Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sakarya.edu.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sakarya.edu.tr."— Sunum transkripti:

1

2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

3 2014-2018 Stratejik Plan İşlemleri
Eylemler Durumu Çıktı Paydaş (Öğrenciler, Çalışanlar, Kurum ve Kuruluşlar) Görüşlerinin alınması TAMAMLANDI Paydaş görüşleri Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Politikalar ve Kritik Başarı Faktörlerinin Güncellenmesi Özdeğerlendirme ekipleri tarafından özdeğerlendirmenin yapılması SAÜ DURUM ANALİZİ RAPORU SAÜ Zayıf ve Kuvvetli Yönlerinin belirlenmesi (Kurum İçi Analiz) SAÜ Fırsat ve Tehditlerinin belirlenmesi (Kurum Dışı Analiz) SAÜ Mevcut Durumunun değerlendirilmesi Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi ( ) Stratejik Amaçların, Hedeflerin, Performans Göstergelerinin belirlenmesi Birimlerin 5 yıllık Hedef Değerlerini belirlemesi DEVAM EDİYOR. SAÜ STRATEJİK PLANI Birimlerin 5 yıllık Faaliyet ve/veya Projelerin ve Bütçenin belirlemesi Planın yazılı hale getirilmesi

4 MİSYON İnsanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve hizmet üretmektir.

5 VİZYON Ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyada paydaşlarının geleceğine yön veren bir üniversite olmaktır.

6 SAÜ STRATEJİK AMAÇLARI
İLGİLİ ANA SÜREÇ STRATEJİK AMAÇLAR EĞİTİM-ÖĞRETİM Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek. Süreç ve mekanlarda bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak. Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek. UYGULAMA-TOPLUMSAL HİZMET Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak. İDARİ-DESTEK & YÖNETSEL Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek. Kurumsal gelişimin gerçekleştirilmesi için paydaş memnuniyetini esas alan işbirliği ve yenilikçilik kültürü oluşturmak.

7 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM ÖĞRETİM İÇERİKLERİNİ EVRENSEL BİLİM ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK SÜREKLİ GELİŞTİRMEK. Hedef 1.1: Akademik kadrolara kriterleri yüksek adayların tercih edilmesini sağlamak. Tüm Bölümler Hedef 1.2: Üniversitemiz öğrencilerinin niteliğini artırmak. Hedef 1.3: Üniversitemizde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olan program sayısını artırmak. Tüm Dekanlıklar ve Müdürlükler Hedef 1.4: Üniversitemizde disiplinlerarası yürütülen programların sayısını artırmak. Hedef 1.5: Uygulamalı eğitim programlarının etkinliğini artırmak. MYO’lar, Mühendislik & Teknoloji ve İşletme Fakülteleri

8 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 2: SÜREÇ VE MEKANLARDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK. Hedef 2.1: Öğrencilere sunulan yükseköğretim hizmetinin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerini (yabancı dil, bilişim teknolojisi, çalışma ortamı vb.) artırmak. Tüm Dekanlıklar, Müdürlükler ve Bölümler Hedef 2.2: Üniversitemizde yürütülen süreçlerin tümünde bilişim teknolojilerinin desteğini sağlamak. Rektörlük ve Genel Sekreterlik Hedef 2.3: İnternet hizmetlerinin kapsamını ve niteliğini artırmak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

9 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 3: UZAKTAN EĞİTİM VE YAŞAM BOYU ÖĞRENİM PROJELERİ İLE EĞİTİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK. Hedef 3.1: Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında çalışanlara ve öğrencilerine yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak. Tüm Bölümler, Enstitüler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 3.2: Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak. Hedef 3.3: Üniversitemizde düzenlenen yaşam boyu öğrenim kapsamında uzaktan eğitimle verilen eğitim ve sertifika programları sayısını artırmak. SAÜSEM, UZEM Hedef 3.4: Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak. UZEM, Adapazarı MYO, Enstitüler

10 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 4:
EĞİTİM ÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA SEVİYESİNİ ARTIRMAK. Hedef 4.1: Üniversitemizin yabancı üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak. Tüm Bölümler, Enstitüler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 4.2: Yurt dışında yürütülen araştırma faaliyet ve projelerine öğretim elemanlarının katılımını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 4.3: Üniversitemizde uluslararası protokoller aracılığıyla öğrenci ve akademik personel değişim sayısını artırmak. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Hedef 4.4: Üniversitemizin yabancı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından tercih edilme düzeyini artırmak. Tüm Bölümler Hedef 4.5: Üniversitemizin aldığı uluslararası ödül sayısını artırmak. Rektörlük

11 Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları
SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 5: BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖNCELİKLERİ DİKKATE ALARAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMAK VE DESTEKLEMEK. Hedef 5.1: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen nitelikli toplam yayın, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, sempozyum, bienal performans vb) sayısını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 5.2: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen ulusal ve ulusararası projelerin sayısını artırmak. Hedef 5.3: Üniversitemizde alınan patent sayısını artırmak. Tüm Bölümler Hedef 5.4: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül oranını artırmak. Hedef 5.5: Üniversitemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerini artırmak.

12 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 5: BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖNCELİKLERİ DİKKATE ALARAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMAK VE DESTEKLEMEK. Hedef 5.6: Üniversitemizde yapılan lisans bitirme ve lisansüstü tez çalışmalarında projeye dayalı çalışmaların sayısını artırmak. Tüm Bölümler Hedef 5.7: Üniversitemizde Sakarya ve Marmara bölgesine yönelik bilimsel çalışmaların sayısını artırmak Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 5.8: Üniversitemiz öğretim üyelerinin nitelikli eserler üretmelerini teşvik etmek. BAP Koordinatörlüğü Hedef 5.9: Üniversitemizde üretilen bilginin sağladığı ekonomik katkı ve ticarileşme oranını artırmak. Tüm Bölümler, BAP Koordinatörlüğü Hedef 5.10: Üniversitemizde gerçekleştirilen disiplinlerarası araştırma ve geliştirme çalışmalarının sayısını arttırmak. Hedef 5.11:Üniversitemiz akredite olmuş laboratuvarların sayısını artırmak.

13 Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları
SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 6: YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE HİZMET ÜRETMEK VE DESTEK SAĞLAMAK. Hedef 6.1: Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal konferans, seminer, panel v.b. faaliyet sayısını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 6.2: Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel v.b. faaliyet sayısını artırmak. Hedef 6.3:   Ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini (etkinlik, çalıştay, seminer vb.) desteklemek. Rektörlük Hedef 6.4: Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısını artırmak. Hedef 6.5: Öğrencilerin ve Öğrenci Topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.

14 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 7: KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK GELİŞTİRMEK. Hedef 7.1: Üniversitemiz sosyal, kültür, sanat, spor ve diğer hizmetleri ve alanlarının oranını artırmak. SKS Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Hedef 7.2: Üniversitemizde kalite geliştirme ve süreç yönetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak. Akademik ve İdari Tüm Birimler Hedef 7.3: Üniversitemizde öğrenci sunulan hizmetlerin etkililiğini artırmak. Tüm Dekanlıklar, Müdürlükler ile Öğrenci İşleri, Kütüphane, SKS Dairesi Bşk.lıkları, Hedef 7.4: Üniversitemiz ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak. İletişim Koordinatörlüğü Hedef 7.5: Üniversitemizde yapılan üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmaları ile ilgili faaliyet sayısını artırmak.

15 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 8: KURUMSAL GELİŞİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ ESAS ALAN İŞBİRLİĞİ VE YENİLİKÇİLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK. Hedef 8.1:   Üniversitemiz süreçlerine öğrenci katılım oranını artırmak. Rektörlük, Tüm Dekanlık ve Müdürlükler Hedef 8.2: Üniversitemizde çalışanların gelişimini sağlamaya yönelik faaliyet sayısını artırmak. Personel Dairesi Bşk. Hedef 8.3:  Üniversitemizde etik ilkeleri açısından eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uygulama ve hizmet süreçleri ile ilgili uygunsuzlukları azaltmak. Genel Sekreterlik Rektörlük, Hukuk Müşavirliği Hedef 8.4: Üniversitenin yönetim sistemini iyileştirme ve kurumsal değişim ihtiyacına öncülük etmek. Rektörlük Hedef 8.5: Üniversitemizin çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek. Akademik ve İdari Tüm Birimler Hedef 8.6: Paydaşların memnuniyetini izleyerek sürekli iyileştirmek.

16 SAÜ 2014-2018 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞLEMLERİ
Stratejik Planı için Tüm Akademik ve İdari Birimler tarafından Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi desteğinde yürütülecek faaliyetler; 1. Birimlerin 5 yıllık Hedef Değerlerinin belirlenmesi 20 Haziran- 5 Temmuz Tüm Akademik ve İdari Birimler 2. Birimlerin 5 yıllık Faaliyet ve Projelerinin belirlenmesi 3. Birimlerin Faaliyet ve Projeler için 5 yıllık Bütçelerin belirlenmesi Birimler SYBS aracılığıyla kendilerine özgü Hedef, Performans Göstergesi ve Faaliyet ilave edebilirler.

17 TEŞEKKÜRLER.


"Www.sakarya.edu.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları