Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ç İ NDEK İ LER YÖNLER KROK İ HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJ İ YE G İ D İ YORUZ TAKV İ M YAPRA Ğ I DO Ğ AL ÇEVREM İ Z GÜVENL İ YA Ş AM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ç İ NDEK İ LER YÖNLER KROK İ HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJ İ YE G İ D İ YORUZ TAKV İ M YAPRA Ğ I DO Ğ AL ÇEVREM İ Z GÜVENL İ YA Ş AM."— Sunum transkripti:

1

2 İ Ç İ NDEK İ LER YÖNLER KROK İ HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJ İ YE G İ D İ YORUZ TAKV İ M YAPRA Ğ I DO Ğ AL ÇEVREM İ Z GÜVENL İ YA Ş AM

3 YÖNLER Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulundu ğ u taraftır. Yönler, bir yerin bilinen ba ş ka bir yere göre, hangi tarafta oldu ğ unu bilmemize yaramaktadır. Yönler, ana yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılır. 4 çe ş it ana yönümüz vardır. 4 çe ş it ara yönümüz vardır.

4 ANA VE ARA YÖNLER ANA YÖNLER KUZEY GÜNEY DO Ğ U BATI ARA YÖNLER KUZEYDO Ğ U KUZEYBATI GÜNEYDO Ğ U GÜNEYBATI

5 KROK İ Yakın çevremizi ka ğ ıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plandan yararlanırız. Soka ğ ımızın, mahallemizin ya da semtimizin, ku ş bakı ş ı görü ş ünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir. Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Aradı ğ ımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız.

6 Hava Nasıl Olacak? Hava durumunu meteoroloji tahmin eder. Hava durumu tahminleri ifade edilirken sembol, sayı ve grafikten yararlanır. Hava durumunu tahmin eden kurum Devlet Meteoroloji İş leri Genel Müdürlü ğ üdür.

7 HAVA DURUMU SEMBOLLER İ

8 METEOROLOJ İ YE G İ D İ YORUZ Genelde tahminler günlük, üç günlük ve haftalık olarak tahmin edilir. Hava tahminleri meteorolog tahmin eder. Bazı ölçüm aletleri ş unlardır: Sıcaklık ölçer:Termometre Basınç ölçer:Barometre Nem ölçer:Higrograf Ya ğ ı ş ölçer:Plüviyometre

9 TAKV İ M YAPRA Ğ I Eskiden televizyon gibi ileti ş im araçları olmadı ğ ı için insanlar takvim yapra ğ ından faydalanırdı. Eskiden birçok hava tahmini yöntemleri kullanılırdı.

10 BAZI HAVA TAHM İ N YÖNTEMLER İ Açılmı ş çam kozala ğ ı havadaki nemin azlı ğ ını, kapalı olanı ise fazlalı ğ ını gösterir. Çekirgelerin çok ses çıkarması daha sıcak olaca ğ ını gösterir. Kıyıya vurmu ş deniz yosunlarının kuru olmaları iyi havanın, nemli olması ve ya ğ ı ş lı olmasını gösterir. Me ş e a ğ açlarının di ş budak a ğ açlarından önce çiçeklenmesi havanın ılık olaca ğ ını gösterir. At kestanesi a ğ açlarının çiçeklenmesi, havaların iyiye gitti ğ ini gösterir.

11 DO Ğ AL ÇEVREM İ Z ÇEVREM İ ZDEK İ UNSURLAR 2’ YE AYRILIR: Do ğ al unsurlar: Canlıların yapmadı ğ ı kendili ğ inden olu ş an unsurlardır. Be ş eri unsurlar: Kendili ğ inden olu ş mayan canlıların yaptı ğ ı unsurlardır.

12

13 GÜVENL İ YA Ş AM Ya ş amımızı güvence altına almak için kendimizi tehlikelerden koruma yöntemi bulmalıyız. Korunma yöntemleri: Deprem için önceden kendimizi güvenli yer ve deprem çantası hazırlamalıyız. Bunu sadece deprem için de ğ il birçok do ğ al afet içinde yapabiliriz.

14


"İ Ç İ NDEK İ LER YÖNLER KROK İ HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJ İ YE G İ D İ YORUZ TAKV İ M YAPRA Ğ I DO Ğ AL ÇEVREM İ Z GÜVENL İ YA Ş AM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları