Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012-2013 Akademik Genel Kurul 19.06.2013 www.sakarya.edu.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012-2013 Akademik Genel Kurul 19.06.2013 www.sakarya.edu.tr."— Sunum transkripti:

1 2012-2013 Akademik Genel Kurul 19.06.2013 www.sakarya.edu.tr

2 Eğitim Öğretim Güncelleme, Türkiye Mükemmellik Ödülü, SAÜ 2014-2018 Stratejik Plan, Akademik Bilgi Sistemi, Görüşler ve Öneriler, www.sakarya.edu.tr

3 Eğitim Öğretim Güncelleme Çalışmaları www.sakarya.edu.tr

4 Ders Planları - Gözden Geçirme 4 Haziran 2013 tarihinde Lisans Programları Yöneticilerimiz ile yapılan toplantıda belirlenen hususlar : Yeni Zorunlu ders koyma / Dersin dönemini değiştirme / Mevcut AKTS’lerin değiştirilmesi vb mevcut öğrencilere İntibak gerektiren düzenlemelerin yapılmaması ( mevcut gruplara seçmeli ders konabilir) Mezun vermemiş programlarda kısmi değişiklikler yapılabilmesi (İntibak gerektirmeyecek şekilde) www.sakarya.edu.tr

5 15 Temmuz 2013 e kadar tamamlanması planlanan çalışmalar : Derslerin içerik düzenlemeleri (Enstitü dersleri dahil) – Öğrenim Kazanımları – Ölçme Yöntemleri – Değerlendirme (katkı yüzdelerinin düzeltilmesi) Ortak Derslerin (bölüm – birim - üniversite) düzenlenmeleri Ders Planları - Gözden Geçirme

6 Birim-Bölüm-Kişisel web sayfalarının gözden geçirilmesi, eksikliklerin tamamlanması (Yabancı dil vs) ve teknik problemlerin SABİS’e iletilmesi Ders Koordinatörlüklerinin işletilmesi Staj dersleri (ders planında staj dersi gözüken programlarda) için program koordinatörü atanmalı “Öneri : staj komisyonu başkanının atanması” Bölüm koordinatörlerinin aktif rol alması Görevin doğrudan Arş.Görevlilerine havale edilmemesi Ders Planları - Gözden Geçirme

7 Yönetmelik Değişiklikleri ÇAP ve 3.00 ortalamalı öğrencilerin, dönemde 30 AKTS + 15 AKTS (veya 3ders) alabilmesi Derse kayıtlarında, alıp başarısız olunan derslere öncelikli kayıt yaptırılması zorunluluğunun kaldırılması Mevlana-Erasmus-Farabi-ÇAP-Farklı bölümlerden ders alma ve aktarmalarda AKTS uyumsuzluğu durumlarında, “ders saati ve/veya kredisinin” esas alınması

8 Akademik Takvim 2013-2014

9 En önemli farklılık «derse yazılma» ile «derslerin başlaması» arasında bir hafta boşluk bırakılması Öğrencilerimizin en çok yakındıkları ve yoğun olarak danışmanlık bekledikleri bu dönemde, tüm öğretim elemanlarımız görevlerinin başında olacak şekilde (yıllık izin vb) planlamalarını yapmalı Akademik Takvim 2013-2014

10 Öğrenci Görüşmeleri Sakarya Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde tüm lisans programlarında; her programın 3. ve 4. sınıflarından ortalama 30 öğrencinin katılımıyla «öğrenci görüşmeleri» yapılmıştır. Sonuçlar raporlanarak SAÜ eğitim destek sistemine yüklenmiştir : http://www.eds.sakarya.edu.tr/Pages/arsiv1.aspx

11 Öğrenci Görüşmeleri Bu şekilde; mevcut, ankete dayalı verimlilik ölçüm ve değerlendirmelerine ek olarak, iç ve dış değerlendirmelerde özellikle önem verilen, süreç işlerken etkinlik ölçümü yapılması sağlanmıştır. Öğrencilerimiz belirlediği durumlar şu şekilde özetlenebilir :

12 Öğrencilerin Olumlu Algıları İnternet erişimi «hızlı, yaygın» Kütüphane çalışma saatleri, kaynaklara ulaşma İlk yıl verilen Oryantasyon eğitimi OBİS’ten, derslerle ilgili materyal paylaşımı Öğretim elemanları ile iletişimin «genelde» kolay kurulması Üniversitenin Erasmus Çalışmaları Derslerde (sınıf içi/dışı) teknoloji kullanımın artması Genelde demokratik bir yaklaşımın hakim olması

13 Danışmanlık Bölümün danışmanlığında kayıt süreçlerinin daha iyi yürüdüğü Genel anlamda danışmanlık sisteminin yaygın olmadığı, bölüm başkan ve/veya yardımcıları ile sınırlı olduğu Ders plan/program değişikleri yapıldığında, yeterince bilgi paylaşılmadığı, Yönetim görevi olmayan Öğretim elemanlarının, kendi dersi dışındaki konularda yön gösterici olmadıkları Öğrencilerin Olumsuz Algıları

14 Öğretim elemanları genellikle düz anlatım yöntemlerini kullanmaları, görsel ve uygulamalı öğretim tekniklerinin kullanımının yaygın olmaması Genelde derslerde, Power Point sunuları açılarak yalnızca okuma yapılması ve slayt içeriklerinin güncellenmemesi Sosyal ağlar gibi farklı platformlar derslerde yaygın olarak kullanmaması Öğrencilerin mesleki ve sosyal gelişimine yönelik düzenlenen etkinliklerin yeterli görülmemesi Öğrencilerin Olumsuz Algıları

15 Fazlaca ödev verilmesi ancak bu ödevlerden öğrencilere dönüt verilmemesi Disiplinler arası çalışmaya yönelik çalışmaların yetersizliği Grup çalışmaları için verilen ödevlerin amaca hizmet etmemesi Yapılan yıl içi sınavlarının, hatta final sınavının notunun ilan edilmemesi

16 Öğrencilerin Olumsuz Algıları Öğrenci temsilcisinin bölüm kurulu toplantılarına katılmaması, ayrıca bölümde gerçekleştirilecek bir değişiklik ya da alınacak kararlarla ilgili paydaş olarak öğrenci fikirlerinin alınmaması Uzaktan eğitim öğrencileri için özellikle ders videolarının ve ders materyallerinin geç paylaşılması Hazırlık sınıfı ve Yabancı dil dersleri dışında, Yabancı dil öğretimi ile etkinliklerin çok yetersiz olması Etik farkındalık konusunda yeterince bilgi aktarılmaması

17 www.sakarya.edu.tr SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

18 2014-2018 Stratejik Plan İşlemleri EylemlerDurumuÇıktı Paydaş (Öğrenciler, Çalışanlar, Kurum ve Kuruluşlar) Görüşlerinin alınması TAMAMLANDIPaydaş görüşleri Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Politikalar ve Kritik Başarı Faktörlerinin Güncellenmesi TAMAMLANDI Özdeğerlendirme ekipleri tarafından özdeğerlendirmenin yapılması TAMAMLANDI SAÜ DURUM ANALİZİ RAPORU SAÜ Zayıf ve Kuvvetli Yönlerinin belirlenmesi (Kurum İçi Analiz) TAMAMLANDI SAÜ Fırsat ve Tehditlerinin belirlenmesi (Kurum Dışı Analiz) TAMAMLANDI SAÜ Mevcut Durumunun değerlendirilmesi TAMAMLANDI Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi (2014-2018) Stratejik Amaçların, Hedeflerin, Performans Göstergelerinin belirlenmesi TAMAMLANDI Birimlerin 5 yıllık Hedef Değerlerini belirlemesi DEVAM EDİYOR. SAÜ 2014-2018 STRATEJİK PLANI Birimlerin 5 yıllık Faaliyet ve/veya Projelerin ve Bütçenin belirlemesi Planın yazılı hale getirilmesi

19 MİSYON İnsanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve hizmet üretmektir.

20 VİZYON Ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyada paydaşlarının geleceğine yön veren bir üniversite olmaktır.

21 SAÜ STRATEJİK AMAÇLARI İLGİLİ ANA SÜREÇ STRATEJİK AMAÇLAR EĞİTİM- ÖĞRETİM 1.Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek. 2.Süreç ve mekanlarda bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak. 3.Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak. 4.Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak. ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME 5.Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek. UYGULAMA- TOPLUMSAL HİZMET 6.Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak. İDARİ-DESTEK & YÖNETSEL 7.Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek. 8.Kurumsal gelişimin gerçekleştirilmesi için paydaş memnuniyetini esas alan işbirliği ve yenilikçilik kültürü oluşturmak.

22 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM ÖĞRETİM İÇERİKLERİNİ EVRENSEL BİLİM ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK SÜREKLİ GELİŞTİRMEK. Hedef 1.1: Akademik kadrolara kriterleri yüksek adayların tercih edilmesini sağlamak. Tüm Bölümler Hedef 1.2: Üniversitemiz öğrencilerinin niteliğini artırmak. Hedef 1.3: Üniversitemizde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olan program sayısını artırmak. Tüm Dekanlıklar ve Müdürlükler Hedef 1.4: Üniversitemizde disiplinlerarası yürütülen programların sayısını artırmak. Hedef 1.5: Uygulamalı eğitim programlarının etkinliğini artırmak. MYO’lar, Mühendislik & Teknoloji ve İşletme Fakülteleri

23 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 2: SÜREÇ VE MEKANLARDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK. Hedef 2.1: Öğrencilere sunulan yükseköğretim hizmetinin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerini (yabancı dil, bilişim teknolojisi, çalışma ortamı vb.) artırmak. Tüm Dekanlıklar, Müdürlükler ve Bölümler Hedef 2.2: Üniversitemizde yürütülen süreçlerin tümünde bilişim teknolojilerinin desteğini sağlamak. Rektörlük ve Genel Sekreterlik Hedef 2.3: İnternet hizmetlerinin kapsamını ve niteliğini artırmak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

24 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 3: UZAKTAN EĞİTİM VE YAŞAM BOYU ÖĞRENİM PROJELERİ İLE EĞİTİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK. Hedef 3.1: Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında çalışanlara ve öğrencilerine yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak. Tüm Bölümler, Enstitüler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 3.2: Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak. Hedef 3.3: Üniversitemizde düzenlenen yaşam boyu öğrenim kapsamında uzaktan eğitimle verilen eğitim ve sertifika programları sayısını artırmak. SAÜSEM, UZEM Hedef 3.4: Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak. UZEM, Adapazarı MYO, Enstitüler

25 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 4:EĞİTİM ÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA SEVİYESİNİ ARTIRMAK. Hedef 4.1: Üniversitemizin yabancı üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak. Tüm Bölümler, Enstitüler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 4.2: Yurt dışında yürütülen araştırma faaliyet ve projelerine öğretim elemanlarının katılımını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 4.3: Üniversitemizde uluslararası protokoller aracılığıyla öğrenci ve akademik personel değişim sayısını artırmak. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Hedef 4.4: Üniversitemizin yabancı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından tercih edilme düzeyini artırmak. Tüm Bölümler Hedef 4.5: Üniversitemizin aldığı uluslararası ödül sayısını artırmak. Rektörlük

26 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 5: BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖNCELİKLERİ DİKKATE ALARAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMAK VE DESTEKLEMEK. Hedef 5.1: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen nitelikli toplam yayın, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, sempozyum, bienal performans vb) sayısını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 5.2: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen ulusal ve ulusararası projelerin sayısını artırmak. Hedef 5.3: Üniversitemizde alınan patent sayısını artırmak. Tüm Bölümler Hedef 5.4: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül oranını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 5.5: Üniversitemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerini artırmak.

27 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 5: BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖNCELİKLERİ DİKKATE ALARAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMAK VE DESTEKLEMEK. Hedef 5.6: Üniversitemizde yapılan lisans bitirme ve lisansüstü tez çalışmalarında projeye dayalı çalışmaların sayısını artırmak. Tüm Bölümler Hedef 5.7: Üniversitemizde Sakarya ve Marmara bölgesine yönelik bilimsel çalışmaların sayısını artırmak Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 5.8: Üniversitemiz öğretim üyelerinin nitelikli eserler üretmelerini teşvik etmek. BAP Koordinatörlüğü Hedef 5.9: Üniversitemizde üretilen bilginin sağladığı ekonomik katkı ve ticarileşme oranını artırmak. Tüm Bölümler, BAP Koordinatörlüğü Hedef 5.10: Üniversitemizde gerçekleştirilen disiplinlerarası araştırma ve geliştirme çalışmalarının sayısını arttırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 5.11:Üniversitemiz akredite olmuş laboratuvarların sayısını artırmak. Tüm Bölümler

28 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 6: YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE HİZMET ÜRETMEK VE DESTEK SAĞLAMAK. Hedef 6.1: Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal konferans, seminer, panel v.b. faaliyet sayısını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 6.2: Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel v.b. faaliyet sayısını artırmak. Hedef 6.3: Ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini (etkinlik, çalıştay, seminer vb.) desteklemek. Rektörlük Hedef 6.4: Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısını artırmak. Tüm Bölümler, Rektörlüğe bağlı Böl. Bşk.lıkları Hedef 6.5: Öğrencilerin ve Öğrenci Topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.

29 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 7: KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK GELİŞTİRMEK. Hedef 7.1: Üniversitemiz sosyal, kültür, sanat, spor ve diğer hizmetleri ve alanlarının oranını artırmak. SKS Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Hedef 7.2: Üniversitemizde kalite geliştirme ve süreç yönetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak. Akademik ve İdari Tüm Birimler Hedef 7.3: Üniversitemizde öğrenci sunulan hizmetlerin etkililiğini artırmak. Tüm Dekanlıklar, Müdürlükler ile Öğrenci İşleri, Kütüphane, SKS Dairesi Bşk.lıkları, Hedef 7.4: Üniversitemiz ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak. İletişim Koordinatörlüğü Hedef 7.5: Üniversitemizde yapılan üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmaları ile ilgili faaliyet sayısını artırmak.

30 SAÜ HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 8: KURUMSAL GELİŞİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ ESAS ALAN İŞBİRLİĞİ VE YENİLİKÇİLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK. Hedef 8.1: Üniversitemiz süreçlerine öğrenci katılım oranını artırmak. Rektörlük, Tüm Dekanlık ve Müdürlükler Hedef 8.2: Üniversitemizde çalışanların gelişimini sağlamaya yönelik faaliyet sayısını artırmak. Personel Dairesi Bşk. Hedef 8.3: Üniversitemizde etik ilkeleri açısından eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uygulama ve hizmet süreçleri ile ilgili uygunsuzlukları azaltmak. Genel Sekreterlik Rektörlük, Hukuk Müşavirliği Hedef 8.4: Üniversitenin yönetim sistemini iyileştirme ve kurumsal değişim ihtiyacına öncülük etmek. Genel Sekreterlik Rektörlük Hedef 8.5: Üniversitemizin çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek. Akademik ve İdari Tüm Birimler Hedef 8.6: Paydaşların memnuniyetini izleyerek sürekli iyileştirmek. Rektörlük

31 SAÜ 2014-2018 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞLEMLERİ 2014-2018 Stratejik Planı için Tüm Akademik ve İdari Birimler tarafından Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi desteğinde yürütülecek faaliyetler; 1.Birimlerin 5 yıllık Hedef Değerlerinin belirlenmesi 20 Haziran- 5 Temmuz Tüm Akademik ve İdari Birimler 2.Birimlerin 5 yıllık Faaliyet ve Projelerinin belirlenmesi 3.Birimlerin Faaliyet ve Projeler için 5 yıllık Bütçelerin belirlenmesi Birimler SYBS aracılığıyla kendilerine özgü Hedef, Performans Göstergesi ve Faaliyet ilave edebilirler.

32 Bilimsel Araştırma www.sakarya.edu.tr

33 201120122013 8 kişi61.500,032 Kişi327.000,031 Kişi331.500,0 YURT DIŞI 3-6 AY DESTEKLERİ 201120122013 114 kişi169.500,0315 kişi540.250,0247414.500,0 YURT DIŞI BİLDİRİ SUNUM DESTEKLERİ 69 kişi31.500,0TL Yurt içi destekleri : YURT İÇİ BİLDİRİ SUNUM DESTEKLERİ 20122013 Poster Basımı : 127 kişi84 kişi 2013 yeni program Yabancı Dil Destek Ofisi (2012-2013) : 70 Kişi

34 BAPK PROJE DESTEKLERİ BÜTÇESİ PROJELER201120122013 (6 ay) AB Projeleri 127.281,97 €304.095,65 €180.831,9 € TÜBİTAK 905.091,65 TL520.873,39 TL234.819,1 TL DPT 1.147.089,65 TL716.914,90 TL2.769.031,5 TL TEZ PROJELERİ 302.894,18265.552,51 TL147.061,3 TL BAPK 743.249,721.501.894,72 TL1,597.303,7 TL SANTEZ 405.046,31---5 proje önerildi… MARKA 94.000,03.200.000,0 TL TOPLAM 3.975.613,07 TL3.800.241,0 TL8.350.000,0 TL BAPK PROJELERİ : 156 devam eden + 83 (yeni kabul edilen II. 2013)

35 TEKNOKENT İNŞAATIMIZ 1-2 ay içinde tamamlanıyor.. MERKEZİ LABORATUAR İNŞAATIMIZ 2 ay içinde tamamlanıyor.. Mevcut 10 akademisyen firması, talepler alınıyor…

36 BAP BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN BAŞVURU DÖNEM VE SÜRE ŞARTI KALDIRILMIŞTIR. YÜKSEL LİSANS ve DOKTORA TEZ PROJELERİ İÇİN BAŞVURU DÖNEM ŞARTI KALDIRILMIŞTIR. KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ (Lisans öğrencileri, 3 dönem- 90 kişi sertifikalandı) PATENT ALINMASINA YÖNELİK HİZMET ALIMI ; SAKARYA PATENT ve GLOBAL PATENT TTO BAŞVURUSU (Kurulması amacıyla) LİBAP PROJELERİ (27 öğrenci desteklendi), devam edecek... SANAYİ TEZ PROJELERİ DESTEKLENMESİ -2013-2014 tezleri için başlanılacaktır… PROJELER İÇİN EK ÖDENEKLER VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR…100 BİNLİK PROJELER DAHİL SAÜ-BAPK’da 2013 YENİLİKLERİ


"2012-2013 Akademik Genel Kurul 19.06.2013 www.sakarya.edu.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları