Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ. 2014 – 2015 E ğ itim- ö ğ retim yılında altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ. 2014 – 2015 E ğ itim- ö ğ retim yılında altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak."— Sunum transkripti:

1 2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ

2

3 2014 – 2015 E ğ itim- ö ğ retim yılında altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi (TEOG Sınavı) ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük

4 Bir dönemde 2 sınav yapılan derslerin 1.sınavı, bir dönemde 3 sınav yapılan derslerin ise 2.sınavı merkezi sistem ortak sınav ş eklinde uygulanacaktır.

5 www.kisiselbasari.com Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, E ğ itim ö ğ retim yılının ba ş ından “B İ R İ NC İ DÖNEM MERKEZ İ S İ STEM ORTAK SINAV”ın yapılaca ğ ı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır. İ kinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak 2.sınavında sorulacak soruların kapsamı ise, E ğ itim ö ğ retim yılının ba ş ından “ İ K İ NC İ DÖNEM MERKEZ İ S İ STEM ORTAK SINAV ”ın yapılaca ğ ı tarihe kadar i ş lenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

6 2014- 2015 E ğ itim- Ö ğ retim yılında, 1. dönem merkezi sistem ortak sınavının 2014 yılı Kasım ayının son haftasında (26- 27 Kasım), Mazeret sınavı 13- 14 Aralıkta, 2. dönem merkezi sistem ortak sınavının 2015 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmı ş tır.

7 DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Türkçe 09.0020 30 DAKİKA Matematik 10.102030 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.2020 30 DAKİKA DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Fen ve Teknoloji 09.0020 30 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102030 DAKİKA Yabancı Dil 11.2020 30 DAKİKA ORTAK SINAVLAR 1. GUN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 2. GUN OTURUMLARI

8 Ortak de ğ erlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak de ğ erlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek

9 Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

10 Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Yılsonu ba ş arı puanının hesaplanması Yılsonu ba ş arı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

11 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır Yerle ş tirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12 Yerle ş tirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak. Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek

13 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. A ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı üstünlü ğ ü, 3. Tercih önceli ğ i, Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı. Puan E ş itli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerle ş tirme Nasıl Gerçekle ş ecek?


"2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ. 2014 – 2015 E ğ itim- ö ğ retim yılında altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları