Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI SODES ÇALIŞTAYI 21 NİSAN 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI SODES ÇALIŞTAYI 21 NİSAN 2011."— Sunum transkripti:

1 T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI SODES ÇALIŞTAYI 21 NİSAN 2011

2 Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek Beşeri sermayenin geliştirilmesi Toplumsal bütünleşmenin sağlanması/güçlendirilmesi SODES’ in AMACI

3 SODES’ in KAPSAMI Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi kapsamındaki iller, Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, toplumsal bütünleşme ihtiyacı yüksek iller

4 SODES KAPSAMINDAKİ İLLER Adıyaman, Batman, Diyarbakır Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt Şanlıurfa, Şırnak Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Ağrı Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bing ö l Muş, Bitlis, Van, Hakkari, G ü m ü şhane, Bayburt TOPLAM 25 İL SODES PROGRAMINDAN FAYDALANMAKTADIR.

5 SODES KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ İstihdam edilebilirliğin artırılması, İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması, Kendi işini kurmak isteyenlere destek olunması

6 RİSK ALTINDAKİ GENÇLERE MESLEK KAZANDIRMA 3300 YILLIK TARİHİ YESEMEK CANLANIYOR KADIN İSTİHDAMI ÜRETEN ELLER ŞEFKAT ELİ

7 SODES KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ Yoksulluğun azaltılması, Yoksul kesime destek olunması, Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir.

8 PARMAKLIKLAR ARDINDAN GÜZEL DÜŞLER VE SESLER.. SADMER SEVÜKAP SOKAKTAN OKULA VE OKULDAN HAYATA SAHNEDEKİ PIRILTILAR GAZİANTEP TE ÖZEL EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

9 SODES KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi Çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması Kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması

10 HAYATIN RİTMİ 100 İŞİTME ENGELLİYİ SPORA KAZANDIRMA TİYATRO VE SİNEMA ŞENLİĞİ SPOR ENGEL TANIMAZ DÖNDÜR TEKERLEĞİ YAŞAMA DOĞRU ÖĞRENCİLERİ SPORA TEŞVİK

11 BAŞVURU YAPABİLECEK KURULUŞLAR  KAMU KURUM VE KURULUŞLARI (kültür ve turizm müd., sağlık müd., bayındırlık ve iskan müd., müftülük, İŞKUR, MEM..)  İL ÖZEL İDARELERİ  BELEDİYELER (il, ilçe)  MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ  ÜNİVERSİTELER  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (dernekler, vakıflar)  KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI (sanayi ve ticaret odaları,ziraat odası,esnaf odaları birliği..)

12 BAŞVURU YAPABİLECEK KURULUŞLAR Son başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş bulunan Sivil Toplum Kuruluşları o Okul, o Halk eğitim merkezi, o Kütüphane, o Gençlik merkezi, o Çocuk yuvası, o Huzurevi Proje teklifleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve yürütülür.

13 2010 YILI ÖDENEK DAĞILIMI VAN669.775.000,00 TLŞIRNAK225.560.000,00 TL ŞANLIURFA739.265.000,00 TLKARS405.250.000,00 TL GAZİANTEP779.046.000,00 TLBİNGÖL515.223.000,00 TL DİYARBAKIR578.951.000,00 TLSİİRT475.113.000,00 TL ERZURUM578.024.000,00 TLHAKKARİ455.092.000,00 TL MALATYA807.471.000,00 TLIĞDIR264.535.000,00 TL AĞRI556.976.000,00 TLERZİNCAN414.208.000,00 TL ELAZIĞ446.562.000,00 TLKİLİS414.005.000,00 TL MARDİN416.354.000,00 TLTUNCELİ303.883.000,00 TL MUŞ385.988.000,00 TLGÜMÜŞHANE343.877.000,00 TL BATMAN475.928.000,00 TLARDAHAN253.857.000,00 TL BİTLİS635.782.000,00 TLBAYBURT253.500.000,00 TL ADIYAMAN625775.000,00 TLTOPLAM1187150.000.000,00TL

14 ÖNDEĞERLENDİRME İÇİN TOPLAM ÖDENEK 18.092.000,00 TL %25’ i Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları

15 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SODES amaçlarına uygunluk Sürdürülebilirlik Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık Projeyi öneren kuruluşun yetkinliği Projenin hedef kitle üzerindeki etkisi Proje hedef kitlesinin genişliği İlin öncelikleri Eşfinansman oranı

16 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Sivil toplum kuruluşları en fazla iki proje teklif edebilir, ancak en fazla bir tane proje kabul edilebilir.

17 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Daha önce SODES projesi uygulamayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına öncelik verilecektir.

18 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında farklılık olması halinde proje değerlendirme dışında bırakılacaktır. Proje Formu

19 ÖDENEKLERİN AKTARILMASI DPT Valilikler Vali Onayı Proje Hesabı Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.

20 PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE KULLANIM DURUMU Sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıl sürelidir. Bir defaya mahsus 3 aya kadar ek süre talep edilebilir. SÜRE Bütçe büyüklüğünün alt sınırı 20.000,00 TL BÜTÇE Bütçenin kullanılamayan kısmı SODES hesabında kalır, proje sonunda Valilik hesabına aktarılır. BÜTÇE KULLANIMI

21 PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE KULLANIM DURUMU EŞFİNANSMAN Nakdi eşfinansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır.

22 VALİLİĞİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI SODES kapsamındaki projeler için il genelinde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak Projelerin idari ve mali denetimini gerçekleştirmek Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak SODES-BİS e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Müsteşarlığa bildirmek

23 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Sözleşme imzalamak SODES projesi için ayrı bir hesap açtırmak Projeyi amaçlarına uygun yürütmek

24 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Giderlere ilişkin deki belgeleri hazırlar ve Valiliğe sunar. 5 yıl süreyle kurum bünyesinde belgeleri saklar. Giderlere ilişkin 14.Maddedeki belgeleri hazırlar ve Valiliğe sunar. 5 yıl süreyle kurum bünyesinde belgeleri saklar.

25 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Proje başlangıcında ve sonunda kamuoyunu bilgilendirmek

26 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak Mesleki eğitimlerde MEM ve İŞKUR işbirliği yaparak işgücü piyasasında geçerliliği olan sertifika verilmesini sağlamak PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

27 Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) PROJE HARCAMALARI

28 Yolculuk giderleri Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri PROJE HARCAMALARI

29  Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),  Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.), PROJE HARCAMALARI

30 Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler. PROJE HARCAMALARI

31 50.000,00 TL’ nin altında bütçesi olan projelerde koordinatör ücreti ödenmez. 50.000,00 TL üzeri bütçeli projelerde ise koordinatöre ödenecek ücret azami 400,00 TL ’ dir. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

32 Koordinatör dışında tam zamanlı (haftada en az 30 saat) çalışacak personele ödenecek ücret en fazla brüt asgari ücretin iki katı yarı zamanlı (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Koordinatör dışında tam zamanlı (haftada en az 30 saat) çalışacak personele ödenecek ücret en fazla brüt asgari ücretin iki katı yarı zamanlı (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

33  Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.  Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılmaz.  Ayni sermaye desteği en fazla 5.000,00 TL kişi başı, söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.

34 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Mesleki eğitim kursiyerlerine İŞKUR tarafından verilen günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. TYÇP kapsamında istihdam edilecek kişilere asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre ücret ödemesi yapılır.

35 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Proje kapsamındaki harcamalar, belgelendirilmesi amacıyla proje için açılan banka hesabı üzerinden gerçekleştirilir.

36 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Projeye ait banka hesabında oluşacak faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz, Valilik hesabına aktarılır. Satın alma işlemleri kurumun tabi olduğu mevzuat hükmünce gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve STK lar için doğrudan temin usulü uygulanır ve EK IV ’ te yer alan hükümlere uyulur.

37 SATIN ALMA SÜRECİ; Satın alma işlemlerini Doğrudan Temin Usulüne uygun biçimde gerçekleştirir. Valilik internet sitesinde yayınlanması için teklif formu birime teslim edilir. Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırma tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur. Valilik sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir. Valilik piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir. Proje yürütücüsü valiliğin değerlendirmelerini dikkate alarak piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirir. STK VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI

38 Proje amaç ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde yıl içerisinde yapılacak değişiklik sayısı ikiyi geçemez. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

39 Projelerin uygulama yeri ve süresinde valilinin izniyle değişiklik yapılabilir. Projenin bütçe kalemlerinde valinin izniyle aktarım yapılabilir. * Bütçe kalemi toplam tutarının %20 sine kadar olan değişiklikler proje yürütücüsü tarafından yapılır. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

40 Uygulanma imkanı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik SODES hesabına aktarılır. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

41 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ Projelerin mali ve fiziki gerçekleşme durumları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında SODES–BİS üzerinden bildirilir. Valilikler proje faaliyetlerini yerinde inceler, hükümlere uyulmadığı takdirde tutanak tutar ve yürütücüden gerekli düzeltmelerin yapılmasını ister. * *

42 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ Valilik gerekli gördüğü takdirde, projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. Ödeneğin amacı dışında kullanılması durumunda gerekli işlemler uygulanır. * *

43 EK –V SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulundurulması zorunludur. Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde söz konusu mekânın SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panoların bulundurulması zorunludur. Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler; görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur.

44 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur.

45 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI Proje başlangıcında, projenin uygulandığı alanda, faaliyet esnasında ve proje bitiminde fotoğraflanması gerekir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI fotoğrafların çekilmesi zorunludur. Çekilen fotoğraflar DVD ortamında arşivlenmelidir. FOTOĞRAF Projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) yapılması gerekmektedir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) çekilmesi zorunludur. Kamera kayıtlarının DVD ortamında arşivlenmesi KAMERA

46 UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER En fazla 3 kişiye ayni sermaye desteği verilebilir, yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde Valiliğin uygun görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişi en az iki yıl faaliyete devam etmek durumundadır. 2 yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda verilen demirbaşlar valiliğe devredilir. İade edilen demirbaşlar aynı süre ve eşfinansman koşulları ile başka bir kursiyere devredilebilir.

47 İstihdam projelerinde kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, SYDV ve İl Özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. Mikro kredi projelerine sadece İl özel idareleri başvuru yapabilir. UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

48 TYÇP için geçici istihdam edilecek kişilerin SYDV den yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur. TYÇP, ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar. UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

49 Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

50 Başka bir finansman kaynağı tarafından desteklenen projeler SODES’ ten desteklenmez. UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

51 PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI  Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsü kuruma aittir. en az üç yıl süreyle  Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesisler, proje bitiminden sonra proje amaçlarına uygun kullanılması en az üç yıl süreyle valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla valilik ile yürütücü arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli olmaması durumunda Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

52 BAŞVURU FORMU Proje başvuru formu SODES – BİS sistemine yüklendikten sonra 3 nüsha çıktı alınarak imzalatılır ve 2 nüsha SODES birimine teslim edilir.

53 Çiğdem DOĞANGÜL c.dogangul@gaziantepsodes.gov.tr Özlem YAPRAK ozlemyaprak21@hotmail.com GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Hükümet Konağı 2. Kat No:253 Tlf: 0342 220 42 55


"T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI SODES ÇALIŞTAYI 21 NİSAN 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları