Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bozok Üniversitesi Kütüphane Binası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bozok Üniversitesi Kütüphane Binası"— Sunum transkripti:

1 Bozok Üniversitesi Kütüphane Binası
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Program Yeterlilikleri Hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama 21 Nisan 2011 Perşembe Bozok Üniversitesi Kütüphane Binası Toplantı Salonu Yozgat Yrd. Doç. Dr. Güneş Salı Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

2 A. Program Yeterlilikleri (Program Çıktıları) Nedir?
Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

3 A. Program Yeterlilikleri (Program Çıktıları) Nedir?
Program çıktıları öğrencilerin mezuniyet sırasında neler bildiklerini ve/veya yapabildiklerini tanımlayan ifadelerdir. Eğer öğrenciler bu çıktıları başarıyor iseler, mezuniyet sonrasında eğitsel hedefleri de başarabilecekleri beklenir. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

4 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir?
Programın eğitim amacı, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Program çıktıları ise, mezun olacağı program sonunda öğrencinin hangi niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar. Diğer bir deyişle, program çıktıları nasıl bir mühendis, nasıl bir öğretmen, nasıl bir hemşire… istediğimizin göstergeleridir. Program çıktılarını belirlemeden, programın diğer öğelerini, dersleri, derslerle ilgili öğrenme çıktılarını, öğrenme-öğretme süreçlerini, değerlendirme sürecini belirlememiz de nesnel olmayabilir. Öncelikle programın amacı ve program çıktılarını belirlemek gerekir. Programın amacı ve program çıktılarını belirlemek için izlenebilecek aşamalar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

5 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir?
Öncelikle her birim bir ekip oluşturmalıdır. Bu ekiple program sonucunda “nasıl bir birey yetiştireceğinizi” belirlemek için ihtiyaç çözümlemesi (Need Analysis) yapılmalıdır. Ekiptee, doktora aşamasında Eğitim Bilimleri Bölümünden “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” ile “Gelişim ve Öğrenme” derslerini almış ya da almakta olan öğretim elemanlarının bulunmasını sağlanmalıdır. İhtiyaç çözümlemesi yapabilmesi için oluşturulan ekiple, programla etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan, Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

6 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir?
Bireylerin (Mezun olan ya da sistemde halen yer alan öğrencilerin) Toplumsal birimlerin (İşverenlerin, Meslek Odası Temsilcilerinin, Sendikaların, Derneklerin, Danışma Kurullarının, İş Alanlarının, İlgili Kamu Kuruluşlarının …) Programı yürütenlerin (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gibi) 1. Gereksinimleri ve beklentileri, 2. Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, 3. Çevresel olanakların durumu incelenmelidir. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

7 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir?
Diğer bir deyişle, programla ilgili iç ve dış paydaşların görüşleri ve ilgili alanın özellikleri ortaya konulmalıdır. Elde edilen veriler çerçevesinde programın gereksinimleri belirlenmelidir. Belirlenen gereksinimler çerçevesinde, öncelikle “Programın Amacı” yazılmalıdır Programın amacını tek bir cümleyle ortaya koymaya çalışılmalıdır. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

8 X Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölüm Programının Amacı
Kimya Mühendisliği programının amacı; Kimya Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş mühendisler yetiştirmektir. Yazılmış olan programın amacı da göz önüne alınarak belirlenmiş olan gereksinimler, “Olası Program Çıktıları” olarak ifade edilmelidir. Olası Program Çıktıları aşağıdaki soruları göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

9 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir?
Olası program çıktıları “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi, TYYÇ” (Bkz. EK 1) inde yer alan bilgi, beceri, kişisel ve mesleki yetkinlikleri ne ölçüde karşılamaktadır? İlgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) ne ölçüde karşılamaktadır? [Ek 2’de YÖK tarafından belirlenen Mühendislik alanıyla ilgili temel alan yeterlilikleri verilmiştir. Program çıktıları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak yazılmış mı? Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

10 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir?
Olası program çıktıları Üniversitemizin ve buna bağlı olarak da fakülte ya da yüksekokulun vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı? Öğrenciler olası program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi? Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program çıktıları gerçekçi olarak dile getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu çıktılar istenilen becerileri kazandırma anlamında ekonomik mi? Olası program çıktıları toplumsal gerçeklerimize uygun olarak belirlenmiş mi? Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

11 A. Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir?
Olası program çıktıları yukarıdaki sorular dikkate alınarak ekipdeki kişilerle tartışıp değerlendirilmelidir. Bu çalışma bazı olası program çıktılarının elenmesini, bazılarının da eklenmesini gerektirebilir. Program çıktılarının mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Program çıktıları açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. Kesinleşmiş “Program Çıktıları”nı aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılı hale getirilmelidir. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

12 X Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Örnek Program Çıktıları
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Kimya Mühendisliği problemlerine uygular. 2. Kimya mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlar/ tanımlayabilir/modeller /modelleyebilir. 3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. 4. Deney tasarlar, yapar, verileri çözümler, sonuçları yorumlar. 5. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırabilir. 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ

13 X Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Örnek Program Çıktıları
7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. 8. Bağımsız olarak çalışma isteğine değer verir. 9. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 10. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 11. Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını irdeler. 12. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip eder. 13.Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ


"Bozok Üniversitesi Kütüphane Binası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları