Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz: Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Muzaffer ELMAS İstanbul – 04.12.2009 Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz: Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Muzaffer ELMAS İstanbul – 04.12.2009 Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz:"— Sunum transkripti:

1 Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz: Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Muzaffer ELMAS İstanbul – 04.12.2009 Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz: Sakarya Üniversitesi

2 STRATEJİK PLANLAMA

3 SÜRECİ YÜRÜTMEK Rektör Yardımcısı ve tüm birimlerde, Dekan ve yrd, kalite elçisi Bölüm bşk ve yrd,kalite elçisi Müdür ve yrd, kalite elçisi Program bşk, kalite elçisi (Kalite elçisi konu hakkında bilgili ve bilişim araçlarını iyi kullananlardan arş gör veya yrd doç) eğitim bilimciler ve uluslararası ofis uzmanlarından oluşan kurul sürecin tamamı ve her ayın konusuna yönelik olarak bilgilendirildi.

4 EĞİTİM ÖĞRETİM Öğrenme Çıktılarına Dayalı Eğitim Öğrenci Merkezli Eğitim, Aktif Öğrenme Buna Uygun Fiziki Altyapı Örgün Yaygın Hayatboyu Öğrenmeyi Kapsayan Esnek Öğrenme Önceden Öğrenilenlerin Sayılması Öğrenme Öğretme ve Değerlendirtme Metotları Kalite Güvencesi Akreditasyon

5 BOLOGNA SÜRECİ PROGRAM ÇIKTILARI ALAN YETERLİLİĞİ ULUSAL YETERLİLİK Ç AVRUPA YETERLİLİK Ç DERS/ MODÜL ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNT. ECTS/AKTS ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME- KALİTE öğrenci merkezli eğitim esnek öğreneme öğretim el. - fiziki altyapı açıklık, bloom, hayat boyu öğr, önceki öğrenme iç ve dış paydaş, amaç,hedef ortak derece meslek gurubu yeterlilikleri muh – tıp – eğitim… ilişki, seviyeler, profiller, tanınma QF-EHEA ve EQF-LLL iç dış değerlendirme anketler akreditasyon

6 SÜREÇ ADIMLARI Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi OCAK Programların Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi Der s Planı ŞUBAT SAÜ Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme HAZİRAN Ders Öğrenme Çıktıları AKTS MART-NİSAN-MAYIS

7 EĞİTİM ÖĞRETİM Yapılan Çalışmalar Sonunda Yurtiçi ve Yurt Dışı 2 Örnekle Kıyaslama Önlisans 79 Program Lisans 58 Bölüm Lisansüstü 51 Anabilimdalı Ortalama %15 Ders - Kredi Azaldı 12059 Ders 5414 Derse İndi (kaldırılan ve farklı adlandırılan dersler tanımlanarak) http://www.ebs.sakarya.edu.tr

8 SONUÇ ALABİLMEK İÇİN İlgili Kurumu Değişim Gereğine İnandırmak Bologna Sürecine İnandırmak Rektör Dekan Müdür Bölüm Başkanı ve Yardımcılarının Direk Katılımını Sağlamak Zihniyet Dönüşümü İçin Uluslararası Alanda Son Yıllarda Eğitim Öğretimde Yapılanlarla İlgili Sürekli Bilgilendirmek Derslik ve Derslik Dışı Öğrenme Ortamları Oluşturmak Değişimi Kolay Yönetebilmek İçin Web Tabanlı Çalışmak

9 PROGRAM İYİLEŞTİRME ADIMLARI Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Programların Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Sürekli İzleme ve İyileştirme Anketler ve Değerlendirme Ders Başarı Durumunun Değr. Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Yeterlik- Öğrenim Çıktısı Değerlen AKTS İş Yükü Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizm. Değr. …… Ders Planlarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenme Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

10 PROGRAMLARIN EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Dış Paydaş Mezunlar, İşverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu İç Paydaş Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler Bölüm vizyon ve misyonu Üniversite vizyon ve misyonu dikkate alınarak

11 PROGRAMLARIN ÖĞRENME ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Alan Yeterlikleri

12 MÜHENDİSLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARIÖĞRENME- ÖĞRETME METOTLARI DEĞERLENDİRME BİLGİ Kuramsal -Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme, Uygulamalı -Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Okuma,ders, seminer, ödev, web tabanlı öğrenme, proje hazırlama Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma BECERİLER Kavramsal -Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilişsel Uygulamalı -Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, -Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, Laboratuar, seminer, grup ödevi, bağımsız ödev, Web tabanlı öğrenme, arazi çalışmaları, stajlar, teknik geziler Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma, bilgisayar destekli sunum

13 MÜHENDİSLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARIÖĞRENME-ÖĞRETMEDEĞERLENDİRME KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği -Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Grup ödevi, seminer,Sunum,rapor Öğrenme Yetkinliği -Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, Ödev, grup çalışması, web tabanlı öğrenme Sunum,rapor, bilgisayar destekli sunum İletişim ve Sosyal Yetkinlik -Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, Ödev, ders, serbest çalışma, web tabanlı öğrenme Sözlü ve yazılı merkezi sınav Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, -Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak Okuma, grup çalışması tartışmaSunum,rapor

14 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI Program öğrenme çıktılarını sağlayacak ders planı Girdi temelli eğitim yerine Çıktı temelli eğitim sistemi Ders Amaç ve Hedefleri Öğrenme Sürecinde öğrencinin, öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir, Çıktı Temelli Öğrenme

15 İş Yükü : Bir dersin veya modülün içindeki planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zaman düşünülerek verilen yük : Dersin Türü: teorik ders,seminer, uygulama, tutorial, laboratuvar, rehberli kişisel çalışma, staj, arazi çalışması vs Öğrenme Aktivitelerinin Türü: derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, sunum, internet,laboratuvarda çalışma, kitap ve paper okuma, kritik etme vs Değerlendirme Türü: sözlü veya yazılı sınav, sözlü veya yazılı rapor sunumu, test, dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vs AKTA - ECTS Kredisi DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI

16

17

18

19 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ve KALİTE KÜLTÜRÜ Ders Başarı Durumunun Değerlendirilmesi Dersin Genel Değerlendirilmesi Anketi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Anketi Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi Anketi AKTS Çalışma Yükü Değerlendirilmesi Anketi Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Anketi Çalışanların Memnuniyeti Anketi‏ Toplum Memnuniyeti Anketi Mezunlar Memnuniyeti Anketi

20 SÜREKLİ İZLEME ve İYİLEŞTİRME ( ANKETLER )

21

22

23

24 İLGİLİ WEB SAYFALARI Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi www.ebs.sakarya.edu.tr Güncelleme rehberi, http://www.saudek.sakarya.edu.tr/ Konu ile ilgili web sayfaları

25 GÜNCELLEME KURULU Prof.Dr.Muzaffer Elmas Prof.Dr.Mehmet Ali Yalçın Prof.Dr.Engin Yıldırım Prof.Dr.Hüseyin Ekiz Prof.Dr.Hüseyin Murat Tütüncü Yrd.Doç.Dr.Türker Eroğlu Yrd.Doç.Dr.Mustafa Turan Yrd.Doç.Dr.Ali Osman Kurt Yrd.Doç.Dr.Özcan Erkan Akgün Dekan ve Yard, Müdür ve Yard, Bölüm Başkanları ve Yard, Kalite Elçileri Öğrenci Temsilcileri Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri


"Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz: Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Muzaffer ELMAS İstanbul – 04.12.2009 Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları