Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2 Amaç  Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2 Amaç  Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir."— Sunum transkripti:

1

2 1

3 2 Amaç  Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. (GK Md. 1)  “Eşya” deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. (GK Md. 3/23)

4 3 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi (Türkiye Gümrük Bölgesi / Gümrük Bölgesi) Türkiye gümrük bölgesi veya gümrük bölgesi deyimi;  Türkiye cumhuriyeti topraklarını,  karasularını,  iç sularını,  hava sahasını  kapsayan Türkiye Cumhuriyeti bölgesini ifade etmektedir. (GK Md. 2)

5 4 GÜMRÜK BÖLGESİ

6 5 Karasuları  Karasuları, bir devletin kıyıları boyunca hakimiyeti altında bulunan belirli genişlikteki su şerididir.  15.05.1964 tarihli 466 Sayılı Kanunla kabul edilen Karasuları Kanunu ile karasularımızın genişliği prensip olarak 6 deniz mili olarak kabul edilmiştir. Bir deniz mili 1852 metredir.

7 6 Gümrük İdaresi veya İdareleri Gümrük idaresi veya idareleri; gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder. (GK Md. 3/2-a)

8 7 Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-b)

9 8 İthalat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-c)

10 9 İhracat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-d)

11 10 Çıkış gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini ifade eder. (GK Md. 3/2-e)

12 11 TGB

13 12 Kişi “ Kişi”, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını ifade eder. (GK Md. 3/3) Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık.

14 13 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde Yerleşik Kişi “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi” Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri,  Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığını İfade eder. (GK Md. 3/4)

15 14 Karar Karar, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu ifade eder. (GK Md. 3/5)

16 15 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya “Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi;  Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümlerine göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya  Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya  Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı (GK Md:3/6-a)

17 16 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşya “ Serbest dolaşımda bulunmayan eşya” deyimi;  Serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile  Transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı İfade eder. (GK Md:/6-b)

18 17 Gümrük statüsü Gümrük statüsü, eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu, İfade eder. (GK Md. 3/7)

19 18 Gümrük Vergileri Gümrük Vergileri, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü (GK Md. 3/8)

20 19 İthalat vergileri İthalat vergileri deyimi;  Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,  Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri İfade eder. (GK Md. 3/9-a)

21 20 İhracat vergileri İhracat vergileri deyimi;  Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,  Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri İfade eder. (GK Md. 3/10)

22 21 Gümrük yükümlülüğü, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu. (GK Md. 3/8-b) Yükümlü, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri İfade eder. (GK Md. 3/11)

23 22 Gümrük Gözetimi Gümrük gözetimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki e ş yaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan i ş lemleri, (GK Md. 3/12)

24 23 Gümrük Gözetimi  İhracat rejimi,  Hariçte işleme rejimi,  Transit rejimi,  Antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır. (GK Md. 58/2)

25 24 Gümrük kontrolü Gümrük kontrolü, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen;  Eşyanın muayenesi,  Beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması,  İşletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi,  Taşıma araçlarının kontrolü,  Bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile  Resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları (GK Md. 3/13)

26 25 Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması 1.Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, 2.Eşyanın bir serbest bölgeye girmesini, 3.Eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, (eşyanın yeniden ihracı ifadesi serbest dolaşımda olmayan eşya için kullanılır.) 4.Eşyanın imhasını, 5.Eşyanın gümrüğe terk edilmesini İfade eder. (GK Md. 3/14)

27 26 Gümrük Rejimi “Gümrük Rejim” deyimi; 1.Serbest Dolaşıma Giriş Rejimini, 2.Transit Rejimini, 3.Gümrük Antrepo Rejimini, 4.Dahilde İşleme Rejimini, 5.Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimini, 6.Geçici İthalat Rejimini, 7.Hariçte İşleme Rejimini, 8.İhracat Rejimini, İfade eder. (GK Md. 3/15)

28 27 Beyan ve Beyan Sahibi  Gümrük beyanı deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını ifade eder. (GK Md. 3/16)  Beyan sahibi deyimi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (GK Md. 3/17)

29 28 Eşyanın Gümrüğe Sunulması Eşyanın gümrüğe sunulması, eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimini ifade eder. (GK Md. 3/18)

30 29 Eşyanın Gümrüğe Sunulmasında Esas Alınacak Tarih Eşyanın gümrüğe sunulmasında esas alınacak tarih, taşıt aracının gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin gümrük veya gümrük muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıt tarihidir. (GY Md. 73)

31 30 Eşyanın teslimi, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini ifade eder. (GK Md. 3/19)

32 31 Rejim hak sahibi, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi, (GK Md. 3/20-a) Asıl sorumlu, transit rejiminde rejim hak sahibini, (GK Md. 3/20-b) İzin hak sahibi, kendisine bir izin verilen kişiyi (GK Md. 3/21)

33 32 Elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden;  İstiflenmesi,  Yerinin değiştirilmesi,  Büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması,  Kapların yenilenmesi veya tamiri,  Havalandırılması,  Kalburlanması,  Karıştırılması  Ve benzeri işlemleri İfade eder. (GK Md. 3/22 – GY 63 No.lu Ek)

34 33 Risk Deyimi “Risk” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak,  Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen,  Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren,  Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik tehdit oluşturan, Bir olayın ortaya çıkma ihtimalini ifade eder. (GK Md. 3/24)

35 34 Risk Yönetimi Deyimi “Risk yönetimi” deyimi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla;  Ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını,  Risk analizi ve değerlendirilmesini,  Alınacak önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını,  Bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesini (GK Md. 3/25)

36 35 Risk Analizi Tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımını ifade eder. (GY-Md. 3/1-m)

37 36 Gümrüklenmiş Değer Gümrüklenmiş değer deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını (GK-Md. 3/26)

38 37  ATA Karnesi: ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgedir. ATA Karnesi; taşıma araçları hariç olmak üzere,  Eşyanın geçici ithali için kullanılan,  Ayniyet tespitine yarayan  İthalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren,  Gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, Uluslararası bir gümrük belgesidir. (GY Md. 3)

39 38 Yasal Dayanak  2004/7905 sayılı BKK eki “Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi” (21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G)  4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (GM-21.03.2005 tarihli, 25762 sayılı R.G)

40 39 ATA Karnesi Kapsamında İthal Edilebilecek Eşya  Geçici İthalat Sözleşmesi ve 4 seri No.lu Tebliğ ekinde 10 ayrı başlık altında toplanan eşyanın, anılan sözleşmede belirtilen şekilde düzenlenmiş ATA karnesi kapsamında ithali mümkündür.  ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

41 40 ATA Karnesi Düzenlenebilecek Eşya Türleri 1.Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşya 2.Mesleki Malzeme 3.Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşya 4.İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşya 5.Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya 6.Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşya 7.Turistik Tanıtım Malzemeleri 8.Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşya 9.İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşya 10.Hayvanlar.

42 41 ATA Karnesi İle Beyan  Gümrük idaresi, eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş,  Kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış,  Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olduğu anlaşılan karneleri kabul eder. (GY Md. 382)

43 42 ATA Karnesi Kapsamında Geçici İthalat Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır. (GY Md. 382) ATA Karnesi kapsamındaki eşya için özet beyan aranmaz. (GY Md. 61)

44 43 ATA Karnesinde İzin Talebi ve İzin Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre;  Düzenlenmiş ATA karnesinin ibrazı rejim için izin talebi  Karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir. (GY Md. 382)

45 44 ATA Karnesinde İzin Talebi ve İzin ATA Karnesi, gümrük beyannamesi yerine kullanılır, ancak bu belge gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir.(GY Md. 131)

46 45 ATA Karnesinin Kabul Şartları Eşyayı beraberinde getiren kişi tarafından ibraz edilen ATA Karnesinin kabul edilmesi için;  Geçici İthalat Sözleşmesi eki Ek A uyarınca düzenlenmiş olması,  Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olması,  Eşyanın 21.03.2005 tarihli 4 Seri No.lu Tebliğ ekinde yer alan ülkemizin taraf olduğu Geçici İthalat Sözleşmesi ekleri kapsamında getirilebilecek eşya listesinde bulunması ve söz konusu ekteki şartları taşıması  ATA karnesinde (A)’dan (G)’ye kadar olan kutulardaki bilgilerin doğru olması,  Karnenin ithal sayfası (Importation) üzerindeki “F. Geçici İthalat Beyanı” bölümünün beyan sahibi tarafından doldurulup, imzalanmış olması Gerekmektedir.

47 46 ATA Karnesinin Tescili  Karne hamilinden veya temsilcisinden açık tebligat adresinin ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenir  Karnenin geçerlilik süresi içerisinde olmak kaydıyla tescili yapılır.  Defter aydı yapılır,  Karnenin ithal sayfası (Importation) ve ithalat koçanı üzerine tescil sıra numarası ve tarihi konulur.  Eşyanın getiriliş amacı ile Geçici İthalat Sözleşmesi’nin hangi eki kapsamında ithal edildiği yazılır.  Eşyanın yeniden ihraç edileceği son günün tarihi, karnenin geçerlilik tarihini aşmamak üzere ithal sayfasının (H/b) kutusuna yazılır.

48 47  İmza ve resmi mühürle mühürlenerek tescil işlemi tamamlanır.  Tescil edilen ATA Karnesi gümrük idare amirince incelenerek, muayene ile görevli memura havale edilir.  Muayene ile görevli memur, karnede kayıtlı eşya ile geçici ithali talep edilen eşyanın birbirine uygunluğunu inceler.  Eşyanın yurt dışına çıkışı sırasında hiçbir anlaşmazlığa yer verilmemesi açısından, eşyanın ayniyetini tespite yarayacak ayrıntılarını, varsa özel seri numaralarını ve diğer ayırt edici alametlerini bir tutanağa bağlamak suretiyle tespit eder.

49 48  Eşyanın yurtta kalma süresi sonu ile tahsis yeri ve tahsis amacı açıkça belirtilir.  Düzenlenen ayniyet tespit tutanağının bir örneği çıkış işlemlerine esas olmak üzere ATA Karnesinin çıkış parçasına eklenir.  ATA Karnesinin ilgili bölümlerine meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra ithal sayfası koparılır.  ATA Karnesi kapsamı eşyanın gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.

50 49 Bilgisayar sistemi veya sistem: Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini ifade eder. (GY-Md. 3/b)

51 50 Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddelere verilen addır. (GY-Md. 3/c)

52 51 Elektronik veri değişimi: Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarılmasıdır. (GY-Md. 3/ç)

53 52 Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi: Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin;  Gümrük idaresi yerine, yükümlünün kendi tesislerinde, yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve  Gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasıdır. (GY-Md. 3/d)

54 53 Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini ifade eder. (GY-Md. 3/e)

55 54 Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı ifade eder. (GY-Md. 3/f)

56 55 Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini ifade eder. (GY-Md. 3/g)

57 56 Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD): Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir. (Carnet de passages en douane) (GY Md. 3/ğ) (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No.lu GGT-22.04.2011/27913 R.G.)

58 57 Gümrük işlemlerinin bitirilmesi:  Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya  Beyannamenin iptal edilmesini veya  Eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya  İmhasını veya  Müsadere edilmesini İfade eder. (GY-Md. 3/h)

59 58 Gümrüklü Saha Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan;  Kara, gümrük kapıları,  Demiryolu gümrük kapıları,  Hava gümrük kapıları,  İç gümrükler ile  Diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri;  Deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını İfade eder. (GY-Md. 3/ı)

60 59 İdare Amiri Gümrük mevzuatı çerçevesindeki bir işlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amirini ifade eder. (GY-Md. 3/i)

61 60 İhracata Bağlı Önlemlerden Yararlanan Eşya veya Ürün İhracı halinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya ürünleri ifade eder. (GY-Md. 3/j)

62 61 İhracata Bağlı Önlemlerden Yararlanan Tarım Ürünü Herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünlerini ifade eder. (GY-Md. 3/k)

63 62 Ticaret Politikası Önlemleri  Gözetim,  Korunma önlemleri,  Miktar kısıtlamaları  İthalat veya ihracat yasaklamaları Gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri ifade eder. (GY-Md. 3/n)

64 63 Ticaret Politikası Önlemleri TPÖ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat 95-7606 Sayılı İthalat Rejimi Kararı (31.12.1995/22510-M RG)

65 64

66 65 Dış Ticaretin Düzenlenmesi Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla;  İthalat,  İhracat  Diğer dış ticaret işlemleri Üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 2976 Sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

67 66 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 Sayılı Kanun (01.07.1989/20212 R.G.)  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 99/13482 Sayılı Karar (30.10.1999/23861 R.G.)  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (30.10.1999/23861 R.G.)

68 67

69 68 Damping ve Damping Marjı  Damping, bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını ifade eder.  Damping marjı ise normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı ifade eder.  Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan damping marjı kadar dampinge konu malın ithalinde dampinge karşı vergi alınır.

70 69 Sübvansiyon ve Sübvansiyon Miktarı  Sübvansiyon, menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı malî katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini ifade eder.  Sübvansiyon Miktarı ise, ihraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını ifade eder.  Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan sübvansiyona konu malın ithalinde ise telafi edici vergi alınır.

71 70 SV

72 71 Mali Katkı Yoluyla Sübvansiyon  Hükümet veya yerel yönetimlerin doğrudan mali katkısı  İşletme zararlarının silinmesi  Kurumlar veya gelir vergisi muafiyeti  İthal girdiler için ödenen dolaylı vergilerden daha fazlasının iadesi  Maliyetinin altında kredi sağlanması, hükümetin maliyetinin altında girdi temin etmesi, vb.

73 72 Özgül Uygulama Yoluyla Sübvansiyon Önlem alınabilir sübvansiyonun varlığı için fayda ve mali katkının yanı sıra sübvansiyonun;  Belli bir endüstri koluna  Bir işletmeye  Belli bir bölgeye yönelik Özgüllükte olması gerekir.

74 73 Yasak Sübvansiyon  İhracata yönelik doğrudan sübvansiyonlar (export subsidies)  İthal yerine yerli mal kullanımına bağlı sübvansiyonlar (import substitution subsidies)

75 74 Dampinge Karşı Vergi veya Telafi Edici Vergide Tahsil Mercii Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi Gümrük İdarelerince, ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağlanır.

76 75 Şikayet ve İnceleme Damping veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşlar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

77 76 Soruşturma Açılması Süreci

78 77

79 78 Anti Damping Uygulamasına Örnek  ÇHC ve Endonezya’dan ithal edilen ‘’lamine parkeler’’ ticari isimli eşya için, yerli üretici başvurusu üzerine 08.09.2005 tarihinde 2005/20 sayılı Tebliğ ile soruşturma açıldığı duyurulmuştur. (26.08.2005/25918 RG)  08.07.2006/26212 RG’de yayımlanan 2006/7 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli ‘’lamine parkeler’’ için CIF bedelinin %35 oranında, Endonezya menşeli ‘’lamine parkeler’’ için CIF bedelinin %35 oranında anti damping vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.  Yerli üretici başvurusu üzerine daha önce 2006/7 sayılı Tebliğ ile ÇHC ve Endonezya’dan ithal edilen ‘’lamine parkeler’’ için getirilen anti damping vergisinin devamı için ‘’gözden geçirme soruşturması açılmış (2011/9 Teb. 02.06.2011/27952 RG)  31.01.2012/28190 RG’de yayımlanan 2012/2 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli ‘’lamine parkeler’’ için CIF bedelinin %35 oranında, Endonezya menşeli ‘’lamine parkeler’’ için CIF bedelinin %35 oranında anti damping vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.

80 79

81 80 İthalatta Gözetim Uygulamaları  İthalatta Gözetim Uygulamaları Hakkında 2004/7304 sayılı BKK (29.05.2004/25476 RG)  İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği (08.06.2004/25486 RG)

82 81 Amaç ve Kapsam Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla o malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

83 82 Gözetim Uygulamasına Karar Verilmesi Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar;  Başvuru üzerine veya  Re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

84 83 Gözetim Başvurusunun Değerlendirilmesi Yapılacak değerlendirmede;  İthalatın gelişimi,  İthal şartları  İthalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alınır.

85 84

86 85 Gözetim Belgesi Gözetim Belgesi, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne ulaşmasından itibaren 10 (on) işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, ücretsiz olarak verilir. Gözetim uygulaması bazı ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatını gerçekleştirebilmektedir.

87 86 Gözetim Belgesi ile İlgili Önemli Hususlar  Gözetim belgeleri devredilemez.  Yeni gözetim belgesi başvurularında, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin aslının Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne iade edilmesi gerekir.  Gözetim belgesinin zayii durumunda, zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgelerinin ibraz edilmesi gerekir.

88 87

89 88 İthalatta Korunma Önlemleri  İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında 2004/7305 Sayılı Karar. (29.05.2004/25476 R.G.)  İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (08.06.2004/25486 sayılı R.G.)

90 89 Amaç Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesinin önüne geçmek

91 90 Alınacak Önlemin Kapsamı Tespit edilen zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere;  Söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve  Geçici olmak kaydıyla, Uluslararası yükümlülükler ve ülke yararı göz önüne alınarak korunma önlemleri alınmasıdır.

92 91 Soruşturma Açılması Süreci

93 92

94 93 Gümrük Vergisinde Artış Yapılması Şeklinde Geçici Koruma Önlemi Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde; İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır

95 94 Ek Mali Mükellefiyet Uygulanması Şeklinde Geçici Koruma Önlemi İthalat Rejimi Kararı kapsamında;  Önceden belirlenmiş ek mali mükellefiyet varsa, bu ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka tekabül eden tutarı,  Önceden tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı Gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

96 95 Miktar veya Değer Kısıtlaması Şeklinde Geçici Koruma Önlemi Korunma önlemi olarak ilgili malın ithalatında belli miktar ve/veya değerler tespit edilirken (kota tesisinde), ciddi zararı ortadan kaldıracak ya da önleyecek başka bir seviye gerekmedikçe, ithalat istatistiklerinin mevcut olduğu son üç temsili yılın ortalama ithalat düzeyi dikkate alınır

97 96 Koruma Önleminin Süresi Korunma önleminin süresi uzatılmadıkça, geçici önlemler de dahil 4 (dört) yılı aşamaz. Ancak Korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğini ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlamakta olduğunu gösteren kanıtların tespit edilmesi halinde önlemin süresi, yeniden açılacak soruşturma sonucunda uzatılabilir.

98 97 Korunma Önleminin Liberalize Edilmesi Korunma önleminin süresinin bir yılın üzerinde olduğu durumlarda önlem düzenli aralıklarla liberalize edilir. Önlem süresinin 3 (üç) yılı geçtiği durumlarda uygulanmasının hala gerekli olup olmadığını tespit etmek veya liberalleştirme süresini hızlandırmak için önlem süresinin en geç ortasında durum gözden geçirilir.

99 98

100 99 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında 2010/339 sayılı BKK (02.06.2010/27599 R.G.)

101 100 Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemi, Başvuru ve kullanım Esasları Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları;  Ülkenin ekonomik yapısı,  Sanayinin geliştirilmesi,  İthalatın seyri,  İthal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi gibi kriterler göz önüne alınarak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

102 101 İthal Lisansı Tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından iki nüsha ithal lisansı düzenlenir. Bu kapsamda ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

103 102 İthal Lisansı süresi Düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

104 103 İthal Lisansında Kayıtlı Miktarın Aşılmaması Düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

105 104 İthal Lisansı Devredilemez İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

106 105 İthalat sırasında İbrazı Zorunlu Diğer Belgeler İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

107 106 Veri İşleme Tekniği 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesini ifade eder. (GY- Md. 3/ö)

108 107 Yolcu Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, Yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları, ifade eder. (GY-Md. 3/p)

109 108 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası: Gümrük Kanunu’nun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili mevzuat uyarınca aranan koşulları sağlayan yükümlülere;  Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar ile  Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen Belge. (GY-Md. 3/e)

110 109 Gümrük İdareleriyle Muhatap Olan Kişilerin Sorumlulukları  Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak;  Gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak  Bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak  Kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle Sorumludurlar. (GK-Md:4)

111 110 Temsilci Tayini  Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.  Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. (GK Md:5)

112 111 Dolaylı Temsilci / Gümrük Müşaviri  Gümrük Kanunu’nun 225 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler. (GK Md:5) Bu maddeye göre;  Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır. (GK-Md:225)

113 112

114 113 INF 1 Bilgi Formu : Dahilde işleme rejiminde vergi tutarları, faiz, teminat ve ticaret politikası önlemlerine dair bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327) Dahilde İşleme rejimi kapsamında İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulmaları ve gümrük vergilerinin belirlenmesi durumunda düzenlenir. (GY-Md: 358/2).

115 114 INF 5 Bilgi Formu: Dahilde İşleme Rejiminde ithal eşyasında vergi muafiyetinden yararlanmak için üçgen trafikte önceden yapılan ihracata ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

116 115 INF 6 Bilgi Formu: Geçici ithalat rejiminde, yer değiştirmiş eşyanın gümrük yükümlüğünün tespitine veya halihazırda tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

117 116 INF 7 Bilgi Formu: Dahilde İşleme Rejiminde geri ödeme sisteminde, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

118 117 INF 9 Bilgi Formu: Dahilde İşleme Rejiminde üçgen trafikte başkaca bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tahsis edilecek işlem görmüş ürünlere dair bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327)

119 118 INF 2 Bilgi Formu : Hariçte işleme rejiminde üçgen trafikte, işlem görmüş ürünlerde kısmi veya tam muafiyetten yararlanmak için, geçici ihraç eşyasına ilişkin bilgilerin bildirimi için düzenlenir. (GY-Md: 327) INF 2 Bilgi Formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgedir. (Türkiye ile AT- GB 2006/10895 sayılı Karar.)

120 119 INF 3 Bilgi Formu: İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgedir. (Türkiye ile AT- GB 2006/10895 sayılı Karar.)

121 120 INF 4 Bilgi Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgedir. (Türkiye ile AT- GB 2006/10895 sayılı Karar.)

122 121 INF 8 Bilgi Formu: Gümrük antrepo rejiminde, elleçleme işlemlerinden önce eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün tespitini sağlayacak bilgilerin bildirimi için, (GY-Md: 327) Serbest bölgeye konulan ve elleçleme işlemlerine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımı yönünde yapılan beyanda gerekli vergilendirme unsurlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenir. (GY-Md:426)

123 122 Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar 1.Herkes gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar verilmesini gümrük idarelerinden yazılı olarak isteyebilir. 2.İstenilen kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur. 3.Gümrük idareleri, talebin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alırlar. Gerekirse bu süre uzatılabilir. 4.Verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. 5.Başvurunun reddi veya muhatabının aleyhine verilen karalara Gümrük Kanunu’nda belirtilen itiraz yolları açıktır. 6.Alınan kararlar gümrük idareleri tarafından derhal uygulanır. (GK Md: 6)

124 123 Kararın İptali Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları aşağıdaki hallerin bir arada bulunması durumunda iptal edilir. a) Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde, b)Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde, c) Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde, Kararın iptal işlemi iptal kararının verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Kararın iptali, muhatabına tebliğ edilir. (GK Md: 7)

125 124 Kararının Değiştirilmesi veya İptali  Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması,  Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması halinde. İlgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir. Verilen iptal veya değiştirme kararı tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Kararın iptali, muhatabına tebliğ edilir. (GK Md: 7)

126 125 Değiştirme veya İptal Kararlarının Uygulanmayacağı Haller  Değiştirme ya da iptal kararları, bu kararların yürürlüğe girdiği tarihte, iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşya için uygulanmaz.  Bununla birlikte, gümrük idareleri belirlenecek bir dönem içinde bu eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını isteyebilir. (GY Md: 27)

127 126 Bilgi  Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler.  Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir.  Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar, talepte bulunan tarafından karşılanır. (GK-Md. 8)

128 127 Bilgilerin Gizliliği  Gizli nitelikli bilgiler, bu bilgilerin edinilmesini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olması koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı olarak kullanılır.  Kendi görev ve yetki alanları ile ilgili olması kaydıyla, veri değişiminde bulunabilir.  Gümrük işlemleriyle ve bu işlemlerin denetimiyle görevli memurlar, görevleri dolayısıyla yükümlünün kendisine ve yükümlüyle ilgili olanların şahıslarına, ilişkin olarak öğrendikleri sırları ve gizli kalması gereken diğer hususları açıklayamaz ve bunları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.  Bu yasak yukarıda belirtilen kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. (GY-Md. 30)

129 128 Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgisi Yazılı talep üzerine Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgileri verilir. Bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu veya eşyanın menşeinin tespiti konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. (GK-Md. 9)

130 129 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya anılan birim tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen idari karardır. (GY-Md.28/1, 10 Seri No.lu GGT-Tarife)

131 130 BTB Düzenleme Yetkisi Bulunan Bölge Müdürlükleri Bağlayıcı Tarife Bilgisi,  İstanbul,  İzmir (Ege),  Ankara (Orta Anadolu),  Mersin (Orta Akdeniz),  İzmit (Doğu Marmara)  Bursa (Uludağ) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince düzenlenir. ( 10 Seri No.lu GGT-Tarife)

132 131 BTB Başvurusu  “Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu” ile yetkilendirilmiş Bölge Müdürlüğe yapılır. (GY EK-1) (10 Seri No.lu GGT)  Başvurunun sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir.  Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır. (GY-Md.28/2)

133 132 BTB Başvurusunda Bulunması Zorunlu Bilgiler  Hak sahibinin veya başvuranın adı, soyadı ve adresi,  Eşyanın tarife pozisyonu konusunda başvuranın öngörüsü,  Eşyanın TGTC yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanım,  Eşyanın sınıflandırılmasının, eşya bileşimine bağlı olması durumunda bu bileşimin belirlenebilmesi için kullanılabilecek tahlil metotları,  Eşyanın TGTC yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak numunesi, fotoğrafı, planı, krokisi ya da mevcut diğer belgeleri (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),  Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi (GY- Md.28/3)

134 133 BTB İçin Önemli Hususlar

135 134 Başvurunun BTB verilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamını içermesi zorunludur. (GY-Md.28)

136 135 BTB başvuru sahibine mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin 2 No.lu ekinde yer alan formla bildirilmesi esastır. (GY-Md.28)

137 136 BTB başvuru alındıktan sonra üç ay içinde başvuru sahibine bildiriminin mümkün olmadığı durumlarda, gümrük idaresi, bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir. (GY-Md.28)

138 137 BTB karşı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açıktır. (GY Md.28)

139 138 Başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü, BTB konusu eşyanın gümrük işlemlerinin bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girdiğini tespit ederse, söz konusu başvuru, ilgili gümrük idaresinin bulunduğu en yakın yetkilendirilmiş Bölge Müdürlüğüne gönderilir. (10 Seri No.lu GGT)

140 139 Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Aksi tespit edilirse söz konusu BTB’ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüz olur. Hak sahibi için GK’nun 241/1 maddesi hükmü uygulanır. (10 Seri No.lu GGT)

141 140 BTB başvurusu fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmıyorsa reddedilir. (10 Seri No.lu GGT)

142 141 Gümrük Yönetmeliğinin (Ek-23)’de yer alan Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi'nde kayıtlı eşya için BTB başvurusu yapılamaz. Bu listede kayıtlı bir eşya için yapılan talepler reddedilir. (10 Seri No.lu GGT)

143 142 Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş eşyaya ait belgelerle BTB talebinde bulunulamaz. Böyle bir durumun varlığı sonradan tespit edilirse, söz konusu BTB verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Hak sahibi için 4458 GK’nun 241/1 maddesi hükmü uygulanır. (10 Seri No.lu GGT)

144 143 Marka, model adı, seri numarası ve ürün kodu gibi eşyanın ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri haiz olmayan veya nihai şeklini almamış eşyaya dair başvurular ile demonte hale getirilen eşyaya ilişkin birden fazla BTB talebi şeklinde yapılan başvurular reddedilir. (10 Seri No.lu GGT)

145 144  BTB’den sadece hak sahibi yararlanabilir.  BTB, veriliş tarihinden itibaren Altı yıl geçerlidir. (10 Seri No.lu GGT)

146 145 BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. (10 Seri No.lu GGT)

147 146 Sahip olduğu BTB’den yararlanmak isteyen hak sahibi, gümrük işlemleri sırasında gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusuna BTB’nin referans numarasını yazacaktır. (10 Seri No.lu GGT)

148 147 Gümrük idaresi eşyanın gümrükten çekilmesi sırasında BTB sahibi kişiden gümrük işlemlerini tamamlarken sahip olduğu BTB’yi gümrük idaresine ibraz etmesini isteyebilir. (10 Seri No.lu GGT)

149 148 Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. (10 Seri No.lu GGT)

150 149 BTB’nin Geçerliliğini Kaybetmesi Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edildiği tarih itibariyle Geçerliliğini kaybeder.

151 150 Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder İptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder

152 151 Bağlayıcı Menşe Bilgisinin Verilmesi Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır. (GY-Md.29)

153 152 BMB Verilmesi ve İtiraz Hakkı Bağlayıcı Menşe Bilgisi, Gümrük Yönetmeliği’nin ekinde yer alan örneğe uygun bir formla başvuru sahibine bildirilir. BMB’ne karşı Gümrük Kanunun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolu açıktır. (GY-Md.29)

154 153 BMB’nin Kapsamı Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır. (GY-Md.29)

155 154 BMB Kararının Verilmesi Bağlayıcı Menşe Bilgisine idarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi gerekir. (GY- Md.29)

156 155 BMB verilmesinde Esas Alınan Mevzuat Bağlayıcı Menşe Bilgisinin verilmesinde Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümleri esas alınır. (GY-Md.29)

157 156 BMB İptal Kararı Talep edenin yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verildiğinin anlaşılması üzerine Bağlayıcı Menşe Bilgisinin iptal kararı, kararın verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. (GY-Md.29)

158 157 Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder İptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder

159 158 BTB ve BMB’nin Geçerliliğini Kaybetme Uygulamasında İstisnalar Geçerliliğini kaybeden BTB ve BMB’nin hak sahibi; Verilen bağlayıcı bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce bu bilgiye dayanarak, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır. (GK-Md.9)

160 159 Geçerliliğini Kaybeden BTB veya BMB’nin Kullanılma Şekli Geçerliliğini kaybeden BTB veya BMB ancak;  İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi,  Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması,  Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı Amaçlarıyla kullanılabilir. (GK-Md.9)

161 160 TB Tarife Bilgisi (TB) Talepleri Tarife bilgisi (TB), eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşüdür. Bu Konudaki düzenleme 07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile yapılmıştır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

162 161 Tarife Bilgisi Taleplerinin değerlendirilmesi Talepler;  Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan tarife bilgi talepleri  Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanan tarife bilgi talepleri Olarak ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır. (11 Seri No.lu GGT- Tarife)

163 162 Tasarlanan Bir İthalat veya İhracat İşlemine Dayanmayan Tarife Bilgi Talepleri  Bu tür talepler normal çalışma saatleri dışında karşılanır.  Başvuru sahibinin bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu ildeki Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, yoksa en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

164 163 Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Fiziksel veya Kimyasal Tahlile İhtiyaç Duyulması  Bilgi talebi konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde;  Söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuvarlarında,  Aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin hükümlerine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmi kuruluş laboratuvarlarında yapılır. (11 Seri No.lu GGT- Tarife)

165 164 Tasarlanan bir ithalat veya ihracat İşlemine Dayanan Tarife Bilgi Başvurusu Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanan Tarife bilgisi başvurusu; ithalat veya ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır. (11 Seri No.lu GGT- Tarife)

166 165 Tarife Bilgi Başvuruları ile İlgili Önemli Hususlar Başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü, bilgi talebi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin kendi bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girdiğini tespit ederse, söz konusu başvuruyu ilgili en yakın gümrük idaresinin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gönderir. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

167 166 Tarife Bilgi Başvuruları ile İlgili Önemli Hususlar Bir kişi, aynı eşya için sadece bir tarife bilgisi talebinde bulunabilir. Bir kişi adına aynı eşya için birden fazla bilgi verildiği tespit edilirse konu hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan bilgi taleplerinde kişinin bağlı olduğu vergi dairesine bilgi verilir. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

168 167  Gümrükte işlem görmüş veya görmekte olan eşya ile aynı partiyi teşkil eden eşya için bilgi talebinde bulunulamaz.  Bu çeşit eşyaya ait belgeler kullanılarak başvuruda bulunanlara 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 Maddesi hükmü uygulanır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife) Tarife Bilgi Başvuruları ile İlgili Önemli Hususlar

169 168 Bilgi talebi başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır. (11 Seri No.lu GGT-Tarife) Tarife Bilgi Başvuruları ile İlgili Önemli Hususlar

170 169 Tarife Bilgisinin Belirlenmesi Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde oluşacak heyet tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde bilgi talebi konusu eşyanın sınıflandırıldığı GTİP tespit edilir ve tutanağa bağlanır. Bu tutanakta;  Eşyanın sınıflandırıldığı GTİP,  Eşyanın ayrıntılı tanımı,  Eşyanın ticari ismi ve sınıflandırma gerekçesi belirtilir. Talep sahibince, yalnızca tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonunun tespitinin istenilmiş olması halinde ise tespitler taleple sınırlı tutulur. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

171 170 Tarife Belirleme Kriteri Heyet sınıflandırmayı,  Türk Gümrük Tarife Cetvelini,  Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Avilerini,  Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve Kombine Nomanklatür İzahnamesini,  DGÖ Sınıflandırma Kararlarını,  AB Sınıflandırma Tüzüklerini,  Genelgeleri ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) veri tabanında geçerli konumda bulunan BTB’lerdeki açıklama ve örnekleri  Göz önünde bulundurarak yapar. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

172 171 Belirlenen Tarife Bilgisinin Talep sahibine Verilmesi  Heyet tarafından belirlenen GTİP; 11 sayılı Gümrük Genel Tebliği’nin 2 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun bir form ile başvuru sahibine tebliğ edilir.  Formda; GTİP tespitinin, bilginin verildiği tarih itibarıyla güncel olduğu, başvuruda kullanılan bilgi, belge ve numune ile sınırlı olduğu, tespit edilen GTİP’in bilgi amaçlı olduğu ve mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı bulunmadığı hususları belirtilir. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

173 172 Tarife Bilgisinin Hukuki Etkisi  Tarife bilgisinin mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.  Tarife bilgisi verilmiş olması, kamu kurumlarınca yürütülecek uygulamalarda, ilgili kurumun inceleme ve denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  Bilgi konusu numunenin doğru alınması ve gümrük idaresine teslimine kadar geçen süreçte uygun saklama koşullarının sağlanmasından başvuru sahibi sorumludur. (11 Seri No.lu GGT-Tarife)

174 173 GTB

175 174 Gümrük idareleri, mevzuatın belirlediği şartlar çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın;  Giriş,  Çıkış,  Transit, aktarma  Nihai kullanımını  Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu Düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gerekli görülen gümrük kontrollerini yerine getirir. (GK-Md.10/A) Gümrük Kontrollerinin Yapılması

176 175  Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri; risklerin tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi ile ulusal ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzeyde riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri oluşturmak amacıyla bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır.  Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek kontroller, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda yapılır. (GY-Md.10/A) Gümrük Kontrollerinde İzlenecek Yöntem

177 176  Gümrük Kanunu’nun 10/A Maddesinde öngörülen kontroller kapsamında, gümrük idareleri ile diğer yetkili kurumlar, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, aktarma ve nihai kullanımı ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumu ile ilgili alınan bilgileri riskin en az düzeye indirilebilmesi için kendi aralarında paylaşabilirler.  Gümrük Kanunu’nun 12 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına iletilmesine sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde izin verilebilir. (GK- Md.10/A) Gümrük İdareleri ve Diğer Yetkili Kurumların Bilgi Paylaşımı

178 177  Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür.  Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar. (GK-Md.11) Gümrük İdarelerince Gümrük İşlemleri ile ilgili Bilgi ve Belgelerin İstenilmesi

179 178  Gümrük idareleri ve diğer yetkili kurumlar gizli nitelikteki veya gizlilik esasına göre elde edilen bütün bilgileri saklamak zorundadır.  Bu bilgileri veren kişinin veya makamın açık izni olmaksızın söz konusu bilgiler açıklanamaz.  Ancak gümrük idareleri verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak söz konusu bilgileri ilgili mercilere verirler. (GK-Md.12) Gizli Nitelikli Belgelerin Saklanması ve Talep Halinde İlgili Mercilere Verilmesi

180 179 Gümrük işlemleri nedeniyle elde edilen gizli nitelikteki bilgilerin;  Toplanması,  Kullanılması,  Saklanması,  Üçüncü kişilere verilmesine İlişkin Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüğe uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılır. (GY-Md.30) Gizli Nitelikli Belgelerin Usulsüz Kullanımı

181 180 İlgili kişiler, gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla elde edilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar. (GK-Md.13) Belge Saklama Süresi

182 181 Belge saklama süresi;  Nihai Kullanım işlemleri dışında, serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın,  Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile Türkiye'de serbest dolaşıma giren eşya için, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın,  Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın,  Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan çıktıkları yılın,  Sonundan itibaren işlemeye başlar. (GK-Md.13) Belge Saklamada Süre Başlangıç Tarihleri

183 182 Gümrük Kanunu’nda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. (GK-Md.14) Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez. (GY-Md.31) Gümrük Kanununda Belirtilen Süreler

184 183 Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde, bu süreler ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter. (GK-Md.14) Süre Sonunun Resmi Tatil Gününe Rastlaması

185 184 Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. (GK- Md.14) Hafta veya Ay Olarak Belirlenen Süreler

186 185 Gümrük Kanunu’na göre gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurular posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer. (GK-Md.14) Gümrük İdaresine yapılacak Başvuruların posta Yoluyla Yapılması

187 186 Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir. (GY- Md.31) Mücbir Sebep veya Beklenmeyen Haller Nedeniyle Ek süre Verilmesi

188 187 Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır; a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga v.b.) b) Kanuni grev ve lokavtlar, c) Genel salgın hastalık, ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör, e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü, g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması, ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar. (GY-Md. 31) Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Haller

189 188

190 189 Yasal Düzenleme  Gümrük Kanunu,  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı R.G.)  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı R.G.)

191 190 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasıdır.

192 191

193 192

194 193 Sertifika Kapsamında Faydalanılacak Uygulamalar  İzinli gönderici,  Onaylanmış ihracatçı,  Eksik beyan,  Kısmi teminat,  Götürü teminat uygulamaları,  Emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar

195 194

196 195

197 196 Basitleştirilmiş İşlemlere İlişkin Kolaylıklar  İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),  İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),  Teminatlı işlemlerinde götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme  Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,  Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,  Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR. MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,  Eksik belgeyle beyanda bulunabilme

198 197 Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar  Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,  İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan mavi hatta işlem görebilme,  Taşıt üstü işlemlerde de mavi hattan yararlanabilme,  Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,  Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme

199 198 YYS Başvurusunun Sonuçlandırılması Süreci YYS

200 199 YYS Başvuru Yeri  Başvurular şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.  Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

201 200 Başvurunun Yapılması ve İnceleme Süreleri Bölge Müdürlüğü’ne Başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğü Ön İncelemeyi yapar. (İnceleme 15 iş gün) 1 2 Bölge Müdürlüğü yaptığı Ön İnceleme sonuçlarını Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderir. (İnceleme 10 İş günü) 3 Sonradan Kontrol yetkilisi tarafından Yerinde İnceleme yapılır. Rapor hazırlanır. (İnceleme 30 İş günü) 4 Rapor üzerinde gerekli değerlendirme yapılır. Bölge Müdürlüğü’ne Gönderilir. (İnceleme 10 İş günü) 5 Bölge Müdürlüğü Tarafından sertifika Düzenlenir.

202 201 Eksik Belgelerin Teslimi tarihinden on iş günü içerisinde Ön inceleme tamamlanır.

203 202 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Aranan Şartlar

204 203 YYS Başvuru İçin Aranılan Koşullar YYS

205 204 Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler 1.Başvuru Formu 2.Adli Sicil Belgeleri 3.Beyan Formu 4.Vergi Usul Kanunu’na göre ‘Borcu Yoktur’ yazısı 5.SGK Borcu olmadığına dair yazı veya belge, 6.Mali yapıya ilişkin YMM Raporu, 7.Üç yıldan az süredir faaliyette bulunanlar için YMM Raporu, 8.ISO 9001 – ISO 27001 Sertifikası, 9.Soru Formu

206 205 Talep Edilen Ek İzin ve Yetkiler İçin Verilecek Belgeler  Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu  Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu  Grup İmalatçısı Tespit Formu  İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu  Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi

207 206

208 207 Yasal Mevzuat  Gümrük Kanununun 10, 71,73, 202 ve 204 ncü maddeleri,  2009/15481 sayılı BKK eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 116. maddesi,  2006/10895 sayılı BKK eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ila 23. maddeleri  Gümrük Yönetmeliğinin 22 ila 26, 168, 184 ve 493 ila 498. maddeleri,  30.12.2011 tarih ve 28158 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği”  2011/42 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi

209 208 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda Yer Alan Hükümler

210 209 Gümrük Mevzuatının Öngördüğü Uygulamaların Basitleştirilmesi Gümrük Kanunu’nun 10 ncu Maddesinin 2 nci fıkrasında; Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların, hangi hallerde ve hangi koşullar altında basitleştirileceğine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hususu hüküm altına alınmıştır.

211 210 Gümrük Kanununda Basitleştirilmiş İşlemler Gümrük idareleri, Usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi için ve gümrük işlemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde; Beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazı bilgilerin beyannameye yazılmamasına, Sözü edilen beyanname yerine, eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulması talebi ile birlikte, eşyanın teşhisi için gerekli bilgileri kapsayacak ticari veya idari bir belgenin verilmesine, Eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılmasına, İzin verebilirler. (GK-Md.71)

212 211 Basitleştirilmiş İşlemlerle İlgili Hususlar  Basitleştirilmiş usulle beyan, ticari veya idari belge yahut kayıt, eşyanın teşhisi için gerekli bilgileri kapsamak zorundadır.  Beyan sahibi genel, dönemsel veya özet niteliğinde bir tamamlayıcı beyanda bulunur.  Tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlar, ayrılmaz bir bütündür ve basitleştirilmiş işleme ilişkin beyannamelerin tescil tarihinden itibaren hüküm ifade ederler.  Kayıt yoluyla beyanda kayıt işlemi, asıl beyannamenin tescili ile aynı hukuki sonucu doğurur. (GK-Md.71)

213 212 Tamamlayıcı Beyanın Aranmayacağı Haller Basitleştirilmiş usulle beyanın; eşyanın serbest dolaşıma girişi için veya ihracat rejiminin uygulanmasında gereken bütün bilgi ve belgeleri içerdiği ya da daha önce gümrük beyannamesi verilmiş olan durumlarda tamamlayıcı beyan aranmaz. (GY- Md.150/6, 158/5)

214 213 Gümrük Kanunu’na Göre Verilecek Teminat Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat söz konusu vergiler tutarının % 20 fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir. (GK-Md.202)

215 214 Teminat Tutarının Hesaplanması Teminat tutarı, teminata konu gümrük vergileri tutarının kesin olarak tespiti halinde bu miktar, diğer hallerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek gümrük vergilerinin en yüksek tutarı esas alınarak belirlenir. (GK-Md.204)

216 215 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Türleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş genel ve özel koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilir. Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce onaylanmış kişi statüsü talep edilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş genel ve özel koşullar aranmaz. (GY-Md. 22)

217 216 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Verileceklerde Aranılan Şartlar 1.Genel Şartlar (Gümrük Yönetmeliğinin 23. Maddesi) 2.Özel Şartlar (Gümrük Yönetmeliğinin 24. Maddesi)

218 217 Genel Şartlar Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerce, Gümrük Yönetmeliğinin 23. Maddesinde sayılan 10 koşulun tamamının sağlanması gerekir.

219 218 Şirketi Ortakları Ve Temsile Yetkili Gerçek Kişilerle İlgili Sabıka Kaydı a) Adli sicil Belgesi veya yurt dışında ikamet edenlerden taahhütname

220 219 Vergi Kaybına Neden Olan Gümrük Mevzuatı İhlali Nedeniyle Verilen Ceza Oranı YGM ile OKS başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle; b)Haklarında GK’nun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca yine bu Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini aşmaması c)Haklarında Gümrük Kanununun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük cezasının ikiyüzelli katını aşan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde üçünü aşmaması

221 220 Gümrük Mevzuatı İhlali Nedeniyle Verilmiş Usulsüzlük Ceza Oranı ç) YGM ile OKS başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması

222 221 Diğer Genel Şartlar d) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması, e) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması, f) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması, g) İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması, ğ) Dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olması, h) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl esas alınmak suretiyle, mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek formata uygun olarak düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması,

223 222 Özel Şartlar Gümrük Yönetmeliğinin 23. Maddesinde sayılan 10 koşulun tamamına ilaveten yine aynı yönetmeliğin 24. Maddesinde A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruların her biri için ayrı ayrı belirlenmiş özel şartların da sağlanmış olması gerekir.

224 223 A Sınıfı OKS Başvurularında Performansa İlişkin Özel Şartlar GY’nde belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki koşullardan, YGM ile OKS başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması gerekir. On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde  Asgari yirmi beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,  Gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yüz milyon ABD doları tutarında olması.

225 224 A Sınıfı OKS Başvurularında İstihdama İlişkin Özel Şartlar GY’de belirtilen genel koşullara ve performansa ilişkin özel koşullara ek olarak aşağıdaki istihdam koşulunun da sağlaması gerekir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az iki yüz elli işçi istihdam ediliyor olması.

226 225 B Sınıfı OKS Başvurularında Performansa İlişkin Özel Şartlar GY’nde belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki koşullardan, YGM ile OKS başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması gerekir. On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde;  Asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,  Gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması

227 226 B Sınıfı OKS Başvurularında İstihdama İlişkin Özel Şartlar GY’de belirtilen genel koşullara ve performansa ilişkin özel koşullara ek olarak aşağıdaki istihdam koşulunun da sağlaması gerekir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediliyor olması.

228 227 C Sınıfı OKS Başvurularında Performansa İlişkin Özel Şartlar GY’de belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki koşullardan, YGM ile OKS başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması gerekir. On ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde;  Asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,  Gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması

229 228 C Sınıfı OKS Başvurularında İstihdama İlişkin Özel Şartlar GY’de belirtilen genel koşullara ve performansa ilişkin özel koşullara ek olarak aşağıdaki istihdam koşulunun da sağlaması gerekir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az 15 işçi istihdam ediyor olması.

230 229 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Aracılığıyla Yapılan İhracatlar  Dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da imalatçı kişinin ihracatı olarak kabul edilir ve imalatçı kişinin başvurusunda dikkate alınır.  Gümrük Yönetmeliğinin “Özel şartlar” başlıklı 24. Maddesinde aranılan ihracat-ithalat performansı ve işçi istihdamı koşulları, dış ticaret sermaye şirketleri için aranmaz.

231 230 Grup İhracatçıları ve Grup İthalatçılarının İşçi İstihdamı Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için işçi istihdamına ilişkin özel koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından asgari işçi istihdamı koşulunun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.

232 231 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar (07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G.)

233 232 Kısmi Teminat Uygulanacak Haller  Gümrük Kanununa göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergileri tutarının %10'una kadar indirmeye Gümrük ve Ticaret Bakanı Yetkilidir.  Kanunun ekonomik etkili rejimlere ilişkin maddelerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, yükümlünün güvenilirliği ve geçmiş performansı dikkate alınarak, belirlenecek teminat tutarını ithalat veya ihracat vergilerinin %10'una kadar indirme konusunda genel düzenleme yapmaya Gümrük ve Ticaret Bakanı Yetkilidir.  Deniz ve karayolu taşımacılığında global teminat uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilidir. (2009/15481 BKK-Md.116)

234 233 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı (23.08.2006 tarihli, 2006/10895 sayılı BKK)

235 234 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir. (2006/10895 BKK-Md.19)

236 235 Onaylanmış İhracatçı Olabilme Şartları Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette, "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi;  Sık sık A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,  Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren,  Gümrük Kanunu’na dayanılarak basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen genel ve özel koşulları taşıyan,  Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan, Gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişiler Basitleştirilmiş İşlemlerden yararlanır. (2006/10895 BKK-Md.19)

237 236 Onaylanmış İhracatçılar İçin Basitleştirilmiş İşlem Usullerinin Uygulanması Basitleştirilmiş İşlem usulleri, gümrük idarelerinin tercihine göre ve izin belgesinde belirtildiği üzere, iki şekilde uygulanır:  A.TR Dolaşım Belgesinin "Gümrük Vizesi" sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve kaşe konulmak suretiyle fiili ihracattan önce onaylanarak ihracatçıya verilir.  İhracatçılar tarafından yaptırılan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yetki verdiği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilen onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içeren özel mühür, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin "Gümrük Vizesi" sütununa basılarak vize işlemi yapılır.  Onaylanmış ihracatçının özel damgasını taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca önceden belirlenmiş matbaalara bastırılarak kullanılabilir.  Her iki şekilde de ihracat tarihi, ihracatçı tarafından dolaşım belgesinin (13) numaralı "İhracatçının Beyanı" sütununda belirtilir. (2006/10895 BKK-Md.20)

238 Gümrük Mevzuatında Dört Temel Unsur

239 Gümrük Vergisi Hesaplanmasında Üç Temel Ölçüt Gümrük vergisi hesaplanırken üç temel ölçüt dikkate alınır.  Eşyanın tanımı (tarife pozisyonu) - uygulanacak vergi oranı, eşyanın cins ve niteliğine göre farklık göstereceğinden eşyanın tanımlanabilmesi gerekir.  Eşyanın menşei - uygulanacak vergi oranının menşe ülkeye göre farklılık göstermesi nedeniyle dikkate alınmalıdır.  Eşyanın kıymeti - vergi oranının uygulanacağı matrahın tespiti açısından önemlidir.

240 Gümrük Tarifesi Gümrük Tarifesi, uluslararası ticarette konu bir eşyaya;  Gümrük vergisinin,  Dış ticaret politikası önlemlerinin Doğru olarak uygulanabilmesi amacıyla, bu eşya için belirlenmiş ve uluslararası kabul görmüş ortak bir tanım ve kodlama sistemidir.

241 Armonize Sistem Nomankaltürü  Her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem Nomenklatürü (AS) oluşturmaktadır.  Nomenklatür, uluslararası ticarette eşyanın sistematik sınıflandırma sistemidir.  Armonize, karşılaştırmalı uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sistemidir.

242 Armonize Sistem Kodlaması  Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Descripton and Coding Sytems) olarak ta bilinen armonize sistem 6 haneli koddan oluşur.  Armonize sistem kodu eşyanın gümrük işlemlerinde kimlik numarası görevi görür.

243 Kombine Nomanklatürü  AB ülkelerinde kullanılan Kombine Nomanklatürü (Combined Nomenclature - CN) 8 haneli koddan oluşur.  6 haneli Armonize Sistem Nomanklatürüne iki hane daha eklenerek AB’de kullanılan Kombine Nomanklatürü oluşturulmuştur.  CN = HS Code + 2 hane

244 Türk Gümrük Tarife Cetveli Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda yer alan gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir.

245 GTİP GTİP; Türk Tarife Cetvelinde 12 haneli Türk Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun kısaltılmış halidir. GTİP; ülkemizde ürünlerin en detay bazda sınıflandırılarak, hem istatistiksel veri toplamada hem de vergilendirmede esas alınan bir kodlama sistemidir.

246 GTİP Kapsamı  Uluslararası eşya sınıflandırma sistemidir  21 bölüm, 99 fasıldan oluşur.  99 fasıldan 77 ve 98 nci fasıllar AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.  Hammaddeden mamule doğru sıralanır.  İlk altı rakamı tüm üye ülkelerde kullanılır.  Anlaşmazlıkları Dünya Gümrük Örgütü sonuçlandırır.  Tüm dış ticaret düzenlemelerinde kullanılır.

247 Bölüm Bölüm; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan grupları ifade eder. Örnek: Bölüm XI : Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya 50 ila 63 ncü fasıllar bu bölüm altında toplanmıştır.

248 Fasıl Fasıl; bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alan ve altı basamaklı Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamını oluşturur. Örnek 52. Fasıl : Pamuk

249 Tarife pozisyonu Tarife pozisyonu; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen grupları ifade eder. Örnek Tarife Pozisyonu 5202 : Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

250 Tarife Alt Pozisyonu Tarife alt pozisyonu; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam ile birlikte altılı rakamlarla ifade edilen grupları anlatır. Örnek: Tarife Alt Pozisyonu : 5202.10 : - Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil)

251 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Gümrük tarife istatistik pozisyonu; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyona denir. Örnek: Tarife Alt Pozisyonu : 5202.91.00.00.11 : - - - Penye telefi

252 Tarife Cetvelinin Okunuşu  Tarife Cetvelinde ürünler yatay ve dikey olarak;  Hammaddeler ve doğal ürünler  İşlenmemiş ürünler  Yarı işlenmiş ürünler  İşlenmiş ürünler Şeklinde sıralandırılmıştır.

253 Tarife Cetvelinin Okunuşu FasılEşya İsmi 01Canlı hayvanlar 02Etler ve yenilen sakatatlar 06Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökleri ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 11Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday guluteni, 25Tuz kükürt, topraklar ve taşlar 29Organik kimyasal ürünler 39Plastikler ve mamulleri, kauçuk ve mamulleri 72Demir ve Çelik

254 Tarife Cetvelinin Okunuşu Pozisyon NoEşyanın Tanımı 52Pamuk 5208Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m 2 ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler): 5208.12- - Bez ayağı (m 2 ağırlığı 100 gr. ı geçenler): - - - Bez ayağı (m 2 ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler): - - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler : 5208.12.16.10.0 0 - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 5208.12.16.91.0 0 - - - - - - Fasoneli

255 Türk Gümrük Tarifesi 1 23 45 67 89 1011 12 FasılPozisyonAlt açılım Pozisyonu İstatistik Pozisyonu Ulusal Farklı Vergi Uygulamaları Ulusal İstatistik Kodları TARİFE POZİSYONUAB NOMANKLATORÜULUSAL İSTATİSTİK KODLARI ARMONİZE SİSTEM NOMANKLATORÜ Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu

256 Eşyanın Menşei Eşyanın menşei, eşyanın ekonomik kimliği, diğer bir deyişle ekonomik milliyetidir.

257 Eşyanın Menşeinin Bilinmesinin Önemi Menşe kuralları, eşyanın hangi ülke kökenli olduğunun belirlenmesini sağlayan spesifik kurallar bütünüdür. Eşyanın Menşei;  Gümrük vergilerinin hesaplanmasında,  Dış ticaretin kontrolü amacıyla kullanılan kota, anti- damping ve bunun gibi araçların uygulanmasının izlenmesinde,  Dış ticaret istatistiklerinin derlenmesinde, Önemli bir rol oynar.

258 İstatistiki Veriler Açısından Eşyanın Menşeinin Önemi Dış ticaret üzerinde herhangi bir kısıtlamanın veya tercihli tarife uygulamasının bulunmadığı durumlarda, eşyanın menşei yalnızca istatistiki verilerin tutulabilmesi açısından önem taşımaktadır.

259 Menşe Kuralları

260 Tercihsiz Menşe Uygulaması  Tercihsiz menşe kuralı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere tavizli vergi uygulanabilmesi için esas alınan menşe kurallarıdır.  Tercihsiz (tercihli olmayan) menşe, eşyanın sadece ekonomik milliyetini ifade etmekte olup, kural olarak eşyanın ithalatında tercihli rejimden yani gümrük vergisi indirimi veya muafiyetinden yararlanabilmesi bakımından bir anlam ifade etmez.

261 Tercihsiz Menşe Kuralının Belirlenme Amacı Gümrük Kanunu’na göre bir eşyanın Tercihsiz Menşeinin uygulanmasında ülke ayrımı yapılamaz.

262 Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyanın İthalatında Menşe Şahadetnamesi İbrazı  Dampinge karşı vergi,  Telafi edici vergi,  Gözetim ve miktar kısıtlaması-kota, Gibi Menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın, serbest dolaşıma girişinde mevzuatta öngörülen önlemin uygulanmaması için;  Eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere  Menşe ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir. (GY-Md. 38, 205)

263 Menşe Şahadetnamesi Aranmayacak Eşya Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz. Aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin hepsi bir bütün teşkil eder ve tamamın kıymeti birlikte dikkate alınır. (GY-Md.39)

264 İhracatta Menşe Şahadetnamesi İbrazı  Menşe şahadetnamesi ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğundaki yetkili temsilcisinin dolduracağı başvuru formuna istinaden, ilgili Ticaret Odası tarafından onaylanır.  İlgili Oda tarafından onaylanmış olan Menşe Şahadetnamesinin ayrıca gümrük idaresine onaylatılması gerekmemektedir.

265 Gümrük Kanununa Göre Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi

266 Tümüyle Bir Ülkede Elde Edilen Ürün Gümrük Kanunu’na göre bir eşyanın, o ülkede elde edilen eşya olabilmesi için;  O ülke menşeli ürün dışında bir başka ülke menşeli girdinin olmaması veya kullanılmaması,  Ya doğal olarak ve başka yabancı bir katkı olmadan O ülkeden elde edilmiş olması,  Yada bir üretim sürecinden geçerek elde edilmiş olsa dahi, üretimde kullanılan girdilerin doğal olarak, O ülkede üretilmiş olması gerekir.

267 Üretimi Birden Fazla Ülkede Gerçekleştirilen Eşya Gümrük Kanunun 19. maddesinde; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın “ bir ülke menşeli sayılabilmesi” için, o ülkede; yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması Gerektiği belirtilmektedir.

268 Gümrük Kanunu’na Göre ‘’Esaslı İşçilik ve Eylem’’ Kavramı  Esaslı işçilik ve eylem kavramından ne anlaşıldığı,  Ne tür işçiliğin esaslı bir işçilik sayıldığı,  Buna ilişkin değerlendirmeyi kimin ve hangi kriterleri kullanarak yapacağı,  Uygulamanın hangi esaslara dayandırılacağı Hususları Gümrük Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Gümrük Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde; “menşe kazandıran işlem veya işçiliğin”, Bu yönetmeliğin 4 No.lu ekinde yer alan “yorumlama kuralları” esas alınarak uygulanacağı belirtilmiştir.

269 Gümrük Yönetmeliğinde Tercihsiz Menşe Belirleme Yöntemleri

270 Tekstil Ürünlerde Menşe Kazandıran İşlem veya İşçilik ile İlgili 5 No.lu Liste Tarife Pozisyonu Ürün TanımıYabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler IIIIII y 5103Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri, karbonize edilmiş Kullanılan karbonize edilmemiş döküntülerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat

271 Tekstil Ürünleri Dışında Kalan Ürünlerde Menşe Kazandıran İşlem veya İşçilik ile İlgili 6 No.lu Liste Tarife Pozisyonu Ürün TanımıYabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler IIIIII 0201Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim Y 1404Linter pamuğu beyazlatılmış Kullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat

272

273 Tercihli Menşe Kuralı  Tercihli Menşe Kuralları; bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel uygulamalara olanak tanıyan ve esasları özel anlaşmalarla belirlenen kurallardır.  Tavizli vergi uygulaması talep eden ithalatçının ithal etmek istediği eşyanın, tercihli menşe kuralları tabir edilen bu özel kuralları karşılaması gerekir.

274 Gümrük Kanunu’nda Tercihli Tarife  4458 sayılı Gümrük Kanunun 22 inci maddesi;  Tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kurallarını; bu konuda karşılıklı olarak imzalanan anlaşmalar ile,  Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkelere tanınan tercihli tarifeler için Bakanlar Kurulu Kararı ile  Tespit edileceğini belirtmektedir.

275 Tercihli menşe Kuralında Kapsam  Teorik olarak menşe kriterlerini sağlayan bütün ürünler tercihli menşeden yararlanabilirler.  Pratikte ise bir ülke kendi pazarı için hassas gördüğü ürünlerde tarife tercihi tanımamaktadır.  Tercihli menşe kuralları, anlaşma kapsamında olan ürünlere uygulanabildiğinden, kural olarak tavize konu edilmeyen ürünlerin tercihli menşe statüsünden bahsedilemez.  Anlaşmalar kapsamında düzenlenecek tercihli rejim ile bundan yararlanacak ürünler, müzakereler sonunda belirlenmektedir.  Bu itibarla ticarete konu olabilecek ürünlerin, ülkemiz ile ticaret ortağımız arasında imzalanan anlaşmanın kapsamında yer alıp almadığının bilinmesi önem arz etmektedir.

276 Türkiye Özgülünde Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Kapsamı  Türkiye’nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları, kural olarak 1 ila 97 nci fasıllar kapsamı ürünlerin tercihli ticaretine ilişkin olmakla beraber;  25 ila 97 nci fasıllardaki sanayi ürünlerinin hemen hemen tamamı tercihli rejim dahilinde yer almakta,  1 ila 24 üncü fasıllardaki tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinden, sadece seçilmiş ürünlerde karşılıklı tavizler tanınmakta,  Tarafların hassas kabul ettikleri ürünler ise tavize konu edilmemektedir.

277 Tercihli Ticaret Anlaşmaları Serbest Ticaret AnlaşmasıYasal Dayanak Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 26.11.2009 / 27418 RG Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 19.07.2009 / 27293 RG İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 19.07.2009 / 27293 RG Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 28.09.2006 / 26303 RG 2006/10895 BKK

278 BKK ile Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Belirlenen Tercihli Tarife Uygulamaları Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Uygulanan Menşe Kuralı Yasal Dayanak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar 30.12.2001 / 24626 (M) RG 2001/3485 Sayılı BKK

279 Menşeli Ürünün Tanımı Bir ürünün Tercihli rejimden yararlanabilmesi için;  Anlaşma kapsamında olması,  Anlaşma uyarınca menşe statüsüne sahip veya menşe statüsünü kazanmış olması,  Menşe ispat belgesine sahip olması,  Nakliyatının “doğrudan nakliyat” kuralına uyularak gerçekleştirilmiş olması,  Girdi ithalatı sırasında ödenen veya ödenmesi gereken hiç bir verginin iadesinden veya bir muafiyetten yararlanmamış olması Gereklidir.

280 Bir ürünün Menşeli Kabul Edilebilmesi İçin Taşıması Gereken Nitelikler Bir ürünün menşeli kabul edilebilmesi, dolayısıyla bu ürünün ihracı sırasında Menşe Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için;  İhracatın yapılacağı ülke ile aramızda ikili veya çok taraflı bir “Serbest Ticaret Anlaşması”  Buna bağlı olarak bu konuda ulusal mevzuatımızda yapılmış bir düzenlemenin mevcut olması,  İhracata konu eşyanın anlaşma kapsamında yer alması Gerekir.

281 Eşyanın Tercihli Menşeinin Belirlenmesi 1.İhracat eşyasının üretiminde kullanılan tüm girdilerin “Türk Menşeli” olması halinde, nihai ürün “Türk Menşeli” sayılır. 2.İhracat eşyasının üretiminde kullanılan girdilerin bir bölümü “Türk Menşeli”, bir bölümü “taraf ülke” menşeli ise; “Türk Menşeli” eşya dışındaki taraf ülke menşeli eşyanın “yetersiz işçilik ve işlemin” ötesinde bir işlemden geçmiş olması halinde, nihai ürün “Menşeli” sayılır. 3.İhracat eşyasının üretiminde kullanılan girdilerin bir bölümü anlaşmaya taraf olmayan üçüncü ülke menşeli ise; Nihai Ürünün ‘‘Menşeli’’ sayılabilmesi için üçüncü ülke menşeli eşyanın, ilgili menşe anlaşmasında belirtilen “Yeterli İşçilik veya İşlemden’’ geçmiş olması gerekir.

282 Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK)  AT (27 ülke),  EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn),  Türkiye  Arasında mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşmalarına dayanan bir çapraz menşe kümülasyon sistemidir.

283 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)  AT (27 ülke),  EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn),  Akdeniz Ülkeleri  Faroe Adaları  Türkiye Arasında mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşmalarına dayanan bir çapraz menşe kümülasyon sistemidir.

284 İkili Kümülasyon  İkili kümülasyon; Serbest Ticaret Anlaşmasına, yalnızca iki ülkenin taraf olduğu ve herhangi bir başka anlaşmanın söz konusu kümülasyonla ilişkilendirilmediği durumlarda geçerli olan kümülasyon türüdür.  Diğer bir deyişle kümülasyon, yalnızca anlaşmaya taraf iki ülke arasında işler. Bu durumda, yalnızca Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf bir ülke menşeli girdiler, diğer taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerlerse o ülkenin menşe statüsünü kazanabilirler.

285 Menşe Kümülasyonu  Menşe kümülasyonu, aralarında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturan bir anlaşmaya taraf olan ve/veya bu tür anlaşmalara dayanan bir sisteme dahil olan ülkelerin, birbirleri menşeli girdileri kullanmalarına olanak tanıyan bir sistemdir.  Kümülasyon olanağı genel olarak, anlaşmaya taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin diğer taraf menşe statüsünü kazanmaları için orada yeterli işleme tabi tutulmalarına gerek kalmamasıdır.

286 Çapraz Kümülasyon İkiden fazla ülkenin tek bir Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf olduğu veya ikili Serbest Ticaret Anlaşmalarının birbirleriyle ilişkilendirildikleri yani birbirlerine bağlı oldukları durumlarda geçerli olan kümülasyon türüdür.

287 EUR.I Dolaşım Belgesi EUR.1 Dolaşım Belgesi;  Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelerden ithal edilen eşya ile  Avrupa Birliği’nden ithal edilen tarım ürünleri ve  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin İlgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan bir Menşe belgesidir.

288 EUR.I Dolaşım Belgesinin İşlevi EUR.1 Dolaşım Belgesi, muhteviyatı eşyanın;  İlgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösterir.  İhracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi/kurum/kuruluş tarafından onaylanır.  Gümrük Müdürlüğünce vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanır.

289 EUR.MED Dolaşım Belgesi EUR.MED Dolaşım Belgesi;  EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen,  Ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan Menşe Belgesidir.

290 Fatura Beyanı Bir fatura muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyan edilmesiyle oluşturulan;  İhracatçı tarafından düzenlenen ve imzalanan  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi/kurum/kuruluş veya gümrük müdürlüğünde herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmayan,  Toplam kıymeti 6.000 Avro’yu geçmeyen ve menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından,  6.000 Avro’yu geçen tutarlar için ise onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenen ve  Eşyanın menşeinin ispatını sağlayan Belgedir.

291 Form A Belgesi  Gelişme Yolunda Ülkeler ve En Az Gelişmiş Ülkeler menşeli ürünlerin, Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesi  GTS kapsamında ülkemizden yapılan ve Türkiye’nin faydalanan ülke konumunda olduğu durumlarda ise Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca vize edilen ancak gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmeyen Menşe ispat belgeleri

292 Tedarikçi Beyanı Tedarikçi Beyanı: Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan beyandır.

293 INF 4 Formu INF 4 Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgedir.

294 Tamamen Elde Edilmemiş Eşyada Menşe Tespiti Tamamen Elde edilmemiş eşya Anlaşmaya Taraf Diğer Ülke Menşeli Girdiler kullanılmış Anlaşmaya Taraf Diğer Ülke Menşeli Girdiler kullanılmış Üçüncü Ülke Menşeli Girdiler kullanılmış Üçüncü Ülke Menşeli Girdiler kullanılmış Yetersiz İşlem ve işçiliğin Ötesinde İşlem Yapılmışı mı? Yetersiz İşlem ve işçiliğin Ötesinde İşlem Yapılmışı mı? Yapılan İşlem ve İşçilik Yönetmelik Eki Listede gösterilen şartları sağlıyor mu? EVET HAYIR Türk Menşeli Türk Menşeli Değil Kendi Menşeini Korur Türk Menşeli Değil Kendi Menşeini Korur EVET HAYIR Türk Menşeli Türk Menşeli Değil Kendi Menşeini Korur Türk Menşeli Değil Kendi Menşeini Korur

295 Türkiye PAAMK Eşya Ticareti Anlaşmaya taraf ülke eşyasının yanı sıra Türkiye’de yapılan işlem ve işçilik, “yetersiz işlem ve işçiliğin” ötesinde mi? Anlaşmaya taraf ülke eşyasının yanı sıra Türkiye’de yapılan işlem ve işçilik, “yetersiz işlem ve işçiliğin” ötesinde mi? EVET HAYIR Türk Menşeli Türkiye’de eklenen katma değer PAMK menşeli girdilerin kıymetinden fazla mı? Türkiye’de eklenen katma değer PAMK menşeli girdilerin kıymetinden fazla mı? EVET HAYIR Türk Menşeli En yüksek kıymete Sahip taraf ülke girdisi ile AYNI MENŞELİ En yüksek kıymete Sahip taraf ülke girdisi ile AYNI MENŞELİ

296 Üçüncü Ülkeler Menşeli Girdiler Kullanılan Üretimde Menşe Tespiti Üçüncü ülke menşeli girdi, yönetmelik eki listede belirtilen “yeterli işlem ve işçilikten” geçmiş mi? Üçüncü ülke menşeli girdi, yönetmelik eki listede belirtilen “yeterli işlem ve işçilikten” geçmiş mi? Türk Menşeli Türk Menşeli Değil

297 296 AB Üyesi 27 ülke İNGİLTERE FRANSA ALMANYA AVUSTURYA HOLLANDABELÇİKA LUXENBURG İRLANDA İTALYA ROMANYA PORTEKİZ YUNANİSTAN İSVEÇ G.KIBRIS DANİMARKA MALTA İSPANYA FİNLANDİYA POLONYA ÇEK.CUM. LİTVANYA SLOVAKYA SLOVENYA MACARİSTAN LETONYA ESTONYA BULGARİSTAN İZLANDA NORVEÇ İSVİÇRE LİHTENŞTAYN EFTA PAMK

298 297 PAMK MISIR FAS TUNUS İSRAİL SURİYE LÜBNAN CEZAYİR ÜRDÜN FİLİSTİN B.ŞERİA-GAZZE FAROE ADALARI Barselona Deklarasyonuna dayanarak Avrupa Akdeniz ortaklığına katılan Ülkeler PAAMK

299 Gümrük Kıymeti  4458 Sayılı Gümrük Kanunu  Gümrük Yönetmeliği

300 Eşyanın Kıymeti Kıymet, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte ‘’değer’’ olarak tanımlanmıştır. Bir eşyanın kıymeti, o eşyanın elde edilmesi ile ortaya çıkar. Gümrük Kıymeti; eşyanın bir ülkeden diğerine fiziksel hareketi sonucunda, ithalatçı ya da alıcının, ithalatın yapılacağı ülkenin gümrük idaresine, vereceği “kıymet beyanı ile başlar

301 Gümrük Kıymetinin Tespiti Gümrük Kıymeti üç şekilde tespit edilebilir; 1.Ad valorem: Gümrük kıymetinin belli bir yüzdesi üzerinden vergi alınmasıdır. GATT VII nci Maddesinde Gümrük Kıymeti; ad valorem gümrük vergisi tarh edilecek kıymet” olarak tanımlanır 2.Spesifik: Birim, ağırlık veya miktar esaslı gümrük vergisi uygulamasıdır. 3.Birleşik: Spesifik ve ad valorem verginin bir arada kullanılmasıdır.

302 İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Gümrük Vergisinin tespitinde ithal ülkesine ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu’nun;  27 nci Maddesine göre ilave edilmesi gereken ilaveler yapılmış,  28 nci Maddesi gereğince çıkarılması gereken giderler çıkarılmış olarak ortaya çıkan gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattır.

303 İthal Ülkesine İhraç Amaçlı Satış Satışın ithal ülkesine ihraç amacıyla her hangi bir ülkeden satış niteliği taşıması gerekir.

304 Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Fiyat Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat, satıcıya doğrudan veya satıcı yararına dolaylı olarak üçüncü kişilere yapılan ve toplam ödemeyi ifade eden fiyattır. İhraç amacıyla satılan eşyanın;  Toplam fiyatının,  Ödeme zamanının,  Ödeme türünün Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatın belirlenmesinde bir rolü bulunmamaktadır.

305 ‘Satış’ İfadesinin Anlamı Satış, belli bir edim karşılığında eşyanın mülkiyetini değişmesi olarak tanımlanabilir. Satış belli bir fiyat karşılığında eşyanın mülkiyetinin devretmeyi kabul eden satıcı ile aynı eşyayı belirlenen fiyata almayı kabul eden alıcı arasındaki anlaşmayla geçerlik kazanır.

306 Gümrük Kıymeti  Eşyanın gümrük vergisine esas kıymeti; maliyet, taşıma masrafı (navlun) ve sigortadan oluşur. (CIF)  Gümrük Kıymeti, altı kıymet belirleme yönteminin sırasıyla uygulanmasıyla tespit edilir.  Bir önceki yöntem bitmeden bir sonraki yönteme geçilmez.  Döviz beyannamenin tescil tarihindeki kurdan Türk Lirasına çevrilir.

307 Kıymet Belirleme Yöntemleri  Satış Bedeli Yöntemi,  Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi,  Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi,  İndirgeme Yöntemi,  Hesaplanmış Kıymet Yöntemi,  Son Yöntem

308 Satış Bedelinin Uygulanmasında Üç Temel Unsur Satış Bedelinin Uygulamasında üç temel unsur önem arz etmektedir. 1.Satışın Varlığı, 2.Satışın ihraç ülkesine ihraç amaçlı yapılmış olması, 3.Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat olması

309 Satış ve Satışın Varlığı Satış Bedelinin tespiti için; Kıymeti belirlenecek eşyanın ithal edilmeden önce ihraç amacıyla satılmış olması gerekir. Çünkü ithali sırasında henüz satılmamış olan eşya için “satış bedelinden” söz edilemez.

310 Satış Bedeli Yöntemi Uygulanmayacak İşlemler  Bedelsiz eşya,  Ayrı Bir tüzel kişiliği bulunmayan bağlı Şubeler tarafından ithal edilen eşya,  Kira ve Leasing sözleşmesi altında ithal edilen eşya,  İhracatçının mülkü olan eşyanın ödünç verilmesi  Atık yada hurda eşyanın ithal ülkesinde imha edilmek üzere İthal edilmesi  Takasa konu eşya

311 310.


"1 2 Amaç  Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları