Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Sinan SARI. Normal Vasküler Anatomi Hepatik ven Sinuzoid Portal ven Hepatik arter Splenik ven Koroner ven Inferior vena cava IMV SMV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Sinan SARI. Normal Vasküler Anatomi Hepatik ven Sinuzoid Portal ven Hepatik arter Splenik ven Koroner ven Inferior vena cava IMV SMV."— Sunum transkripti:

1 Dr. Sinan SARI

2 Normal Vasküler Anatomi Hepatik ven Sinuzoid Portal ven Hepatik arter Splenik ven Koroner ven Inferior vena cava IMV SMV

3 Fizyopatoloji  Basınç (P), direnç (R) ve akım (F) ile doğru orantılıdır: P = R x F  Portal hipertansiyon:  Portal akıma dirençte artış ve/veya  Portal venöz akımda artış  Portal hipertansiyon:  Portal akıma dirençte artış ve/veya  Portal venöz akımda artış

4 TANIM ↑ PV Basıncı ↑ Portal kan akımındaki tıkanıklık PV Basıncı > 5 mmHg veya PV-HV Basınç Gradiyenti > 10mmHg = Portal HT > 12 mmHg = Portal HT Komplikasyonları Splenik pulpa basıncı > 16 mmHg

5 Normal Karaciğer Hepatik ven Sinuzoid Portal ven Splenik ven Koroner ven

6

7 Portal Hipertansiyon 1. Prehepatik 2. İntrahepatik  Presinuzoidal  Sinüzoidal  Postsinüzoidal 3. Posthepatik 4. Arterioportal fistül

8 PRE-HEPATIC PORTAL HYPERTENSION 1. Pre-Hepatik Portal Hipertansiyon Hepatik ven Sinuzoid Portal ven Trombus Portosistemik kollateraller Splenomegali Portal ven trombozu PV kavernamatöz transformasyon Web SV trombozu Dışarıdan bası Splaknik A-V fistül

9 Portosistemik kollateraller 2A. İntrahepatik: Pre-Sinuzoidal Portal Hipertansiyon Sinuzoid Portal ven Splenomegali Konjenital hepatik fibrozis Hepatoportal sklerozis İdiyopatik portal hipertansiyon S. mansoni Entoksikasyon Myeloproliferatif hastalıklar Sarkoidoz, Gaucher

10 SINUSOIDAL PORTAL HYPERTENSION Siroz Portal ven 2B. İntrahepatik: Sinuzoidal Portal Hipertansiyon Porto-sistemik kollateraller Splenomegali

11 POST-SINUSOIDAL PORTAL HYPERTENSION 2C. İntrahepatik:Post-Sinuzoidal Portal Hipertansiyon Sinüzoid Portal ven Sentri- lobular fibrozis Kollateraller Splenomegali Veno-okluzif hastalık

12 POST-HEPATIC PORTAL HYPERTENSION 3. Post (Supra)-hepatik Portal Hipertansiyon Trombus Portal ven Sinuzoid Budd-Chiari sendromu VCI web Konstrüktif perikardit Sağ kalp yetmezliği Primer pulmoner HT Splenik Ven

13 Klinik Bulgular  Siroz (kronik karaciğer hastalığı) bulguları  GIS kanaması  Splenomegali  Asit  Pulmoner hipertansiyon  Hepatopulmoner sendrom  Portal biliopati  Diğer:  Kaput meduza  Hipersplenizm

14 Tanı  Öykü  Fizik muayene  İntrahepatik nedenler: KCFT, Bx...  US  Doppler US  Endoskopi  Anjiyografi

15 Tedavi  Varis kanaması tedavisi  Akut varis kanaması tedavisi  Hemodinaminin sağlanması  İlaç tedavisi: Somatostatin, vazopressin  Balon tamponad  Endoskopik tedaviler  TIPS  Primer koruma: ilk kanamanın önlenmesi  İkincil koruma: tekrarlayan varis kanaması  Hipersplenizm  Asit tedavisi

16 EvetHayır Hemodinami stabil mi? Resusitasyon ABCO2 ve Pozisyon2 büyük çaplı damaryoluAcil tetkikler Kan grubu Cross-match CBC PT, PTT Kan gazı (Şok tablosu) IV tedavi Sıvı Kristaloid: RL, SF Kolloid: Albumin, Plazma, Hetastarch Kan Mesane kateterizasyonu Belirtiler: Solukluk, Terleme, Restlessness, Letarji, Karın ağrısı Bulgular: Taşıkardi, Hipotansiyon, Bilinç değişikliği, Uzamış kapiller dolum Ortostatik değişiklikler: Yatar pozisyondan oturur pozisyona geçildiğinde KTA: >20/dk ↑ Sistolik Kan Basıncı >10mmHg ↓

17 Kanamadan Koruma  Primer proflaksi: B bloker±EBL  Sekonder proflaksi:  Endoskopik band ligasyonu (EBL)  Endoskopik sklerozan madde enjeksiyonu  TIPS  Cerrahi  Şant cerrahisi  Karaciğer nakli

18 Mide Asidi İnhibisyonu RanitidinH2RB Devamlı infüzyon: 1mg/kg yükleme 2-4mg/kg/g infüzyon Bolus infüzyon: 3-5mg/kg/gün 3 doz PantoprazolePPI 0.5-1mg/kg/gün 1x1 (Maks. 40mg/gün) IV Vazoaktif Ajanlar Octreotide Somatostatin Analoğu 1mcg/kg IV bolus (Maks. 50mcg) 1mcg/kg/sa IV infüzyon İnfüzyon hızı her 8 saatte bir artırılabilir (Saatlik maks. 4mcg/kg) (Maksimum doz 8 saat için 250mcg) Kanama kontrol altına alındığında her 12 saatte bir %50 azalt Başlangıç dozun %25’ine ulaştığında kes Hiperglisemi VazopressinADH 0.002-0.005 U/kg/dk×12 saat 24-48 saatten daha uzun sürede azaltarak kes (Maksimum 0.2 U/dakika) Renal yetmezlik Periferik VK Varis Kanaması Proflaksi Propranololβ-bloker1mg/kg/g 2-4× Bazal kalp tepe atımını %25 azaltan doz bulunana kadar her 3-7 günde bir 8mg/kg/g kadar artırılabilir

19

20 FC, 5 yaş, kız Yakınma ve öykü: Kanlı kusma Ek yakınma yok. Akrabalık (+) FM: KC MCH 2 cm, ksifoidde 3-4 cm, dalak 3-4 cm palpe edildi. Lab: ALT:32IU/L Alb:3.1 BUN:35 Kre:1.9 PT: 13.6 Hb: 6.7 Trb:112000 BK:3200 US: HSM. KC ekojenitesi artmış. Bilateral böbrekler heterojen. Kortikomeduller ayrım kaybolmuş. Endoskopi: Varis Biyopsi: KONJENİTAL HEPATİK FİBROZİS CAROLİ SENDROMU TANI: KONJENİTAL HEPATİK FİBROZİS CAROLİ SENDROMU

21 KD, 12 yaş, kız  Yakınma ve öykü: Karın ağrısı, ateş.  FM: Batın bombe. Karın venleri belirgin. KC 2-3 cm, dalak 3-4 cm palpe edildi. Asit (+)  Lab: AST:85 IU/L ALT:92IU/L Alb:3.2 PT: 15.6 Hb: 8.2 Trb:138000 BK:5200  Doppler US: HSM. KC ekojenitesi artmış. Asit (+) Orta ve sağ hepatik ven izlenemedi.  Endoskopi: Varis.  Biyopsi  Anjiyografi  TANI: BUDD- CHİARİ SENDROMU

22 HG, 11 yaş, kız Yakınma ve öykü: Karında şişlik. 10 gün önce preop değerlendirmede transaminaz yüksekliği saptanmış. Ek yakınma yok. Akrabalık (+) FM: KC 3-4 cm, dalak palpe edilemedi. Asit (+) Lab: AST: 163 ALT: 159 ALP: 1251 T. Bil: 1.73 D. Bil: 0.38 Alb:3 PT: 24 Hb: 12 Trb:142000 BK:8290 US: HSM. KC ekojenitesi artmış. Asit (+) Endoskopi: Varis. Doppler US: PV, VCI, HV patent. Bx: Siroz, KC doku bakır düzeyi: 507 ug/gr TANI: SİROZ, WİLSON HASTALIĞI

23 EM, 13 yaş, E Yakınma ve öykü: 6 ay önce ekimozlar, burun ve diş eti kanaması, 3 ay önce ellerinde ara ara kasılması olmuş. Tetkik edilmiş. 1 aydır tüm extremiteleri kas katı kesilmiş. Konuşamaz hale gelmiş. Akrabalık yok Amca 45 yaşında siroz ex FM: Dalak 5-6 cm palpe edildi Lab: AST: 53 ALT: 39 ALP: 125 T.Bil:1.73 D.Bil: 0.38 Alb:4 PT: 18 INR: 1.6 Hb:8 Trb:44000 BK:2450 MR: Bazal ganglion tutulumu Doppler US: Heterojen görünümde karaciğer, splenomegali, PV geniş Seruloplazmin düşük, idrar Cu artmış TANI: SİROZ, WİLSON HASTALIĞI

24 EŞ, 2 yaş-kız  Yakınma ve öykü: Ağızdan ve rektal kanama  Akrabalık yok.  FM: Dalak 7-8 cm palpe edildi.  Lab: AST:35 IU/L ALT:28IU/L  Alb:3.2 PT: 13.6 Hb: 6.7 Trb:67000 BK:2900  US: Splenomegali. KC normal.  Endoskopi: Varis  Doppler ve BT anjiyografi:  TANI: PV Kavernomatöz transformasyon-PV tromboz

25 ŞE, 4 yaş-Erkek  Yakınma ve öykü: Ağızdan ve rektal kanama  Akrabalık yok.  FM: Soluk, taşıkardik, hipotansiyonu var  Organomegali saptanmadı  Lab: AST:35 IU/L ALT:28IU/L  Alb:3.1 PT: 15.6 Hb: 4.7 Trb:67000 BK:2900  Endoskopi: Varis  US: Splenomegali. KC normal.  Doppler ve BT anjiyografi:  TANI: PV Kavernomatöz transformasyon-PV tromboz

26 AŞE, 5 yaş-Erkek  Yakınma ve öykü: Ağızdan ve rektal kanama  Akrabalık yok.  FM: Soluk, taşıkardik, hipotansiyonu var  Lab: AST:35 IU/L ALT:28IU/L  Alb:3.1 PT: 15.6 Hb: 4.7 Trb:168000 BK:8900  US: Normal  Endoskopi:  TANI: Duodenumda ülser ve “visible vessel”

27 ML, 5 yaş, erkek, Yakınma: Diz ağrısı Öykü: Dış merkezde 8 ay önce HSM nedeni ile görülmüş. EBV enfeksiyonu nedeni ile izlenmiş. Akrabalık (+) Benzer kardeş öyküsü (+) FM: Ağırlığı ve Boy <%5 Batın distansiyonu (+) KC MCH 1cm, dalak 7 cm ele geliyor Lab: BK:9.900/mm 3 ; Hgb:10.5 g/dL Trombosit:166.000/mm 3 ALP:277U/L AST:51 IU/L ALT: 42 IU/L Viral incelemeler: Negatif Doppler US: Belirgin splenomegali Kemik iliği TANI: GAUCHER HASTALIĞI

28 BE, 4.5 yaş, erkek  Yakınma ve öykü: Tesadüfen KC ve dalak büyüklüğü saptanmış. Akrabalık (+)  FM: KC 1-2 cm, dalak 4-5 cm palpe edildi.  Lab: AST:31IU/L ALT:43IU/L Alb:5 PT: 13.6  Hb: 10.8 Trb:155000 BK:14900  US: HSM. KC ekojenitesi normal.  Doppler US: PV, VCI, HV açık.  Endoskopi: Varis.  Biyopsi: Mikroanatomi korunmuş. Sinüzoidal dilatasyon. Portal alanlarda bağ doku ve vasküler elemanlarda artış izlendi.  TANI: HEPATOPORTAL SKLEROZ

29 AE, 11 yaş, erkek Öykü: Burun kanaması nedeni ile doktora götürülmüş FM: KC palpe edilemiyor, dalak 5 cm palpe edildi. Lab: AST:45 IU/L ALT:41 IU/L Alb:3,2 PT: 19.6 INR:2 Hb: 10.8 Trb:88 000 BK:4500 US: KC heterojen ekoda, splenomegali (+) Doppler US: PV, VCI, HV açık. Endoskopi: Varis Biyopsi: Tanı: SİROZ-ALFA 1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİ

30


"Dr. Sinan SARI. Normal Vasküler Anatomi Hepatik ven Sinuzoid Portal ven Hepatik arter Splenik ven Koroner ven Inferior vena cava IMV SMV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları