Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Katılım Öncesi Yardım Mekanizması (IPA) ve Çevre Operasyonel Programları (AB) İLİŞKİLERİ VE AB PROJE GELİŞTİRME, BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRLERİ HİZMET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Katılım Öncesi Yardım Mekanizması (IPA) ve Çevre Operasyonel Programları (AB) İLİŞKİLERİ VE AB PROJE GELİŞTİRME, BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRLERİ HİZMET."— Sunum transkripti:

1 AB Katılım Öncesi Yardım Mekanizması (IPA) ve Çevre Operasyonel Programları (AB) İLİŞKİLERİ VE AB PROJE GELİŞTİRME, BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRLERİ HİZMET İÇİ PROGRAMI DSİ Orhantepe (Dragos) Eğitim ve Ar-Ge Tesisleri, İstanbul 11 Mayıs 2015 11 Mayıs 2015 Elif Ceyda TORCU Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Yöneticisi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

2 I. Siyasi, finansal ve programlamaya ilişkin çerçeve

3 3 IPA’nın Siyasi Çerçevesi  Ortaklık Anlaşması  Genişleme Stratejisi  Katılım Ortaklığı  İlerleme Raporları  AB Müktesebatının Uygulanmasına İlişkin Ulusal Program (NPAA)

4 4 Program çerçevesi Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokümanı (MIPD): tüm IPA bileşenleri – üç yıl – Genişleme Genel Müdürlüğü Ulusal Programlar (NP): IPA I - yıllık - Genişleme Genel Müdürlüğü Stratejik Uyum Çerçevesi (SCF): IPA III ve IV – 2007-2013 - DPT Operasyonel Programlar (OP): IPA II (CBC TR/BG) IPA III (Çevre, Ulaşım, Bölgesel Rekabet Edebilirlik) – Bölgeler GM IPA IV (İnsan Kaynaklarını Geliştirme) – İstihdam GM IPA V (Kırsal Kalkınma) – Tarım GM

5 5 IPA için tek hedef: AB üyeliğine hazırlanmak 2007-2013 Ulusal Program I. Kurum ve Kapasite Geliştirme II. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği III. Bölgesel Kalkınma IV. İnsan Kaynaklarını Geliştirme V. Kırsal Kalkınma Çok Faydalanıcılı Program

6 6 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurum Geliştirme (IPA I)  Kopenhag Siyasi Kriterleri  Müktesebatın İç Hukuka Aktarımı ve Uygulanması  AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu

7 7 Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (IPA II)  Bulgaristan’la Sınır Ötesi İşbirliği  Yunanistan’la Sınır Ötesi İşbirliği  Karadeniz İşbirliği Programı

8 8 Bölgesel kalkınma (IPA III)  Çevre -Öncelikler: katı atık, atık su, içme suyu -Belediyeler doğrudan yararlanıcılar  Ulaşım -Öncelikler: limanlar, demiryolları  Bölgesel Rekabet edebilirlik -Öncelikler: Ticaret ortamının geliştirilmesi, ticari kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi -Projeler daha az gelişmiş bölgelerdeki büyüme merkezlerine yoğunlaşarak yerel ve bölgesel kalkınmayı destekler

9 9 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (IPA IV)  İstihdam Kadınlar ; gençler ; kayıtlı istihdam ; istihdam hizmetleri  Eğitim Mesleki eğitim ve uygulama eğitimi; kızların eğitimi  Hayat boyu öğrenmenin teşviki yoluyla intibak düzeyinin arttırılması (Adaptability by promoting lifelong learning)  Sosyal içerme Dezavantajlı bireylerin iş piyasasına erişimleri; Sosyal İçerme ve koruma mekanizmaları

10 10  Tarımın modernleştirilmesi Hedefi iyi tespit edilmiş yatırımlar yoluyla tarım ve işleme sektörlerinde sürdürülebilir bir modernizasyon sürecine destek sağlamak  Uyumlaştırma Bu yatırımlar yoluyla AB’nin gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre standartlarına ilişkin müktesebatıyla uyumun sağlanması  Kırsal kesimlerde sürdürülebilir kalkınma Kırsal Kalkınma (IPA V)

11 11 IPA A ktörleri Türkiye  Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) ve AB Genel Sekreterliği (AB Bakanlığı)  Stratejik Koordinatör (SC) - DPT  Yönetim Otoriteleri (OS) - Bakanlıklar  Ulusal Yetkilendirme Otoritesi (NAO) ve Ulusal Fon (NF) - Hazine  Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFIB)  Kıdemli Program Görevlileri (SPOs) AB  DG NEAR (Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlük)  DG REGIO, DG EMPL, DG AGRI (Bölgesel politika; İstihdam; Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlükleri)  EUD- AB Türkiye Delegasyonu

12 Uygulama sistemleri Sözleşme türleri: Hibe; Hizmet; İnşaat; Mal Alımı; Eşleştirme MERKEZİ OLMAYAN SİSTEM AK Merkezi BRÜKSEL MERKEZİ SİSTEM DECONCENTRATION MFIB, Çevre Bakanlığı ve diğer 3 Operasyonel Yapı (Bakanlıklar) AK Delegasyonu

13 II. Çevre alanında programlamaya ilişkin çerçeve

14 14 Müzakereler: Müktesebat Başlıkları 1) Malların Serbest Dolaşımı1) Malların Serbest Dolaşımı 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 5) Kamu Alımları 6) Şirketler Hukuku 7) Fikri Mülkiyet Hukuku 8) Rekabet Politikası 9) Mali Hizmetler 10) Bilgi Toplumu ve Medya 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı2) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 13) Balıkçılık 14) Taşımacılık Politikası 15) Enerji 16) Vergilendirme6) Vergilendirme 17) Ekonomik ve Parasal Politika 18) İstatistik 19) Sosyal Politika ve İstihdam 20) İşletme ve Sanayi Politikası 21) Trans-Avrupa Şebekeleri 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23) Yargı ve Temel Haklar 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25) Bilim ve Araştırma 26) Eğitim ve Kültür 27) Çevre 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 29) Gümrük Birliği 30) Dış İlişkiler 31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları 32) Mali Kontrol 33) Mali ve Bütçesel Hükümler 34) Kurumlar 35) Diğer Konular

15 Müzakereler Çevre Müzakereler Mevzuat Taraması- 2006 Çevre Faslı Müzakereleri 21 Aralık 2009 tarihinde açılmıştır

16 Yapılması Gereken Esaslı İşler Yasal –150'den fazla yasa ve direktife uyum Kurumsal –Kurumsal yapıların güçlendirilmesi: bakanlıklar, uygulama ve yaptırım birimleri (bölgesel ve yerel idareler) –Bakanlıklar arası işbirliğinin iyileştirilmesi –İş hayatında çevresel yönetime önem verilmesi –İlgili tarafların katılım mekanizmalarının geliştirilmesi Mali –Yüksek uyum maliyetleri

17 17 Çevre Sektörü için Tahmini Uyum Maliyeti (Kaynak: ENVEST, 2005) Sektör Personel maliyeti (M € ) Teknik Destek Maliyeti (M € ) Yatırım maliyeti (M € ) Toplam Uygulama maliyeti (M € ) Yatay5.037.8n.a.43 Hava46.3101.62,7462,894 Atık34322.013,33813,703 Su0.916.137,62937,646 Doğa420.51,314.6n.a.1,735 Sanayi30.816.914,26014,308 Kimyasallar123.328.9n.a.152 Nükleer1.78.1n.a.10 Gürültü28.87.5 42 1 79 Toplam1,000.51,553.568,00070,569

18 Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Kamu sektörü yatırım ihtiyacı56 milyar € Su ve Atık sektörlerinin oranı 92% Su ve katı atık tahmini yatırım ihtiyacı51 milyar € Su sektörü oranı73% Katı atık sektörü oranı27%

19 Çevre Kamu Sektörü Yatırım İhtiyacı için Finansman Kaynakları COWI 2005 EHCIP Project

20 20 IPA’nın Yapısı IPA (2007-2013) I. Bileşen Geçiş dönemi desteği ve kurum geliştirme II. Bileşen Sınır Ötesi İşbirliği III. Bileşen Bölgesel Kalkınma Operasyonel Program (Ulaştırma) Operasyonel Programme (Çevre) Operasyonel Program (Bölgesel Rekabet) IV. Bileşen İnsan Kaynağını Geliştirme Operasyonel Program (İnsan Kaynağını Geliştirme) V. Bileşen Kırsal Kalkınma

21 Çok Yıllı İndikatif Mali Çerçeve : (2007-2013) Component 2007 (M€) 2008 (M€) 2009 (M€) 2010 (M€) 2011 (M€) 2012 (M€) 2013 (M€) Institution Building 252.2250.2233.2211.3 228.6 233.9 238.3 Cross border cooperation6.68.89.49.69,89,910,2 Regional Development (38% Env. Projects) 167.5173.8182.7238.1 293,4 367,8 378,0 Human resources50.252.955.663.477,689,996,0 Rural development20.753.085.5131.3172,5197,9213,0 TOTAL497.2538.7566.4653.7781,9899,5935,5

22 Çevre IPA 2007-2013 döneminde Çevre Fonları Toplam AB Hibe Miktarı (2007-2013) IPA I – 95 M€ IPA III – 705 M€

23  Environmental Heavy Cost Investment Planning-2002  Water for Human Consumption-2004  Biocidals-2004  Water Framework Directive (Büyük Menderes)-2006  TA for Project Preparation-2005  Dablas (Yeşilırmak Basin)-2006  Capacity Building (MoEF & İller Bank)  Nitrate Directive-2007  Marmara Air Quality-2007  IPPC Directive (96/61/EC)-2009  Water Quality Monitoring- 2009  Flood Risk Management-2010 Tamamlanmış Projeler

24  Bathing Water Monitoring-2010 –devam  Preparation of River Basin Management Plans-2011 devam  INSPIRE- 2011 ihale  Ground Water Quality- 2012 ihale  Air Quality in Cities- 2012 ihale  Nature Protection -2012 ihale  Ecosystem Based Climate Change adaptation-2012  E-PRTR -2013  Capacity Building on Climate Change  Preparation of River Basin Management Plans-2013 Devam Eden/Programlanmış Projeler

25 25 (IPA III) Yatırım Projeleri Katı Atık Balıkesir, Çorum, Konya, Diyarbakır (toplam maliyeti yaklaşık 90 milyon €) İçme Suyu Akçaabat, Bulancak, Doğubeyazıt, Erciş, Erzincan, Manavgat, Nizip, Silvan (toplam maliyeti yaklaşık 220 milyon €) Atıksu Ordu, Adıyaman, Akşehir, Bartın, Ceyhan, Çarşamba, Diyarbakır, Erdemli, Erzurum, Kütahya, Lüleburgaz, Mardin, Merzifon, Polatlı, Seydişehir, Siverek, Soma, Şanlıurfa (toplam maliyeti yaklaşık 440 milyon € ) Teknik destek Kapasite geliştirme, Proje Hazırlama (toplam maliyeti yaklaşık 20 milyon €)

26 26 IPA III – Environment Operational Programme 2007-2013 Projects finalized under Previous Programmes Approved Projects under OP ENV

27 27 IPA II DÖNEMİ 2014-2020 ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI- Operasyonel Yapı Yaklaşık 640 M € Su, Atık ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Başlıkları Çerçeve Anlaşma-Nisan 2015 Finansman Anlaşması, Akreditasyon- devam

28 28 Bilgi AB Genel Sekreterliği (ABGS) http://www.abgs.gov.tr/?p=1&l=2 http://www.abgs.gov.tr/?p=1&l=2 Merkezi Finans ve İhale Birimi http://www.cfcu.gov.tr/ EuropeAid http://europa.eu.int/comm/europeaid/ Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu http://www.avrupa.info.tr http://www.avrupa.info.tr

29 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"AB Katılım Öncesi Yardım Mekanizması (IPA) ve Çevre Operasyonel Programları (AB) İLİŞKİLERİ VE AB PROJE GELİŞTİRME, BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRLERİ HİZMET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları