Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNİK ARASTIRMA KURUMU (TUBİTAK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNİK ARASTIRMA KURUMU (TUBİTAK)"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNİK ARASTIRMA KURUMU (TUBİTAK)

2 1.1. TÜBİTAK'ın Kuruluş Amacı ve Görevleri Amacı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 24 Temmuz 1963 tarih ve 11462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 278 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 9 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 498 sayılı K.H.K. ile değiştirilen Kuruluş Kanunu'nun 1. maddesine göre kuruluş amacı; "Türkiye'de müsbet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak"tır. Kurumun "tüzel kişiliği, idari ve mali özerkliği" vardır. Başbakan'a bağlı olan Kurum, kendi Kanununda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

3 Görevleri Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere 278 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile Kuruma aşağıdaki görevler verilmiştir. ƒ Müspet bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendirmek ve bu amaçla merkez ve enstitüler kurmak; ƒ Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının saptanmasında Hükümete yardımcı olmak; "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu"na sekreterya görevi yapmak; ƒ Müspet bilimler alanında yapılacak öğretime temel olacak prensip ve yolları saptamak ve ilgili kurumlara önermek;

4 ƒ Türkiye'nin uluslararası alanda bilimsel ve teknolojik rekabet gücünü arttırmak için önlemler almak; bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek; özel sektörün teknolojik araştırma ve geliştirmeye etkin ve ağırlıklı olarak katılımını sağlayacak programlar yapmak; Türk Sanayii'nin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, bu işbirliğinin somut hale dönüşebileceği fiziki ortamlar yaratmak; ƒ Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin bilimsel ve teknik araştırma alanındaki isteklerini değerlendirmek ve imkanları dahilinde yardım etmek; ƒ Türkiye'nin taraf olacağı bilimsel ve teknolojik yardım ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Hükümete yardımcı olmak ve bu anlaşmaların izlenme ve uygulanmasında 244 ve 1173 sayılı kanunlar çerçevesinde görev almak;

5 Türkiye bilimsel ve Teknolojik Arastırma kurumu kısaca Tubitak Türkiyede sanayiyi ve bilimi popüleşitirmek amaclayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşlardan olup özel hukuk hükümlerine baglıdır.

6 1963 yılında Cemal Gürsel tarafından kurulan hükümete danışmanlık yapılması ve milli bilim polittikasına rehberlik edilmesi amaclarıyla kuruldugunda Türkiye Bilim Teknik Araştırma kurumu diye bilinirken sonradan adı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak degiştirilmişti ve uzun süre bu adla anılmıştı

7 Tubitak Türkiyenin dönemine geçişiyle birlikte 24.07.1963 tarih ve 11462 sayılı Resmi Gazetede genc bilim adamlarını desteklemek iken bugun bünyesinde barındırdığı onlarca birimle birlikte tarım politikalıların yönlendirilmesinden Ar-ge projelerinin desteklemesine kadar farklı alanları kapsayan bir misyona sahiptir

8 Kurum Türkiyedeki müspet bilimlerde arastırma geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek özendirmek düzenleme ve koordine etmek : mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek erişilmesini saglamak amacı gütmektedir.

9 TUBİTAK BAŞLICA GÖREVLERİ SUNLARDIR; TÜRKİYENİN TEKNOLOJİ VE BİLİM POLİTİKALIRINI BELİRLEMEK AKADEMİK AR-GE DESTEĞİ VERMEK ÖZENDİRMEK İZLEMEK ÜNİVERSİTE SANAYİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK ULUSAL ÖNCELİKLER DOGRULTUSUNDA ARASTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME CALISMASI YÜRÜTEN ARGE ENTİSTİLERİ ARGE FAALİYETLERİ İÇİN KOLAYLIK VE TEKNİK HİZMET SAGLAYAN BİRİMLER İŞLETMEK

10 TÜBİTAK UZAY'ın faaliyet gösterdiği alanlar şunlardır: Uzay Teknolojileri: Uydu sistemleri, uydu alt-sistemleri, uydu yer istasyonu alt sistemleri, uydu test ve entegrasyon sistemleri. Elektronik: Tümdevre tasarımı, iletişim sistemleri, elektronik sistem tasarımı, elektro- optik görev yükleri. Veri işleme: İşaret işleme, uzaktan algılama, örüntü tanıma, veri madenciliği. Güç Elektroniği: Güç kalitesi, kompanzasyon sistemleri, elektrikli motor sürücüleri, anahtarlamalı güç kaynakları, yenilenebilir enerji Güç Sistemleri: Elektrik üretim ve iletim sistemlerinin analizi, dağıtım otomasyonu konusunda strateji araştırma ve geliştirme, dağıtım sistemlerinde gözetimli denetim ve veri toplama (SCADA) sistemleri, dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı ve işletilmesi için kriter belirleme.

11 Yapı ve işleyiş TÜBİTAK, doğa bilimlerinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek ve özendirmekle görevli, merkezi bir kuruluştur. Özel bir kuruluş kanununa sahip olması nedeniyle mali ve kısmi idari özerkliği olan TÜBİTAK, doğrudan Başbakana ya da Başbakan Yardımcısına bağlıdır. Kurumun en yüksek düzeyde karar organı olan Bilim Kurulu, başkan ve oniki üyeden oluşmaktadır. Üyelerden sekizi bilimsel faaliyetleri ile tanınan seçkin bilim adamları arasından seçilir, bu üyelerden en az yarısının Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olması zorunludur

12 Bilim Kurulu, Kurumun politikalarını, çalışma ilkelerini ve önceliklerini belirler; Araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma üniteleri, çalışma grupları ile diğer birimleri kurar ve organizasyon şemasını onaylar; Asosye Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri, Merkez ve Enstitü Müdürlerini ve Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Sekreterlerini atar; Kurumun çalışma programını, bütçe önerilerini ve yönetmelikler ile esaslarını onaylar.

13 VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 2013 YILINDA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat Kanunu ile Bakanlığımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanma kapsamında ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla; verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek misyonu ile Bakanlığımız bünyesinde Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) kurulmuştur. Bu çerçevede işletmeler, kurum ve kuruluşlarda verimlilik sorunlarını belirlemek ve verimlilik artırma tekniklerinin yaygın ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmaların önemli bir kısmını eğitim ve danışmanlık alanında yürütmekteyiz. Söz konusu hizmetler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanlığı eliyle verilmektedir.

15 Türkiye’deki Danışmanlık Sektörünün İyileştirilmesi Bilindiği üzere, sanayi işletmelerinin verimliliğinin artırılmasında önemli bir rolü olan yönetim danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, yönetim danışmanlığı sektörünün mevcut durumunuANALIZ etmek, sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu alandaki politikalara temel oluşturmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından bir çalışma başlatılmıştır.ANALIZ etmek, sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu alandaki politikalara temel oluşturmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma kapsamında sektörün sorunlarının belirlenmesine yönelik bir anket gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen bulgular Kasım 2012’de sektörün ilgili tarafları ile gerçekleştirilecek çalıştayda kullanılacaktır. Tüm tarafların katılımı ile Türkiye’de yönetim danışmanlığı sektörünün sorunlarını ortaya koyacak, çözüm önerilerini ve sektörün Bakanlığımızdan beklentilerini belirleyecek çalıştay sonrasında, sektöre ilişkin yol haritasının çıkarılması hedeflenmektedir.

16 VGM’nin özellikle temiz üretime ilişkin görevlerini istenen nitelikte yerine getirebilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak personelin eğitim ve ilgili etkinliklere katılımı için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Önümüzdeki dönemde Bakanlık taşra teşkilatının hizmet sunum kapasitesini verimlilik ilkeleri doğrultusunda geliştirmeye yönelik olarak da bir dizi eğitim faaliyeti planlanmıştır. Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Son olarak, ülkemizde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları (KOSGEB, TÜSSİDE, TSE vb.), üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri (KALDER,

17 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VPAD Görevleri 1.Verimlilik ve temiz üretim politika ve stratejilerinin hazırlanmasını koordine etmek, 2.Ülke, bölge, sektör ve işletme düzeylerindeki verimlilik ve temiz üretim konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, 3.Kaynakların verimli kullanılmasına, çevreyle uyumlu üretim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak, 4.Temiz üretimin gündemdeki güncel çevre sorunları ve uluslararası anlaşmalarla bağlantısını kuracak araştırmalar yapmak, 5.Bölgesel ve sektörel düzeyde temiz üretim kapasite ve ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak, yapılmasını desteklemek ve teşvik etmek,

18 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı; 19 Uzman ve 1 Memur kadrosu olmak üzere toplam 20 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Personelin lisans dağılımı ise; 6 İktisat, 2 İşletme, 2 Endüstri Mühendisliği, 1 Fizik Mühendisliği, 1 Matematik, 1 Gıda Mühendisliği, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Kamu Yönetimi, 1 Sosyoloji, 1 Dokümantasyon Ve Enformasyon, 1 Arkeoloji, 1 Basın Yayın mezunudur. 4

19 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırmaların Sınıflandırılması-1 Kuramsal Araştırmalar VGM’nin yürütmekte olduğu kuramsal nitelikte araştırma çalışmalarının odak noktası, verimlilik alanında ülke ve dünya düzeyindeki yeni yönelimlerin izlenmesi ve bu alandaki yeni gelişmeler ile politika önermelerinin ilgililere sunulmasıdır. Örneğin; Kurumsal Sosyal Sorumluluk SUMANTH Modeline Dayalı Olarak Toplam Verimlilik Yönetimi Basel II’nin Türk KOBİ’leri Üzerine Etkisi Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve AHP Tekniğinin Seçilmiş Bir İşletmede Uygulanması

20 BENİ DİNLEDİGİNİZ İCİN TESEKKÜR EDERİM MEHMET CAN YILDIRIM. 090313026


"TÜRKİYE BİLİMSEL TEKNİK ARASTIRMA KURUMU (TUBİTAK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları