Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTULUŞ SAVAŞI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTULUŞ SAVAŞI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni."— Sunum transkripti:

1 KURTULUŞ SAVAŞI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni

2 Düzenli Ordunun Kurulması Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye’nin işgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye’nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara karşı düzenli ordularla hareket etme ihtiyacı.

3 Sonuçları ve Önemi: Kuva-yı Milliye birlikleri düzenli orduya geçiş yaptı. Seferberlik ilan edildi Düzenli orduya katılmak istemeyen bazı kuva-yı milliyeciler isyan etti.

4

5 A-) Do ğ u Cephesi Ermeniler ile savaşıldı. Osmanlı’dan kalan, Kazım Karabekir’in komuta etti ğ i düzenli ordu kullanıldı. Ermeniler ma ğ lup edildi. Savaş sonunda Gümrü Antlaşması İ mzalandı.

6 Gümrü Antlaşması ile: Ermeniler Do ğ u Anadolu’yu boşalttı. Do ğ u sınırları güvence altına alındı. Bu birlikler Batı Cephesi’ne kaydırıldı. Ermenistan TBMM’yi tanıyan ilk devlet oldu. Sevr Antlaşması’nın uygulanamayaca ğ ı ilk defa görüldü. ÖNEM İ : TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır.

7 B-) Güney Cephesi Fransızlara karşı savaşıldı. Kuva-yı Milliye birlikleri kullanıldı Maraş’ta Sütçü İ mam, Antep’te Şahin Bey halkı örgütledi. TBMM bölgeye sadece deneyimli subaylar ile yardımcı oldu. Fransızlar kazanmıştır. Ancak verdi ğ i kayıplar nedeniyle geri çekilmiştir. Ankara Antlaşması’nı imzalayarak Fransa bölgeden çekildi.

8 Şahin Bey

9 C-) Batı Cephesi

10 Yunanlılar ile savaşıldı. TBMM’nin oluşturdu ğ u düzenli ordu kullanıldı Beş tane savaş yapılmıştır İ smet Paşa ve Ali Fuat Paşa tarafından komuta edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephesidir.

11 1-) I. İ nönü Savaşı Nedeni: Yunanlıların işgallerini genişletmek istemesi. Önemi ve Sonuçları: TBMM ordusu kazandı. Düzenli ordunun ilk zaferidir. TBMM ve orduya olan güven arttı. Çerkez Ethem isyanı bastırıldı.

12 I. İ nönü Savaşı Kurtuluş Savaşı için M İ LAT oldu. Moskova Antlaşması İ stiklal Marşı’nın kabulü Londra Konferansı Afganistan ile dostluk antlaşması Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü

13 Londra Konferansı Toplanma Nedeni: İ tilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması’nı biraz hafifleterek TBMM’ye kabul ettirmek istemesi. NOT: İ tilaf Devletleri konferansa TBMM ve Osmanlı hükümetini birlikte ça ğ ırdı. Amacı: İ kisini birbirine düşürerek isteklerini kabul ettirmek.

14 Sonuçları ve Önemi: Hiçbir sonuç alınamadan konferans da ğ ıldı. TBMM’nin katıldı ğ ı ilk konferanstır. TBMM İ tilaf devletlerince resmen tanındı.

15 İ stiklal Marşı’nın Kabulü

16 İ smet İ nönü’nün teklifi ile gündeme geldi Amaç: Halkın ve ordunun moralini arttırmak. Yapılan bir yarışma ile M.Akif Ersoy’un şiiri Milli Marş olarak kabul edildi.

17 Moskova Antlaşması Sovyet Rusya ile imzalandı Maddeleri: Batum Gürcistan’a bırakıldı. Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında yapılan antlaşmalar geçersizdir. Bir tarafın tanımadı ğ ı antlaşmayı di ğ eri de tanımayacak

18 Önemi ve Sonuçları: TBMM’yi tanıyan ilk büyük devlet Rusya oldu. Kurtuluş Savaşı için maddi destek sa ğ landı. TBMM ile Rusya arasında ittifak kuruldu.

19 Afganistan ile dostluk antlaşması Karşılıklı kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için imzalandı. Önemi ve sonuçları: TBMM’yi tanıyan ilk müslüman devlet Afganistan oldu.

20 Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü(1921 Anayasası) 1 nolu kararların anayasalaşmış halidir. Ulusal Egemenlik anlayışını benimsemiştir. TBMM’nin varlı ğ ını hukuki açıdan belgelenmiştir. İ htilal anayasasıdır. Kişisel hak ve özgürlüklere yer verilmemiştir. Güçler birli ğ ini savunmuştur. Meclis’in başkanı hükümetin de başkanıdır(Meclis hükümeti) Şeriat ile ilgili hükümler vardır(Laik de ğ ildir)

21 2-) II. İ nönü Savaşı Nedeni: Yunanlıların I. İ nönü Savaşı’nın intikamını almak ve TBMM ordusuna Sevr Antlaşması’nı zorla kabul ettirmek istemesi. Sonuç: - TBMM ordusu kazandı. - İ talya Anadolu’dan sessizce çekilmeye başladı.

22 “ Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz” (Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya telgrafı)

23 3-) Kütahya-Eskişehir Savaşları Nedeni: Türk ordusunun güçlenmesini engellemek amacıyla Yunanlıların saldırısı ile başladı.  Yapılan savaşı Türk ordusu kaybetti.

24 Önemi ve sonuçları: Düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Mustafa Kemal Başkomutan ilan edildi ve TBMM’nin yetkileri(Yasama,Yürütme, Yargı) 3 aylı ğ ına ona verildi. Türk ordusu taktik gere ğ i Sakarya Nehri’nin do ğ usuna çekildi. Yunanlılar Ankara’ya 80 km yaklaştı. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mustafa Kemal’in emri ile Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlandı. Başkent’in Kayseri’ye taşınması gündeme geldi

25 Tekalif-i Milliye Emirleri (Milli yükümlülükler) Her ev bir çift çamaşır, çorap ve çarık verecek Halkın elindeki her türlü giyecek, yiyecek, araç ve gerecin %40’ına bedeli sonradan ödenmek şartıyla el konulacak. Elinde ulaşım aracı olanlar ayda 100 km’lik bir mesafe ile orduya yardım edecek. Bütün silahlar teslim edilecek. Marangoz ve di ğ er ustalar ordunun emrine girecek. Bu yardımların toplanması için her ilçede Tekalif-i Milliye komisyonları kurulacak

26 Maarif(E ğ itim) Kongresi 15-16 Temmuz 1921’de Ankara’da toplandı Kongrede e ğ itimin sorunları tartışılmış, Milli bir e ğ itim için neler yapılabilece ğ i kararlaştırılmıştır. ÖNEM İ : Savaş anında bile e ğ itime önem verildi ğ ini gösterir.

27 4-) Sakarya Meydan Savaşı

28 Önemi ve Sonuçları Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. 22 gün sürmesi nedeniyle en uzun süren savaştır. Bir çok subay şehit oldu ğ u için “Subaylar Savaşı” da denir. Türklerin 1683 II. Viyana Kuşatması’ndan bu yana süren savunması sona erdi ve saldırı durumuna geçti. Son savunma savaşıdır. İ ngilizler ile esir mübadelesi yapıldı. Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı.

29 Mustafa Kemal’ Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması imzalandı. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. İ tilaf devletlerinin ateşkes teklifi reddedildi.

30 Başkomutan Mustafa Kemal

31 Ankara Antlaşması Fransa ile imzalandı. Fransa güney cephesinde yenilmesine ra ğ men belki Türkler batıda yenilir diye bu antlaşmayı geciktirmişti. Sakarya Savaşı ile Türkler kesin olarak galip gelince masaya oturdular.

32 Önemi ve sonuçları: Hatay’da özerk bir yönetim kurulacak. Hatay dışındaki sınırlarımız belli oldu. Fransa TBMM’yi tanıyan ilk İ tilaf devleti oldu. Fransa’nın İ ngiltere’ye ra ğ men böyle bir antlaşma imzalaması aralarında görüş ayrılı ğ ı oldu ğ unu gösterir.

33 Kars Antlaşması: Kafkas Devletleri ve TBMM arasında imzalandı. Batum Gürcistan’a bırakıldı. Do ğ u sınırımız belli oldu.

34 5-) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

35 Bizzat Mustafa Kemal tarafından yönetildi. Hazırlıkları 1 yıl sürdü.(Düşmanı tamamen yurttan atmak için) Önemi ve sonuçları: Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı. 9 Eylül’de İ zmir, 11 Eylül’de Bursa, 18 Eylül’de bütün düşmanlar Batı Anadolu’dan temizlendi. Birlikler Do ğ u Trakya’yı kurtarmaya giderken İ ngilizler Ateşkes teklif etti ve Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

36 emrin verildi ğ i orijinal belge

37 Mudanya Ateşkes Antlaşması(11 Ekim 1922) TBMM’yi temsilen İ smet Paşa katıldı. (Mustafa Kemal’in en güvendi ğ i kişi olması nedeniyle)

38 Atlaşmaya göre: Silahlı çatışmalar sona erecek. Do ğ u Trakya ve bo ğ azların yönetimi TBMM’ye bırakılacak(Savaşılmadan alınmış oldu- Osmanlı’nın yok sayıldı ğ ını gösterir) Önemi: Kurtuluş Savaşı’nın sıcak savaş dönemi sona erdi, Diplomasi dönemi başladı. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş oldu.

39 D İ KKAT !!! Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar ile savaşılmasına ra ğ men ateşkes antlaşması İ ngiltere ile imzalanmıştır. Bu durum asıl düşmanı göstermesi bakımından önemlidir.

40 Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Nedenleri: Padişah ve hükümetin Milli Mücadele karşıtı hareketleri İ tilaf Devletleri’nin Lozan’a TBMM ile birlikte İ stanbul Hükümetini de ça ğ ırması (birbirine düşürerek kendi çıkarları do ğ rultusunda kararlar alınmasını sa ğ lamak)

41 1 Kasım 1922’de çıkarılan bir kanun ile saltanat kaldırıldı. Buna Göre: Osmanlı Devleti resmen sona eriyordu. Halifelik kaldırılmadı. TBMM’ye ba ğ lı bir kurum haline getirildi.(Halkın tepkisinden çekinildi ğ i için kaldırılmamıştır) Son padişah VI. Mehmet Vahdettin bir İ ngiliz zırhlısı ile İ stanbul’dan ayrıldı.

42 Önemi ve Sonuçları: Ulusal egemenlik yolunda önemli bir adı atıldı. Laik devlet düzenine geçişte ilk aşamadır. Lozan Konferansı’nda halkı sadece TBMM’nin temsil etmesi sa ğ lanmış oldu. Halife olarak Abdülmecid Efendi seçildi.


"KURTULUŞ SAVAŞI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları