Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrendiklerimizi hatırlayalım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrendiklerimizi hatırlayalım"— Sunum transkripti:

1 Öğrendiklerimizi hatırlayalım
. Öğrendiklerimizi hatırlayalım

2 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye gümrük bölgesi veya gümrük bölgesi deyimi kapsamında değildir?
Türkiye cumhuriyeti toprakları Türkiye karasuları Türkiye dış suları Türkiye iç suları

3 Hangi gümrük idaresi eşyanın gümrük bölgesine girerken risk analizine dayalı kontroller de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresidir? Giriş gümrük idaresi Çıkış gümrük İdaresi İhracat gümrük İdaresi İthalat gümrük İdaresi

4 Aşağıdakilerden hangi tanım Gümrük Kanunu’na göre ‘Kişi’ deyimini ifade eder?
Gerçek kişileri Tüzel kişileri hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını Tümünü

5 Hangisi “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi” sayılmaz?
Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri, Bu bölgede kayıtlı işyeri olan tüzel kişiler Aslen Türk vatandaşı olmakla birlikte, yurt dışında ikamet eden kişileri Kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan tüzel kişi veya kişiler ortaklığını

6 Gümrük Kanunu’na göre Karar, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde ……………………… doğuracak idari tasarrufunu ifade eder. Bu tanımda boşluğa hangi ifade yerleştirilebilir? Ticari sonuç, Medeni sonuç Hukuki sonuç Mali sonuç

7 Aşağıda belirtilen işlemlerden hangisinde veya hangilerinde eşya serbest dolaşıma girmiş sayılmaz?
Dahilde İşleme rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşya Nihai Kullanım Kapsamında ithal edilen eşya Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşya Geçici İthalat rejimi kapsamında İthal edilen eşya

8 Gümrük Statüsü, eşyanın hangi niteliğine işaret eder?
Eşyanın rejimine Eşyanın kıymetine Eşyanın taşınma şekline Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığına

9 ‘Gümrük Vergileri’ deyimi neyi ifade eder?
Eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü Eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin tümünü Eşyaya uygulanan ihracat vergilerinin tümünü KDV ve ÖTV hariç eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü

10 Gümrük yükümlülüğü deyiminden neyi anlarız?
Yükümlünün gümrük işlemlerine başlaması zorunluluğunu Yükümlünün gümrük beyannamesi verme zorunluluğunu Yükümlünün eşyasını gümrük idaresine sunma zorunluluğunu Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu

11 İhracat, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya için beyannamenin tescilinden itibaren gümrük gözetimi ne zaman sona erer? Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya kadar İmha edilinceye Gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar Vergileri verilinceye kadar

12 Aşağıdakilerden hangisi ‘gümrük kontrolü’ kapsamında değerlendirecek işlemlerdendir?
Eşyanın muayenesi, İşletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, Taşıma araçlarının kontrolü, Resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları

13 Aşağıdakilerden hangisi eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasını ifade etmez? Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması Eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi Eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı

14 Aşağıdakilerden hangisi bir gümrük rejimi olarak ifade edilemez?
Gümrük Antrepo Rejimi Dahilde İşleme Rejimi Geçici depolama rejimi Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

15 Eşyanın gümrüğe sunulmasında esas alınacak tarih hangisidir?
Taşıt aracının gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin gümrük veya gümrük muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıt tarihidir. Özet beyanın verildiği tarihtir Detaylı beyanın verildiği tarihtir Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği tarihtir.

16 Kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişi hangisidir? Rejim hak sahibidir İzin hak sahibidir Asıl sorumludur Acenta sorumlusudur

17 Elleçleme işlemi için hangisi söylenemez?
Elleçleme işlemi gümrük antrepo rejimi kapsamındaki eşyaya uygulanabilir. Elleçleme işlemi geçici depolamadaki eşyaya uygulanabilir. Gümrük Yönetmeliğinin 63 No.lu ekinde yer alan listede belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilir. Serbest dolaşımda bulunan eşya için de elleçleme izini alınabilir

18 ATA karnesi işlemlerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
ATA karnesi kapsamında yapılan geçici ithalat eşyası için, ayrıca başka bir belge ve teminat aranılmaz. ATA Karnesi TIR karnesi yerine kullanılabilir. ATA Karnesi kapsamındaki eşya için özet beyan aranmaz. ATA Karnesi, gümrük beyannamesi yerine kullanılır

19 Aşağıdaki işlemlerden hangisi gümrük işlemlerinin bitirilmesini ifade etmez?
Eşyaya ait beyannamenin tescil edilerek gümrük idaresine sunulması Beyannamenin iptal edilmesi Eşyanın gümrüğe terk edilmesi Müsadere edilmesini

20 Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD-Carnet de passages en douane): için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ticari mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilir. Özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilir. Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtların teminatı olarak verilir. Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının taşıdığı eşyanın teminatı hükmünde olan belgedir.

21 Ticaret politikası önlemleri; eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri ifade eder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Gözetim önlemleri Korunma önlemleri Miktar kısıtlamaları Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

22 Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı malî katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini ifade eden uygulama hangisidir? Damping Sübvansiyon Menşe kazandırma kolaylığı, Tarife değiştirme

23 İhraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını ifade eden ihracat desteği hangisidir? Sübvansiyon Miktarı Damping Marjı Tarife Kontenjanı Menşe Yanılması

24 Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını ifade eden ihracat desteği hangisidir? Sübvansiyon Damping Menşe kazandırma kolaylığı, Tarife değiştirme

25 İhracatta normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı ifade eden durum hangisidir?
Sübvansiyon miktarı, Tarife Miktarı, Damping marjı Kota miktarı

26 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için aşağıdaki tanımlardan hangisi tam olarak doğrudur?
Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmak üzere verilen belgedir. Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen belgedir. Hem basitleştirilmiş uygulamalardan hem de emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen belgedir. Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanılması halinde emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlandırılmayan belgedir.

27 Gümrük idareleriyle muhatap olan kişilerin aşağıdakilerden hangisini yerine getirmekten yükümlü değildirler? Gümrük Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak Gümrük idarelerinin gerek Gümrük Kanununda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak Gümrük idarelerinin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak İthal edilen eşyanın geciktirilmeden üretime veya pazara sürülmesini sağlamak

28 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin etmek zorundadır. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması gerekmez. Transit taşımacılık veya arızı olarak beyanda bulunanlar dışındakiler Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. Temsil doğrudan veya dolaylı olabilir

29 Dahilde işleme rejiminde vergi tutarları, faiz, teminat ve ticaret politikası önlemlerine dair bilgilerin bildirimi için düzenlenen form aşağıdakilerden hangisidir? INF 1 INF 5 INF 7 INF 9

30 Dahilde İşleme Rejiminde ithal eşyasında vergi muafiyetinden yararlanmak için üçgen trafikte önceden yapılan ihracata ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenen Bilgi formu hangisidir? INF 1 INF 5 INF 7 INF 9

31 Geçici ithalat rejiminde, yer değiştirmiş eşyanın gümrük yükümlüğünün tespitine veya halihazırda tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. INF 1 INF 5 INF 6 INF 7

32 Dahilde İşleme Rejiminde geri ödeme sisteminde, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenene Bilgi Formu hangisidir? INF 1 INF 2 INF 6 INF 7

33 Dahilde İşleme Rejiminde üçgen trafikte başkaca bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere dair bilgilerin bildirimi için düzenlenene Bilgi Formu hangisidir? INF 2 INF 3 INF 7 INF 9

34 Hariçte işleme rejiminde üçgen trafikte, işlem görmüş ürünlerde kısmi veya tam muafiyetten yararlanmak için, geçici ihraç eşyasına ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenene Bilgi Formu hangisidir? INF 2 INF 3 INF 4 INF 5

35 İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belge hangisidir? INF 1 INF 2 INF 3 INF 4

36 Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçı ülke gümrük idaresince düzenlenen Bilgi Formu hangisidir? INF 1 INF 7 INF 5 INF 4

37 Gümrük antrepo rejiminde, elleçleme işlemlerinden önce eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün tespitini sağlayacak bilgilerin bildirimi için düzenlenen Bilgi Formu hangisidir? INF 1 INF 3 INF 8 INF 9

38 Gümrük idareleri, talebin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren kaç gün içerisinde içinde karar alırlar? Bir hafta 15 gün 30 gün 60 gün

39 Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları hangi hallerde iptal edilir?
Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde Yukarıda sayılan üç halin bir arada bulunması halinde

40 Hangi Hallerde ilgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir?
Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması halinde Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması halinde Kararı veren Gümrük İdaresinin faaliyetine son vermesi halinde Aynı kişiye muhatap başka bir konuda başka bir karar alınması halinde

41 Gümrük idaresinin verdiği bir kararın iptal veya değiştirilmesi hangi hallerde uygulanamaz?
Karar bir resmi kuruma hitaben verilmişse Kararın verildiği tarih üzerinden henüz onbeş gün geçmiş ise Kararın verildiği tarih üzerinden otuz gün geçmişse Kararların yürürlüğe girdiği tarihte, iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşya için uygulanmaz.

42 Bağlayıcı tarife bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece ………………. konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Cümlede yer alan boşluğa hangi ifade gelmelidir? Eşyanın tarife pozisyonu Eşyanın menşei Eşyanın kıymeti Eşyanın tarifedeki faslı

43 Bağlayıcı Tarife Bilgisi vermeye aşağıdakilerden hangi gümrük idaresi yetkili değildir?
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Bölge Müdürlüğü Uludağ Bölge Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

44 BTB başvuru alındıktan sonra …………… başvuru sahibine bildiriminin mümkün olmadığı durumlarda, gümrük idaresi, bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir. Aşağıdaki boşluğa uygun ifadeyi yerleştiriniz Bir ay içinde İki ay içinde Üç ay içinde Altı ay içinde

45 BTB başvuruları en fazla kaç kalem eşya için yapılabilir?
Bir kalem İki kalem Üç kalem Dört kalem

46 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
BTB başvurusu fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmalıdır. BTB başvurusu Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi'nde kayıtlı eşya için yapılmalıdır. BTB istenilen eşyanın tasarlanan ithalat veya ihracat konusu olması gerekmez Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş eşya için BTB isteniliyorsa bu eşyaya ait belgelerle başvurulması gerekir.

47 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması veya verilen bilginin söz konusu değişikliklerle getirilen hükümlere uymaması durumunda BTB hangi tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder? Tebliğ tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Bakanlık Onay tarihinden itibaren, Kararın verildiği yılı takip eden yılın ilk gününden itibaren

48 Yanlış ve eksik bilgiye istinaden verildiği anlaşılan BTB geçerliliğini ne zaman kaybeder?
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren İptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren İdarenin yanlış veya eksik bilgi verildiğini anladığı tarihten itibaren Bu konuda verilmiş mahkeme kararı tarihinden itibaren

49 DGÖ’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomankaltür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması BTB ne zaman geçerliliğini kaybeder? Tebliğ tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Bakanlık Onay tarihinden itibaren, Kararın verildiği yılı takip eden yılın ilk gününden itibaren

50 BTB, veriliş tarihinden itibaren kaç yıl geçerlidir?
Altı ay Bir yıl Üç yıl Altı yıl

51 Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvuruları en fazla kaç kalem eşya için yapılabilir?
Bir kalem İki kalem Dört kalem Sekiz kalem

52 Bağlayıcı Menşe Bilgisine idarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde başvuru sahibine bildirilmesi gerekir? Bir ay Üç ay Beş ay Altı ay

53 Talep edenin yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verildiğinin anlaşılması üzerine Bağlayıcı Menşe Bilgisinin iptal kararı ne zaman hüküm ifade eder? Kararın verildiği tarihten itibaren Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Bakanlık Onay tarihinden itibaren Bu konuda verilmiş mahkeme kararı tarihinden itibaren

54 Menşe bilgilerinde bir mevzuat düzenlemesi veya uluslararası anlaşma gereğince bir değişiklik yapılması nedeniyle bu yeni düzenleme ile verilen BMB’de bir uyumsuzluk söz konusu olduğunda BMB ne zaman geçerliliğini kaybeder? Kararın verildiği tarihten itibaren Bakanlık Onay tarihten itibaren Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Mahkeme karar tarihinden itibaren

55 DTÖ’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz menşe kuralları anlaşmasına ve anlaşmaya ilişkin izahname ve karardaki değişikliğe uymaması nedeniyle BMB geçerliliğini ne zaman kaybeder? DTÖ tarafından Türkiye’ye bilgi verildiği tarihten itibaren Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, Mahkeme karar tarihinden itibaren, Bakanlıkça kararın verildiği tarihten itibaren

56 BMB, veriliş tarihinden itibaren kaç yıl geçerlidir?
Altı ay Bir yıl Üç yıl Altı yıl

57 Verilen BTB ve BMB’nin geçerliliğini kaybetmesinden önce bu bilgiye dayanarak, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren ne kadar süre boyunca kullanabilir. Bir ay Bir yıl Altı ay İki yıl

58 İlgili kişiler, gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla elde edilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süre ile saklamak zorundadırlar. Beş yıl Bir yıl Altı ay Yirmi yıl

59 İlgililerin belge saklama süresi Nihai Kullanım işlemleri dışında, serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak ne zaman işlemeye başlar? Serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği yılı takip eden yılın ilk gününden Serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın sonundan Serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği ayı takip eden ayın ilk gününden, Serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin eşyanın gümrük gözetimine sunulduğu tarihten

60 Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile Türkiye'de serbest dolaşıma giren eşya için ilgililerin belge saklama süresi ne zaman işlemeye başlar? Beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren Eşyanın ihraç edildiği tarihten itibaren Gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın sonundan itibaren Eşyanın yurt içinde satıldığı tarihten itibaren

61 Serbest bölgeye konulan eşya için ilgililerin belge saklama süresi ne zaman işlemeye başlar?
Serbest Bölgeye girdiği tarihten itibaren Serbest Bölge Giriş Formunun tescil tarihinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği tarihten itibaren Serbest Bölgeden çıktıkları yılın sonundan itibaren

62 Gümrük Kanununda belirtilen sürenin tarih veya vadesinin bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde, bu süreler ne zaman sona erer? Resmi tatilden sonraki ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda Resmi tatilin bittiği haftadan sonraki haftanın ilk işgünü sonunda Resmi tatilin bittiği günün içindeki ayı takip eden ayın ilk işgünü sonunda Resmi tatilin başladığı günden bir önceki işgünü sonunda

63 Kaç türlü Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verilmektedir?
Beş İki Üç Bir

64 Aşağıdakilerden hangisi Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılacak kolaylıklardan değildir? İzinli gönderici Onaylanmış ihracatçı Eksik beyan İzinli taşıyıcı

65 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerinin Basitleştirilmiş Uygulamalar kapsamında, aşağıdakilerden hangisi talebe bağlı olmadan verilen kolaylıklardandır? Götürü Teminat Uygulaması Onaylanmış İhracatçı Yetkisi kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni İzinli gönderici yetkisi Kısmi teminat uygulaması

66 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerinin Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylaştırmalar kapsamında, aşağıdakilerden hangisi talebe bağlı olmadan verilen kolaylıklardandır? Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı, Mavi Hat Uygulaması Eksik Beyan Usulü Beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle yapılması,

67 Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları nereye yapılır? Kurumun bulunduğu yerdeki Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne

68 Aşağıdakilerden hangisi Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için aranan dört temel şarttan ikisidir?
Güvenilirlik Mali yeterlilik Yabancı ortaklı bir şirket yapısına sahip olmak En az beş yıldır kurulu bir şirket olmak

69 Kaç türlü Onaylanmış kişi belgesi vardır?
İki Üç Dört Beş

70 Aşağıdakilerden hangisi OKSB kapsamında tanınmış basitleştirme işlemleri arasında sayılmaz?
Beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesi Beyanname yerine, eşyanın teşhisi için gerekli bilgileri kapsayacak ticari veya idari bir belgenin verilmesi Eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılması, Eşyanın yürürlükteki vergileri ödenmeden ithali

71 Türk Gümrük Tarife Cetveli kaç hanelidir?
6 8 10 12

72 Türk Gümrük Tarife Cetveli kaç bölüm ve kaç fasıldan oluşur?
21 Bölüm 99 Fasıl 20 Bölüm 99 Fasıl 21 Bölüm 91 Fasıl 20 Bölüm 90 Fasıl

73 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplar nasıl ifade edilir? Fasıl Pozisyon Tarife pozisyonu Bölüm

74 Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alan ve altı basamaklı Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamını oluşturan gruplamaya ne ad verilir? Bölüm Fasıl Pozisyon Alt pozisyon

75 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruba ne ad verilir? GTİP Bölüm Tarife pozisyonu Fasıl

76 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam ile birlikte altılı rakamlarla ifade edilen gruplar nasıl tanımlanır? Tarife Pozisyonu Tarife Alt pozisyonu Fasıl GTİP

77 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyona ne denir?
Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTİP) Fasıl Tarife Alt Pozisyonu pozisyon

78 Tarife Cetvelinde yer alan ürünleri nasıl sıralanmıştır?
Hammaddeden mamule Mamulden hammaddeye Sanayi ürününden tarım ürününe Sanayi ürününden ticari ürüne

79 Aşağıdaki tanımlardan hangisi Tercihsiz Menşe kuralını ifade eder?
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi tüm ülkelere aynı vergi oranının uygulandığı menşe kurallarıdır. Aralarında STA bulunan ülkelerin birbirine aynı vergi oranını uyguladığı menşe kurallarıdır. Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanması çerçevesinde eşyanın vergisiz ithalini ön gören bir sistemdir. Türkiye’ye ithali tercih edilmeyen ülke menşeli eşyanın ithalatıdır.

80 Menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş belge A.TR ATA Karnesi INF1 Menşe Şahadetnamesi

81 Hangi durumda Menşe Şahadetnamesi aranmaz?
Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 340 Avro’yu geçmeyen eşya için Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için CIF kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen her türlü eşya için Bir yıl içerisinde aynı alıcı tarafından aynı satıcıdan birden fazla alınan aynı eşya için

82 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Menşe şahadetnamesi ilgili Ticaret Odası tarafından onaylanır, Gümrük İdaresince vize edilir. Menşe şahadetnamesi Ticaret Odasının onayına gerek olmadan, Gümrük İdaresince vize edilir. Menşe şahadetnamesi ilgili Ticaret Odası tarafından onaylanır ancak Gümrük İdaresine vize ettirilmez. Menşe şahadetnamesi ilgili Ticaret Odası tarafından onaylanır, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından vize edilir.

83 Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelerden ithal edilen eşya ile Avrupa Birliği’nden ithal edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan; muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren belge hangisidir EUR.1 Dolaşım Sertifikası A.TR Fatura Beyanı INF8

84 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon (PAAMK)
Sistemi içerisinde hangi ülkeler vardır? AB ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Türkiye AB ülkeleri, Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Faroe Adaları ve Türkiye AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, Akdeniz Ülkeleri, Faroe Adaları ve Türkiye

85 Ülkemiz tarafından Gelişme Yolunda Ülkeler ve En Az Gelişmiş Ülkeler ile ticarette tek taraflı olarak indirim tanınması esasına dayanan menşe ispat belgesi hangisidir? Form A Belgesi EUR.1 A.TR EUR MED

86 Türkiye’nin faydalanan ülke konumunda düzenlediği Form A Belgesinin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yalnızca gümrük müdürlüklerince vize edilir. Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca onaylanır ve gümrük müdürlüklerince vize edilir. Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca vize edilir ancak gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmez Ticaret Odası, Sanayi Odası veya gümrük müdürlüklerince vize edilir.

87 EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren kaç ay içerisinde ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir? Oniki Ay Altı Ay Dört ay On Ay

88 Fatura beyanı, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren kaç ay içerisinde ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir? Oniki Ay Altı Ay On Ay Dört ay

89 Form A menşe ispat belgesinin, ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren en geç kaç ay içerisinde ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir? Oniki Ay Altı Ay Dört Ay On Ay

90 Teşekkür eder, Başarılar dilerim. yusuf.olcen@2eygm.com.tr Yusuf ÖLÇEN


"Öğrendiklerimizi hatırlayalım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları