Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16 th SMC 04.06.2015 IPA II DÖNEMİ PROGRAMLAMASI Erkan ERSOY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16 th SMC 04.06.2015 IPA II DÖNEMİ PROGRAMLAMASI Erkan ERSOY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 16 th SMC 04.06.2015 IPA II DÖNEMİ PROGRAMLAMASI Erkan ERSOY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 16 th SMC 04.06.2015 Bakanlığımız, IPA I Döneminde olduğu gibi IPA II Döneminde de Çevre ve İklim sektöründen sorumlu lider kurumdur. Daire Başkanlığımız Sektör Operasyonel Programının hazırlanması ve yürütülmesi ile görevli Program Otoritesidir. Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapma, önceliklendirme çalışmaları yürütülmektedir. Daire Başkanlığımız Avrupa Komisyonu tarafından 20 Ocak 2011 tarihinde ihale, sözleşme yapma ve ödeme faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla akredite edilmiştir. Bu kapsamda Program kapsamındaki proje ihaleleri ve ödemeleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir. 2 AB YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 16 th SMC 04.06.2015 IPA nedir? IPA nedir? Avrupa Birliği 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımları, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance-IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden program ve projelerin desteklenmesidir. 2014-2020 Dönemine de IPA II adı ile devam edilecektir.

4 16 th SMC 04.06.2015 IPA Tahsisatı Ülke 2014201520162017 2018 – 2020 Toplam 2007-2013 Arnavutluk 83.786.989.792.9296.3649.5595 Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti 85.788.991.694.9303.1664.2615 Kosova 83.885.988.791.9295.2645.5635 Karadağ39.635.637.439.5118.4270.5236 Sırbistan 195.1201.4207.9215.4688.21,508.01.386 Türkiye 620.4626.4630.7636.41,940.04,453.94.795 4 (Milyon Avro)

5 16 th SMC 04.06.2015

6 16 th SMC 04.06.2015 İÇERİK Yasal Çerçeve Program Oluşturulması Proje Başvuruları Proje Önceliklendirme

7 16 th SMC 04.06.2015

8 16 th SMC 04.06.2015 IPA II TÜZÜĞÜ IPA II- 2014-2020 yıllarının yasal çerçevesini oluşturan temel belge olan IPA II Tüzüğü” 15 Mart 2014 yürürlüğe girmiştir. Tüzük, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. Bu belgede IPA II’den yararlanacak ülkeler, Yardım sağlanacak alanlar, Strateji Belgesi hazırlanması ve Fon Tahsisatları gibi genel çerçeve çizilmiştir.

9 16 th SMC 04.06.2015 IPA II UYGULAMA TÜZÜĞÜ IPA Uygulama Tüzüğü, 231/2014 sayılı IPA Çerçeve Tüzüğü’nün uygulamasına ilişkin spesifik kuralları belirlemek üzere 2 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. http://www.ab.gov.tr/files/mali_isbirligi_baskanligi/ipa_ii_imple menting_regulation.pdf http://www.ab.gov.tr/files/mali_isbirligi_baskanligi/ipa_ii_imple menting_regulation.pdf Bu Tüzükte, uygulama genel çerçevesi, idari yapılanma (Ulusal IPA Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Program Otoritesi) gibi konular açıklanmıştır.

10 16 th SMC 04.06.2015 ÜLKE STRATEJİ BELGESİ Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Ülke strateji Belgesi 26 Ağustos 2014 tarihinde kabul edilmiştir. Bu belge ile IPA fonlarının, Müktesebata Uyum 27. Çevre Faslı kapsamında nasıl ve hangi siyasi öncelikler dikkate alınarak kullanılacağı, hedefler ve göstergelere, diğer sorumlu kurumlara ilişkin ifadeler yer almaktadır. Örneğin: İçmesuyu Temini, Atıksu ve Katı Atık Yönetimi Altyapı çalışmaları, İklim değişikliği, Hava kalitesi, Afet koruma, Deniz ortamının korunması gibi Kapasite geliştirme projeleri öncelikleridir. Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Su Yönetimi ve Doğa koruma alanlarında sorumlu kurumdur.

11 16 th SMC 04.06.2015 IPA II BÜTÇESİ Çevre ve İklim Eyleminde Ulusal Katkı ile birlikte toplam bütçe ~ 760 M Avro

12 16 th SMC 04.06.2015 IPA I BÜTÇESİ (Çevre Operasyonel Programı) Yıllar AB Katkısı Toplam Bütçe (AB+Ulusal) (Original)(Revised) 2007€ 67.000.000,00 2008€ 69.500.000,00 € 46.093.152,00 2009€ 67.600.000,00 2010€ 95.240.000,00 € 64.094.069,11 2011€ 117.360.000,00 € 71.177.078,00 2012€ 142.426.556,00 2013€ 146.752.941,00 Toplam 2007-2013 € 705.879.497,00 € 605.143.796,11 € 711.933.877,78 2011 yılı fon kaybı (n+3 kuralına göre 2014 fon kaybı) resmi rakamlar değildir.. Toplam Fon Kaybı € 100.735.700,89

13 16 th SMC 04.06.2015 Çerçeve Anlaşma ve Finansal Anlaşma beklenmektedir. Ayrıca İdari yapılanmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi henüz yayınlanmamıştır. Ancak IPA II Dönemine ait 2014-2016 yıllarını kapsayan Çevre ve İklim Değişikliği Sektör Operasyonel Programı Avrupa Komisyonunca onaylanmıştır. ŞU ANKİ DURUM

14 16 th SMC 04.06.2015 Yürütülecek Projeler, 3 Başlık (Eylem) altında yer almaktadır. 1. Su 2. Atık 3. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi Herbir Eylemde de 2 alt bileşen bulunmaktadır. 1. Müktesebata uyum Kapasite Geliştirme Projeleri Teknik Destek, Eğitim, vs. 2. Altyapı Faaliyetleri Yapım işleri, Yapım işi müşavirlik hizmetleri, Hibeler www.ipa.gov.trwww.ipa.gov.tr adresinden Sektör Operasyonel Programı Belgesine ulaşabilirsiniz. SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

15 16 th SMC 04.06.2015 Faaliyet AdıSu Eylem sonuçları  Geliştirilen yasalar ve Su Müktesebatının bileşenleri için arttırılan kurumsal kapasite  İçme suyu ve atık su arıtması için geliştirilmiş altyapı Faaliyetler 1.1 Müktesebatla ilgili kurumsal kapasite arttırma faaliyetleri, nehir havzası yönetim planları, kuraklık ve sel risk yönetim planları, iklim değişiklikleri etkilerine adaptasyon ve sektörel su tahsisi üzerine teknik destek projelerini içermekte fakat bunlarla sınırlı kalmamaktadır. 1.2 Altyapıyla ilgili faaliyetler: su aktarım hatlarının inşası, su dağıtım şebekesi, kanalizasyon şebekesi ve ana toplama hatları, yeni WWTP, yağmur suyu şebekesi, kuyuların rehabilitasyonu, depolama rezervlerinin yer değişikliği, ilgili ekipmanların tedariki ve birleştirilmiş GIS sistemleri, kapasite binasının uygulanması ve inşaat işlerinin denetlenmesi. SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

16 16 th SMC 04.06.2015 Faaliyet adıAtık Faaliyet sonuçları  Atık yönetiminde yer alan kuruluşların kapasite artışı  Atık yönetimi hizmetleri, geliştirilmiş entegre atık yönetimi sistemleri ve bunlara dahil olan ayrı toplama ve azaltılmış kontrol edilmeyen çöplüklerdeki ayrı toplama ve azalan atık miktarı, atık tesislerinin oluşturduğu azalan sera gazı emisyonları Faaliyetler 2.1 Müktesebatla ilgili kurumsal kapasite arttırma faaliyetleri, Elektrik-Elektronik Atıkların toplanması gibi teknik destek alanları ve geri dönüşüm yoluyla ve atıkların son ürünlerinin yeniden kullanımı dahil olacak fakat bunlarla sınırlı kalmayacaktır. 2.2 Atığın engellenmesi/azaltılması, ayrı toplama, artan atık geri dönüşüm miktarı ve bunun yanında çevre dostu nihai bertaraf (1) değerlendirme ve devamlı izleme (verimlilik, geri kazanım oranı)ve atık ve yerleşim özelliklerinin modellerindeki değişikliklere karşı yanıt, (2) çevresel fikirler ve (3) kamusal iletişim ve farkındalık ve ilgili tesislerin inşası SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

17 16 th SMC 04.06.2015 Eylem adıSürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi Eylem sonuçları  AB Müktesebatı doğrultusunda çevresel korumanın arttırılması ve politik ve stratejik çerçevenin sağlanması ve AB müktesebatını uygulamaya koymak için uygulama planlarının geliştirilmesi  İklim değişikliği adaptasyon ve azaltma üzerine iklim eylemlerinin sağlanması SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

18 16 th SMC 04.06.2015 Faaliyetler 3.1 Çevrenin, insan sağlığının ve doğal kaynak temelinin korunması Örneğin; Doğanın ve ekosistem kontrol hizmetlerinin korunması (doğa ve biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin geliştirme esnekliğinin korunması) Deniz koruma alanlarının geliştirilmesini içeren deniz ortamı korumasının birleştirilmesini sağlar. İklim koşullarının değiştirilmesi altındaki doğal altyapı elemanları olarak ekosistemlerin esnekliğini sağlama Güçlendirilmiş yönetim etkinliği ve koruma alanları sistemleri için izleme mekanizmalarını yoluyla biyolojik çeşitliliğin korunmasının sağlanması 3.2 Küçük ölçekli yatırımlar, tedarikler, kaynak verimliliğini geliştirmek için teşvik programları, daha temiz üretim uygulamaları ve hava kalitesinin görüntülenmesi, erken uyarı sistemleri gibi sivil savunma amaçlı pilot uygulamalar (3.2 için ilk 3 yıllık periyotta bütçe öngörülmemiştir.) SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

19 16 th SMC 04.06.2015 ToplamAB KatkısıUlusal Katkı IPA co-financing rate Action 1: Su79.3267.4311.9085 % Action 2: Atık89.4376.0213.4185 % Action 3: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi 45.2438.456.7985 % TOTAL213.99181.8932.1085% Action 1.1: Su 4.92 4.180.7485 % Action 2.1: Atık1.51.280.2385 % Action 3.1: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi 45.2438.456.7985 % SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI (2014-2016 Bütçe)

20 16 th SMC 04.06.2015 2014 Yatırım: Erzurum İçme Suyu Projesi (34 M €) Teknik Yardım: Nehir Havza Planlarının Oluşturulması (3,5 M €) Teknik Yardım: Sürdürülebilir Üretim-IPPC (1,7 M €) 2015 Yatırım: Doğubayazıt Atıksu Projesi (16 M €) Yatırım: Elbistan Entegre Katı Atık Yönetimi (30,9 M €) 2016 Yatırım: Ordu Entegre Katı Atık Yönetimi (57 M €) Yatırım: Kırşehir Entegre Su Yönetimi (25 M €) Teknik Yardım: İklim Değişikliği (13,2 M €) Teknik Yardım: Yeraltı Suyu Yönetimi (2 M €) Teknik Yardım: IPPC (Çevre Yönetimi) (2 M €) Teknik Yardım: Atık Yönetimi (1,5 M €) SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

21 16 th SMC 04.06.2015 Müktesebata Uyum Kurumsal Kapasite Arttırımı: Bugüne kadar, 85 Proje Fişi-Operasyonel Tanımlama Belgesi intikal etmiştir. (Bu projelerden 26 adedi Çevre ve Orman Bakanlığına ait olup, tahmini toplam bütçesi yaklaşık 90 m Avrodur.) Önceliklendirme kriterlerinin belirlenmesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Yatırım Projeleri: 37 yatırım projesii, proje havuzunda yer almaktadır. Bu projelerin yaklaşık bütçesi 1.28 Milyar Avrodur.  22 Entegre Su Yönetimi Projesi– 857 M Avro  15 Entegre Atık Yönetimi Projesi– EUR 423 M Avro 2014’te yapılan Önceliklendirme Çalıştayına göre belirlenen kriterler üzerinden önceliklendirmelerde son aşamaya gelinmiştir. Not: Proje fişi/operasyonel tanımlama belgesi IPA II formatı henüz belirlenmemiştir. SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

22 16 th SMC 04.06.2015 GENEL BİLGİ 30 Milyon Avro’nun altındaki projelerin minör proje olması. N+5 kuralına geçilmesi Sektörel yaklaşım

23 16 th SMC 04.06.2015 Teşekkürler


"16 th SMC 04.06.2015 IPA II DÖNEMİ PROGRAMLAMASI Erkan ERSOY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları