Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ö ğ retim Teknolojisi Ö ğ retim teknolojisi, belirli bir konunun ö ğ retimiyle ilgili kılavuzlama tekni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ö ğ retim Teknolojisi Ö ğ retim teknolojisi, belirli bir konunun ö ğ retimiyle ilgili kılavuzlama tekni."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

2 Ö ğ retim Teknolojisi Ö ğ retim teknolojisi, belirli bir konunun ö ğ retimiyle ilgili kılavuzlama tekni ğ idir. Ö ğ retim materyali, ö ğ retimde üzerinde durulacak bilgilere özgü, kazanıma hizmet eden, özel olarak hazırlanmı ş malzemelerdir. Ö ğ retim materyalleri, ö ğ retmen tarafından süreçte ö ğ rencilere sunulan araçlardır. Kaynakla alıcı arasında bilgi ta ş ıyan her unsurdur. Materyaller, ö ğ retim programının gereksinimleri do ğ rultusunda hazırlanmalıdır.

3 Ö ğ retim Materyali, Ortak Ya ş antı Alanını Geli ş tirir.

4 Ö ğ retim Teknolojileri & Materyal Tasarımı

5 Ö ğ retim Araç Gereçlerinin Seçimi

6 E ğ itim ö ğ retim programının amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Kazanımlar- hedefler materyal seçimini etkiler. Ortamın büyüklü ğ ü, niteli ğ i, sınıfın düzeni, ö ğ renci sayısı dikkate alınmalıdır. Ö ğ renci özellikleri materyal seçimini etkiler. Ö ğ retmenin özellikleri materyal seçimini etkiler. Ö ğ retmen, araç gerecin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Zaman ve para kısıtlamaları, materyal seçimini etkiler.

7 Materyal Hazırlama İ lkeleri

8 Bilinenden Ba ş lama Somuttan soyuta, basitten karma ş ı ğ a, bilinenden bilinmeyene do ğ ru gidilmelidir. At

9 Bilinenden Ba ş lama

10 Çok Örnek: Kavramın geni ş li ğ ini göstermek için bol örnek sunmak gereklidir.

11 Görelilik: Resimler, ş ekiller ki ş iye göre farklı algılanmamalıdır. c c b b a a

12 Seçicilik: Materyaldeki ögeleri dikkat çekici biçimde yerle ş tirmek gerekir.

13

14 Fonun anlamlılı ğ ı: Mesaja uygun fona yer vermek gerekir. Kullanılacak görseller materyalin önemli noktalarını vurgulamalıdır.

15 Fonun anlamlılı ğ ı: Mesaja uygun fona yer vermek gerekir.

16 Kapalılık: Ş ekiller belirgin olmalıdır. Açık ya da yarım bırakılmamalıdır.

17 Birle ş tiricilik: Benzer olan ögeler ili ş kili olarak algılanır.

18 De ğ i ş mezlik: Nesne daha önce bilinen renk, biçim ve parlaklık gibi özellikleriyle algılanır.

19 Tamamlama: Bir durumun bir kısmını vermek bütününe dair fikir verebilir.

20 Derinlik : Nesneler bize uzak ya da yakın olu ş larına göre farklı görünürler.

21

22 Yenilik: İ zlenen görüntüdeki elemanlara bir yenisinin eklenmesidir. Ya ş antılara zıt olan durumlara ve yeni ögelere dikkat edilir.

23 Materyal Hazırlama İ lkeleri


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ö ğ retim Teknolojisi Ö ğ retim teknolojisi, belirli bir konunun ö ğ retimiyle ilgili kılavuzlama tekni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları