Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLAF ve AFCOS’ların GÖREV ve YAPISI Koordinatör ve Danışman: Başbakanlık Başmüfettişi R. Bülent TARHAN Hazırlayan ve Sunan : Başbakanlık Müfettiş Yrd.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLAF ve AFCOS’ların GÖREV ve YAPISI Koordinatör ve Danışman: Başbakanlık Başmüfettişi R. Bülent TARHAN Hazırlayan ve Sunan : Başbakanlık Müfettiş Yrd."— Sunum transkripti:

1 OLAF ve AFCOS’ların GÖREV ve YAPISI Koordinatör ve Danışman: Başbakanlık Başmüfettişi R. Bülent TARHAN Hazırlayan ve Sunan : Başbakanlık Müfettiş Yrd. Ayhan KÜÇÜK

2 Sunum Planı OLAF nedir? OLAF’ın Yapısı ve Görevleri AFCOS nedir? AFCOS’un Görev ve Yapılanmaları Türkiye’deki Durum Nedir?

3 OLAF’IN KISA TARİHÇESİ 1988 Öncesi, Usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar Avrupa Komisyonu Birim/Servisleri tarafından bireysel olarak yapılmaktaydı. 1988’de, Usulsüzlüklerin Soruşturmalarının Koordinasyonu amacıyla UCLAF (Task Force for the Co-ordination of the Fight against Fraud) oluşturuldu. 1995’de ise bu Soruşturma Birimleri UCLAF’ın bünyesinde tek bir soruşturma birimi kurulması amacıyla birleştirildi. Avrupa Komisyonu’nun 29 Nisan 1999 tarihli kararıyla 1 Haziran 1999 tarihinde daha geniş yetkilerle donatılmış ve bağımsız bir yapıya kavuşturulmuş şekli olarak UCLAF’ın yerine OLAF kurulmuştur.

4 OLAF NEDİR? AB’nin mali çıkarlarını (tüm gelir-gider) korumak üzere soruşturmalar ve diğer tedbirleri yürüten ve Avrupa Komisyonu içerisince Genel Müdürlük olarak kurulmuş bağımsız bir birimdir. European Anti-Fraud Office, “Office européen de lutte anti-fraude”(FR) OLAF’ın temel görevi, sahtecilik, yolsuzluk ve diğer illegal faaliyetler karşısında AB’nin mali çıkarlarını korumaktır. Bir kolluk gücü değildir. Brüksel’de bulunmaktadır.

5 Kurumsal Yapısı OLAF melez (hibrid) bir organdır: Komisyonun bir parçasıdır ama aynı zamanda yönetsel özerkliği bulunmaktadır. OLAF Komisyonun sahtecilikle mücadele politikasından sorumlu kurumu olup Komisyonun kural ve prosedürlerine tabidir. Soruşturulmaların yürütülmesinde operasyonel bağımsızlığa sahiptir. Genel Müdürün Özel Durumu: Komisyonu tarafından gözetim komitesinin tavsiyesi ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyine danışılarak 5 yıl için seçilmektedir. Komisyondan, herhangi bir devletten veya başka hiçbir kurum veya birimden talimat beklemez veya almaz. Komisyon tarafından bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek bir karar alındığına kanaat getirirse bunu Avrupa Adalet Divanına kadar götürme hakkına sahiptir. Ayrıca, bütçesi Komisyondan bağımsız olarak AB Parlamentosu tarafından belirlenmektedir.

6

7 OLAF’ın Görevleri Üç temel alan: 1) Soruşturmalar ve koordinasyon 2) İstihbarat 3) Sahtecilikle mücadele politikası geliştirme

8 Soruşturmalar ve Koordinasyon OLAF’ın yargısal gücü yoktur! OLAF idari soruşturma yürütür. Eğer OLAF bir suçun işlendiği şüphesi edinirse dosyayı ilgili yargısal otoriteye iletir. OLAF’ın disiplin yetkisi yoktur! Eğer OLAF AB Komisyonunda çalışan birinin disiplin cezasını gerektiren bir fiilini tespit ederse, dosyayı soruşturulması için Komisyonun disiplin kurulu olan IDOC’a ( Investigation and Disciplinary Office of the Commission) sevkeder. Soruşturmalar yazılı Onaya dayanmak durumunda olup gizlilik ve güvenirlilik ilkeleri geçerlidir. Soruşturmaların iki temel kategorisi vardır: İç Soruşturmalar: 1073/99 sayılı Düzenleme (AB kurumları içerisinde) Dış Soruşturmalar: 1073/99, 2185/96 ve 2988/95 sayılı Düzenlemeler (AB Kurumları dışındaki gerçek kişiler ya da tüzel kişiler)

9 Soruşturmalar ve Koordinasyon-2 Bir vaka OLAF’a nasıl gelir? İlk bilgi kaynakları: Muhbirler Tanık Anonim kaynaklar AB Kurumları Üye Devletler Üçüncü ülkeler Stratejik istihbarat The Free Phone

10 Soruşturmalarda Süreç İşleyişi

11 Soruşturmalar ve Koordinasyonda Üye/Aday Ülke Sorumlukları Teftiş ve denetimler üye/aday ülkelerle yakın işbirliği içinde hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Ayrıca, Üye/aday ülkeler, teftiş ve denetimlere iştirak edebilmektedir. Denetime tabi kişi ve/veya kuruluşlar, üye/aday ülke ve OLAF müfettişleri ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Eğer kuruluşlar buna direnirlerse üye ülke, OLAF müfettişlerine gerekli desteği sağlamak durumundadır. OLAF Müfettişleri, ulusal müfettişlerle aynı şartlarda; bilgi ve belgelere erişim, rapor hazırlama, idari ve adli teklifte bulunma hakkına sahiptirler. Edinilen bilgilerin gizliliği üye/aday ülkelerin ulusal mevzuatları ile korunduğu şekilde sağlanmaktadır.

12 Soruşturmalar ve Koordinasyonda Üye/Aday Ülke Sorumlukları - 2 Üye ülkeler muhtemel sahtecilik yada usulsüzlüğe ilişkin her türlü bilgiyi gecikmeksizin OLAF’a bildirecektir. Üye ülkeler yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamındaki her türlü bilgi ve belgeyi OLAF’a bildirecektir. İlgili kişi/kuruluşlar ile Komisyon/OLAF karşılıklı olarak doğrudan iletişim kurabilecektir. Ceza Kanunu uygulamaları saklı kalmak kaydıyla AB mali düzenlemeleri çerçevesinde idari tedbir ve para cezaları uygulanabilecektir. Söz konusu tedbir ve cezalar ulusal otoriteler tarafından icra edilecektir.

13 OLAF İSTATİSTİKLERİ - OLAF’ta 170’i müfettişi olmak üzere toplam 475 personel çalışmaktadır. - 2008 yılı itibariyle 75 milyon avro bütçesi bulunmaktadır.

14 OLAF’ın ADAY ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ AFCOS YAPILANMASI THE ANTI-FRAUD COORDINATION SERVICES

15 Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi: AFCOS Neden AFCOS: Avrupa Toplulukları Kurucu Anlaşması 280. maddesi: Topluluk ve üye/aday Ülkelerin Topluluğun çıkarlarına halel getirecek sahtecilik ya da diğer yasadışı eylemleri önleyecekleri, Üye/Aday Ülkeler kendi çıkarlarını etkileyen sahteciliğe karşı koydukları önlemlerle Topluluk çıkarlarını etkileyen sahteciliğe de karşı koyacağı, hükmünü içermektedir. Bu nedenle, her yeni üye/aday Ülke, ulusal idari yapısına uygun olarak, Topluluk çıkarlarının korunmasının yasal, idari ve operasyonel yönden koordinasyonundan sorumlu bir sahtecilikle mücadele koordinasyon servisi (AFCOS) kurması beklenmektedir. AFCOS’un Misyonu: AFCOS, 2 ana misyona sahip olmalıdır; KORDİNASYON ve İŞBİRLİĞİ AFCOS Sahip Olması Beklenen Nitelikler: Operasyonel Bağımsızlık: Şüpheli işlem ve usulsüzlüklere ilişkin bilgilere erişim, re’sen teftiş ve denetim başlatma ve başlatılan ulusal soruşturmalardan bilgi alma Tarafsızlık ve bağımsızlık; teftiş ve denetimlerin bağımsız ve tarafsız olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması

16 Koordinasyon: Geniş kapsamlı bir ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisinin yönlendirilmesi, Katılım öncesi AB fonlarının yönetimindeki eksikliklerin belirlenmesi, AB mali çıkarlarının korunması için zorunlu yasal ve idari tedbirlerin hazırlanması, AB fonlarının yöneticileri ile bilgi paylaşımı, AB mali çıkarlarının korunmasında yer alan farklı kurum ve kuruluşların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, İşbirliği; AB mali çıkarlarının korunması amacıyla; ulusal idareler, teftiş ve soruşturma birimleri arasında ve bunlar ile Avrupa Komisyonu (OLAF) arasında işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanması, Katılım öncesi fonlar dahil AB mali çıkarlarını etkileyen şüpheli yolsuzluk ve her türlü usulsüzlüklere ilişkin bilgilerin paylaşımı, AB mali çıkarlarının korunmasına ilişkin farklı konularda eğitim programlarının geliştirilmesi. Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi: AFCOS

17 OLAF, AFCOS’lara kurumsal, teknik ve operasyonel destek sağlamaktadır: Kurumsal Destek: AB çıkarlarını etkileyen yolsuzluklarla mücadeleye ilişkin spesifik konularda eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi, Çeşitli temel konularda (kurumsal yapı, yönetim, yeterlikler vs.) uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sağlanması, AFCOS kuruluşlarına misafir denetçi ve eğitimciler gönderilmesi. Teknik Destek; Aday ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ilişkin teknik destek verilmesi, AFCOS tarafından yürütülecek yolsuzlukla mücadele altyapısı için gerekli teknik donanımın oluşturulması için mali destek sağlanması. Operasyonel Destek Aday ülkelerde OLAF Bölgesel Yardımcılarının görevlendirilmesi, Şüpheli yolsuzluk ve usulsüzlük konularına ilişkin soruşturmalarda adli ve teknik uzmanlık sağlanması. Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi: AFCOS

18 Diğer Ülkelerde AFCOS’un Oluşturulma Biçimi Ü lkeHangi Hukuki Enstr ü manla OluşturulduğuAFCOS ’ un Hangi Birimde Oluşturulduğu SlovakyaBakanlar Kurulu Kararı (BKK) ve KanunBaşbakanlık Romanya?Başbakanlık Polonya Bakanlar Kurulu Y ö netmeliği Maliye Bakanlığı SlovenyaBKKMaliye Bakanlığı LetonyaBKKMaliye Bakanlığı MacaristanBKK ve KanunMaliye Bakanlığı Hırvatistan Maliye Bakanlığı Y ö netmeliği Maliye Bakanlığı EstonyaBKKMaliye Bakanlığı Bulgaristan? İ ç işleri Bakanlığı LitvanyaBKK İ ç işleri Bakanlığı Ç ek Cum. BKK Y ü ksek Savcılık Ofisi G. KıbrısBKK Y ü ksek Savcılık Ofisi MaltaKanun İ ç Denetim ve Soruşturmalar Kurulu T ü rkiyeBaşbakanlık Y ö netmeliği ve Genelge Başbakanlık

19 Türkiye’de AFCOS Yapılanması AFCOS’un oluşturulması, AB ile yürütülen Müzakerelerin 32. Fasılı olan “Mali Kontrol” başlığının bir şartı olarak karşımıza çıkmaktadır 2008 yılında söz konusu yapının ülkemizce oluşturulması taahhüt edilmiş, Sorumlu Kuruluş olarak BTK belirlenmiştir, 2007 yılı İlerleme Raporunda AFCOS’un oluşturulmaması bir eksik olarak karşımıza çıkmaktadır, “ Türkiye, Avrupa Topluluklarının çıkarlarının korunması amacıyla AFCOS kurulmasına karar vermemiş; geçici önlem olarak, BTK’yı OLAF’ın temas noktası olarak belirlemiştir.” 2008 Ulusal Program Taslağında AFCOS’un 2008 yılının 4. Çeyreğinde oluşturulmasının planlandığı yer almaktadır. Yine sorumlu kuruluş BTK gösterilmiştir.

20 Türkiye’de AFCOS Yapılanması-2 Başbakanlık Teftiş Kurulu 2006/32 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca OLAF’ın muhatap kuruluşu olarak belirlenmiştir. 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Avrupa Birliği’nden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili usulsüzlükler ve suiistimaller konusunda yapılacak inceleme ve soruşturmalarda OLAF ile koordinasyonu sağlayacak muhatap kuruluş olarak belirlenmiş ve Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) olarak görev yapması uygun görülmüştür. Bununla beraber, işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, 17 Haziran 2007’de BTK ile Hazine arasında protokol imzalanmıştır.

21 Mevcut Durumda İşleyiş

22 İstatistikler Yıl Ç alışma Sayısı 20078 20082 20095 Toplam15 Ç alışma Konusu Sayı Katılım Ö ncesi Mali Yardım Projesi 3 D ü zey II KOBİ Hibesi 5 Kırsal Kalkınma Alt Programı Hibesi1 Topluluk Programı Proje Hibesi1 İstinabe Yoluyla Bilgi Toplanması1 Yerinde Denetimler (on-the-spot-checks)2 Kategorize edilemeyen diğer konular2 Toplam15

23 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"OLAF ve AFCOS’ların GÖREV ve YAPISI Koordinatör ve Danışman: Başbakanlık Başmüfettişi R. Bülent TARHAN Hazırlayan ve Sunan : Başbakanlık Müfettiş Yrd." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları