Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHLAK FELSEFES İ (ET İ K) AHLAK FELSEFES İ (ET İ K)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHLAK FELSEFES İ (ET İ K) AHLAK FELSEFES İ (ET İ K)"— Sunum transkripti:

1

2 AHLAK FELSEFES İ (ET İ K) AHLAK FELSEFES İ (ET İ K)

3 AHLAK; İ nsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin tümüdür.

4 AHLAK FELSEFES İ (ET İ K) Ahlakın ne oldu ğ unu, ahlaki davranışın nasıl oluştu ğ unu, insan davranışlarının temellerini, iyi ve kötü eylemlerin nedenlerini, ahlaki eylemlerin amacını, ahlaki davranışların olmasını sa ğ layan temel ilkelerin yapısını ve özünü inceleyen felsefenin bir alt disiplinidir.

5 Ahlak-Ahlak Felsefesi Arasındaki Farklar Ahlak İ nsanın yapıp etmelerini de ğ erlendirir. Kişiler arası ilişkileri oluşturan de ğ erler sistemidir. İ nsan eylemlerini niteler. Olanı belirtir. Ahlak Felsefesi(etik) ise; Felsefenin bir alt disiplinidir. De ğ er yargılarını araştırır, inceler İ nsan eylemlerinin ilkelerini oluşturur. Olması gerekeni ele alır.

6 AHLAK FELSEFES İ N İ N TEMEL KAVRAMLARI “ İ Y İ -KÖTÜ-ÖZGÜRLÜK-SORUMLULUK- ERDEM-V İ CDAN-AHLAK YASASI- AHLAK İ KARAR-AHLAK İ EYLEM-ÖDEV” Ahlak felsefesinin en temel kavramları iyi ve kötüdür.Ahlaki yargılar, iyi ve kötü olarak adlandırılır.

7  Ahlaki eylemde bulunmanın amacı nedir?  İnsan ahlaki eylemlerde bulunurken gerçekten özgür müdür?  Ahlak yargıların niteliği nedir?  Evrensel ahlak yasası var mıdır? Ahlak felsefesinin temel problemleri Ahlak felsefesi tarihi hep bu sorulara cevap aramıştır.

8 AHLAK İ EYLEM İ N AMACI NED İ R? Mutluluk Ahlakı Haz Ahlakı Fayda Ahlakı Kayıtsızlık Ahlakı Ödev Ahlakı Özgürlük Ahlakı

9 1.Mutluluk Ahlakı Temsilcileri;Sokrates,Platon,Aristoteles,Fara bi

10 SOKRATES KEND İ N İ B İ L!

11 SOKRATES Ona göre İ nsan Mutlu olmak için yaşar. Mutluluk için ise iki koşul vardır : “B İ LG İ ve ERDEM”. Bilgi erdemi, erdem de mutlulu ğ u getirir. Kötülük ise bilgi eksikli ğ inden kaynaklanır. Çünkü kimse bilerek kötülük yapmaz.

12 PLATON Platonun ahlak anlayışı idealar kuramına dayanır. Ona göre en yüksek iki ideden biri “ İ Y İ İ DES İ ”D İ R. Bir varlık iyi idesinden ne kadar pay alırsa o kadar iyi ocaktır. Platon’a göre iyi, ideadır.

13 AR İ STOTELES Ona göre de insan mutlu olmak için eylemde bulunur. Aristo’da mutlulu ğ un şartı“ÖLÇÜLÜLÜKTÜR” Onun bu ahlak anlayışına “orta yol ahlakı” da denir.Ona göre bir şeyin aşırılı ğ ı ve eksikli ğ i kötüdür. İ yiye ise ölçülü,dengeli davranmakla ulaşılır.

14 FARAB İ Ahlakın amacı mutluluktur. En yüksek iyi erdemdir. Erdemli olmak mutlu olmaktır. Erdemli olmak için bilgili olmak gerekir. Tanrının bilgisiyle insan hem iyiye hem mutlulu ğ a ulaşır. Zorunlu varlık(Tanrı) sırf iyiliktir. Ondan daima iyilik gelir. O iyili ğ in kayna ğ ıdır.

15 2.HAZCILIK(HEDON İ ZM) Temsilcileri: Aristippos ve Epikuros (Epikür)

16 2.HAZCILIK(HEDON İ ZM) AR İ ST İ PPOS ; Tüm eylemlerin amacı, en yüksek de ğ er ve iyi olan hazdır. Bedensel hazza erişen kişi mutlu olur. Bütün insanlar hazzı elde edip acıdan kaçınmalıdırlar.

17 2.HAZCILIK(HEDON İ ZM) EP İ KUROS da hazcı bir filozof olarak bilinir. Fakat onun haz anlayışı bedensel hazlardan bahseden Aristippos ʼ tan farklıdır. Epikuros ʼ a göre mutlu yaşamayı sa ğ layan ruhsal olan hazlardır.

18 3.FAYDACI AHLAK Temsilcileri: BENTHAM ve M İ LL’dir Ahlaki eylemin amacı “FAYDADIR”. Mutluluk sa ğ layan yalnızca faydadır. Mümkün oldu ğ u kadar çok sayıda insanın yararı gözetilmelidir.Burada bireysel faydadan çok toplumsal fayda ön plandadır.

19 4.KAYITSIZLIK AHLAKI Temsilcileri: ANT İ STHENES ve D İ OGENES Dünya nimetleri, lüks, şöhret ve haz peşinde koşmak erdemsizliktir. Dünya nimetlerine kayıtsızlık erdem ve mutlulu ğ u getirir. Diogenes “ Gölge olma başka ihsan istemem” demiştir.

20 5.ÖDEV AHLAKI Temsilcisi: “KANT” Kant ʼ a göre insan davranışlarının amacı mutluluk de ğ ildir. Ona göre ölçüt “iyi isteme” diye nitelenen “ödev Ahlakı”dır.

21 5.ÖDEV AHLAKI Ödev ise bütün insanlar için geçerli olan ahlak yasalarına uygun eylemde bulunmaktır. Bir eylem, çıkar ve beklentilerin dışında ödev duygusuyla yapılıyorsa ahlakidir. Kant’ın ödev ahlakında niyet de önemli bir unsurdur.

22 6.ÖZGÜRLÜK AHLAKI Temsilcisi: JEAN PAUL SARTRE Ahlaki eylemin biricik amacı özgürlüktür. İ nsan kendini bu dünyada öz’süz olarak bulur.Fakat kendi özünü özgür iradesiyle gerçekleştirir. Özgürlük ancak sorumluluk yüklendi ğ inde olanaklı olur.

23 ÖZGÜRLÜK PROBLEM İ Determinizm Liberteryanizm indeterminizm otodeterminizm fatalizm insan davranışlarının özgür olup olmayışlarıyla ilgili farklı felsefi yaklaşımlardır.

24 1.DETERM İ N İ ZM İ nsanın ahlaki eylemde bulunurken özgür olmadı ğ ını savunan görüştür. Ahlaki eylemler psikolojik, toplumsal ve di ğ er etkenler tarafından belirlenir.

25 1.DETERM İ N İ ZM Bu anlayışa göre insan adeta “rüzgarın önündeki yaprak” gibidir. İ nsanın hiçbir iradesi yoktur. İ nsan kararlarını alırken, içinde bulundu ğ u koşulların etkisindedir. Bu koşullar serbest karar vermeyi önler.

26 2. L İ BERTERYAN İ ZM (ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK) Ahlaki eylemden söz edebilmemiz için özgürlü ğ ün gerekli koşul olması gerekir. İ nsan ahlaki eylemde bulunurken özgürdür ve özgür olmalıdır. Otorite ve kural insanın özgürlü ğ ünü kısıtlıyorsa ortadan kaldırılmalıdır.

27 3. İ NDETERM İ N İ ZM İ nsanın ahlaki eylemde bulunurken özgür oldu ğ unu savunan görüştür. Bireyler tercihlerini belirleme gücüne sahiptir. Özgürlük beraberinde sorumlulu ğ u da getirir.

28 4.OTODETERM İ N İ ZM(AHLAK İ ÖZERKL İ K) Ahlaki özerklik, insanın eylemde bulunurken neyin iyi neyin kötü oldu ğ u konusunda kendi ahlaksal de ğ erlerini belirleyebilme özgürlü ğ ünü ifade eder. Kişi kendi özgür iradesiyle kendine has bir ahlak anlayışı geliştirmiştir.

29 5.FATAL İ ZM(KADERC İ L İ K) İ nsanın yazgısının önceden belirlendi ğ ini savunan görüştür. İ nsan, davranışlarını seçme ve uygulamada özgür de ğ ildir. Özgür olmadı ğ ı için de yaptıklarından sorumlu de ğ ildir.


"AHLAK FELSEFES İ (ET İ K) AHLAK FELSEFES İ (ET İ K)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları