

27

28

29 Hemodiyaliz Reçetesi Haftalık seans sayısı 2/7 3/7 Seans süresi  4 saat Kan akım hızı Diyalizat akım hızı 200-400 ml/dk 500-600 ml/dk 1 2 3 4 5 Diyalizörün (membranın) özellikleri Tipi Hollow fiber Paralel plate a

30 Hemodiyaliz reçetesi b Yüzey alanı 0.8-2.0 m 2 cYapısı Modifiye biyolojik Sentetik 6 Ultrafiltrasyon miktarı Diyalizatın bileşimi Antikoagülasyon Kuru ağırlık 7 Bireysel değişiklikler yapılmalı 8 Standart heparin Alternatif uygulamalar

31 PERİTON DİYALİZİ

32 Periton diyalizi periton boşluğu ve zarı aracılığıyla gerçekleştirilen bir diyaliz yöntemidir. Amaç, peritoneal kapiller kan ile periton boşluğuna doldurulan diyaliz solüsyonu arasında yarı geçirgen bir membran olan periton aracılığıyla solüt ve sıvı değişimi sağlanmasıdır. Periton Diyalizi

33 Diyaliz solüsyonunun periton boşluğuna verilmesinden sonra üremük toksinleri içermeyen bu solüsyonla, üremik toksinlerin biriktiği kan arasında gradient oluşur. Moleküller, yoğunluk farklarıyla bağlantılı hızla çok yoğun ortamdan az yoğun ortama toksik madde geçişi olur. Üremik toksinlerin kandaki yoğunlukları azalıp diyaliz sıvısındaki yoğunlukları arttıkça moleküllerin geçişi azalır ve peritonun her iki yanındaki yoğunluk aynı olduğunda geçiş durur. Aynı temele dayanarak sıvı çekmek de olasıdır. Bunu sağlayan, diyaliz solüsyonunun içerdiği glikozdur. Glikoz, diyaliz sıvısının osmolaritesini arttırır ve sıvı Osmosis kuralına uygun olarak osmotik basıncı yüksek ortama geçer. Periton Diyalizi

34 Periton Diyalizi Avantajları-Dezavantajları Avantajları Vasküler erişim gerektirmemesi Antikoagülasyon gerektirmemesi Stabil biyokimyasal değerler Yavaş-sürekli UF RRF’nin daha iyi korunması Daha iyi KB kontrolü Daha iyi aneminin kontrolü İP İnsülin uygulanabilmesi Daha özgür diyet Daha özgür yaşam Dezavantajları Peritonit atakları Diyalizatla protein kaybı Peritonun yapısının korunması Aşırı glukoz maruziyeti Obezite Dislipidemi

35 SAPD Tekniği SAPD manuel olarak gerçekleştirilen sürekli bir diyaliz yöntemidir. Diyaliz tekniği basit olup, belirli aralıklarla tekrarlanan değişim işlemlerinden oluşur ve her değişim işlemi DRENAJ- DOLUM-BEKLETME aşamalarından ibarettir: –DRENAJ; Bekletme süresinin sonunda karın içerisindeki diyalizatın boşaltılmasıdır. Drenaj için yaklaşık 15-20 dk.lık bir süre gereklidir. –DOLUM; Karın içine sabit volümlü diyaliz solüsyonunun verilmesi. İnfüze edilen diyalizat volümü hastanın vücut kitlesi, rezidüel renal fonksiyonu ve periton membranının geçirgenlik özelliği gibi faktörlere bağlı olarak 30-50ml/kg arasında değişebilir. –BEKLETME; Diyalizatın karın içinde bekletilmesidir. Bekletme süresi 4-6 st.tir.

36 Periton Diyalizinin Tipleri Sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD – SAPD) Aletli (otomatik) periton diyalizi (APD) PD  Değişim işlemlerinin yapılma şekli farklı  Diyaliz süresi farklı  Değişim süresi farklı

37 Peritonun Anatomisi PERİTON PARİETAL PERİTONVİSSERAL PERİTON Yüzey alanı 1-2 m 2

38 Peritonun Fizyolojisi Peritonun esas işlevi, karın içi organlarla karın duvarı arasında sarsıntısız bir temas yüzeyi sağlamaktır. Mezotel tabakasındaki mikrovillusların su yakalama ve yüzeyi yağlama özellikleri sürtünmeyi önler. Ayrıca, omentumun karın içi enfeksiyonları lokalize etme fonksiyonu vardır.

39 Solüt ve Sıvı Transportuna Direnç Alanları R 1  Kapillerdeki durağan sıvı tabakası R 2  Kapiller endotel R 3  Bazal membran R 4  İnterstisyum R 5  Mezotel R 6  Peritondaki durağan sıvı tabakası Kapiller Periton boşluğu R2R2 R1R1 R3R3 R4R4 R5R5 R6R6

40 Solüt ve Su Transportu İçin Porlar Çok küçük por 2-6 Å Küçük por 40-60 Å Büyük por 100-200 Å Makromoleküller Küçük solütler SU

41 Su Transportunun Bileşenleri Net UF = Transkapiller UF – Lenfatik absorpsiyon Membran yüzey alanı Membranın hidrolik geçirgenliği Hidrostatik basınç gradienti Kolloid ozmotik basınç gradienti Kristaloid ozmotik basınç gradienti Transkapiller UF Transmembranöz basınç

42 Ozmotik Ajanlar Glukoz Amino asit Gliserol Icodextrin Polipeptid Dekstran % 1.36 ve % 3.86 gr glukoz içeren solüsyonların UF profilleri

43 HD PD Sodyum135-145132-134mEq/L Sodyum135-145132-134mEq/L Potasyum1-20 mEq/L Potasyum1-20 mEq/L Kalsiyum2-42.5-3.5 mEq/L Kalsiyum2-42.5-3.5 mEq/L Magnezyum0.5-1.00.5-1.5 mEq/L Magnezyum0.5-1.00.5-1.5 mEq/L Klor98-12495-107 mEq/L Klor98-12495-107 mEq/L Tampon BikarbonatLaktat Tampon BikarbonatLaktat 30-4035-40 mEq/L Glukoz0-0.21.36-3.86 gr/dl Glukoz0-0.21.36-3.86 gr/dl Diyaliz Solüsyonunun Bileşimi

44 Hemodiyaliz ile Periton Diyalizi Arasında Solüt ve Su Transportundaki Farklılıklar Küçük molekül ağırlıklı üremik toksinler hemodiyaliz ile daha iyi temizlenir. Orta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinler periton diyalizi ile daha iyi temizlenir. UF hemodiyalizde hidrostatik basınç gradienti, periton diyalizinde ozmotik basınç gradienti ile sağlanır. Fazla miktarda sıvının kısa sürede uzaklaştırılmasında hemodiyaliz periton diyalizinden daha etkindir.


"DİYALİZ TEDAVİLERİ MDUYAN AÜTF ACİL TIP ABD Böbrek Hastalığı Evresine Göre Tedavi Yaklaşımı EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 ) Yaklaşım  90 Tarama/Risk azaltımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları